Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 78/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací

Částka 33/1966
Platnost od 26.10.1966
Účinnost od 26.10.1966
Zrušeno k 01.01.1969 (201/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

VYHLÁŠKA

Státní komise pro finance, ceny a mzdy

ze dne 12. října 1966

o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací

Státní komise pro finance, ceny a mzdy vydává podle § 4 zákona č. 113/1965 Sb. tyto směrnice pro poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací:


§ 1

Pracovníkům rozpočtových organizací lze podle těchto směrnic poskytovat odměny za včasné a úspěšné splnění rozhodujících úkolů, za iniciativní a úspěšné plnění ostatních úkolů, jež přesahuje rámec běžného plnění pracovních povinností, za mimořádné výsledky práce, za dosažení žádoucích úspor v rozpočtových výdajích, popřípadě za splnění úkolů při mimořádně ztížených pracovních podmínkách.

§ 2

Rozhodující úkoly stanoví zpravidla předem vedoucí organizace (rada národního výboru). Zároveň určí, kteří pracovníci (kolektivy pracovníků) odpovídají za splnění jednotlivých rozhodujících úkolů. Ke zvýšení pobídkovosti odměn je účelné vypsat odměny předem.

§ 3

(1) Jako rozhodující úkoly mají být stanoveny především úkoly, které jsou zaměřeny k řešení potřeb národního hospodářství, a to jak ve vztahu k státnímu plánu rozvoje národního hospodářství, tak ve vztahu k státnímu rozpočtu. Přitom je třeba vycházet zvláště z důležitých usnesení strany a vlády.

(2) Rozhodující úkoly pro jednotlivé útvary je třeba stanovit v omezeném počtu tak, aby úsilí pracovníků nebylo tříštěno.

§ 4

Výši odměn je třeba určit tak, aby odměny byly úměrné významu a obtížnosti úkolů a byly hmotnou pobídkou pro zvýšení aktivity pracovníků při jejich plnění. Proto je třeba je výrazně diferencovat podle výsledků práce a dosažené efektivnosti.

§ 5

Odměny mohou být poskytovány též kolektivům pracovníků . Rozdělení odměny mezi jednotlivé pracovníky provede vedoucí kolektivu podle osobní účasti a zásluh každého pracovníka na splnění úkolu.

§ 6

O poskytnutí odměn a jejich výši rozhodují,

a) jde-li o odměnu za včasné a úspěšné splnění rozhodujících úkolů , vedoucí příslušné organizace, a v národních výborech a v zařízeních jimi spravovaných, která neobstarávají agendu práce a mezd, rada národního výboru,

b) v ostatních případech vedoucí pracovníci pověření vedoucím organizace (radou národního výboru). Vedoucí organizace (rada národního výboru) vyčleňuje část prostředků, kterých mohou vedoucí pracovníci použít na odměny.

§ 7

Vedoucím organizací poskytuje odměnu vedoucí bezprostředně nadřízeného orgánu a vedoucím zařízení spravovaných národními výbory rada příslušného národního výboru, popřípadě orgán jí k tomu zmocněný.

§ 8

Odměny je třeba poskytnout bezprostředně po tom, kdy byly práce, za které jsou určeny, ukončeny a kladně zhodnoceny. U rozhodujících úkolů, které sledují zvýšení efektivnosti výroby, se přizná za včasné a kvalitní zpracování úkolu jen část odměn; další část se přizná teprve po ověření, že bylo dosaženo předpokládaného výsledku.

§ 9

Ústřední orgány (krajské národní výbory) mohou si při rozpisu mzdového fondu na podřízené organizace vytvořit pro vlastní dispozici přiměřenou rezervu pro odměny vedoucím těchto organizací a dalším pracovníkům z a splnění pracovních úkolů, které svým významem přesahují rámec příslušné organizace.

§ 10

Odměny se vyplácejí ze mzdového fondu příslušné organizace. Úhrn prostředků určených na odměny v roce 1966 nesmí klesnout pod dosavadní úroveň. V dalších letech je třeba tuto úroveň postupně zvyšovat tak, aby prostředky na odměny činily nejméně 5 % mzdového fondu organizace.

§ 11

Odměnu podle těchto směrnic nelze poskytnout pracovníku, jemuž byla za tutéž práci poskytnuta odměna podle jiného předpisu. *)


§ 12

Těmito směrnicemi se nahrazuje dosavadní úprava o poskytování jednorázových peněžitých odměn podle usnesení vlády ze dne 5. ledna 1963 č. 6, o zásadách pro prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků státního aparátu na plnění státního plánu a některých dalších významných úkolů.


§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr-předseda: Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) Např . podle pravidel pro odměňování funkcionářů a pracovníků národních výborů za mimořádné zásluhy z fondu rezerv a rozvoje hospodářství národních výborů vydaných ministerstvem vnitra na základě § 80 vládní vyhlášky č. 90/1965 Sb.

Přesunout nahoru