Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 46/1966 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem

Částka 17/1966
Platnost od 29.06.1966
Účinnost od 01.07.1966
Zrušeno k 16.12.1987 (104/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

Vyhláška

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti

ze dne 14. června 1966

o opatřeních proti přenosným nemocem

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány k provedení § 5, 9, § 70 odst. 1, § 71 odst. 2 a § 78 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


HLAVA PRVNÍzrušeno

§ 1 – § 5zrušeno

HLAVA DRUHÁzrušeno

ODDÍL 1zrušeno

§ 6, § 7zrušeno

Pravidelné očkovánízrušeno

§ 8 – § 11, § 11azrušeno

Zvláštní očkovánízrušeno

§ 12 – § 22zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 23 – § 30zrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 31 – § 36zrušeno

ODDÍL 4zrušeno

§ 37 – § 41zrušeno

ODDÍL 5zrušeno

§ 42 – § 51zrušeno

ODDÍL 6zrušeno

§ 52 – § 56zrušeno

ODDÍL 7zrušeno

§ 57zrušeno

ODDÍL 8zrušeno

§ 58zrušeno

ODDÍL 9zrušeno

§ 59zrušeno

ODDÍL 10zrušeno

§ 60 – § 65zrušeno

HLAVA TŘETÍzrušeno

§ 66 – § 74zrušeno


HLAVA ČTVRTÁzrušeno

§ 75zrušeno

§ 76

Nemoci uvedené v části I písm. A pol. 4, 5, 8, 16, 18, 21, 36, 39, 41 až 43, 46, 49 písm. a), 51, 53, 57, 59 až 64, 66, 67 a 72 přílohy k této vyhlášce se považují za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona.

§ 77zrušeno

§ 78

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.


Ministr zdravotnictví: Plojhar v. r.

Ministr spravedlnosti: dr. Neuman v. r.


Příloha 1

ČÁST I

Seznam nemocí, na které se vztahují opatření stanovená ve vyhlášce

(Nemoci označené + se považují za nakažlivé lidské choroby ve smyslu § 189 a 190 trestního zákona)

A.

Přenosné nemoci
+4.botulismus
+5.Bornholmská nemoc (Coxsackie)
+8.dávivý kašel (Pertussis a Parapertussis)
+16.horečka omladnic (Sepsis post partum et post abortum)
+18.cholera asijská
+21.infekční zánět jater (Hepatitis infectiosa) a sérová hepatitida
+36.mor (Pestis)
+39.neštovice (Variola vera) včetně alastrimu
+41.ornitóza a psitakóza
+42.otravy a nákazy z poživatin
+43.paratyfy (A, B i C)
+46.přenosná dětská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)
+51.salmonelózy
+53.sněť slezinná (Anthrax)
+57.tetanus
+59.trachom
+60.trichinóza
+61.trichofycie všech typů
+62.tuberkulóza plicní i mimoplicní
+63.tularémie
+64.tyf břišní (Typhus abdominalis)
+66.úplavice bacilární (Dysenteria)
+67.vozhřivka (Malleus)
+72.žlutá zimnice (Febris flava)

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

*) Mezinárodní hygienické a protiepidemické předpisy schválené Světovým zdravotnickým shromážděním v Ženevě dne 25. května 1951 a doplněné na Světovém zdravotnickém shromáždění v Mexico-City dne 26. května 1955 a v Ženevě dne 23. května 1956.

**) Karanténními nemocemi jsou: mor (Pestis), asijská cholera (Cholera asiatica), žlutá zimnice (Febris flava), neštovice (Variola vera), epidemická skvrnivka (Typhus exanthematicus) a návratná horečka (Febris recurrens).

*) Pracovní důsledky vyplývající z takového opatření se posuzují podle obecných pracovněprávních předpisů.

*) Pracovní důsledky se posuzují podle obecných pracovněprávních předpisů.

*) O ohniskové dezinfekci viz § 46.

*) Vyhláška č. 234/1959 Ú. l., o zacházení s jedy a s látkami škodlivými zdraví.

*) Pracovní důsledky vyplývající z tohoto opatření se posuzují podle obecných pracovněprávních předpisů.

*) Poznámka k § 15.

*) Tato Doporučení byla schválena na XX. zasedání Dunajské komise v Budapešti 2. února 1962.

*) Poznámky k § 15 a 56.

*) Vyhláška č. 42/1966 Sb.

*) Působnost orgánů Slovenské národní rady při plnění úkolů vyplývajících z této vyhlášky určí zákon Slovenské národní rady vydaný podle § 73 zákona č. 20/1966 Sb.

Přesunout nahoru