Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 73/1966 Sb.Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci

Částka 29/1966
Platnost od 28.09.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1977 (95/1976 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

VYHLÁŠKA

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

ze dne 10. září 1966

o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem financí stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:


§ 1

(1) Socialistické organizace *) sledují základní prostředky **) v národohospodářské evidenci

a) na prvních dvou třídicích stupních podle číselných znaků a názvů obsažených v příloze této vyhlášky,

b) na dalších třídicích stupních v rozsahu a podle číselných znaků a názvů jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a oborových číselníků průmyslových výrobků ***) a jednotné klasifikace stavebních objektů. +)

(2) Ústřední orgány mohou v dohodě s Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky stanovit pro podřízené socialistické organizace jiný způsob třídění než uvedený v odst. 1 písm. b).


§ 2

(1) Zrušuje se vyhláška Státního úřadu statistického č. 45/1961 Sb., o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci.

(2) Podle vyhlášky Státního úřadu statistického č. 45/1961 Sb. mohou však socialistické organizace nejdéle do 1. ledna 1969 sledovat v národohospodářské evidenci základní prostředky, které mají ve správě k 1. lednu 1967; v tomto případě použijí pro sestavování výkazů o základních prostředcích převodníku mezi tříděním podle vyhlášky č. 45/1961 Sb. a tříděním podle § 1 odst. 1 písm. a), který vydá Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Ministr-předseda: Majling v. r.


Příloha

Jednotné třídění základních prostředků
Třída1Budovy (včetně příslušenství)
obory:
1801Budovy občanské výstavby mimo halové objekty
1802Halové objekty občanské výstavby
1803Budovy pro bydlení
1811Pozemní halové objekty
1812Budovy pro výrobu a služby - mimo haly
Třída2Stavby (včetně staveb rozvodných)
obory:
2813Věže a stožáry
2814Čistírny odpadních vod (mimo budovy), vodojemy, zásobníky
2815Zvláštní pozemní objekty
2816Žárotechnické objekty (stavební části)
2821Mosty
2822Pozemní komunikace a letiště
2823Plochy a úpravy území
2824Železnice
2825Podzemní objekty (mimo důlní)
2826Důlní podzemní objekty
2827Podzemní vedení (inženýrské sítě)
2828Nadzemní vedení
2831Zemědělské a lesnickotechnické meliorace
2832Hráze a objekty na tocích
2833Úpravy ve zdrži, úpravy toků a kanály
Třída3Energetické a hnací stroje a zařízení
obory:
3354Silové kondenzátory
3356Výkonové měniče (usměrňovače)
3357Rozvaděče
3359Elektromotory
3361Točivé stroje pro výrobu elektřiny
3362Průmyslové transformátory vč. reaktorů a tlumivek
3364Měnírenské jednotky
3365Blokové a stožárové transformovny
3366Elektrická soustrojí, jednokotvové měniče a indukční regulátory
3426Čerpadla
3427Objemové kompresory a vývěvy
3428Turbokompresory
3429Vzduchotechnická zařízení
3432Chladicí a mrazicí zařízení
3436Zařízení pro úpravu vody
3482Pístové motory (bez motocyklových, automobilových, traktorových a leteckých motorů)
3483Průmyslové a lodní kotle
3484Kotle pro ústřední vytápění
3485Parní turbíny
3486Plynové turbíny
3487Vodní turbíny a příslušenství vodních turbín
3488Reaktory a zařízení pro jaderné elektrárny
3346Elektrochemické zdroje proudu
3429Vzduchotechnická zařízení (kromě jednoúčelových zařízení pro pneumatickou dopravu - pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6, zařazená do třídy 6)
Třída4Pracovní stroje a zařízení
obory:
4363Průmyslové elektrické pece
4431Sušárny
4433Plnicí a balicí stroje a stroje na úpravu obalů
4434Průmyslové palivové pece
4435Zařízení pro čerpání a měření tekutých paliv
4492Stroje a zařízení pro hlubinné dobývání
4493Těžná zařízení hlubinných dolů
4494Stroje a zařízení pro úpravu uhlí a rud
4495Kolesová rypadla a zakladače
4496Vrtné soupravy
4497Zařízení pro těžbu a zpracování rašeliny
4498Stroje a zařízení pro přípravu vysokopecní vsázky a pro výrobu surového železa
4499Stroje a zařízení koksoven
4501Stroje a zařízení oceláren
4502Válcovací zařízení
4503Stroje a zařízení sléváren
4506Společná zařízení převážně pro chemický a potravinářský průmysl
4507Stroje a zařízení pro chemický průmysl
4508Stroje a zařízení pro výrobu celulózy a papíru
4509Stroje pro zpracování pryže a plastických hmot
4512Obráběcí stroje (vyjma dřevoobráběcích strojů)
4513Tvářecí stroje na kovy a na plastické hmoty
4514Stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů
4515Zařízení pro povrchovou úpravu výrobků
4516Zvláštní stroje a zařízení pro strojírenskou a hutní druhovýrobu
4519Stroje a zařízení pro dřevozpracující průmysl (vč. strojů pro kartáčnickou a korkařskou výrobu)
4521Stroje a zařízení pro sklářský průmysl
4522Stroje a zařízení pro textilní a konfekční průmysl
4524Stroje a zařízení pro kožedělný, obuvnický a kožešnický průmysl
4525Stroje a zařízení pro polygrafický a knihařský průmysl
4526Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl I
4527Stroje a zařízení pro potravinářský průmysl II a stroje na zpracování tabáku
4532Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů)
4533Stroje pro zemní, stavební a silniční práce
4534Lopatová a korečková rypadla (včetně plovoucích korečkových a jiných bagrů - drapákových - pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 463 312, vyčleněná ze třídy 6)
4535Stroje a zařízení pro zpracování nerostných hmot
4538Stroje a zařízení pro veřejné stravování a prodej
4539Stroje a zařízení pro komunální služby
4541Topná a varná zařízení
4544Šicí a pletací stroje pro domácnost
4536Zemědělské stroje a zařízení (bez traktorů)*)
Třída5Přístroje a zvláštní technická zařízení
obory:
5382Zařízení pro drátovou telekomunikaci
5383Zařízení pro radiokomunikace a televizi (bez přijimačů)
5388Mechanické měřicí přístroje
5389Elektrické měřicí přístroje
5391Elektronické měřicí přístroje a elektronové mikroskopy
5392Opticko-mechanické přístroje (vč. zařízení pro zpracování filmového a fotografického materiálu)
5393Váhy (bez laboratorních vah a vah pro domácnost)
5394Časoměrné přístroje
5395Stroje a přístroje pro zjišťování vlastností a vad materiálu
5396Vědecké a laboratorní přístroje (kromě přístrojů pro měření elektrických veličin)
5397Výrobky zdravotnické techniky (vč. přístrojů)
5402Kancelářské stroje
5403Stroje na zpracování informací
5404Návěstní a zabezpečovací zařízení
5405Přístroje pro automatickou regulaci a řízení
5409Měřidla a zařízení pro měření geometrických veličin
Třída6Dopravní prostředky
obory:
6444Osobní automobily a jejich užitkové a účelové modifikace
6445Nákladní automobily a jejich účelové modifikace
6446Přívěsy a návěsy
6447Autobusy
6448Trolejbusy
6449Protipožární automobily a hasicí zařízení
6451Jednostopá motorová vozidla a jejich užitkové modifikace a návěsy
6454Zařízení pro technickou obsluhu dopravních prostředků
6456Elektrické lokomotivy
6457Motorové lokomotivy
6458Kolejová vozidla pro osobní dopravu
6459Kolejová vozidla pro nákladní dopravu
6463Vzduchotechnická zařízení (jen jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu, položka Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6, vyčleněná ze třídy 3)
6464Lodě námořní a smíšené plavby
6465Letadla
6468Jeřáby)
6469Zvedací mechanismy
6471Výtahy
6472Transportní zařízení
6473Zařízení pro dopravu po laně
6474Zařízení pro ložné operace
6475Dopravní vozíky
6476Zařízení pro mezioperační a operační manipulaci v přetržitých strojírenských a podobných procesech
6477Kovové přepravní prostředky pro paletizaci a kontejnerizaci
6531Kolové a pásové traktory
6429Vzduchotechnická zařízení (jen jednoúčelová zařízení pro pneumatickou dopravu, položka Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 429 6, vyčleněná ze třídy 3)
Třída7Inventář
obory:
7384Rozhlasové a televizní přijímače a reprodukční přístroje
7557Kovový nábytek
7615Nábytek ze dřeva
7739Jevištní zařízení a divadelní potřeby
7742Hudební nástroje
7744Sportovní potřeby
7478Inventář
7478Zařízení pro sklady (přeřazení ze třídy 6)
7542Elektrické spotřebiče a chladničky pro domácnost
7697Bytové textilie (pol. Jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků 697 5 a 697 6 koberce tkané a netkané)
Třída8Zvířata *)
Třída9Pozemky *) a trvalé porosty
obory:
9091Zemědělské pozemky
9092Lesní pozemky a porosty
9093Ostatní pozemky
9094Trvalé porosty (kromě lesních)

Poznámka:
Základní prostředky, které nejsou obsaženy v jednotné klasifikaci průmyslových oborů a výrobků a v jednotné klasifikaci stavebních objektů (např. nejsou již vyráběny) zařadí se do příslušných položek (tříd a oborů) jednotného třídění základních prostředků podle jejich technických a ekonomických charakteristik, jež jsou obdobné jako u výrobků (základních prostředků) tvořících náplň těchto oborů.

Poznámky pod čarou

*) § 14 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

**) § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 94/1965 Sb., o správě národního majetku.

***) Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

+) "Jednotnou klasifikaci stavebních objektů" (v rozsahu prvních šesti míst číselného znaku) vydá Ústřední komise lidové kontroly a statistiky koncem r. 1966 tiskem v Ústavu normování ve stavebnictví - vydavatelství, Praha 9 - Vysočany, Novovysočanská 85.

*) Pro sledování zvířat a pozemků v účetnictví a v operativně technické evidenci platí zvláštní předpisy.

*) Původní označení oboru 532 se pozměňuje na 536.

Přesunout nahoru