Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol

Částka 10/1966
Platnost od 29.04.1966
Účinnost od 01.05.1966
Zrušeno k 01.09.1980 (39/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 27. dubna 1966,

kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol

Ministerstvo školství a kultury stanoví po dohodě s Ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců školství a kultury a se souhlasem Ústřední rady odborů podle § 31 odst. 1 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon") a § 23 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


ODDÍL I

Habilitační řízení pro docenty vysokých škol

§ 1

(1) Docenty pro určitý obor mohou být jmenováni odborní asistenti, vědečtí (umělečtí) pracovníci nebo odborníci z praxe, kteří vyhovují morálně politickým požadavkům, v habilitačním řízení prokázali pedagogickou a vědeckou, popřípadě uměleckou způsobilost, mají potřebnou praxi, a nejde-li o jmenování docenty uměleckého oboru, mají vědeckou hodnost. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být jmenováni docenty i ti, kdo nemají vědeckou hodnost.

(2) Pedagogická způsobilost uchazeče podle odstavce 1 se posuzuje podle výsledků jeho pedagogické činnosti.

(3) Vědeckou způsobilost podle odstavce 1 prokazuje uchazeč výsledky své vědecké práce, zejména vědeckými spisy, habilitační prací, která je buď samostatným spisem nebo souborem prací uchazeče, a její obhajobou. Jako habilitační práce může být předložena i práce, která nebyla zvlášť vypracována pro tento účel, avšak nesmí jít o práci totožnou s prací, jež byla podkladem pro udělení jiného titulu nebo vědecké hodnosti. Musí jít o práci společensky významnou, např. o realizaci plánovaného výzkumného úkolu. Uměleckou způsobilost prokazuje uchazeč zejména předložením uměleckých děl nebo přehledu výkonů.

(4) Potřebnou praxí podle odstavce 1 se rozumí zpravidla několikaletá odborná praxe, ve které uchazeč získal praktické zkušenosti nutné pro učitelskou činnost docenta v daném oboru; praxe se vykonává buďto na odborném pracovišti mimo vysokou školu, zejména jde-li o hlavní obory na vysokých školách technického, ekonomického a zemědělského směru a na lékařských fakultách, nebo na odborných pracovištích vysoké školy.

§ 2

(1) Habilitační řízení se zahajuje na základě žádosti uchazeče. Žádost se podává děkanovi příslušné fakulty, která je oprávněna konat habilitační řízení (odstavec 2). Uchazeč v žádosti uvede obor, ve kterém se hodlá habilitovat. Tímto oborem je zpravidla některý z vědních oborů *) nebo obor vymezený podle potřeb výuky.

(2) Habilitační řízení se koná na fakultě, kde navrhovaný obor patří mezi hlavní obory **) a kde je alespoň jeden profesor příslušného oboru. V případě, že na žádné vysoké škole není profesor příslušného oboru, může se habilitační řízení konat na fakultě, kde je alespoň jeden profesor blízkého oboru. ***) V případě, že se habilitační řízení koná na jiné fakultě, než kde má uchazeč jako docent působit, účastní se habilitace také zástupce fakulty, na které má uchazeč působit.

(3) Jde-li o nový obor nebo o hraniční obor, může se habilitační řízení konat na některé z fakult, jejíž tematice je obor nejbližší.

§ 3

(1) Žádost o zahájení habilitačního řízení je třeba doložit

a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, popř. o přiznání titulu podle studijního oboru,

b) doklady o odborné a pedagogické činnosti.

(2) Kromě dokladů uvedených v odstavci 1 je třeba k žádosti přiložit:

a) v uměleckých oborech soubor uměleckých děl nebo přehled výkonů s ukázkami a doklady podle povahy příslušného oboru,

b) v ostatních oborech

aa) doklad o dosažení vědecké hodnosti,

bb) seznam vědeckých a odborných prací uchazeče s vyznačením, která z nich bude podkladem pro habilitační řízení,

cc) habilitační práci a několik dalších nejdůležitějších vědeckých a odborných prací uchazeče.

§ 4

(1) Jestliže děkan po předložení žádosti uchazeče zjistí takové nedostatky nebo závady, pro které by další řízení bylo zřejmě neúčelné, zejména jestliže uchazeč nevyhovuje morálně politickým požadavkům, nemá ukončené vysokoškolské vzdělání, nemůže předložit seznam vědeckých a odborných prací, habilitační práci a další vědecké a odborné práce, v uměleckých oborech soubor uměleckých děl nebo přehled výkonů, odmítne děkan žádost s odůvodněním.

(2) Odmítne-li děkan žádost uchazeče proto, že nevyhovuje morálně politickým požadavkům, může se uchazeč odvolat do 15 dnů od doručení rozhodnutí k rektorovi. Jestliže rektor vyhoví odvolání uchazeče, uloží děkanovi provedení habilitačního řízení; potvrdí-li rektor odmítavé stanovisko, je jeho rozhodnutí konečné. Odmítne-li děkan žádost uchazeče z jiných důvodů uvedených v odstavci 1, je jeho rozhodnutí konečné.

(3) Děkan může výjimečně po slyšení vědecké rady zahájit habilitační řízení i v tom případě, že uchazeč, který splňuje ostatní podmínky pro zahájení habilitačního řízení, nemá vědeckou hodnost. Po úspěšném provedení habilitace předloží rektor na návrh děkana ministerstvu školství a kultury (dále jen "ministerstvo") návrh na jmenování docentem uchazeče, který nemá vědeckou hodnost.

§ 5

(1) Podklady pro habilitaci připraví habilitační komise. Habilitační komise je nejméně tříčlenná; je složena z profesorů, docentů nebo vedoucích a samostatných vědeckých pracovníků příslušného nebo blízkého oboru. Alespoň jeden z členů komise musí být profesorem. Habilitační komisi jmenuje děkan, popřípadě po projednání ve vědecké radě fakulty; předsedou jmenuje zpravidla profesora.

(2) Habilitační komise určí nejméně dva oponenty, kteří jsou profesory, doktory věd nebo docenty příslušného nebo blízkého oboru. Alespoň jeden z oponentů musí být pracovníkem jiné fakulty nebo pracoviště mimo vysokou školu. Oponenti zhodnotí v posudku uchazečovu způsobilost vědeckou (uměleckou) a jestliže je to možné, pedagogickou způsobilost a praxi. Habilitační komise si může vyžádat i další odborné posudky; u uměleckých oborů si vyžádá též stanovisko příslušného uměleckého svazu.

(3) Pokud uchazeč neprokázal dostatečně pedagogickou způsobilost, může habilitační komise uložit veřejnou habilitační přednášku.

§ 6

(1) Habilitace se koná za účasti uchazeče před vědeckou radou fakulty nebo s jejím souhlasem před její sekcí. Dále musí být pozváni členové habilitační komise a oponenti; v případech uvedených v § 2 odst. 2 též zástupce fakulty, na níž má uchazeč jako docent působit.

(2) Habilitace má tento průběh:

a) zpráva habilitační komise obsahující stručné vylíčení života a práce uchazeče, rozbor jeho vědecké (umělecké) a pedagogické způsobilosti i jeho praxe s přihlédnutím k odborným posudkům, popřípadě vyjádřením oponentů;

b) rozprava s uchazečem vycházející z habilitační práce, popřípadě z jiných jeho prací (v uměleckých oborech ze souboru děl nebo výkonů); rozprava se zaměří na celý obor;

c) celkové zhodnocení průběhu habilitace předsedajícím (bez účasti uchazeče) a hlasování vědecké rady nebo její sekce, které je tajné,

d) vyhlášení výsledku hlasování za účasti uchazeče.

§ 7

Je-li výsledek hlasování kladný, předloží děkan návrh rektorovi, který jej se svým vyjádřením postoupí ministerstvu. Proti rozhodnutí vědecké rady nebo její sekce není odvolání přípustné.

§ 8

Na vysoké škole, která se nedělí na fakulty, probíhá habilitační řízení obdobně podle ustanovení § 2 až 7; habilitace se koná před vědeckou radou vysoké školy nebo s jejím souhlasem před její sekcí. Proti rozhodnutí rektora se může uchazeč obdobně podle ustanovení § 4 odst. 2 odvolat k ministerstvu.

ODDÍL II

Jmenovací řízení pro řádné a mimořádné profesory vysokých škol

§ 9

(1) Řádnými profesory pro určitý obor mohou být jmenováni mimořádní profesoři, docenti, vědečtí (umělečtí) pracovníci nebo odborníci z praxe, kteří vyhovují morálně politickým požadavkům, vytvořili vynikající vědecké nebo umělecké práce, mají pedagogickou způsobilost a potřebnou praxi, a nejde-li o jmenování řádnými profesory uměleckého oboru, mají vědeckou hodnost doktora věd. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být jmenováni řádnými profesory i ti, kdo nemají vědeckou hodnost doktora věd.

(2) Mimořádnými profesory pro určitý obor mohou být jmenováni docenti, vědečtí (umělečtí) pracovníci nebo odborníci z praxe, kteří vyhovují morálně politickým požadavkům, vytvořili významné vědecké nebo umělecké práce, mají pedagogickou způsobilost a potřebnou praxi, a nejde-li o jmenování mimořádnými profesory uměleckého oboru, mají vědeckou hodnost. Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být jmenováni mimořádnými profesory i ti, kdo nemají vědeckou hodnost.

(3) Pedagogická způsobilost uchazeče podle odstavců 1 a 2 se posuzuje podle výsledků jeho pedagogické činnosti.

(4) Vědeckou způsobilost podle odstavců 1 a 2 prokazuje uchazeč výsledky své vědecké práce, zejména předložením souboru svých prací, odpovídajících rozsahem a úrovní požadované kvalifikaci. Uměleckou způsobilost prokazuje uchazeč obdobně, zejména předložením souboru uměleckých děl nebo přehledu výkonů.

(5) Potřebnou praxí podle odstavců 1 a 2 se rozumí zpravidla mnohaletá odborná praxe, ve které uchazeč získal praktické zkušenosti nutné pro učitelskou činnost profesora v daném oboru; praxe se vykonává buď na odborném pracovišti mimo vysokou školu, zejména jde-li o hlavní obory na vysokých školách technického, ekonomického a zemědělského směru a na lékařských fakultách, nebo na pracovištích vysoké školy.

§ 10

Pro zahájení jmenovacího řízení platí obdobně ustanovení § 2.

§ 11

(1) Žádost o zahájení jmenovacího řízení je třeba doložit:

a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání, popřípadě o přiznání titulu podle příslušného studijního oboru,

b) doklady o odborné a pedagogické činnosti.

(2) Kromě dokladů uvedených v odstavci 1 je třeba k žádosti přiložit:

a) v uměleckých oborech soubor uměleckých děl nebo přehled výkonů s ukázkami a doklady podle povahy příslušného oboru,

b) v ostatních oborech

aa) doklad o dosažení vědecké hodnosti,

bb) seznam vědeckých a odborných prací,

cc) nejdůležitější vědecké a odborné práce.

§ 12

(1) Jestliže děkan po předložení žádosti uchazeče zjistí takové nedostatky nebo závady, pro které by řízení bylo zřejmě neúčelné, platí pro další postup obdobně ustanovení § 4 odst. 1 a 2.

(2) Pro zahájení jmenovacího řízení s uchazečem, který nemá vědeckou hodnost, platí obdobně ustanovení § 4 odst. 3.

§ 13

(1) Podklady pro jednání vědecké rady o návrhu na jmenování připraví návrhová komise. Návrhová komise je nejméně tříčlenná. Je složena:

a) pro jmenování řádných profesorů z řádných profesorů, doktorů věd a vedoucích vědeckých pracovníků příslušného nebo blízkého oboru; předsedou je vždy řádný profesor;

b) pro jmenování mimořádných profesorů z řádných profesorů nebo mimořádných profesorů, doktorů věd a vedoucích vědeckých pracovníků příslušného nebo blízkého oboru; předsedou je vždy řádný nebo mimořádný profesor.

Návrhovou komisi a jejího předsedu jmenuje děkan po projednání ve vědecké radě fakulty.

(2) Návrhová komise určí tři oponenty; dva z nich musí být profesory nebo doktory věd příslušného nebo blízkého oboru. Alespoň jeden z oponentů musí být z jiné fakulty nebo z pracoviště mimo vysokou školu. Oponenti zhodnotí v posudku uchazečovu způsobilost vědeckou (uměleckou) a jestliže je to možné, i pedagogickou způsobilost a praxi. Zejména zhodnotí úroveň a význam hlavních prací uchazeče. Návrhová komise si může vyžádat i další odborné posudky; v uměleckých oborech si vyžádá též stanovisko příslušného uměleckého svazu.

(3) Pokud uchazeč neprokázal dostatečně pedagogickou způsobilost, může návrhová komise uložit veřejnou přednášku.

§ 14

(1) Návrh na jmenování řádným anebo mimořádným profesorem se projednává před vědeckou radou fakulty za účasti uchazeče. Dále musí být pozváni členové návrhové komise, oponenti a v případě, že se jmenovací řízení koná na jiné fakultě, než kde má uchazeč jako řádný nebo mimořádný profesor působit, i zástupce fakulty, na níž má uchazeč působit.

(2) Jednání má tento průběh:

a) zpráva návrhové komise obsahující stručné vylíčení života a práce uchazeče, rozbor jeho vědecké (umělecké) a pedagogické způsobilosti a praxe, zejména zhodnocení jeho hlavních vědeckých prací, jejich významu a přínosu pro rozvoj oboru,

b) vyjádření oponentů a rozprava s uchazečem o významu jeho prací pro společenskou praxi,

c) celkové zhodnocení průběhu jmenovacího řízení předsedajícím (bez účasti uchazeče) a hlasování vědecké rady fakulty, které je tajné,

d) vyhlášení výsledků hlasování za účasti uchazeče.

§ 15

(1) Je-li výsledek hlasování kladný, předloží děkan návrh rektorovi k projednání ve vědecké radě vysoké školy. Jestliže vědecká rada vysoké školy tajným hlasováním návrh schválí, zašle jej rektor ministerstvu.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, je-li ve statutu vysoké školy stanoveno, že návrhy na jmenování řádných a mimořádných profesorů se projednávají jen ve vědecké radě fakulty. V tomto případě předloží děkan návrh projednaný ve vědecké radě fakulty rektorovi, který jej se svým vyjádřením postoupí ministerstvu.

(3) Proti rozhodnutí vědecké rady fakulty a proti rozhodnutí vědecké rady vysoké školy nebo její sekce není odvolání přípustné.

§ 16

Na vysoké škole, která se nedělí na fakulty, probíhá jmenovací řízení obdobně podle ustanovení § 10-15; jmenovací řízení se koná před vědeckou radou vysoké školy. Proti rozhodnutí rektora se může uchazeč obdobně podle ustanovení § 12 odst. 1 odvolat k ministerstvu.

ODDÍL III

Obsazování volných pracovních míst profesorů a docentů vysokých škol

§ 17

Volná pracovní místa profesorů a docentů na vysokých školách v určitém oboru se obsazují v mezích limitů daných ministerstvem zpravidla na základě konkursu osobami, které získaly vědecko-pedagogický nebo umělecko-pedagogický titul podle oddílu I. a II. této vyhlášky.

§ 18

Přihlášky do konkursu je nutno doložit

a) dokladem o československém státním občanství, pokud nejde o pracovníky podle § 30 zákona,

b) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání a o přiznání titulu podle příslušného studijního oboru,

c) dokladem o dosažení vědecké hodnosti,

d) dokladem o nabytí vědecko-pedagogického (umělecko-pedagogického) titulu,

e) dokladem o vědecké (umělecké) a pedagogické činnosti.

§ 19

(1) Podklady pro konkursní řízení připraví konkursní komise na fakultě, pro niž platí obdobně, jde-li o docenty, ustanovení § 5 odst. 1, a jde-li o profesory, ustanovení § 13 odst. 1.

(2) Konkursní komise projedná došlé přihlášky a navrhne pořadí uchazečů.

(3) Jestliže je to účelné, může habilitační nebo návrhová komise plnit též funkci komise konkursní nebo tato komise funkci komise habilitační nebo návrhové.

§ 20

Po projednání a posouzení přihlášky uchazeče konkursní komisí provede děkan po projednání ve vědecké radě fakulty nebo její sekci výběr nejvhodnějšího uchazeče a učiní potřebná opatření ke sjednání pracovní smlouvy.

§ 21

Probíhá-li habilitační nebo jmenovací řízení a řízení pro obsazování volných míst profesorů a docentů současně, provede se obsazení volného místa teprve tehdy, když uchazeč získá vědecko-pedagogický titul.

§ 22

Jestliže by vypsání konkursu bylo zřejmě neúčelné, zejména pro výjimečnou úroveň uchazeče, může od něho rektor nebo děkan (§ 28 odst. 1 zákona) upustit. V tomto případě platí pro obsazování volného místa profesorů a docentů obdobně ustanovení § 18 a 20.

§ 23

Na vysoké škole, která se nedělí na fakulty, probíhá řízení před vědeckou radou vysoké školy nebo její sekcí.

ODDÍL IV

Obsazování volných pracovních míst odborných asistentů, lektorů, asistentů a odborných instruktorů vysokých škol

§ 24

(1) Volná pracovní místa odborných asistentů a lektorů se obsazují na základě konkursu, jestliže je to účelné.

(2) Volná pracovní místa asistentů a odborných instruktorů se obsazují zpravidla bez konkursu.

§ 25

Volné pracovní místo může být obsazeno:

a) jde-li o místo odborného asistenta, absolventem příslušného nebo příbuzného oboru vysokoškolského studia, který vyhovuje morálně-politickým požadavkům, má předpoklady pro vědeckou (uměleckou) a pedagogickou práci a nejméně tříletou praxi v oboru po dosažení vysokoškolského vzdělání,

b) jde-li o místo lektora, absolventem příslušného nebo blízkého oboru vysokoškolského studia, který vyhovuje morálně-politickým požadavkům, má předpoklady pro pedagogickou práci hlavně z hlediska metodického a má alespoň pětiletou praxi v příslušném oboru, zpravidla na škole poskytující střední vzdělání,

c) jde-li o místo asistenta, absolventem příslušného nebo blízkého oboru vysokoškolského studia, který vyhovuje morálně-politickým požadavkům a má předpoklady pro vědecko-pedagogickou (umělecko-pedagogickou) činnost,

d) jde-li o místo odborného instruktora, absolventem čtyřleté odborné školy, který vyhovuje morálně-politickým požadavkům a má takové pracovní zkušenosti a zručnosti, že může pomáhat při pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti učitelů, připravovat popřípadě vést praktická dílenská nebo laboratorní cvičení apod.; v uměleckotechnických oborech je možno upustit od podmínky odborného vzdělání.


ODDÍL V

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 26

Má-li být řádnému profesoru, mimořádnému profesoru nebo docentu odňat vědecko-pedagogický titul (§ 24 odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona), platí pro projednání návrhu vysoké školy přiměřeně ustanovení oddílu I. a II. této vyhlášky.

§ 27

Na vysokých školách, které se nedělí na fakulty, plní úkoly děkana podle této vyhlášky rektor.

§ 28

Ve zvlášť odůvodněných případech může ministr povolit výjimky pokud jde o požadavky na uchazeče a způsob habilitačního a jmenovacího řízení.

§ 29

Tato vyhláška platí i pro projednání žádostí o zahájení habilitačního řízení pro docenty nebo jmenovacího řízení pro profesory vysokých škol, podaných před 1. květnem 1966. Návrhy na jmenování, které již byly před tímto dnem schváleny vědeckou radou vysoké školy, budou posuzovány podle dosavadních předpisů.

§ 30

Působnost ministra, popřípadě ministerstva podle § 4 odst. 3, § 8, § 15 odst. 1 a 2, § 17 a § 28 vykonává na Slovensku pověřenec, popřípadě pověřenectvo Slovenské národní rady pro školství a kulturu.

§ 31

Zrušují se směrnice o habilitačním a konkursním řízení na vysokých školách ze dne 8. srpna 1958 čj. 35 975/58 - III/1 (Věstník MŠK, r. 1958, seš. 23 a 24, str. 244) ve znění směrnic ze dne 8. března 1962 čj. 11 014/62 - I. (Věstník MŠK, r. 1962, sešit 9, str. 101).

§ 32

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1966.


Ministr: Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vědní obory jsou uvedeny v Seznamu oborů pro výchovu vědeckých pracovníků a věd, popř. oborů, v nichž lze konat obhajoby č. 10 239/65 vydaném dne 20. ledna 1965 Státní komisí pro vědecké hodnosti (Věstník MŠK, rok 1965, seš. 8, str. 83).

**) Hlavním oborem jsou např. jazyky na filosofických fakultách, tělovýchovné obory na fakultách tělesné výchovy a sportu, politická ekonomie na fakultách ekonomických, vědecký komunismus na fakultách filosofických, odborné předměty a metodiky vyučování jednotlivých předmětů na fakultách pedagogických atp.

***) Blízkými obory jsou např. filosofie a dějiny filosofie, teorie státu a práva a státní právo, organická chemie a organická technologie atp.

Přesunout nahoru