Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 38/1966 Sb.Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Částka 14/1966
Platnost od 20.06.1966
Účinnost od 01.07.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

38

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 20. června 1966,

kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky podle § 2 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 36/1966 Sb., kterým se zrušují některé právní předpisy, stanoví:


§ 1

Zrušují se:

1. vyhláška č. 956/1949 Ú. l., o úpravě rozšiřování pohlednic;

2. vyhláška č. 41/1950 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitého dřevařského a některého jiného materiálu;

3. vyhláška č. 629/1950 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých kancelářských strojů a jejich součástí;

4. vyhláška č. 177/1951 Ú. l., o používání barevných kovů;

5. vyhláška č. 192/1951 Ú. l., o některých opatřeních týkajících se nevyužitých telekomunikačních zařízení;

6. vyhláška č. 241/1951 Ú. l., o používání obalů z jemného plechu v potravinářském průmyslu;

7. vyhláška č. 176/1952 Ú. l., o nevyužitých ocelových lahvích na tekutý plyn, sloužících k pohonu motorových vozidel;

8. vyhláška č. 229/1952 Ú. l., o evidenci maloobchodních prodejen a závodů společného stravování;

9. vyhláška č. 44/1953 Ú. l., o používání barevných kovů;

10. vyhláška č. 241/1953 Ú. l., o provozně bezpečnostní službě v závodech podléhajících dozoru veřejné báňské správy, ve znění vyhlášky č. 263/1957 Ú. l.;

11. vyhláška č. 379/1953 Ú. l., kterou se vydávají směrnice o ustanovení hlavních energetiků a o jejich úkolech;

12. podmínky pro výkup a přijímání nadnormativních zásob surovin, materiálů a výrobků ministerstva lesů a dřevařského průmyslu - částka 159/1953 Ú. l.;

13. podmínky pro výkup a přijímání nadnormativních zásob surovin, materiálů a výrobků lehkého průmyslu - částka 159/1953 Ú. l.;

14. vyhláška č. 155/1955 Ú. l., o organizaci závodové nákladní automobilové dopravy;

15. vyhláška č. 80/1955 Ú. l., o opatřeních týkajících se nevyužitých rozmnožovacích strojů a přístrojů, ve znění vyhlášky č. 192/1958 Ú. l.;

16. úprava dodávek a odběru strojírenských výrobků vyráběných podniky ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů - částka 117/1955 Ú. l.;

17. postup při dodávkách a odběru podnikově plánovaných hutních výrobků v případech, kdy odběratelé nepředkládají celoroční požadavky - částka 117/1955 Ú. l.;

18. vyhláška č. 117/1956 Ú. l., kterou se stanoví druhy drobného zboží, jež smějí být vyráběny pouze z dřevěného odpadu nebo z palivového dříví;

19. § 5 odst. 2, § 8 a 9 vyhlášky č. 153/1956 Ú. l., o archivech hospodářských a rozpočtových organizací;

20. čl. VI až XI vyhlášky č. 175/1956 Ú. l., o statutu Státní mzdové komise a působnosti státních orgánů při řízení a provádění mzdové politiky;

21. vyhláška č. 190/1956 Sb., o prodejní době prodejen a závodů veřejného stravování;

22. vyhláška č. 22/1958 Ú. l., o dokumentaci investiční výstavby JZD;

23. nařízení č. 56/1959 Sb., o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu;

24. vyhláška č. 61/1959 Ú. l., o prodeji zemědělských mechanizačních prostředků a některých motorových vozidel;

25. vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vracení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách, ve znění vyhlášky č. 145/1960 Sb.;

26. vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 149/1960 Ú. l.;

27. články 3, 6, 9 až 25, 29, 30, 32 až 35, 55 až 65, 67 až 69 vyhlášky č. 203/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní předpisy pro práci závodů veřejného stravování;

28. směrnice Státního výboru pro výstavbu, kterými se určují některé práce, pro něž lze navrhovat rozpočtové náklady pomocí ukazatelů pro stanovení limitu odbytové ceny - částka 96/1959 Ú. l.;

29. výkupní podmínky srsti z angorských králíků - částka 85/1960 Sb.;

30. vyhláška č. 43/1960 Sb., o provádění projektových vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace;

31. vyhláška č. 46/1960 Sb., o lhůtách pro předkládání dokumentace staveb;

32. vyhláška č. 62/1960 Sb., o renovaci nevratných dřevěných obalů;

33. vyhláška č. 155/1960 Sb., o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic;

34. výkupní podmínky zámotků bource morušového - částka 21/1961 Sb.;

35. vládní vyhláška č. 85/1962 Sb., o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje;

36. § 3 vyhlášky č. 127/1962 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních organizací;

37. vyhláška č. 77/1963 Sb., o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu;

38. směrnice o organizaci a provádění výkupu nepotřebných spotřebitelských zásob - reg. v částce 59/1963 Sb.;

39. vyhláška č. 3/1964 Sb., o povinném výkupu opotřebených dílů silničních vozidel;

40. § 6 vyhlášky č. 131/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu;

41. § 2 vyhlášky č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu;

42. § 6, § 7 odst. 2 a 3, § 12 vyhlášky č. 142/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv;

43. § 2 vyhlášky č. 150/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky surového dříví a tříslové kůry;

44. § 4 vyhlášky č. 152/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných n. p. Zdravotnické zásobování ústavům národního zdraví;

45. § 4 odst. 5 a 6, § 6, § 7, § 9, § 29 vyhlášky č. 173/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců;

46. § 8 vyhlášky č. 1/1965 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vývozních investičních celků.

§ 2

S účinností od 1. ledna 1967 se zrušují:

1. směrnice ministerstva dopravy o povinném vedení záznamů o provozu osobních automobilů socialistického sektoru a o vzoru záznamu o provozu motocyklů - částka 157/1953 Ú. l.;

2. vyhláška č. 190/1954 Ú. l., o sběru a využití odpadů vhodných ke krmení hospodářských zvířat;

3. vyhláška č. 209/1955 Ú. l., o výrobě a používání slitinových ocelí;

4. vyhláška č. 232/1955 Ú. l., o zjišťování váhy ocelových konstrukcí;

5. vyhláška č. 35/1957 Ú. l., o projektové a rozpočtové dokumentaci pro vývozní dodávky;

6. vyhláška č. 132/1957 Ú. l., o odběru pohonných látek a automobilových olejů z veřejných čerpacích stanic;

7. vyhláška č. 177/1957 Ú. l., o provádění průzkumných a projektových prací pro organizace socialistického sektoru;

8. vyhláška č. 254/1957 Ú. l., o zadávání průzkumných a projektových prací organizacemi socialistického sektoru projektantům jednotlivcům;

9. vyhláška č. 127/1959 Ú. l., kterou se vydávají bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem;

10. vyhláška č. 142/1959 Sb., o normách lhůt výstavby;

11. směrnice ministerstva těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství o zajišťování výroby a dodávek náhradních dílů ke strojírenským výrobkům - reg. v částce 37/1961 Sb.;

12. vyhláška č. 130/1961 Sb., o povinném odvádění a využití nepotřebných minerálních (mazacích) olejů;

13. vyhláška č. 41/1962 Sb., o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu;

14. vyhláška č. 104/1962 Sb., o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů;

15. vyhláška č. 30/1964 Sb., o hospodaření sběrnými surovinami a průmyslovým textilním odpadem;

16. výnos ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění ojetých plášťů (pneumatik) a zásadách distribuce plášťů dodávaných pro náhradní potřebu - reg. v částce 51/1964 Sb.;

17. § 2 až 4, § 5 odst. 1, § 7, § 8, § 19 odst. 1 až 7, § 28 odst. 4 vyhlášky č. 145/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků;

18. vyhláška č. 178/1964 Sb., o sběru a výkupu vyřazených alkalických akumulátorových článků.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1966.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru