Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých

Částka 12/1966
Platnost od 24.05.1966
Účinnost od 24.05.1966
Zrušeno k 01.06.1967 (47/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstva financí

ze dne 5. května 1966

o tvorbě cen výrobků podléhajících povinnému hodnocení a výrobků technicky pokrokových a technicky zastaralých

Státní komise pro finance, ceny a mzdy a ministerstvo financí stanoví v dohodě se Státní komisí pro techniku podle § 3 písm. c) a d) zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci a podle § 19 odst. 2 zákona č. 73/1952 Sb., o dani z obratu.


§ 1

(1) Do kategorie volných cen se zařazují též *)

a) výrobky zařazené při povinném hodnocení **) do prvého jakostního stupně (zn. "vysoká jakost"), s výjimkou těch potravinářských výrobků dodávaných pro vnitřní trh, které jsou zařazeny v kategorii pevných cen;

b) výrobky technicky pokrokové určené ústředním orgánem nadřízeným výrobci, popřípadě krajskými národními výbory ***) (dále jen "dodavatelskými ústředními orgány") v dohodě s odběratelskými ústředními orgány nebo Státní komisí pro techniku po srovnání s obdobnými zahraničními výrobky;

c) nové technicky pokrokové výrobky, určené dohodou dodavatele s hlavními odběrateli;

(2) Zařazení výrobků do kategorie volných cen podle odstavce 1 se netýká dodávek, o nichž jsou již uzavřeny hospodářské smlouvy o dodávce výrobků, pokud se dodavatel s odběratelem nedohodnou o změně ceny.

§ 2

Zařazení do kategorie volných cen platí

a) u výrobků podléhajících povinnému hodnocení, po dobu platnosti osvědčení o vysoké jakosti;

b) u výrobků označených jako technicky pokrokové ústředními orgány, po dobu jimi stanovenou;

c) u nových výrobků označených jako technicky pokrokové na základě dohody dodavatele s odběratelem, po dobu jimi dohodnutou, nejméně však 1 rok a nejvíce 2 roky u výrobků převážně spotřebního charakteru a 4 roky u ostatních výrobků.

§ 3

Účelovou cenovou dotaci ze státního rozpočtu *) na nové technicky pokrokové výrobky lze dodavateli poskytnout jen ve výjimečných případech, jde-li o výrobky např. zcela nové technické koncepce, vyráběné novou technologií, s použitím nových materiálů; dotace se poskytují na přechodnou dobu k úhradě vyšších nákladů spojených se zavedením těchto výrobků do spotřeby, jestliže jejich ekonomický efekt se neprojeví dostatečně u odběratele a nelze je tedy v ceně uhradit.

§ 4

(1) Socialistická organizace vyrábějící výrobky s nedostatečnou jakostí a výrobky technicky zastaralé, je povinna odvádět dodatkovou daň z obratu *) (dále jen "daň") určeným procentem z fakturované ceny.

(2) Daň činí

a) 5 % z velkoobchodní ceny u výrobků podléhajících povinnému hodnocení, které v prvém hodnocení byly označeny třetím jakostním stupněm nebo jimž nebyl přiznán ani třetí jakostní stupeň;

b) 20 % z velkoobchodní ceny u výrobků podléhajících povinnému hodnocení, které v opakovaném hodnocení nebudou označeny alespoň druhým jakostním stupněm;

c) 20 % z velkoobchodní ceny u výrobků, které byly dodavatelským ústředním orgánem nebo Státní komisí pro techniku označeny jako technicky zastaralé. V tomto případě se neplatí daň podle písm. a) a b);

(3) Dodavatelský ústřední orgán může sazby uvedené v odstavci 2 zvýšit.

(4) Daň odvádí výrobce bez ohledu na to, jestliže z důvodu nízké jakosti nebo technické zastaralosti výrobků došlo ke snížení jejich ceny. Tato daň není základní složkou ceny a nesmí být fakturována odběrateli.

(5) Daň odvádí

a) státní socialistické organizace ústředně řízené do státního rozpočtu;

b) organizace řízené národními výbory a výrobní družstva do rozpočtu příslušného národního výboru.

(6) Daň se platí z dodávek uskutečněných

a) u výrobků podléhajících povinnému hodnocení ode dne následujícího po dni doručení rozhodnutí zkušebny o výsledku povinného hodnocení,

b) u výrobků technicky zastaralých ode dne, který určí dodavatelský ústřední orgán nebo Státní komise pro techniku.

§ 5

Dodavatelské ústřední orgány, případně jimi pověřené organizace, zveřejňují počátkem každého čtvrtletí výrobky zařazené podle této vyhlášky do kategorie volných cen a dobu, na níž jsou do kategorie volných cen zařazeny.


§ 6

Ustanovení § 15 a § 33 odst. 1, písm. a) bod 4 vyhlášky Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 8/1966 Sb., o tvorbě, kontrole a statistice cen, se zrušují.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr financí: Dvořák v. r.

Ministr-předseda Státní komise pro finance, ceny a mzdy: Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čarou

*) kromě výrobků uvedených v § 6 (odst. 4) vyhlášky č. 8/1966 Sb.

**) zákonné opatření č. 102/1965 Sb., Směrnice Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky pro povinné zkoušení a hodnocení vybraných výrobků čj. 20 774/4013/65 a Prováděcí pokyny Úřadu pro normalizaci a měření čj. ZK/65 a /66.

***) podle § 33 vyhlášky č. 8/1966 Sb.

*) vyhláška č. 93/1965 Sb., o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky.

*) ve smyslu zák. 73/1952 Sb. a vyhlášky č. 16/1962 Sb.

Přesunout nahoru