Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 21/1966
Platnost od 26.07.1966
Účinnost od 23.04.1966
Zrušeno k 13.07.1972 (70/1972 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. května 1966

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

Dne 23. dubna 1966 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci.

Dohoda na základě svého článku 22 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 23. dubna 1966.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

David v. r.

DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

v souladu se zásadami Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik z 12. prosince 1943, ve znění Protokolu ze dne 27. listopadu 1963 a v úsilí o další prohloubení a upevnění bratrských vztahů mezi československým a sovětským lidem, založených na zásadách socialistického internacionalismu,

řídíce se základními zájmy výstavby socialismu a komunismu v obou státech a upevnění ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu a přesvědčeny, že kulturní a vědecké styky slouží těmto zájmům a mají důležitou úlohu ve vzájemném obohacování národních kultur,

vycházejíce z dosažených výsledků dlouholetých kulturních a vědeckých styků obou zemí a opírajíce se o zkušenosti získané při plnění Dohody o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 1. června 1956,

vyjadřujíce přání i nadále věnovat stálou pozornost všestrannému rozvoji kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu o kulturní a vědecké spolupráci a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Jiřího Hájka,

ministra školství a kultury,

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Sergeje Kalistratoviče Romanovského,

předsedu Výboru pro kulturní styky se zahraničím při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobrém pořádku a náležité formě, dohodli se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou všestranně napomáhat dalšímu rozvoji vzájemné spolupráce a výměně zkušeností v oblasti školství, vědy, umění a literatury, filmu, tisku, rozhlasu, televize, jakož i v oblasti zdravotnictví, tělesné výchovy a sportu.

Článek 2

Každá ze smluvních stran bude soustavně seznamovat pracující lid své země se socialistickou a komunistickou výstavbou v druhé zemi, politickým, hospodářským a kulturním životem jejích národů, jakož i s prováděním a výsledky spolupráce mezi oběma zeměmi. Příslušné orgány obou smluvních stran zajistí náležitou účinnost informační činnosti.

Článek 3

Smluvní strany budou

napomáhat širokému rozvoji spolupráce a výměně zkušeností v oblasti všeobecně vzdělávacího, odborného a vysokého školství, výuky a výchovné práce,

zajišťovat, aby údaje o druhé zemi byly zařazovány do učebních osnov, učebnic a učebních pomůcek a věnovat pozornost součinnosti při jejich vypracování,

dbát o to, aby se vyučovalo jazykům, dějepisu, ekonomice, právu, zeměpisu, umění a literatuře národů druhé země.

Článek 4

Smluvní strany budou umožňovat občanům druhé smluvní strany studium a stáže na svých školách a ve vědeckovýzkumných ústavech, jakož i vzájemně uznávat vysvědčení a diplomy o ukončení studia na školách druhé smluvní strany.

Článek 5

Smluvní strany budou napomáhat dalšímu rozvoji vědecké spolupráce akademií věd, vědeckých institucí, vysokých škol a jiných zainteresovaných organizací obou zemí výměnou zkušeností a vědeckých informací, jakož i rozvojem společné činnosti vědců, založené na zásadách kooperace a dělby práce a koordinace výzkumu tématiky, která je předmětem společného zájmu.

Smluvní strany budou věnovat zvláštní pozornost vědeckým problémům, které mají rozhodující význam pro rozvoj národního hospodářství obou zemí, řešení perspektivních potřeb rozvoje společnosti a samotné vědy, rozvoji spolupráce vědců obou zemí v oblasti ekonomiky, dějin, práva, jazyků, literatury a umění národů druhé země.

Článek 6

Smluvní strany budou napomáhat uskutečňování styků a spolupráce mezi institucemi a odborníky, zabývajícími se otázkami lékařství a zdravotnictví, v souladu s Úmluvou mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví ze dne 4. prosince 1957.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat

všestrannému rozvoji tvůrčí spolupráce v oblasti literatury a umění, rozšiřování a upevňování styků mezi tvůrčími svazy obou zemí,

uvádění, zveřejňování a popularizaci uměleckých děl druhé smluvní strany,

spolupráci mezi koncertními agenturami, výměně uměleckých kolektivů a jednotlivých umělců.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat

překládání, vydávání a šíření knih a publikací autorů druhé země,

výměnu zkušeností, tiskových materiálů mezi redakcemi novin a časopisů a mezi tiskovými agenturami obou zemí,

činnost akreditovaných dopisovatelů, jakož i novinářů vyslaných druhou smluvní stranou.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat uvádění, šíření a popularizaci filmů druhé smluvní strany, jakož i společnou tvorbu filmů a spolupráci v oblasti filmové výroby.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat

výměně rozhlasových a televizních pořadů, zvukových záznamů, televizních filmů a televizního zpravodajství a jejich využití a šíření,

natáčení společných rozhlasových a televizních pořadů a televizních filmů.

Článek 11

Smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce v oblasti tělesné výchovy a sportu organizováním sportovních utkání, soutěží, soustředění a výměnou metodických a organizačních zkušeností.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat

společné projednávání aktuálních otázek rozvoje socialistické kultury a vědy obou zemí,

výměnu informací o důležitých konferencích, sjezdech, symposiích, přehlídkách, soutěžích, premiérách, výstavách a jiných kulturních a vědeckých akcích pořádaných na jejich území a budou na ně zvát představitele druhé smluvní strany.

Článek 13

Smluvní strany budou podporovat rozšiřování a prohlubování přímých styků mezi příslušnými československými a sovětskými orgány, organizacemi a institucemi provádějícími kulturní a vědeckou spolupráci.

Článek 14

Smluvní strany budou všemožně rozvíjet osobní styky a výměnu ve všech oblastech, na něž se vztahuje tato Dohoda na bezdevizovém, nebo devizovém základě, jak ze státních prostředků, tak i na vlastní náklady účastníků.

Článek 15

Smluvní strany budou podporovat a rozvíjet výměnu periodického tisku, knih, přístrojů a materiálů pro vědecké výzkumy, uměleckých děl, filmů, zvukových záznamů a ostatních kulturních a vědeckých hodnot a propagačních materiálů.

Článek 16

Smluvní strany budou umožňovat používání archivů, knihoven, muzeí a jiných obdobných pracovišť občanům druhé smluvní strany, v souladu s vnitrostátními předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat kulturní a vědeckou spolupráci mezi Svazem československo-sovětského přátelství a Společností sovětsko-československého přátelství, odborovými organizacemi, organizacemi mládeže a žen a společnostmi pro šíření vědeckých znalostí.

Článek 18

Smluvní strany budou

napomáhat dalšímu zdokonalování mnohostranné kulturní a vědecké spolupráce mezi socialistickými zeměmi,

vyměňovat informace o provádění kulturních a vědeckých styků s třetími státy,

podporovat společné úsilí národních organizací a institucí v rámci příslušných mezinárodních organizací.

Článek 19

Smluvní strany budou cílevědomě zvyšovat úroveň a účinnost kulturní a vědecké spolupráce, zdokonalovat její organizaci, formy a metody a podporovat společné posuzování obsahu této spolupráce s přihlédnutím k historickým a národním podmínkám rozvoje kultur národů Československé socialistické republiky a Svazu sovětských socialistických republik.

Článek 20

Smluvní strany se dohodly, že na pravidelných společných jednáních a konzultacích budou na určitá časová období sjednávány plány kulturní a vědecké spolupráce, na nichž budou hodnoceny výsledky jejich plnění a sledováno provádění této Dohody, jakož i rozpracovány otázky dalšího rozvoje a upevňování kulturních a vědeckých styků mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Smluvní strany se dohodly, že jejich příslušné orgány, organizace a instituce mohou v rámci své působnosti uzavírat ujednání, tematické a pracovní plány k provádění této Dohody a plánů kulturní a vědecké spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Článek 21

Smluvní strany se dohodly, že platby vyplývající z uskutečňování této Dohody se budou provádět na základě příslušných dohod o zúčtování platů platných mezi oběma smluvními stranami a jejich orgány, organizacemi a institucemi, a že finanční podmínky uskutečňovaných akcí budou stanoveny v plánech kulturní a vědecké spolupráce uzavíraných na základě článku 20 této Dohody.

Článek 22

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Tato Dohoda se sjednává na neomezenou dobu. Dohoda platí pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví. V tomto případě Dohoda pozbývá platnosti uplynutím 6 měsíců od doby oznámení výpovědi.

Článek 23

Dnem, kdy vstoupí tato Dohoda v platnost, pozbývá platnosti Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o kulturní spolupráci ze dne 1. června 1956.

Dohody, plány a další prováděcí ujednání, dříve uzavřené na základě Dohody o kulturní spolupráci z 1. června 1956, zůstávají v platnosti potud, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této Dohody.

Tato Dohoda byla sepsána v Moskvě dne 23. dubna 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky J. Hájek v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik S. K. Romanovskij v. r.

Přesunout nahoru