Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vlády Polské lidové republiky o kulturní spolupráci

Částka 34/1966
Platnost od 04.11.1966
Účinnost od 09.07.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 14. září 1966

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci


Dne 22. ledna 1966 byla ve Varšavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci.

Podle svého článku 16 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. července 1966.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Polské lidové republiky

usilujíce o další prohlubování a upevňování bratrských vztahů mezi národy obou sousedících zemí, založených na zásadách proletářského internacionalismu,

vedeny snahou napomáhat rozvoji socialistické výstavby a kulturní revoluce v obou zemích, jakož i dalšímu všestrannému rozvoji spolupráce socialistických států a upevnění jejich ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu,

přesvědčeny, že jednou z nejúčinnějších cest vedoucí k tomuto cíli je další soustavné a plánovité prohlubování všestranné kulturní spolupráce,

rozhodly se uzavřít dohodu o kulturní spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Oskara Jeleňa,

mimořádného a zplnomocněného velvyslance,

vláda Polské lidové republiky

Adama Rapackého,

ministra zahraničních věcí,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobrém pořádku a náležité formě, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat a plánovitě rozvíjet dosavadní kulturní spolupráci, zejména v oblasti školství, vědy, umění, filmu, rozhlasu, televize, tisku a tělesné výchovy, jakož i uplatňovat vyšší formy této spolupráce jako je přímý styk a výměna zkušeností mezi příslušnými orgány, organizacemi a institucemi smluvních stran, kooperace a specializace, přičemž se zvláště bude přihlížet k otázkám, které vyplývají z mnohostranné vědecké, kulturní a hospodářské spolupráce socialistických zemí.

Článek 2

Kulturní spolupráce mezi smluvními stranami se bude uskutečňovat zejména:

1. výměnou pracovníků z oblasti vědy, kultury, umění, školství, tisku a tělesné výchovy, dále umělců, uměleckých souborů, novinářů a sportovců;

2. přijímáním občanů druhé smluvní strany na studia, stáže nebo praxi ve vědeckovýzkumných ústavech, na vysokých školách nebo na školách odborných, jakož i k přednáškám a konsultacím;

3. výměnou příslušných materiálů, dokumentace a vzájemnými informacemi o aktuálních otázkách týkajících se vědy, umění, školství, tisku, rozhlasu, televize, filmu, tělesné výchovy a sportu, jakož i o hlavních akcích a dlouhodobých plánech pro tyto obory;

4. výměnou a rozšiřováním vědeckých, literárních a uměleckých prací, publikací, jejich překládáním a vydáváním a také uváděním uměleckých děl druhé smluvní strany;

5. výměnou filmů, pořadů a materiálů pro rozhlas a televizi, notových materiálů a zvukových záznamů, pořádáním filmových a divadelních představení a přehlídek, koncertů, výstav a sportovních podniků;

6. využíváním možností společné tvorby rozhlasových a televizních pořadů, filmů, učebnic, učebních pomůcek a podporováním společného vydávání některých druhů publikací.

Článek 3

Každá ze smluvních stran učiní potřebná opatření k dalšímu seznamování svých občanů s úspěchy socialistické výstavby v druhé zemi, zejména s jejím politickým, hospodářským a kulturním životem, jakož i s výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat pořádání společných kongresů a konferencí. Vědečtí pracovníci a zástupci kultury, umění, školství a sportu budou zváni k účasti na kongresech a konferencích vnitrostátní i mezinárodní povahy, které se budou konat na území obou smluvních stran.

2. Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z činnosti v mezinárodních organizacích, zvláště vědeckých, pedagogických, kulturních a sportovních.

Článek 5

Každá ze smluvních stran bude v souladu se svými vnitrostátními předpisy umožňovat občanům druhé smluvní strany používání svých knihoven, archivů, muzeí a jiných podobných zařízení.

Článek 6

1. Každá ze smluvních stran bude uznávat zkoušky skládané na školách druhé smluvní strany, jakož i tam vydaná vysvědčení a diplomy.

2. Způsob provádění ustanovení odstavce 1 bude dohodnut ve zvláštních ujednáních uzavřených mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

Článek 7

1. Smluvní strany budou dbát o to, aby na jejich školách a kulturně-osvětových zařízeních bylo vyučováno jazyku, literatuře, dějinám a zeměpisu druhé země a zajistí, aby příslušné informace o druhé zemi byly zařazovány do učebních osnov, učebnic a jiných publikací.

2. Pro plnění úkolů uvedených v odstavci 1 budou smluvní strany podporovat činnost kateder a jazykových lektorátů druhé země.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat další upevňování styků mezi tvůrčími svazy obou zemí ve všech oblastech jejich činnosti.

Článek 9

Každá ze smluvních stran zajistí občanům druhé smluvní strany zákonnou ochranu autorských práv.

Článek 10

1. Smluvní strany budou usnadňovat a podporovat činnost kulturních a informačních středisek druhé smluvní strany.

2. Zásady a rozsah činnosti kulturních a informačních středisek jsou stanoveny zvláštní dohodou.

Článek 11

Smluvní strany věnují zvláštní pozornost stykům organizací mládeže obou zemí, jimž bude poskytována všestranná podpora při pořádání společných akcí, jako jsou prázdninové zájezdy, turistika a festivaly.

Článek 12

1. K provádění této Dohody budou sjednávány vždy na určité časové období plány spolupráce, v nichž budou stanoveny též finanční podmínky.

2. Smluvní strany budou soustavně sledovat provádění této Dohody, pravidelně společně hodnotit průběh spolupráce a její výsledky, určovat koncepci dalšího rozvoje a prohlubování kulturních styků a projednávat nové formy spolupráce.

3. Za účelem provádění ustanovení odstavců 1 a 2 budou se delegace smluvních stran scházet střídavě na území obou států.

Článek 13

Příslušné orgány, organizace a instituce smluvních stran mohou uzavírat ujednání k provádění této Dohody a plánů uvedených v článku 12 odstavce 1.

Článek 14

1. Dovoz a vývoz předmětů vyměňovaných na základě této Dohody se bude provádět v souladu s vnitrostátními předpisy každé ze smluvních stran a s příslušnými mezinárodními smlouvami závaznými pro obě smluvní strany.

2. Platby vyplývající z provádění této Dohody se budou provádět na základě příslušných dohod o vyúčtování platů, platných mezi smluvními stranami. Ustanovení této Dohody nevylučují vzájemné vysílání osob podle zásad bezdevizové výměny v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 15

Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbývá platnosti Dohoda o kulturní spolupráci mezi Republikou československou a Republikou polskou podepsaná v Praze dne 4. července roku 1947.

Článek 16

Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 17

Tato Dohoda se sjednává na dobu pěti let. Její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví alespoň šest měsíců před koncem příslušného období platnosti.

Sepsáno ve Varšavě dne 22. ledna 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a polském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Na důkaz toho shora uvedení zmocněnci tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky

O. Jeleň v. r.

Za vládu Polské lidové republiky

A. Rapacki v. r.

Přesunout nahoru