Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1966 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče

Částka 16/1966
Platnost od 24.06.1966
Účinnost od 01.07.1966
Zrušeno k 01.01.1992 (550/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. června 1966

o poskytování léčebně preventivní péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

(1) Stát poskytuje občanům bezplatně plynulou a soustavnou léčebně preventivní péči ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc.

(2) Dětem ve věku do 3 let se poskytuje též péče o jejich všestranný rozvoj v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích.

§ 2

Příplatky, popřípadě úhrady vyžadované výjimečně za některé služby léčebně preventivní péče a příplatky za péči o děti podle § 1 odst. 2 se platí podle ustanovení části čtvrté.

ČÁST DRUHÁ

Ambulantní a ústavní péče

ODDÍL I

Ambulantní péče

Obvodní služby

§ 3

(1) O zdraví obyvatel v územním a závodním obvodu pečuje kolektiv zdravotnických pracovníků pod vedením územního nebo závodního obvodního lékaře. Spolu s plněním úkolů ve zdravotní výchově obyvatelstva a v hygieně a boji proti přenosným nemocem poskytuje všem obyvatelům ambulantní péči v obvodu a zprostředkuje jim další odbornou péči; přitom provádí aktivně preventivní prohlídky a poskytuje ve spolupráci s příslušnými odborníky soustavnou dispenzární péči vybraným skupinám obyvatelstva včetně občanů se změněnou pracovní schopností, příslušníků ozbrojených sil, kteří bojovali za druhé světové války, a obětí nacistické persekuce (vězňů).

(2) Obvodní služby se poskytují nejen ve zdravotnických zařízeních, ale podle potřeby i v bytě nebo na jiném místě, kde je nutno nemocnému péči poskytnout. Úpravou ordinační doby a provozu zdravotnických zařízení se zabezpečuje, aby pracující mohli tato zařízení navštěvovat především mimo svou pracovní dobu.

§ 4

(1) Občan, který potřebuje lékařskou pomoc, vyžaduje si ji u svého územního obvodního lékaře, a jde-li o péči o dítě, u územního obvodního dětského lékaře; ředitel ústavu národního zdraví určí podle místních podmínek, do kterého věku poskytuje dětem péči územní obvodní dětský lékař.

(2) V oboru péče o ženy a péče o chrup poskytují obyvatelstvu územního obvodu ambulantní péči odborníci určení pro příslušný obvod.

(3) V době, kdy není v územním obvodu zajištěna péče o ženy a děti příslušnými odbornými lékaři, poskytuje nutnou péči územní obvodní lékař; tím nejsou dotčena další ustanovení o lékařské službě první pomoci.

(4) Obvodní služby poskytují zdravotničtí pracovníci určení pro územní obvod, ve kterém má občan místo trvalého pobytu. Občan si může v rámci vymezeného spádového území1) zvolit jiného územního obvodního lékaře. Tento lékař může odmítnout přijetí dalších nemocných z cizích obvodů, pokud by jejich přijetím bylo překročeno jeho únosné pracovní zatížení.

(5) Osoby, které se přechodně zdržují mimo místo trvalého pobytu, jsou oprávněny vyžadovat péči, kterou potřebují v době svého přechodného pobytu, ve zdravotnických zařízeních příslušných pro místo tohoto pobytu.

(6) Občanům umístěným v ústavech sociální péče mohou poskytovat obvodní služby též lékaři sociálního zabezpečení podle dohody ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení.

§ 5

(1) Pracovníci ze závodů, v nichž je zřízeno zá vodní zdravotnické zařízení, mohou postupovat podle § 4. Povinnost pracovníků podrobovat se vstupním periodickým, mimořádným a výstupním preventivním prohlídkám u závodního obvodního lékaře zůstává nedotčena.2)

(2) Osoby, které pravidelně dojíždějí za prací, školením nebo obdobnou činností z větší vzdálenosti a pro značnou časovou ztrátu nemohou navštěvovat zdravotnická zařízení v místě pobytu, jsou oprávněny vyžádat si potřebnou péči v zařízeních příslušných pro pracoviště (místo), v němž vykonávají uvedenou činnost. Do soustavné péče těchto zařízení však mohou být převzaty jen ve zvlášť odůvodněných případech a s vědomím územního obvodního lékaře příslušného podle místa jejich pobytu.

§ 6

(1) Lékařská služba první pomoci zajišťuje v nezbytném rozsahu ambulantní péči občanům v případech ohrožení života, náhlého onemocnění nebo zhoršení zdravotního stavu vzniklého v době mimo pravidelný provoz zdravotnických zařízení poskytujících obvodní služby. Tato služba není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době provozu zdravotnických zařízení.

(2) Záchranná služba, pokud je ve velkých městech zřízena, zajišťuje lékařskou pomoc ve zvlášť závažných případech, kdy je bezprostředně ohrožen život nemocného.

(3) Není-li možno včas dosáhnout příslušného lékaře nebo lékařské pohotovostní, popřípadě záchranné služby, lze si vyžádat první pomoc od kteréhokoliv dosažitelného zdravotnického zařízení nebo pracovníka, jestliže by bez této pomoci byl ohrožen život nebo vážně ohroženo zdraví nemocného.

§ 7

Obvodní služby doplňuje pečovatelská služba, organizovaná a obstarávaná příslušnými orgány národních výborů ve spolupráci s Československým červeným křížem a se zdravotnickými zařízeními.

Další odborné ambulantní služby

§ 8

(1) Ošetřující lékař zprostředkuje nemocnému poskytnutí dalších odborných ambulantních služeb, jež nemocný potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu. Odborné vyšetřovací a léčebné výkony, jichž je třeba k ošetření v naléhavých případech podle povahy onemocnění nebo k zjištění schopnosti k práci, se provádějí přednostně.

(2) Nemocný se může obrátit přímo na příslušné odborné oddělení polikliniky, jde-li o ošetření vážnějšího úrazu, předpis brýlí a vyšetření nebo léčení pohlavního onemocnění; přímo na takové oddělení se též nemocný odesílá z ústřední evidence polikliniky, jde-li o vyhraněné onemocnění spadající do určitého oboru.

§ 9

(1) Ošetřující lékař posílá nemocného k odbornému vyšetření nebo léčení zpravidla na odborné oddělení té polikliniky, v jejímž spádovém území poskytuje služby. Je-li to však v zájmu účelného poskytování léčebně preventivní péče nebo v oprávněném zájmu nemocného, může jej výjimečně poslat ošetřující lékař ze zdravotnického zařízení příslušného podle místa pobytu nemocného na oddělení polikliniky, v jejímž spádovém území je pracoviště nemocného, popřípadě naopak ze zařízení příslušného podle pracoviště do zařízení příslušného podle místa pobytu nemocného.

(2) Nelze-li provést požadované odborné vyšetření nebo léčení v poliklinice příslušné podle předchozího odstavce, pošle lékař nemocného do polikliniky, která je vybavena potřebnými odbornými službami a je příslušná pro jejich poskytování podle stanovené rajonizace. Pokud je toho podle povahy onemocnění třeba, provede se napřed vyšetření na odborném oddělení vysílající polikliniky.

(3) Pro poskytování dalších odborných ambulantních služeb osobám, které se přechodně zdržují mimo místo trvalého pobytu, a osobám, které dojíždějí za prací nebo obdobnou činností, jsou zdravotnická zařízení příslušna obdobně podle § 4 odst. 5 a § 5 odst. 3.

(4) Ustanovení § 4 odst. 4 platí obdobně i o poskytování dalších odborných ambulantních služeb jinými lékaři v rámci téže nemocnice s poliklinikou, popřípadě v rámci vymezeného spádového území.

(5) V jiném zdravotnickém zařízení, než které je příslušné podle předchozích ustanovení, mohou být další odborné ambulantní služby poskytnuty v odůvodněných případech se souhlasem vedoucího lékaře tohoto zařízení.

§ 10

(1) V místě, kde jsou lázeňská zařízení, mohou být v těchto zařízeních poskytovány výkony léčebné rehabilitace, které nemůže zajistit ústav národního zdraví ve svých zařízeních. Rozhoduje o tom ředitel ústavu národního zdraví v dohodě s ředitelem lázeňské organizace, popřípadě s vedoucím lázeňské léčebny.

(2) Poskytování ambulantní lázeňské péče místo lázeňské péče ústavní na základě poukazu se řídí ustanovením § 19.

ODDÍL II

Ústavní péče

Nemocniční péče

§ 11

(1) Do nemocnice jsou nemocní přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře; pokud je to možné, provedou se před přijetím do nemocnice potřebná vyšetření ambulantně.

(2) Nemocný musí být přijat do nemocnice i bez lékařského doporučení, jestliže by odložením nástupu byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví; bez lékařského doporučení musí být do nemocnice přijata i rodička.

§ 12

(1) Je-li nemocniční léčení odůvodněno, avšak z provozních důvodů nelze nemocného ihned přijmout, poskytne mu lékař nemocnice potřebnou první pomoc a stanoví mu pozdější dobu nástupu. O odložení nástupu vyrozumí ošetřujícího lékaře.

(2) Přijetí do nemocnice nesmí být odepřeno, jde-li o povinné léčení anebo o případy uvedené v § 11 odst. 2. V ostatních případech musí být přednostně přijímáni pracující neschopní práce a pracující, kteří byli do nemocnice odesláni k vyšetření pro posudkové účely.

(3) Je-li to nutné vzhledem k zdravotnímu stavu dítěte, povolí ředitel nemocnice, aby s ním byl přijat do nemocnice průvodce. Výjimečně může ve zvlášť odůvodněných případech povolit přijetí průvodce i u starší osoby. Je-li přijat průvodce k dítěti mladšímu 6 let, považuje se jeho pobyt v ústavu za ústavní ošetřování.

(4) Po přijetí do nemocnice je nemocný povinen podrobit se potřebným hygienickým a protiepidemickým opatřením. Během ústavní péče je nemocný povinen dodržovat domácí řád ústavu, který upravuje též styk s rodinou, návštěvy nemocných a informování příbuzných o zdravotním stavu nemocných.

§ 13

(1) Nemocniční péči poskytuje zpravidla nemocnice, která je podle stanovené rajonizace příslušná pro místa trvalého pobytu nemocného, popřípadě pro místo, v němž má nemocný přechodný pobyt z důvodu výkonu práce. Je-li nemocný ošetřován v závodním zdravotnickém zařízení, může mu nemocniční péči, pokud to je v zájmu účelného poskytování léčebně preventivní péče nebo v oprávněném zájmu nemocného, poskytovat nemocnice, v jejímž obvodu je závodní zdravotnické zařízení. Pracujícím ze závodu, v němž je zřízena závodní nemocnice, poskytuje nemocniční péči především tato nemocnice. V případech uvedených v § 11 odst. 2 poskytne potřebnou péči kterákoli nemocnice.

(2) Nemůže-li poskytnout potřebnou péči nemocnice uvedená v předchozím odstavci, posílá se nemocný do nemocnice, která je vybavena potřebnými odbornými službami a je pro jejich poskytování příslušná podle stanovené rajonizace. Pokud je toho podle povahy onemocnění třeba, provedou se napřed potřebná vyšetření a ošetření na příslušném oddělení vysílající nemocnice nebo její polikliniky.

(3) Do nemocnice, která není příslušná podle předchozích odstavců, může být nemocný přijat v odůvodněných případech se souhlasem jejího ředitele nebo na základě jeho zmocnění.

§ 14

(1) Do fakultních nemocnic a klinik ostatních zdravotnických zařízení mohou být nemocní přijímáni také v souvislosti s výukovými a vědeckovýzkumnými úkoly těchto zařízení bez ohledu na stanovenou rajonizaci za předpokladu, že je řádně zabezpečena léčebně preventivní péče o nemocné z jejich spádového území.

(2) Do výzkumných ústavů se nemocní přijímají na podkladě výběru prováděného podle vědeckovýzkumných úkolů těchto pracovišť.

§ 15

(1) Nemocný se propouští z nemocniční péče po provedení potřebných vyšetření a ošetření nebo po uzdravení, popřípadě po takovém zlepšení zdravotního stavu, že další léčení lze provést ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních. Nejde-li o povinné léčení, může být nemocný předčasně propuštěn z nemocniční péče na revers. Nemocný, který soustavně porušuje domácí řád nemocnice a svým chováním ohrožuje kázeň v nemocnici, může být z nemocniční péče propuštěn tehdy, nebude-li tím vážně ohrožen jeho zdravotní stav.

(2) Po propuštění z nemocniční péče se nemocný ohlásí u svého ošetřujícího lékaře, který mu zajistí další péči; je-li neschopen práce, je nutno provést ohlášení do tří dnů po propuštění.

Péče v odborných léčebných ústavech

§ 16

(1) Ústavní péče v odborných léčebných ústavech se poskytuje na základě návrhů, které podávají zpravidla lékaři odborných oddělení nemocnic s poliklinikou, popřípadě poliklinik; jde-li o péči o děti, podávají návrhy též lékaři poskytující obvodní služby a lékaři školní zdravotní služby.

(2) Návrhy se podávají v souladu se seznamem indikací, vydaným ministerstvem zdravotnictví, které též může určit způsob odborného přezkoumání návrhů.

§ 17

(1) Výběr nemocných na léčení v odborných léčebných ústavech se provádí především podle naléhavosti potřeby péče se zřetelem na zdravotní stav.

(2) K nástupu léčení do odborného léčebného ústavu povolává nemocné ředitel ústavu s výjimkou lázeňské péče na poukaz podle § 18 a léčení v nočním sanatoriu.

(3) Výběr nemocných do nočních sanatorií provádí vedoucí lékař závodního zdravotnického zařízení, při němž je noční sanatorium zřízeno, v dohodě se závodním výborem Revolučního odborového hnutí pracoviště nemocného.

(4) Propouštění z péče odborných léčebných ústavů se řídí obdobně ustanovením § 15.

§ 18

(1) Ústavní lázeňskou péči lze poskytnout nemocnému, u něhož je tato péče indikována, na návrh ošetřujícího lékaře, který má nemocného v soustavné péči; poskytuje se zpravidla na základě poukazu na lázeňskou péči. Ústavní lázeňskou péči povolují orgány uvedené v § 19 zákona. Při přijímání do výzkumných ústavů pro fyziatrii, balneologii a klimatologii se postupuje podle ustanovení § 14 odst. 2; přitom se u nemocných, kteří jsou v pracovním poměru, přihlíží též k vyjádření závodního výboru Revolučního odborového hnutí pracoviště nemocného.

(2) Návrhy na ústavní lázeňskou péči pro osoby stižené vleklými nemocemi musí být pro příští období podány ke stanovenému termínu. Tato lhůta se nevztahuje na návrhy podávané při pozdějším vzniku potřeby lázeňské péče anebo jde-li o osoby neschopné práce nebo osoby stižené závažnými nemocemi zvlášť označenými v indikačním seznamu pro poskytování lázeňské péče.

(3) Ústavní lázeňská péče se poskytuje pracovníkům v rámci dovolené na zotavenou s výjimkou případů, kdy se poskytuje pro léčení závažných nemocí zvlášť označených v indikačním seznamu pro poskytování lázeňské péče. Pracovníci, kteří nastoupili ústavní lázeňskou péči v rámci dovolené na zotavenou, mohou být během této péče uznáni neschopnými práce pro nemoc, nelze-li jim z tohoto důvodu poskytovat lázeňské procedury.

§ 19

(1) Nemocnému, u něhož je indikována ústavní lázeňská péče, která mu však nemůže být poskytnuta, lze náhradou za tuto péči povolit ambulantní lázeňskou péči. Tato péče se poskytuje v rámci dovolené na zotavenou a na návrh ošetřujícího lékaře, který má nemocného v soustavné péči, a to na základě poukazu na vyšetření a léčení, popřípadě též stravování.

(2) Ústav národního zdraví může ve zvlášť odůvodněných případech uhradit poukaz na vyšetření a léčení. Jinak může být poukaz na ambulantní lázeňskou péči uhrazen podle § 63.

ODDÍL III

Posudková činnost

§ 20

Druhy a způsob posudkové činnosti

(1) Významným úsekem posudkové činnosti je posuzování způsobilosti k práci, popřípadě rozhodování o ní; při něm se hodnotí

a) zdravotní způsobilost k výkonu povolání, a to lékařskou prohlídkou v souvislosti s volbou povolání,

b) zdravotní způsobilost k výkonu určité práce v pracovním poměru nebo k výkonu jiné pracovní činnosti, popřípadě potřeba změny nebo vyřazení z práce ze zdravotních důvodů; tyto posudky se vydávají zejména při vstupních a dalších prohlídkách,

c) dočasná neschopnost k práci pro nemoc a úraz,

d) dlouhodobá nezpůsobilost k práci (§ 27 a 28).

V zájmu jednotného postupu při vydávání posudků nebo rozhodnutí o způsobilosti k práci jsou lékaři povinni vystavovat příslušná potvrzení na předepsaných tiskopisech.

(2) Posudky a potvrzení v jiných stanovených případech se vydávají zpravidla na žádost orgánů a organizací a výjimečně i z podnětu občana, jde-li o jeho závažný společensky odůvodněný zájem. *)

(3) Vydávání znaleckých posudků a posudků pro účely náhrad při úrazech a nemocech z povolání se řídí zvláštními předpisy. Také posuzování způsobilosti k práci v zájmu ochrany proti vzniku a šíření přenosných nemocí a jiné posuzování zdravotního stavu v této souvislosti se řídí zvláštními předpisy.

§ 21

Posuzování způsobilosti při volbě povolání

(1) Zdravotní způsobilost k budoucímu povolání musí být lékařsky posouzena u žáků škol poskytujících základní vzdělání i škol poskytujících střední a vyšší vzdělání, a to před ukončením školní docházky. Posouzení způsobilosti k budoucímu povolání je nutné též před nástupem do školy poskytující střední a vyšší vzdělání, jestliže nejde o přechod bezprostředně ze školy poskytující základní vzdělání.

(2) Posudky o způsobilosti k budoucímu povolání podávají dorostoví lékaři ve spolupráci s lékaři školní zdravotní služby, popřípadě jde-li o žáky se změněnou pracovní schopností, posudkové komise sociálního zabezpečení.

Posuzování způsobilosti při nástupu nebo změně práce

§ 22

(1) Při náboru pracovníků prováděném národními výbory posuzuje zdravotní způsobilost uchazeče k práci v zamýšleném odvětví příslušný obvodní lékař, popřípadě odborná komise podle § 30.

(2) U pracovníka získaného při náboru prováděném národními výbory je nutno včas před vznikem pracovního poměru posoudit při vstupní prohlídce jeho způsobilost k práci, která mu má být přidělena; posudek vydává závodní obvodní lékař v závodě, v němž má pracovník práci nastoupit, popřípadě odborná komise podle § 30.

§ 23

(1) Při náboru pracovníků prováděném podniky, pokud je v závodě zřízeno závodní zdravotnické zařízení, musí zdravotní způsobilost pracovníka k zamýšlené práci posoudit včas před vznikem pracovního poměru závodní obvodní lékař při vstupní prohlídce. V závodech, v nichž není zřízeno závodní zdravotnické zařízení, posuzuje zdravotní způsobilost pracovníka při vstupní prohlídce územní obvodní lékař, a to v případech, kdy jde o zařazení na místa, na nichž jsou pracovníci vystaveni zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí, a v dalších případech určených ministerstvem zdravotnictví v dohodě s příslušnými ústředními orgány.

(2) Posudky o změněné pracovní schopnosti občanů vydávají posudkové komise sociálního zabezpečení.

§ 24

(1) Zdravotní stav pracovníka musí být posouzen

a) před jeho převedením na místo, kde je vystaven zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí, a při skončení práce na takovém místě,

b) před jeho převedením na místo, pro něž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost,

c) před jeho převedením na jinou práci, před úpravou pracovních podmínek nebo před rozvázáním pracovního poměru, jestliže se taková opatření provádějí z důvodů zdravotních.

(2) Posudek vydává příslušný obvodní lékař, popřípadě jiný lékař, který má nemocného v soustavné péči, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu pracovníka, závodu nebo odborové, popřípadě jiné společenské organizace. Má-li některý z těchto účastníků námitky proti doporučovanému opatření nebo jde-li o rozvázání pracovního poměru z důvodů zdravotních, vydává posudek odborná komise podle § 30. Ustanovení § 23 odst. 2 platí obdobně.

(3) Lékaři (odborné komise) uvedení v odstavci 2 posuzují také zdravotní důvody pro převedení těhotných žen a matek do 9 měsíců po porodu na jinou práci a vydávají o tom potřebná potvrzení.

Posuzování dočasné neschopnosti k práci

§ 25

(1) Dočasnou neschopnost k práci v souladu s předpisy o nemocenském pojištění posuzuje a rozhoduje o ní příslušný obvodní lékař, popřípadě jiný lékař, který je příslušný k poskytnutí léčebně preventivní péče. Rozhodl-li, že pracovník je neschopen práce, vystaví o tom potvrzení na předepsaném tiskopisu; potvrzení je dokladem o omluvené nepřítomnosti v práci a podkladem pro přiznání nemocenského.

(2) Dočasná neschopnost k práci počíná dnem, kdy ji lékař zjistil; má-li pracovník směnu již odpracovánu, počíná následujícím pracovním dnem. Jen ve výjimečných případech, zejména nelze-li včas dosáhnout lékaře, může lékař uznat zaměstnance neschopným práce počínajíc dřívějším dnem, nejvýše však 3 dny nazpět. Zpětné uznání pracovní neschopnosti za dobu delší než tři dny musí být posouzeno odbornou komisí podle § 30.

(3) O ukončení pracovní neschopnosti vydá lékař potvrzení. Ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem vydává též potvrzení o dalším trvání pracovní neschopnosti.

§ 26

Ustanovení § 25 platí přiměřeně i pro posuzování a potvrzování nepřítomnosti v práci nutné z důvodů

a) karantény; potvrzení vydává ošetřující lékař, popřípadě okresní hygienická stanice,

b) těhotenství a mateřství; potvrzení s údajem předpokládaného dne porodu vydává lékař, který poskytuje ženě předporodní péči,

c) potřeby ošetřování člena rodiny; potvrzení, jež vydává ošetřující lékař, popřípadě okresní hygienická stanice, smí být v témže případě ošetřování (péče) vydáno jen jednou.

Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci

§ 27

(1) Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci (invalidity) navazuje plynule na soustavné hodnocení zdravotního stavu a způsobilosti k práci v průběhu nemoci, popřípadě dočasné neschopnosti k práci.

(2) V průběhu dočasné neschopnosti k práci se hodnotí vývoj zdravotního stavu nemocného a činí též vhodná opatření k odvrácení invalidity. Jakmile ošetřující lékař dojde k závěru, že pracovní neschopnost je trvalá, nejpozději však po uplynutí 6 měsíců pracovní neschopnosti, dá podnět k projednání zdravotního stavu nemocného s příslušnými orgány sociálního zabezpečení.

§ 28

(1) Vznik a trvání invalidity posuzují posudkové komise sociálního zabezpečení podle předpisů o sociálním zabezpečení.

(2) Při přechodu z dočasné pracovní neschopnosti do invalidity se postupuje podle zvláštních předpisů. *)

§ 29

Posuzování způsobilosti k práci u členů družstev

Ustanovení o posuzování způsobilosti k práci při nástupu nebo změně práce a o posuzování dočasné a dlouhodobé neschopnosti k práci platí obdobně též pro posuzování členů výrobních družstev, jakož i členů jednotných zemědělských družstev a jiných osob v nich trvale pracujících. Obdobně platí i pro posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a členů jejich rodin.

§ 30

Odborné komise

Pro posuzování závažných případů zřizují ústavy národního zdraví lékařské poradní komise. Zřizování těchto komisí, jejich působnost a způsob jejich jednání a rozhodování upravují směrnice o posudkové činnosti.

ODDÍL IV

Léky a zdravotnické potřeby

§ 31

(1) Léky, léčebné a ortopedické pomůcky a jiné zdravotnické potřeby, které nemocní potřebují při ambulantní nebo ústavní péči, se jim buď poskytují přímo ve zdravotnických zařízeních nebo se jim předpisují a vydávají podle dalších ustanovení.

(2) Za úhradu je možno si obstarat volně prodejné léky a zdravotnické potřeby, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Předpisování a výdej léků a některých zdravotnických potřeb

§ 32

(1) Léky předpisuje nemocnému ošetřující lékař, popřípadě lékař, který mu poskytuje první pomoc. *)

(3) Při předpisování léků postupují zdravotnická zařízení podle směrnic (§ 72), jimiž se zabezpečuje, aby při předpisování léků bylo postupováno v souladu se současným stavem vědy a přitom účelně a hospodárně; těmito směrnicemi se též určuje, za jakých podmínek mohou být předpisovány dietetické a vitamínové přípravky, minerální vody nebo produkty, dezinfekční a jiné prostředky k bezplatnému výdeji jako léky.

§ 33

(1) V zájmu účelné distribuce může být výdej některých léků soustředěn jen do lékáren určených národním výborem; na to upozorní nemocného lékař při předepsání léku.

(2) V době mimo provoz lékáren zajišťuje nutný výdej léků na lékařský předpis lékárenská pohotovostní služba, popřípadě lékařská služby první pomoci.

§ 34

Ustanovení o předpisování a výdeji léků se vztahují i na léčebné pomůcky a jiné zdravotnické potřeby vydávané v lékárnách.

Předpisování a výdej brýlí, protéz a jiných léčebných a ortopedických pomůcek

§ 35

(1) Při tělesných vadách vrozených i později získaných se poskytují zejména protézy horních a dolních končetin, podpěrové přístroje, korsety, bandáže, hole nebo berle, ortopedická obuv, vozíky pro nemocné, popřípadě příspěvky na vozíky s motorovým pohonem, pomůcky používané při vrozeném vykloubení kyčelních kloubů u dětí, naslouchací přístroje, oční protézy, brýle, jiné korekční oční prostředky a speciální optické pomůcky a paruky; při vadách zraku lze také poskytnout příspěvek na zakoupení vodicího psa. Je-li to podle povahy věci účelnější, může být léčebná nebo ortopedická pomůcka odevzdána nemocnému k dlouhodobému užívání s povinností vrátit ji, pomine-li potřeba jejího používání.

(2) Při předpisování léčebných a ortopedických pomůcek postupují zdravotnická zařízení podle směrnic (§ 72), jimiž se zejména stanoví indikace pro jednotlivé pomůcky a jejich vybavení a popřípadě příslušenství, jakož i zvláštní podmínky pro poskytování pomůcek invalidům z řad protifašistických bojovníků a válečných poškozenců.

§ 36zrušeno

§ 37

(1) Nová léčebná nebo ortopedická pomůcka se poskytne bezplatně, stala-li se dosud užívaná pomůcka nezpůsobilou k dalšímu užívání zejména následkem běžného opotřebení nebo změnou zdravotního stavu, popřípadě prokáže-li občan, že byla poškozena nebo zničena bez jeho zavinění. Ministerstvo zdravotnictví může stanovit užívací dobu pomůcek.

(2) V nutných případech mohou být uživateli pomůcky poskytnuty nebo hrazeny opravy nezaviněně poškozených nebo opotřebovaných pomůcek, popřípadě přiznán paušální příspěvek na jejich udržování.

ODDÍL V

Doprava nemocných a náhrada cestovních nákladů

Doprava nemocných sanitními vozy

§ 38

(1) Zdravotnická zařízení poskytují dopravu sanitním vozem, jestliže zdravotní stav nemocného podle potvrzení ošetřujícího lékaře naléhavě vyžaduje, aby nemocný byl tímto způsobem dopraven do zdravotnického zařízení, přemístěn do jiného zařízení nebo dopraven nazpět do místa pobytu v době onemocnění; ve zvlášť odůvodněných případech může ředitel ústavu národního zdraví povolit převoz do jiného místa. Doprava sanitním vozem se výjimečně poskytuje též tehdy, jestliže zdravotní stav občana podle potvrzení ošetřujícího lékaře vyžaduje, aby občan byl tímto způsobem dopraven do ústavu sociální péče a zpět, popřípadě mezi těmito ústavy.

(2) Převoz se poskytuje i průvodci, je-li ho podle potvrzení ošetřujícího lékaře třeba.

§ 39

(1) Převoz sanitním vozem obstarává zpravidla ústav národního zdraví, v jehož obvodu má nemocný v době potřeby převozu svůj pobyt, popřípadě v jehož zařízeních je ošetřován; při dálkových jízdách může být postupováno odchylně. Dopravu nemocného sanitním vozem z odborného léčebného ústavu, pokud ji nemůže provést tento ústav, obstarává do místa trvalého pobytu nemocného okresní ústav národního zdraví příslušný podle tohoto místa pobytu. Ostatní převozy z odborných léčebných ústavů, zejména převozy na území okresu, v němž je odborný léčebný ústav, obstarává okresní ústav národního zdraví, v jehož obvodu je odborný léčebný ústav.

(2) Převozy osob nemocných přenosnou nemocí nebo podezřelých z takového onemocnění se provádějí podle předpisů o opatřeních proti přenosným nemocem vozy k tomu určenými.

(3) V mimořádných případech, pokud je toho třeba k záchraně života, zajistí ústav národního zdraví dopravu letecky.

Náhrada cestovních nákladů

§ 40

(1) Zdravotnická zařízení hradí náklady nutné dopravy při ambulantní a ústavní péči tak, aby tyto náklady neomezovaly dostupnost péče. To platí i o nákladech nutné dopravy spojené s obstaráváním individuálně zhotovených léčebných a ortopedických pomůcek. Požívá-li nemocný slevy jízdného nebo jízdní výhody, náleží mu náhrada nákladů jen do výše tohoto sníženého jízdného.

(2) Nehradí se náklady místní dopravy a dopravy do vzdálenosti 8 km jedním směrem, s výjimkou mimořádných případů hodných zvláštního zřetele, o nichž rozhoduje ředitel ústavu národního zdraví, a s výjimkou nákladů dopravy čestných dárců krve.

(3) Na základě předložených dokladů se hradí náklady dopravy, osobním vlakem podle druhé vozové třídy nebo dopravy autobusem, a to nejkratším směrem z místa pobytu do místa vyšetření nebo ošetření a zpět. Náklady dopravy rychlíkem se hradí jen při vzdálenosti nad 100 km, leč by použití rychlíku bylo nutné pro nebezpečí z prodlení nebo by použití rychlíku umožnilo nástup cesty po 6. hodině nebo návrat před 24. hodinou.

(4) Náhrada nákladů nájemním vozem se poskytuje jen zcela výjimečně, nebylo-li vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného možno pro nebezpečí z prodlení zajistit včas dopravu jiným způsobem.

§ 41

Náhrada nákladů dopravy se poskytuje též průvodci dítěte při dopravě dítěte ve věku do 15 let; jinak se poskytuje jen tehdy, je-li podle potvrzení ošetřujícího lékaře nutný doprovod vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného.

§ 42

Je-li nutné, aby nemocný za účelem vyšetření, ošetření nebo obstarání protetické pomůcky přenocoval mimo místo svého pobytu, poskytne zdravotnické zařízení jemu i nutnému průvodci nocležné ve výši skutečných nákladů, nejvýše však částku Kčs 20,- na osobu za noc.

§ 43

(1) Při ústavní péči se nehradí cestovní náklady, jestliže nemocný tuto péči svévolně přerušil nebo byl propuštěn pro porušování domácího řádu ústavu, popřípadě jestliže nemocný přerušil cestu bez závažných důvodů v soukromém zájmu. Nehradí se též cestovní náklady při dočasném propuštění z ústavu na žádost nemocného.

(2) Cestovní náklady spojené s vysíláním dětí do ozdravoven (se slevou jízdného podle tarifu k přepravnímu jízdnímu řádu) nesou rodiče nebo jiné osoby povinné pečovat o dítě.

(3) Ústavy národního zdraví nehradí rovněž náklady dopravy do zařízení poskytujících obvodní služby a do závodních nočních sanatorií, náklady dopravy při ambulantní lázeňské péči, pokud ministerstvo zdravotnictví nestanoví výjimku, a náklady dopravy do nepříslušného zdravotnického zařízení, pokud se v něm poskytuje péče jen na žádost nemocného. Cestovní náklady při ústavní lázeňské péči hradí orgány a organizace, na jejichž účet byla tato péče povolena.

(4) Cestovní náklady nelze nahradit, nebyl-li nárok na ně uplatněn do 6 měsíců ode dne cesty.

(5) Ředitel ústavu národního zdraví může v mimořádných případech hodných zvláštního zřetele povolit náhradu cestovních nákladů, i když na ni není nárok podle předchozích ustanovení.

§ 44

(1) Náhradu cestovních nákladů poskytuje okresní ústav národního zdraví příslušný podle místa trvalého pobytu nemocného. Byl-li však nemocný pozván nebo odeslán na vyšetření nebo léčení závodním lékařem, hradí cestovní náklady ten ústav národního zdraví, pro který tento závodní lékař pracuje. V případech, kdy nemocného předvolalo zdravotnické zařízení v jiném okresu bez souhlasu okresního ústavu národního zdraví, v jehož obvodu má nemocný trvalý pobyt, je toto zařízení povinno nahradit mu náklady dopravy.

(2) Pokud je to účelnější, mohou ministerstvo zdravotnictví, popřípadě národní výbory pověřit poskytováním náhrady cestovních nákladů i jiná zdravotnická zařízení, zejména odborné léčebné ústavy, která řídí.

ODDÍL VI

Součinnost občanů

§ 45

(1) Preventivní prohlídky, vyšetření a diagnostické zkoušky podle § 22 odst. 2 zákona se vztahují na děti, dorost a brance, ženy v souvislosti s mateřstvím, pracovníky vystavené zvlášť nepříznivým vlivům pracovního prostředí, pracovníky vysílané do zdravotně nebo klimaticky obtížných oblastí, řidiče motorových vozidel, účastníky organizované tělesné výchovy a osoby vykonávající jiné činnosti, pro jejichž nastoupení nebo výkon je předepsáno zjištění vyhovujícího zdravotního stavu, osoby vyšetřované v rámci boje proti zhoubným nádorům a jiným nemocem s hromadným výskytem a na další osoby, u nichž je mimořádný zájem na sledování a upevňování jejich zdraví. Tyto osoby jsou též povinny sdělit požadované údaje o svém zdravotním stavu a prostředí.

(2) Pro preventivní prohlídky, vyšetření a diagnostické zkoušky prováděné v zájmu boje proti přenosným nemocem platí zvláštní předpisy.

§ 46

(1) Osoby, kterým se poskytuje léčebně preventivní péče, jsou povinny spolupůsobit k udržení, obnovení a upevnění svého zdraví, k účinnému léčení a odpovědnému posouzení své způsobilosti k práci. Zejména je každý povinen

a) vyhledávat lékařskou pomoc ve zdravotnických zařízeních k tomu určených, dostavovat se pravidelně ve stanovenou dobu na vyšetření nebo ošetření a k pravidelným prohlídkám a umožnit zdravotnickým pracovníkům potřebné návštěvy v bytě,

b) sdělovat požadované údaje týkající se jeho zdravotního stavu a podmínek i okolností týkajících se nemoci, zvláště příčin pracovní neschopnosti; v době pracovní neschopnosti předložit při každé návštěvě lékaře potvrzení o pracovní neschopnosti a vyžádat si k zamýšlené změně pobytu souhlas ošetřujícího lékaře a předsedy komise národního pojištění,

c) používat individuálně uložených nebo obecně stanovených prostředků a pomůcek k ochraně zdraví,

d) řídit se lékařskými pokyny a posudky, zejména dodržovat předepsanou životosprávu a vystříhat se všeho, co by mohlo nepříznivě působit na léčení nebo ztěžovat obnovení pracovní schopnosti,

e) předložit potvrzení o pracovní neschopnosti a o jejím ukončení bez odkladu organizaci, k níž je v pracovním poměru, popřípadě orgánům družstva.

U osob, které nejsou způsobilé k právním úkonům, odpovídá za dodržování těchto povinností ten, kdo je povinen o ně pečovat.

(2) Další povinnosti v zájmu ochrany proti vzniku a šíření přenosných nemocí stanoví zvláštní předpisy.

(3) Zneužívá-li nemocný zdravotnických služeb nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti stanovené podle této vyhlášky, vyrozumí o tom zdravotnické zařízení závodní výbor Revolučního odborového hnutí, popřípadě orgány družstva nebo místního (městského) národního výboru, aby mohly učinit opatření k nápravě. Tím není dotčena možnost požadovat náhradu škody nebo navrhnout postih provinilých osob podle příslušných zákonů.

§ 47

(1) Darování tkání nebo orgánů smí být přijato jen tehdy, lze-li po posouzení v odborné komisi důvodně předpokládat úspěšné provedení výkonu u příjemce a jestliže prospěch pro příjemce převažuje společensky nad újmou dárce.

(2) Dárcům se vydávají odznaky, podává po odběru občerstvení a může se jim poskytnout příspěvek na zlepšené stravování.

ODDÍL VII

Součinnost socialistických organizací

§ 48

(1) Státní a družstevní organizace (dále jen "organizace") a společenské organizace, zejména Revoluční odborové hnutí, Československý červený kříž, Československý svaz mládeže a Československý svaz tělesné výchovy, se podílejí na rozvoji a výkonu léčebně preventivní péče. Vzájemná spolupráce těchto organizací a zdravotnických orgánů, zařízení i pracovníků, je významným předpokladem úspěchů léčebně preventivní péče.

(2) V zájmu rozvoje péče o zdraví lidu jsou organizace povinny vypracovávat v součinnosti s odborovými a zdravotnickými orgány plány ozdravných opatření a důsledně plnit úkoly, které z nich vyplývají.

Součinnost organizací při výkonu léčebně preventivní péče

§ 49

(1) Organizace jsou povinny vytvářet podmínky k tomu, aby občané mohli účinně využívat léčebně preventivní péče; jsou povinny též spolupůsobit při zabezpečování první pomoci při úrazech a náhlých onemocněních, k nimž došlo na pracovišti nebo při výkonu práce, při provádění vstupních a ostatních preventivních prohlídek pracovníků, při dispenzární péči a při školení o ochraně zdraví při práci a v poskytování první pomoci.

(2) Vedoucí pracovníci organizace upozorňují ošetřujícího lékaře, zejména závodního obvodního lékaře, popřípadě jiné zdravotnické orgány na všechny okolnosti závažné pro zdraví pracovníků a pro posudkovou činnost. Jsou též povinni sdělovat lékaři údaje, jichž potřebuje k péči o zdraví pracovníků. Ve zvlášť odůvodněných případech si může organizace vyžádat mimořádnou prohlídku pracovníka.

(3) Organizace je povinna dbát o to, aby návštěvy práce schopných pracovníků u lékaře nebyly podle možnosti konány v pracovní době. Nelze-li návštěvu u lékaře zařídit mimo pracovní dobu, může organizace žádat o potvrzení doby strávené ve zdravotnickém zařízení, a to na zvláštním tiskopisu vydaném organizací.

§ 50

(1) Organizace spoluodpovídá za účinné vedení boje proti nemocnosti spojené s pracovní neschopností; účastní se jednání a akcí organizovaných v zájmu péče o zdraví nemocných odborovými a zdravotnickými orgány. Organizace, v níž je zřízeno závodní zdravotnické zařízení, je povinna soustavně zabezpečovat soulad své evidence práce neschopných s evidencí závodního obvodního lékaře.

(2) Začátek a konec pracovní neschopnosti pracovníků zjišťuje organizace z lékařských potvrzení. Je povinna dbát, aby pracovníci jí tato potvrzení včas předkládali, a zajistit bez odkladu jejich předložení odborovým, popřípadě družstevním orgánům, jakož i závodnímu obvodnímu lékaři, pokud potvrzení vystavil jiný lékař.

(3) Pracovníci organizace jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu nemocných, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem své práce, leč by sdělení těchto skutečností patřilo do povinností vyplývajících z pracovního poměru.

Součinnost odborových a družstevních orgánů při výkonu léčebně preventivní péče

§ 51

(1) Odborové orgány se podílejí zejména na organizaci preventivních prohlídek pracujících a na zajištění dispenzární péče a účastní se na úpravě vhodných pracovních podmínek a na zařazování do práce. Spolupracují též při získávání dobrovolných, zejména čestných dárců krve z řad pracujících, a při organizačním zajišťování odběru na pracovištích.

(2) Odborové orgány upozorňují též zdravotnická zařízení na nedostatky ve zdravotnických službách a na okolnosti závažné pro zdraví pracujících a posudkovou činnost. Sdělují lékaři údaje, které potřebuje k péči o zdraví pracujících a k posudkové činnosti, a oznamují mu závažná zjištění učiněná při soudružských návštěvách nemocných; při těchto návštěvách dbají upozornění a pokynů ošetřujícího lékaře. Odborové orgány si mohou vyžádat mimořádnou prohlídku pracujícího, popřípadě přezkoumání jeho pracovní schopnosti; v těchto případech jsou účastníkem řízení.

(3) Odboroví funkcionáři jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu nemocných, o nichž se dověděli v souvislosti s výkonem své funkce, leč by sdělení těchto skutečností patřilo do povinností vyplývajících z funkce.

§ 52

Ustanovení § 51 se vztahují přiměřeně i na spolupráci družstevních orgánů s obvodními lékaři.

ČÁST TŘETÍ

Péče o děti v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích

Péče v kojeneckých ústavech

§ 53

(1) Do kojeneckého ústavu se přijímají děti zpravidla do jednoho roku, jejichž vývoj je narušen nebo ohrožen z důvodů zdravotních nebo sociálních.

(2) V kojeneckém ústavu může být v nutném případě umístěna též matka, popřípadě těhotná žena. Její pobyt v kojeneckém ústavu se klade na roveň ústavnímu ošetřování.

(3) Pro poskytování péče je příslušný kojenecký ústav, v jehož územním obvodu působnosti má trvalý pobyt osoba, která má dítě ve své péči. Ze závažných důvodů může být dítě přijato i v jiném kojeneckém ústavu.

§ 54

(1) Návrh na přijetí do kojeneckého ústavu podávají zdravotnická zařízení.

(2) Výběr dětí provádí, povolává je do péče kojeneckého ústavu a z ní je propouští ředitel kojeneckého ústavu.

(3) Pobyt dítěte v kojeneckém ústavu se přerušuje, onemocní-li dítě tak, že je nutné jeho nemocniční léčení, nebo jestliže jeho zdravotní stav ohrožuje zdraví ostatních dětí anebo by mohl být ohrožen dalším setrváním v ústavu. Dále se pobyt dítěte přerušuje, bylo-li svěřeno do péče budoucích osvojitelů.

(4) Dítě se propouští z kojeneckého ústavu, jestliže pominuly podmínky nebo důvody pro jeho umístění, zejména dosáhlo-li předepsaného věku nebo bylo-li osvojeno. Výjimečně lze z vážných zdravotních důvodů ponechat dítě v ústavu na přechodnou dobu i po dovršení předepsaného věku; o tom rozhoduje ředitel kojeneckého ústavu.

(5) O dopravě dětí sanitními vozy do kojeneckých ústavů a zpět a o náhradě cestovních nákladů platí ustanovení části druhé oddílu V.

§ 55

Péče v dětských domovech

(1) Do dětského domova se přijímají děti ve věku od jednoho do tří let, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

(2) Návrh na přijetí dítěte do dětského domova podávají zpravidla zdravotnická zařízení nebo národní výbory.

(3) Přednostně se do dětských domovů přijímají děti, které náhle zůstaly bez péče, a děti umísťované na základě rozhodnutí soudu. U ostatních dětí se stanoví pořadí přijímání podle naléhavosti potřeby umístění.

(4) O příslušnosti dětského domova, o pravomoci ředitele domova při výběru, povolávání a propouštění dětí, o přerušení pobytu dítěte v domově a o jeho propuštění z domova platí obdobně ustanovení § 53 odst. 3 a § 54 odst. 2 až 4.

Péče v jeslích

§ 56

(1) Do jeslí se přijímají zdravé děti zpravidla ve věku od 4 měsíců do tří let, a to na žádost osob, které o ně pečují.

(2) Pro přijetí dětí jsou příslušné územní jesle, v jejichž územním obvodu působnosti má trvalý pobyt osoba, která má dítě ve své péči. Pracuje-li matka v blízkosti místa svého pobytu v závodě nebo v jednotném zemědělském družstvu, kde jsou zřízeny jesle závodní nebo družstevní, jsou příslušné především tyto jesle. Přijetí do jiných jeslí je přípustné ze závažných důvodů se souhlasem národního výboru.

§ 57

(1) Děti se přijímají do jeslí na podkladě pořadníku stanoveného národním výborem. Do závodních jeslí se přijímají děti pracovníků závodu na podkladě pořadníku stanoveného závodním výborem Revolučního odborového hnutí, k přijetí ostatních dětí je třeba souhlasu tohoto výboru. Jestliže o dítě pečuje osoba, která není zaměstnána, může být dítě přijato do jeslí jen se souhlasem národního výboru.

(2) Péče o dítě v jeslích se přerušuje při jeho onemocnění.

(3) Dítě se propouští z jeslí, jestliže

a) jeho zdravotní stav ohrožuje zdraví ostatních dětí nebo by mohl být ohrožen dalším setrváním v jeslích,

b) osoba, která má dítě v péči, soustavně přes opakované domluvy neplní své povinnosti, zejména porušuje domácí řád jeslí,

c) pominou podmínky nebo důvody jeho umístění.

Jestliže osoba, která pečuje o dítě, hodlá je vzít z péče jeslí, musí toto rozhodnutí aspoň 3 dny napřed oznámit vedoucí jeslí.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná a závěrečná ustanovení *)

ODDÍL I

Příplatky a úhrady

§ 58

(1) Při poskytování léčebně preventivní péče se výjimečně podle dalších ustanovení této vyhlášky platí příplatky za ortopedickou obuv, za péči o děti v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích a za péči v závodním nočním sanatoriu.

(2) Podle zvláštních předpisů se platí příplatky, popřípadě úhrady za umělé přerušení těhotenství, za lázeňskou péči, za ošetřování v protialkoholní záchytné stanici, za kosmetické služby, pokud nejsou poskytovány z důvodů léčebně preventivních anebo nejde o úkony nutné v zájmu výkonu povolání nebo v zájmu vývoje dítěte, a popřípadě výjimečně za některé zdravotnické služby, které nejsou nezbytné (§ 11 odst. 3 zákona).

§ 59

(1) V péči o chrup je nemocný povinen dodat drahý kov obsahující zlato potřebný ke zhotovení protetického výrobku nebo uhradit hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině a uhradit náklady spojené se zlacením nebo jiným pokovením.

(2) Nemocní, jejichž zdravotní stav vyžaduje zhotovení protetického výrobku z dentální slitiny obsahující zlato, hradí hodnotu zlata obsaženého v dentální slitině ve výši velkoobchodní ceny účtované zdravotnické organizaci. 1) Odborné posouzení zdravotního stavu přísluší v těchto případech vedoucímu lékaři stomatologického oddělení nemocnice s poliklinikou ve spolupráci s příslušným odborníkem pro obor stomatologie. 2)

§ 60

Za ortopedickou obuv se platí příplatky až do výše 70 % pořizovací ceny obuvi. Ortopedická obuv se poskytuje bezplatně vojenským a válečným poškozencům, osobám, u nichž potřeba ortopedické obuvi vznikla jako následek zranění v boji za osvobození Československa, a dětem a mladistvým, jimž se poskytuje péče v ústavech pro tělesně nebo duševně vadnou mládež.

§ 61

(1) Příplatek za péči o dítě v kojeneckém ústavu se platí v případech, kdy dítě je v ústavu z jiných než zdravotních důvodů; platí se podle sazeb stanovených pro příplatky na zaopatření dětí v dětských domovech.

(2) Na zaopatření dětí v dětských domovech a v jeslích se platí příplatky odstupňované zpravidla podle příjmu rodičů nebo jiných povinných osob a podle počtu dětí v rodině.

§ 62

Za péči v závodním nočním sanatoriu se platí příplatek na stravování snížený o příspěvky z prostředků závodu a nemocenského pojištění.

§ 63

Poukazy na lázeňskou péči, pokud není poskytnuta podle § 18 nebo § 19, si mohou zakoupit občané z vlastních prostředků nebo jim mohou být tyto poukazy zcela nebo zčásti uhrazeny z fondu kulturních a sociálních potřeb, popřípadě z jiných fondů k tomu určených.

§ 64

Jednotlivé výkony léčebně preventivní péče, za něž se vybírají příplatky nebo úhrady, a výši i způsob vybírání a placení příplatků a úhrad stanoví ve směrnicích (sazebnících) ministerstvo zdravotnictví v dohodě s ministerstvem financí.

§ 65

(1) Příplatek je povinen zaplatit ten, komu byla péče poskytnuta, popřípadě osoby, které mají vůči němu vyživovací povinnost.

(2) Příplatek vybere zdravotnické zařízení zpravidla přímo. Před poskytnutím péče může zdravotnické zařízení žádat složení přiměřené zálohy. Nezaplatí-li povinná osoba ani na písemnou výzvu příplatek, vydá vedoucí zdravotnického zařízení (ústavu národního zdraví), které péči poskytlo, platební výměr, jímž se stanoví její povinnost k zaplacení příplatku v určené výši do 15 dnů, uvede důvod této povinnosti a dá poučení o možnosti opravného prostředku.

(3) Pokud se v řízení před vydáním platebního výměru nebo později zjistí, že povinná osoba nemůže nést příplatek bez ohrožení vlastní výživy nebo výživy osob, vůči nimž má vyživovací povinnost, vydá vedoucí zdravotnického zařízení (ústavu národního zdraví) platební výměr proti další povinné osobě a jestliže by z téhož důvodu nemohla nést příplatek žádná z povinných osob, rozhodne o převzetí příplatku na účet státu.

(4) Uzná-li povinná osoba písemně svůj závazek nebo je-li rozhodnutí vykonatelné, může vedoucí zdravotnického zařízení povolit přiměřené splátky.

(5) Vykonatelný platební výměr o příplatku a výkazy nedoplatků sestavené na základě vykonatelných platebních výměrů se vymáhají výkonem rozhodnutí v řízení správním; přitom mají pořadí pohledávek státu na daních a poplatcích.

(6) Ustanovení předchozích odstavců o příplatku platí obdobně o úhradě a o náhradě za ošetřování v protialkoholní záchytné stanici.

ODDÍL II

Léčení cizinců

§ 66

(1) Pokud cizí státní příslušníci pracují v Československé socialistické republice v pracovním poměru nebo jako členové družstva anebo požívají důchod československého sociálního zabezpečení a mají pobyt v Československé socialistické republice, poskytuje se jim a členům jejich rodin léčebně preventivní péče za stejných podmínek jako československým občanům; lázeňská péče však jim může být za těchto podmínek poskytnuta, jen mají-li na území Československé socialistické republiky trvalý pobyt.

(2) Nárok podle odstavce 1 nepřísluší cizím státním příslušníkům a členům jejich rodin, jestliže cizí státní příslušníci pracují v Československé socialistické republice jen přechodně, a to pro zaměstnavatele, kteří nemají v Československé socialistické republice bydliště nebo závod anebo jsou činni v Československé socialistické republice pro zaměstnavatele, kteří požívají diplomatických výsad a imunit.

(3) Všem cizím státním příslušníkům se poskytuje bezplatně v nezbytném rozsahu prvé ambulantní ošetření při první pomoci při úrazech a náhlých příhodách, kdy léčebný zákrok je nevyhnutelný a neodkladný, a nezbytné léčení při povinně hlášených přenosných nemocech s výjimkou tuberkulózy a pohlavních nemocí; tato výjimka však neplatí pro léčení pohlavních nemocí lodníků, pokud mají nárok na bezplatné léčení těchto nemocí podle mezistátních úmluv. Zahraničním studentům z rozvojových zemí se poskytuje léčebně preventivní péče za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako československým studentům. Mimo tyto případy se cizím státním příslušníkům poskytuje léčebně preventivní péče bezplatně také na základě mezistátních úmluv nebo podle zásady vzájemnosti.

(4) Jinak se cizím státním příslušníkům poskytuje léčebně preventivní péče za úhradu podle sazebníku a za podmínek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

(5) Ve zvlášť odůvodněných případech může být poskytnuta bezplatná léčebně preventivní péče cizím státním příslušníkům, kteří podle této vyhlášky na ni nemají nárok, na základě rozhodnutí národního výboru, popřípadě jde-li o péči poskytovanou v ústředně řízených zdravotnických zařízeních, na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví.

(6) Předchozí ustanovení o cizích státních příslušnících platí obdobně pro osoby bez státní příslušnosti.

ODDÍL III

Léčení v cizině

§ 67

(1) Potřebná léčebně preventivní péče se poskytuje nemocným v tuzemsku. Jen ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může ministerstvo zdravotnictví nebo z jeho pověření krajský národní výbor vyslat nemocného na léčení do ciziny na účet státu, nelze-li mu poskytnout nutné léčení v Československé socialistické republice.

(2) Sjednal-li si nemocný léčení v cizině soukromě nebo bylo-li povoleno na jeho vlastní účet, nehradí stát náklady s tím spojené, ani na ně nepřispívá.

§ 68

Náklady nutného léčení, které vznikly při pobytu v cizině a jejichž náhrada se poskytuje podle § 29 zákona, proplácí okresní ústav národního zdraví příslušný podle místa trvalého pobytu. Ministerstvo zdravotnictví však může pověřit vyřizováním a proplácením těchto náhrad i jiný ústav národního zdraví; může též stanovit bližší podrobnosti pro jejich poskytování.

ODDÍL IV

Péče o příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a o železniční zaměstnance

§ 69

(1) Poskytování léčebně preventivní péče příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů se řídí zvláštními předpisy.

(2) Zdravotnická zařízení spravovaná národními výbory se účastní na péči o příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních sborů i o členy jejich rodin a na výkonu posudkové činnosti v rozsahu stanoveném dohodou příslušných ministerstev. Touto dohodou se také stanoví podmínky, za nichž lze ve zdravotnických zařízeních ozbrojených sil poskytnout léčebně preventivní péči jiným osobám než příslušníkům ozbrojených sil.

§ 70

Železničním zaměstnancům poskytují léčebně preventivní péči zařízení železničního zdravotnictví podle předpisů vydaných ministerstvem dopravy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Pokud tato zařízení nemohou poskytnout železničním zaměstnancům potřebnou péči, poskytují jim ji zdravotnická zařízení řízená národními výbory.


ODDÍL V

Závěrečná ustanovení

§ 71

(1) Zdravotnická zařízení jsou povinna seznámit veřejnost s obsahem této vyhlášky a umožnit občanům podle potřeby do ní nahlížet.

(2) Pracovníci zdravotnických zařízení jsou také povinni poskytnout občanům požadované informace o možnosti opravných prostředků podle § 77 zákona proti rozhodnutím a opatřením při výkonu zdravotnických služeb.

§ 72

Ministerstvo zdravotnictví podrobně upraví poskytování léčebně preventivní péče včetně posudkové činnosti směrnicemi vydanými v dohodě s Ústřední radou odborů, Státním úřadem sociálního zabezpečení a Ústředním svazem výrobních družstev. Přitom může též stanovit, kdy lze i mimo případy uvedené v § 4 odst. 4, § 9 odst. 4 a § 13 odst. 3 vyžadovat zdravotnické služby v jiných zdravotnických zařízeních, než která jsou příslušná podle předchozích ustanovení.

§ 73

Zrušují se:

1. vyhláška č. 29/1950 Ú. l. (č. 33/1950 Ú. v.), kterou se stanoví druhy zdravotnických potřeb vydávaných v lékárnách,

2. vyhláška č. 241/1950 Ú. l. (č. 241/1950 Ú. v.), o léčivech vydávaných mimo lékárny,

3. vyhláška č. 457/1950 Ú. l. (č. 434/1950 Ú. v.), o přípravě a výdeji léčiv lékaři a veterináři,

4. vyhláška č. 264/1951 Ú. l. (č. 284/1951 Ú. v.), o výkupu, úpravě a zpracování léčivých rostlin,

5. vyhláška č. 82/1952 Ú. l. (č. 111/1952 Ú. v.), o pohotovostní lékařské službě,

6. vyhláška č. 153/1952 Ú. l. (č. 191/1952 Ú. v.), o náhradách za osobní a věcnou pomoc ke splnění naléhavých úkolů preventivní a léčebné péče,

7. vyhláška č. 205/1953 Ú. l. (č. 244/1953 Ú. v.), o povinném hlášení zhoubných nádorů,

8. vyhláška č. 120/1955 Ú. l. (č. 120/1955 Ú. v.), o československém lékopisu,

9. vyhláška č. 164/1958 Ú. l. (č. 164/1958 Ú. v.), kterou se stanoví rozsah a podmínky poskytování preventivní a léčebné péče (léčebný řád), ve znění vyhlášek č. 242/1959 Ú. l. (č. 242/1959 Ú. v.) a č. 44/1962 Sb.,

10. vyhláška č. 104/1959 Ú. l. (č. 104/1959 Ú. v.), o úhradách za preventivní a léčebnou péči poskytovanou státem osobám, které nemají nárok na bezplatnou péči.

§ 74

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.


Ministr: Plojhar v. r.

Poznámky pod čarou

*) O správním poplatku za vydání lékařského potvrzení platí zvláštní předpisy.

*) Vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity).

*) O manipulačním poplatku za vystavení lékařského předpisu platí zvláštní předpisy.

*) Působnost orgánů Slovenské národní rady při plnění úkolů vyplývajících z této vyhlášky určí zákon Slovenské národní rady vydaný podle § 73 zákona č. 20/1966 Sb.

1) Výměr Státního cenového úřadu čj. 161 298/68.

2) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 8/1982 Věst. MZ ČSR o odborném řízení zdravotnických služeb (reg. v částce 16/1982 Sb.).

1) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.

2) § 9 směrnic ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR (reg. v částkách 2/1968 Sb. a 20/1990 Sb.).

Přesunout nahoru