Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 67/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o místních poplatcích

Částka 25/1966
Platnost od 23.08.1966
Účinnost od 23.08.1966
Zrušeno k 01.01.1991 (565/1990 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 11. srpna 1966

o místních poplatcích

Ministerstvo financí stanoví podle § 2 odst. 1 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

Místní (městské, obvodní) národní výbory (dále jen "národní výbory") vybírají, usnesou-li se po projednání s okresním národním výborem (v Praze s Národním výborem hl. m. Prahy) a občany podle místních podmínek na jejich zavedení, tyto místní poplatky:

a) poplatek za užívání veřejného prostranství,

b) poplatek ze vstupného,

c) poplatek z přechodného ubytování.

ČÁST DRUHÁ

Poplatek za užívání veřejného prostranství

§ 2

Předmět poplatku

(1) Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, a to k umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, k postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, k prodeji lesních plodin, zemědělských nebo květinářských výrobků, k trvalému parkování motorových vozidel mimo hlídaná parkoviště a k skládkám všeho druhu.

(2) Užívá-li veřejného prostranství organizace k umístění stavebních zařízení nebo při stavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí, vybírá se poplatek jen z plochy převyšující dohodnutý rozsah užívání veřejného prostranství a z celé plochy při překročení dohodnuté doby užívání.

(3) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou silnice, ulice, náměstí, vnitroblokové spojovací cesty a tržiště. V pochybnostech je národní výbor oprávněn rozhodnout, zda ve sporném případě jde o veřejné prostranství.

§ 3

Poplatek se vybírá počínajíc dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství až do dne, kdy poplatník oznámil, že užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství bylo poplatníkem uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu apod.).

§ 4

Sazby poplatku

(1) Sazby poplatku činí až 4 Kčs za jeden čtverečný metr užívání veřejného prostranství a den.

(2) Národní výbory jsou oprávněny, aby v rámci této sazby určily konkrétní sazbu podle svých místních poměrů se zřetelem k poloze, frekventovanosti a míře znečišťování veřejných prostranství.

(3) Národní výbor může platebním výměrem zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek, překročí-li doba užívání veřejného prostranství lhůtu (pro dokončení stavby, opravy, výkopu nebo k odstranění odpadků, sutě apod.), na niž bylo užívání veřejného prostranství povoleno.

(4) Při užívání veřejného prostranství k postavení zařízení cirkusů, lunaparků a jiných atrakcí, k trvalému parkování motorových vozidel mimo hlídaná parkoviště nebo v jiných odůvodněných případech, stanoví národní výbor poplatek paušální částkou.

§ 5

Poplatník

Poplatek platí organizace a občané, kteří užívají veřejného prostranství způsobem uvedeným v § 2.

ODDÍL DRUHÝ

Poplatek ze vstupného

§ 6

Předmět poplatku

(1) Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní produkce převážně zábavního a komerčního charakteru, prováděné jednorázově i opakovaně jako například taneční zábavy, lidové veselice, estrády a zábavní pořady spojené s tancem.

(2) Národní výbory upustí od vybrání poplatků z podniků a představení, která mají převážně charakter vzdělávací, politicko-kulturní nebo sportovní, jako například přednášky, výstavy, divadelní a filmová představení, koncerty, cirkusová a varietní představení, sportovní podniky, dostihy apod.

§ 7

Základ poplatku

Poplatek se stanoví

a) z úhrnné částky vstupného za skutečně prodané vstupenky, dobrovolného vstupného a ostatních úplat (za programy apod.) nebo

b) z paušální částky podle kapacity sálu a ceny vstupenek.

§ 8

Sazby poplatku

(1) Sazby činí až 30 % základu poplatku.

(2) Národní výbory mohou v rámci této sazby stanovit sazbu poplatku pro jednotlivé zábavy podle místních podmínek se zřetelem k tomu, k jakému účelu se použije výtěžku ze zábavy, při jaké příležitosti se zábava pořádá apod.

§ 9

Poplatník

Poplatek jsou povinny platit organizace, občané nebo sdružení osob, které hradí náklady spojené s pořádáním uvedené zábavy.

§ 10

Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny taneční kursy.

ODDÍL TŘETÍ

Poplatek z přechodného ubytování

§ 11

Z čeho se poplatek platí a kdo jej platí

(1) Poplatek z přechodného ubytování lze vybírat v rekreačních místech, kde jsou vybudována a udržována zařízení převážně užívaná účastníky rekreace, a dále v místech soustředěného turistického ruchu. Tato místa určí v souladu se zásadami Rajonizace cestovního ruchu na návrh místního (městského) národního výboru příslušný okresní národní výbor po projednání s okresní odborovou radou. Poplatek se vybírá od osob, které v těchto místech přechodně pobývají (dále jen "poplatník").

(2) Poplatek se nevybírá v lázeňských místech, kde se platí lázeňský poplatek.

§ 12

Sazby poplatku

(1) Sazby poplatku činí až 2 Kčs za osobu a za každý den pobytu. Den příchodu a odchodu se nepočítají do doby pobytu.

(2) Národní výbor je oprávněn, aby v rámci této sazby určil konkrétní sazby podle svých místních podmínek s přihlédnutím k vybavení rekreačními zařízeními, k rozsahu jejich udržování apod., popřípadě stanovil poplatek paušálem na celé období.

§ 13

Osvobození

(1) Od poplatku jsou osvobozeni:

a) vlastníci nemovitostí ležících v rekreačním místě, z nichž platí domovní daň, i když v rekreačním místě pobývají pouze přechodně,

b) příbuzní v pokolení přímém a sourozenci ubytovatele nebo jeho manžela a manželé těchto osob,

c) osoby, které přechodně pobývají v rekreačním místě nebo v místě soustředěného turistického ruchu při výkonu svého povolání (funkce) nebo z důvodu studia na místních školách,

d) děti do 15 let a účastníci dětské rekreace,

e) účastníci školních výprav a účastníci školení, instruktáží a konferencí,

f) účastníci výměnné zahraniční rekreace mezi odborovými ústřednami.

§ 14

Vybírání poplatku

Poplatek vybírá pro národní výbor ubytovatel (organizace nebo občan), který poskytuje přechodné ubytování; jeho povinností je zejména vybrat včas od poplatníka stanovený poplatek, za který ubytovatel ručí.

ODDÍL ČTVRTÝ

Poplatek ze psů

§ 15zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 16

(1) Vybírání poplatků v obci se uveřejní vyhláškou způsobem v místě obvyklým.

(2) Ode dne účinnosti této vyhlášky nemohou národní výbory požadovat za poskytované služby úplaty v těch případech, kde se vybírají poplatky upravené touto vyhláškou.

§ 17

Poplatky jsou příjmem toho národního výboru, který je vybírá.

§ 18

Osvobození

Národní výbory mohou na žádost poplatníka poskytovat organizacím a občanům osvobození od poplatku, příp. poplatek v jednotlivých případech ke zmírnění nebo odstranění tvrdostí snížit a prominout podle § 3 zákona č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích, nebo poskytnout jiné úlevy (např. stanovením snížené paušální sazby za trvalé užívání veřejného prostranství).

§ 19

Penále

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může vyměřit národní výbor platebním výměrem penále ve výši 10 % částky včas nezaplacené, které je povinen poplatník nebo ubytovatel zaplatit nejpozději do 15 dnů po doručení platebního výměru.

§ 20

Promlčení

(1) Poplatky nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se poplatky staly splatnými anebo, v němž národní výbor mohl poplatky vyměřit.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření anebo k vymáhání poplatků, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž poplatník byl o tomto úkonu zpraven.

§ 21

O řízení ve věcech místních poplatků, pokud tato vyhláška nestanoví jinak, platí předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. *)

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


První náměstek ministra: Ing. Lér v. r.

Poznámky pod čarou

*) Pro vybírání poplatku ze psů platí vyhláška č. 161/1960 Sb., kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů.

*) Vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.

Přesunout nahoru