Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1966 Sb.Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci

Částka 20/1966
Platnost od 19.07.1966
Účinnost od 19.07.1966
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

55.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy vodního hospodářství

ze dne 8. července 1966,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 136/1960 Sb., o Státní vodohospodářské inspekci

Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 136/1960 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 2 zní:

"§ 2

(1) Státní vodohospodářská inspekce jako kontrolní orgán Ústřední správy vodního hospodářství má celostátní působnost. V jejím čele je hlavní inspektor; jeho zástupcem na Slovensku je oblastní inspektor.

(2) Hlavního a oblastního inspektora jmenuje a odvolává ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství; oblastního inspektora jmenuje na návrh předsedy Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství.

(3) Státní vodohospodářská inspekce spolupracuje s Komisí Slovenské národní rady pro vodní hospodářství. Předseda Komise může oblastnímu inspektoru dávat pokyny v závažných případech vyžadujících neodkladné řešení na Slovensku. O těchto pokynech a o jejich splnění je oblastní inspektor povinen zpravit hlavního inspektora.

(4) Státní vodohospodářská inspekce vykonává svoji působnost svými inspektory. Její podrobnější organizační uspořádání, zejména rozsah a okruh působnosti inspektorů upravuje statut státní vodohospodářské inspekce, *) který schvaluje ministr-předseda Ústřední správy vodního hospodářství."

2. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Orgány Státní vodohospodářské inspekce, pokud samy podle § 3 odst. 3 nemohou učinit opatření k odstranění závad a nedostatků, které při plnění svých úkolů zjistí, jsou povinny oznámit je vodohospodářskému orgánu národního výboru, který je podle povahy případu příslušný učinit potřebné opatření. Přitom současně podle povahy případu navrhnou opatření nutná k sjednání nápravy, změnu nebo doplnění vodohospodářských rozhodnutí, popřípadě uložení majetkových sankcí podle příslušných předpisů. Orgán národního výboru sdělí svoje rozhodnutí orgánu Státní vodohospodářské inspekce."

3. § 5 se doplňuje dalším odstavcem 4, který zní:

"(4) Orgány Státní vodohospodářské inspekce jsou povinny neprodleně provést opatření, která jim v závažných případech vyžadujících neodkladného řešení uloží předseda krajského národního výboru. O těchto opatřeních a jejich splnění jsou povinny neprodleně zpravit hlavního, na Slovensku oblastního inspektora."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr-předseda: Smrkovský v. r.

Poznámky pod čarou

*) Statut bude uveřejněn ve Věstníku Ústřední správy vodního hospodářství.

Přesunout nahoru