Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům

Částka 24/1966
Platnost od 11.08.1966
Účinnost od 01.09.1966
Zrušeno k 10.05.1978 (47/1978 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 5. srpna 1966

o pomoci při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví a o prodeji bytů z národního majetku občanům

Ministerstvo financí v dohodě se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komisí, ministerstvem vnitra a Ústřední radou odborů stanoví podle § 24 odst. 1 a 2 zákona č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví bytů (dále jen "zákon"), a podle zmocnění daného usnesením vlády ze dne 3. srpna 1966 č. 271 na základě § 24 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani:


ČÁST PRVNÍ

Finanční, úvěrová a jiná pomoc občanům při výstavbě obytných domů s byty v osobním vlastnictví

§ 1, § 2zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Prodej bytů z národního majetku do osobního vlastnictví občanů

§ 3

Předmět prodeje

(1) Předmětem prodeje jsou byty, jakož i místnosti v obytném domě, které neslouží k bydlení, jsou však určeny pro osobní potřebu, včetně poměrného podílu (§ 17 odst. 2 zákona) na společných částech obytného domu, jeho vybavení a příslušenství.

(2) Byty prodávají národní výbory, popř. - s jejich souhlasem - bytové organizace národních výborů, které mají obytný dům ve správě.

(3) V kupní smlouvě *) se dohodne splatnost kupní ceny najednou nejpozději 15 dnů po její registraci státním notářstvím . **)

(4) K prodeji za ceny stanovené podle této vyhlášky není třeba případného souhlasu vyššího orgánu podle předpisů o správě národního majetku. ***)

§ 4

Cena bytu

(1) Cena jednotlivého bytu *) (včetně poměrného podílu na společných částech domu , jeho vybavení a příslušenství) se stanoví sazbami za 1 m2 podlahové plochy bytu podle kategorií určených vyhláškou č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

(2) Sazba za 1 m2 podlahové plochy bytu *) činí:

u bytu I. kategorie Kčs 1 200 až Kčs 1 400

u bytu II. kategorie Kčs 900 až Kčs 1 200

u bytu III. kategorie Kčs 600 až Kčs 800

u bytu IV. kategorie Kčs 400 až Kčs 600

(3) V rámci rozpětí sazeb jednotlivých kategorií (odst. 2) se přihlédne ke kvalitě příslušného bytu (poloha bytu v domě, stav provozního zařízení a vybavení bytu, balkón, terasa, poměr plochy obytných místností k ostatní ploše bytu apod.), domovního vybavení (prádelna, kůlna apod.) a příslušenství (oplocení, venkovní úpravy apod.) a k umístění obytného domu v obci. Společné domovní vybavení a příslušenství je zahrnuto v sazbách, i když je umístěno mimo obytný dům. U dosud neužívaných bytů II. kategorie se sazba stanoví vždy v horní polovině rozpětí.

(4) Prodává-li se byt jeho dosavadnímu uživateli, nepřihlíží se při stanovení sazby podle odstavců 2 a 3 ke zlepšením, která uživatel v bytě popřípadě provedl vlastním nákladem.

(5) U bytů již užívaných se přihlédne k opotřebení domu a sazba stanovená podle odstavců 2 až 4 se sníží zpravidla o 1 % za každý rok stáří domu za předpokladu běžné údržby; u staveb, jejichž údržba nebo opravy byly zanedbány, nebo jde-li o objekt poškozený, je snížení přiměřeně vyšší, a naopak u domů, u kterých byla provedena modernizace nebo generální oprava, je snížení přiměřeně nižší. Toto snížení může činit celkem nejvýše 70 %.

§ 5

Slevy z ceny bytu a přirážky

(1) Prodává-li s e byt jeho dosavadnímu uživateli, poskytne se z ceny vypočtené podle § 4 sleva 30 až 50 %. Výši slevy stanoví pro příslušnou obec jednotně místní národní výbor.

(2) Prodává-li se byt dosud neužívaný, může národní výbor stanovit k ceně vypočtené podle § 4 v Praze, Brně a Bratislavě přirážku do 20 %, v lázeňských místech, *) v krajských městech a popř . v dalších místech určených krajským národním výborem přirážku do 15 %. Při stanovení výše přirážky se přihlédne zejména k výhodnosti umístění obytného domu v obci (dům v zahradním prostředí, střed města, hlučnost, popř. prašnost prostředí apod.); výše přirážky je jednotná pro všechny byty v témže obytném domě.

(3) Se zřetelem k povaze oblasti (např. pohraničí) může krajský národní výbor povolit pro určitý okres, město nebo obec zvýšení horní hranice slevy poskytované z ceny bytu prodávaného dosavadnímu uživateli (odst. 1) až do 80 %, popř. poskytování slevy z ceny bytu dosud neužívaného až do 20 %. To však nepřichází v úvahu v místech uvedených v odstavci 2.

§ 6

Cena místností nesloužících k bydlení

Cena místností nesloužících k bydlení umístěných v obytném domě (ateliér, garáž apod.), včetně podílu na společných částech domu, se stanoví podle stejné sazby a stejným způsobem (§ 4 a 5) jako cena příslušného bytu, sníží se však koeficientem 0,8.

§ 7

Pozemek

Právo společného osobního užívání pozemku (včetně dvora a přídomní zahrady) se zřizuje vlastníkům bytů bezplatně.

§ 8

Půjčky státních spořitelen na koupi bytu

Na část kupní ceny bytu může státní spořitelna poskytnout kupujícímu půjčku, zejména je-li byt již v jeho osobním užívání.

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná

§ 9

Obytný dům

Obytným domem *) se tu rozumí bytový objekt s více byty, který nemá povahu rodinného domku (§ 128 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.).

§ 10

Domovní daň

(1) Z obytného domu, v němž jsou byty (byt) v osobním vlastnictví, se vyměřuje domovní daň vždy podle zastavěné plochy a jen podle dolní hranice příslušné sazby (§ 9 odst. 1 zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani). Je-li v obytném domě byt v socialistickém vlastnictví, *) sníží se daň o částku, která by na něj připadala podle odstavce 2 (§ 2 odst. 1 zákona o domovní dani).

(2) Daň podle odstavce 1 rozvrhnou si vlastníci bytů (kteří jsou podle zákona zároveň spoluvlastníky společných částí domu) mezi sebou podle podlahové plochy bytů a místností nesloužících k bydlení (§ 17 odst. 2 zákona). Daň jsou povinni platit všichni poplatníci společně a nerozdílně (§ 3 odst. 2 zákona o domovní dani).

(3) Pro vyměření daně z obytného domu podle předchozích odstavců není rozhodné, pozbude-li některý byt povahy osobního vlastnictví nebo není-li užíván vlastníkem či osobou jemu blízkou.

§ 11

Místní poplatek z bytů

Ustanovení předpisů o místním poplatku z bytů přenechaných do užívání v rodinných domcích v osobním vlastnictví *) platí obdobně o bytech v osobním vlastnictví, jsou-li přenechány do užívání; totéž platí, pozbude-li byt povahy osobního vlastnictví a nepřejde do socialistického vlastnictví.

§ 12

Půjčky poskytované pracovníkům z fondu kulturních a sociálních potřeb

Ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) a odst. 6, popř. odst. 2 vyhlášky č. 121/1965 Sb., o použití prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací, popř. obdobné ustanovení předpisů o podnikových (pobídkových) fondech pracujících, *) pokud jde o poskytování půjček pracovníkům na výstavbu rodinných domků nebo koupi rodinných domků od socialistických organizací, platí přiměřeně i pro výstavbu obytných domů s byty v osobním vlastnictví prováděnou občany a pro koupi bytů do osobního vlastnictví z národního majetku.

§ 13

Náhrada při výkupu nebo vyvlastnění

Při výkupu nebo vyvlastnění bytů v osobním vlastnictví pro socialistické organizace se stanoví náhrada podle této vyhlášky.


Ustanovení závěrečná

§ 14

Přejde-li vlastnictví bytu, který byl v osobním vlastnictví, přechodně na stát (např. podle § 462 občanského zákoníku), má stát stejná práva a povinnosti jako vlastník bytu v osobním vlastnictví.

§ 15

V závažných případech může, a to zásadně na žádost národního výboru, povolit z části druhé výjimku ministerstvo financí, na Slovensku pověřenectvo Slovenské národní rady pro finance.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1966.


Ministr: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Za výstavbu svépomocí se tu považuje taková výstavba, při níž hodnota prací provedených dodavatelskými organizacemi nepřesáhne 50 % rozpočtové ceny.

*) § 14 zákona a § 133, § 134 odst. 2 a § 399 až 404 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

**) Prodej bytů ze socialistického vlastnictví nepodléhá podle § 6 odst. 4 zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích, notářskému poplatku z převodu nemovitostí; notářskému poplatku však podléhá registrace kupní smlouvy, a to podle položky G č. 1 sazebníku I notářských poplatků (příloha 1 k vyhlášce č. 25/1964 Sb., k provedení zákona o notářských poplatcích).

***) Vyhláška č. 94/1965 Sb., o správě národního majetku

*) § 62 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

*) Jejich seznam viz u vyhlášky č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku.

*) § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty

*) Např. vlastnictví některého bytu přejde na stát podle § 462 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (odúmrtí).

*) Vyhláška č. 112/1957 Ú. l., o místním poplatku z bytů, ve znění § 21 odst. 2 vyhlášky č. 60/1964 Sb.

*) Vládní vyhláška č. 154/1960 Sb., o podnikových fondech pracujících, vyhláška č. 114/1961 Sb., o pobídkových fondech pracujících.

Přesunout nahoru