Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 34/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti

Částka 13/1966
Platnost od 14.06.1966
Účinnost od 18.05.1966
Zrušeno k 22.11.1978 (16/1979 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

34

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. května 1966

o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti

Dne 18. května 1966 byl v Praze podepsán Protokol mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti.

Protokol na základě svého článku X vstoupil v platnost dnem podpisu, tj. dnem 18. května 1966.

České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

David v. r.

PROTOKOL

mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o zrušení vízové povinnosti

Vláda Československé socialistické republiky a Revoluční vláda Kubánské republiky vedeny přáním ještě více prohloubit vzájemné přátelské styky, rozhodly se zrušit vízovou povinnost pro cesty občanů obou států a dohodly se takto:

Článek I

Občané smluvních stran mohou bez víz cestovat na území druhé smluvní strany za účelem přechodného pobytu nebo průjezdu v rozsahu a za podmínek uvedených v tomto Protokolu.

Článek II

Výhod podle článku I tohoto Protokolu mohou využít občané obou smluvních stran, pokud jsou držiteli diplomatického, služebního nebo zvláštního pasu vydaného příslušným orgánem státu, jehož jsou občany. Držitelé těchto cestovních dokladů mohou překračovat státní hranice smluvních stran na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní cestovní styk.

Článek III

Občané smluvních stran, jichž se týkají ustanovení tohoto Protokolu, mohou pobývat na území druhé smluvní strany po dobu devadesáti dnů ode dne vstupu na její území.

Příslušné orgány smluvních stran mohou v odůvodněných případech prodloužit pobyt na svém území, ne však déle než na dobu platnosti cestovního dokladu.

Článek IV

Občané smluvních stran mohou po dobu dočasného pobytu na území druhé smluvní strany vstupovat do pracovního poměru, provádět hospodářskou nebo jinou činnost jen s předchozím povolením příslušného orgánu této smluvní strany.

Článek V

Ztratí-li občan jedné smluvní strany během svého pobytu na území druhé smluvní strany cestovní doklad, je povinen oznámit ztrátu příslušným místním orgánům, které mu vydají o tom potvrzení.

Příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad vydá v tomto případě náhradní cestovní doklad, který musí být opatřen výjezdním vízem smluvní strany, na jejímž území byl cestovní doklad ztracen.

Článek VI

Příslušné orgány smluvních stran budou informovat své občany o povinnosti dodržovat zákony státu, do kterého cestují, jakož i včas splnit ohlašovací povinnost .

Článek VII

Ustanovení tohoto Protokolu se nedotýkají práva smluvních stran odmítnout vstup nebo přerušit pobyt na svém území nežádoucím osobám.

Článek VIII

Příslušné orgány smluvních stran se vzájemně informovaly o platných cestovních dokladech a dohodly se, že se budou informovat o zavedení nových cestovních dokladů a vymění si jejich vzory.

Článek IX

Smluvní strany se budou podle potřeby informovat diplomatickou nebo jinou cestou o zkušenostech s plněním ustanovení tohoto Protokolu. Případné rozšíření těchto ustanovení na další druhy cestovních dokladů bude dohodnuto výměnou nót.

Článek X

Tento Protokol vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti pokud jej jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Sepsáno v Praze dne 18. května 1966 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky Dr. Jan Čech v. r.

Za Revoluční vládu Kubánské republiky Dr. Isidro Rosales Quesada v. r.

Přesunout nahoru