Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Směrnice č. 41/1966 Sb.Směrnice ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích

Částka 15/1966
Platnost od 24.06.1966
Účinnost od 24.06.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

SMĚRNICE

Ministerstva školství a kultury a ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 22. června 1966

o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích

Nedílnou součástí ideově výchovné práce škol je spojení vzdělávací práce školy s životem společnosti. Přiměřená účast žáků škol na společensky užitečné práci je jednou z významných forem tohoto spojení, účinným prostředkem jak bezprostředně seznámit mládež s výrobním procesem a jak ji naučit správně oceňovat fyzickou práci. Tato činnost, zejména účast na špičkových pracích v zemědělství má i významné společenské poslání, neboť přispívá k plnění závažných národohospodářských úkolů. Společnosti však přinese prospěch pouze tehdy, když její obsah a rozsah bude v plném souladu s výchovnými cíli škol a předpoklady jednotlivých žáků a učňů a když bude vhodně organizována a odborně vedena.

Ministerstvo školství a kultury společně s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, se souhlasem Ústřední rady odborů a v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány vydává pro organizování výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích tyto směrnice:

Čl. 1

Žáci škol II. cyklu - včetně učňů - (dále jen "žáci") pomáhají při špičkových pracích v zemědělství jednak dobrovolnou výpomocí v době mimo vyučování, jednak výpomocí v době vyučování (učni též v době odborného výcviku).

Dobrovolná výpomoc v době mimo vyučování

Čl. 2

(1) Dobrovolnou výpomoc žáků v době mimo vyučování nebo v době mimopracovní, zvláště v době hlavních prázdnin nebo dovolené na zotavenou, organizují školy, odborná učiliště a učňovská střediska (dále jen "školy a učňovská zařízení") ve spolupráci se základní organizací Československého svazu mládeže a se sdružením rodičů a přátel školy.

(2) Stejným způsobem organizují školy a učňovská zařízení výpomoc žáků při sklizni chmele. Tato výpomoc může pokračovat i po začátku vyučovacího období až do ukončení sklizně; v tom případě se omlouvá nepřítomnost žáků při vyučování nebo při odborném výcviku. Žáci, kteří se zúčastnili výpomoci při sklizni chmele, se již nezúčastní v témže školním roce žádné další výpomoci organizované v době vyučování.

Výpomoc v době vyučování

Čl. 3

(1) V době vyučování vypomáhají žáci při špičkových zemědělských pracích nejvýše po 6 vyučovacích dnů (učni včetně dnů odborného výcviku) v jednom školním roce . Této výpomoci se neúčastní žáci, jimž podle lékařského potvrzení brání v účasti na výpomoci jejich zdravotní stav a dále ti, kteří se připravují k maturitním nebo závěrečným učňovským zkouškám.

(2) Ředitelé škol a vedoucí učňovských zařízení oznámí do 30. dubna odboru pracovních sil okresního národního výboru, v jehož obvodu je škola nebo učňovské zařízení, počet žáků, kteří se mohou v příštím školním roce zúčastnit výpomoci v době vyučování v rozsahu stanoveném těmito směrnicemi.

(3) Odbor pracovních sil okresního národního výboru po projednání s výrobní zemědělskou správou sdělí zemědělským organizacím, s kterými školami a učňovskými zařízeními mohou sjednat rámcovou pracovní smlouvu o výpomoci.

(4) Výpomoci v době vyučování se zúčastní zpravidla všechny třídy v témže termínu.

(5) Ve zcela ojedinělých případech , kdy bude dán souhlas příslušných orgánů k mimořádným opatřením, týkajícím se všeho obyvatelstva, a když byla vyčerpána všechna opatření k zajištění prací ostatním obyvatelstvem, může odbor školství a kultury krajského národního výboru po předchozím souhlasu ministerstva školství a kultury povolit prodloužení výpomoci přes 6 vyučovacích dnů.

(6) O případné výpomoci žáků na území jiného kraje se dohodnou předsedové příslušných krajských národních výborů.

Společná ustanovení

Čl. 4

O výpomoci podle čl. 2 a 3 uzavře zemědělská organizace se školou nebo s učňovským zařízením rámcovou pracovní smlouvu, která musí obsahovat zejména tyto údaje:

a) práce, které budou žáci vykonávat a místo výkonu prací,

b) časový rozsah výpomoci,

c) pracovní podmínky (délka denní pracovní doby, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek, stravování, ubytování, zapůjčení výstroje, zapůjčení nářadí apod.),

d) zabezpečení dopravy žáků d o zemědělského závodu i zpět podle platných předpisů pro hromadnou dopravu osob a způsob úhrady nákladů za dopravu,

e) způsob a splatnost odměny za práci a ostatních nákladů spojených s výpomocí,

f) povinnost zemědělského závodu instruovat vedoucí výpomoci i žáky a zajistit odborné vedení,

g) oprávnění ředitele školy, popř. vedoucího učňovského zařízení odvolat výpomoc, jestliže zemědělská organizace nedodrží sjednané podmínky (čl. 6, odst. 3).

Čl . 5

(1) Před nástupem na výpomoc podle čl. 2 a 3 se žáci podrobí lékařské prohlídce.

(2) Pracovní doba žáků mladších 16 let nesmí činit více než 6 hodin denně a 36 hodin týdně. Žákům mladším 16 let nelze ukládat práce v úkolu ani užívat při jejich odměňování úkolové mzdy. Žáci, kteří nedosáhli 18 let, nesmějí pracovat přesčas.

(3) Žáci účastnící se výpomoci, pokud jsou starší 16 let, jsou odměňováni podle mzdových předpisů platných pro pracovníky státních statků, a to i při výpomoci v jednotných zemědělských družstvech. Žákům mladším 16 let přísluší odměna ve výši časové mzdy, stanovené směrnicemi ministerstva zemědělství a lesního hospodářství pro odměňování žáků, učňů a mladistvých pracovníků ve špičkových zemědělských pracích. K této odměně může být přiznána prémie za kvalitní a včasné provedení sezónních prací nebo mimořádná odměna. *) Celkovou částku odměn s výplatní listinou žáků zašle zemědělská organizace škole nebo učňovskému zařízení. Učni bude dosažená mzda vyplacena, jen bude-li vyšší než jeho průměrný výdělek docílený v organizaci, která provádí jeho výchovu; jinak mu náleží náhrada odměny ve výši tohoto průměrného výdělku. **)

(4) Zemědělská organizace poskytuje žákům i pedagogickým vedoucím bezplatně ubytování v hygienicky vyhovujících ubytovnách a celodenní stravování v hodnotě 13,40 Kčs, stanovené podle maloobchodních cen potravin. Za poskytnutou celodenní stravu hradí účastníci 4,- Kčs denně.

(5) Zemědělská organizace uhradí škole nebo učňovskému zařízení odměny za pedagogický dozor a náklady na dopravu žáků i pedagogických vedoucích do zemědělského závodu a zpět, kromě meziokresní a mezikrajské výpomoci, kdy se náklady na dopravu hradí podle zvláštních směrnic. ***)

Čl. 6

(1) Ředitel školy, popř. vedoucí učňovského zařízení stanoví po dobu výpomoci podle čl. 2 a 3 pedagogický dozor tak, aby na každých 25 žáků připadal 1 výchovný pracovník (učitel, vychovatel, popř. mistr odborného výcviku) a poučí pověřené pracovníky o jejich povinnostech. Dozorem zpravidla nepověří učitele maturujících ročníků.

(2) Pracovníci pověření pedagogickým dozorem ještě před nástupem na výpomoc seznámí žáky s jejich právy, povinnostmi a s předpisy o hygieně a s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; během výpomoci dbají na pracovní morálku, sledují dodržování zdravotnických a bezpečnostních předpisů a zejména dbají, aby žáci nevykonávali práce, které jsou jim zakázány. Pokud to není na újmu plnění těchto povinností, pomáhají žákům při jejich práci. Zjistí-li závady v pracovních podmínkách, požádají o jejich odstranění odpovědného pracovníka zemědělské organizace. Nebudou-li závady neprodleně odstraněny, uvědomí ředitele školy, popř. vedoucího učňovského zařízení a okresního hygienika příslušného podle místa pracoviště.

(3) Ředitel školy, popř. vedoucí učňovského zařízení dá souhlas k nástupu žáků na výpomoc podle čl. 2 a 3 jen tehdy, jestliže se společně se zástupcem základní organizace Československého svazu mládeže a se zástupcem sdružení rodičů a přátel školy předem přesvědčil, že je zajištěno splnění všech ustanovení rámcové pracovní smlouvy o výpomoci a nemá-li okresní hygienik příslušný podle sídla zemědělského závodu námitek. Ředitel školy, popř. vedoucí učňovského zařízení odvolá výpomoc v případě, že zemědělská organizace nedodržuje ustanovení smlouvy a neodstraní závady, ačkoliv byla k tomu vyzvána pracovníkem pověřeným pedagogickým dozorem.

Závěrečná ustanovení

Čl. 7

Zrušují se pokyny ministerstva školství z 22. 12. 1952 čj. II-2122/40-52 (Věstník MŠ r. 1953, str. 4), pokyny ministerstva školství ze dne 22. 4. 1955 čj. 21.543/55-A I/3 (Věstník MŠ r. 1955, str. 123) ve znění pokynů ministerstva školství a kultury ze dne 3. 5. 1956 čj. 23.883/1956-A I/3 (Věstník MŠK r. 1956, str. 134), pokyny ministerstva školství a kultury ze dne 14. 5. 1955 čj. 11.084/55-A I/3 (Věstník MŠK r. 1955, str. 143), článek 2 pokynů ministerstva školství a kultury ze dne 24. 9. 1952 čj. 31.042/62-I/2 (Věstník MŠK r. 1962, str. 329).

Čl. 8

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr školství a kultury: Hájek v. r.

Ministr zemědělství a lesního hospodářství: Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Směrnice MZLH ze dne 8. 6. 1966 čj. PaM-52.610/1966

**) Směrnice MZLH ze dne 3. 3. 1966 čj. 58.236/1966, část II, bod 3 (Věstník MZLH poř. č. 19/1966)

***) Dodatek MZLH ke směrnicím o zabezpečení pracovních sil ve špičkových zemědělských pracích ze dne 19. 4. 1966 čj. 51.668/1966 (Věstník MZLH poř. č. 32/1966), podle něhož hradí tyto náklady výrobní zemědělská správa příslušná podle sídla zemědělské organizace.

Přesunout nahoru