Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 82/1966 Sb.Zákon o pojišťovnictví

Částka 36/1966
Platnost od 08.11.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 28.05.1991 (185/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

82

ZÁKON

ze dne 25. října 1966

o pojišťovnictví

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL I

Státní pojišťovna

Právní postavení

§ 1zrušeno

§ 2

(1) Státní pojišťovna je státní hospodářskou organizací.

(2) Stát odpovídá za závazky pojišťovny jen pokud je výslovně převezme; o převzetí rozhoduje ministr financí.

§ 3

(1) V čele Státní pojišťovny je generální ředitel, který řídí její činnost a jedná jejím jménem ve všech věcech. Generálního ředitele Státní pojišťovny jmenuje a odvolává ministr financí.

Předmět podnikání

§ 4

(1) Státní pojišťovně přísluší výlučné právo provozovat smluvní a zákonné pojištění majetku, osob a odpovědnosti za škody, včetně pojištění vyplývajícího z mezinárodního obchodního styku, jakož i provozovat zajišťovací činnost.

(2) Při provozování pojištění vykonává Státní pojišťovna také činnost zaměřenou na předcházení škodám, a to zejména spoluprací s orgány činnými v zábraně škod a poskytováním finančních příspěvků na zábranná opatření.

Organizace

§ 5

(1) Státní pojišťovna vykonává svoji činnost generálním ředitelstvím a organizačními složkami určenými organizačním řádem.

(2) Organizační složky, o nichž to stanoví organizační řád, se zapisují do podnikového rejstříku jako odštěpné závody; jejich ředitelé jsou oprávněni činit jménem Státní pojišťovny všechny právní úkony týkající se organizační složky.

§ 6

Podrobnosti o vnitřní organizaci Státní pojišťovny upravuje její organizační řád; vydá jej generální ředitel Státní pojišťovny. Organizační řád zejména vymezí rozsah činnosti jednotlivých organizačních složek a vztahy mezi nimi.

Fondy a rezervy

§ 7

(1) Ke krytí výkyvů ve výsledcích pojišťovací a zajišťovací činnosti Státní pojišťovny slouží její základní rezervní fond.

(2) Ke krytí závazků z pojištění osob splatných v budoucnu je Státní pojišťovna povinna vytvářet rezervu pojistného.

(3) Ministr financí může Státní pojišťovně uložit, jaké další obdobné fondy (rezervy) je povinna vytvořit.

(4) Výši základního rezervního fondu určí ministr financí, který též upraví podrobnosti o vytváření, používání, doplňování a kontrole základního rezervního fondu i fondů (rezerv) vytvořených podle odstavců 2 a 3.

§ 8

Ustanovením § 7 není dotčena povinnost Státní pojišťovny zřizovat fondy podle obecných předpisů platných pro státní hospodářské organizace.

ODDÍL II

Úprava některých druhů pojištění

§ 9zrušeno

ODDÍL III

Sazby pojistného

§ 10

Ministerstvo financí stanoví sazby pojistného za zákonné pojištění a obecné pojistně technické zásady pro určení sazeb pojistného za smluvní pojištění; sazby pojistného pro sjednávání smluvního pojištění určuje Státní pojišťovna.


ODDÍL IV

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 11

Státní pojišťovna organizovaná podle dosavadních předpisů se přeměňuje na podnik podle tohoto zákona.

§ 12

Tímto zákonem nejsou dotčeny:

1. předpisy o nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení,

2. předpisy o zákonném pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel.

§ 13

Zrušují se:

1. zákon č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví,

2. ustanovení věty druhé § 359 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru