Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1966 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Částka 10/1966
Platnost od 29.04.1966
Účinnost od 01.05.1966
Zrušeno k 01.09.1980 (39/1980 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

27

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 27. dubna 1966

o přiznávání titulů absolventům, kteří ukončili studium před účinností zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Ministerstvo školství a kultury stanoví podle § 57 odst. 6 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"): *)


§ 1

(1) Absolventům lékařského studia, absolventům vysokých škol technického, ekonomického a zemědělského směru a absolventům studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách uměleckého směru, kteří ukončili studium před účinností zákona, pokud již v těchto oborech nedosáhli akademického titulu nebo stavovského označení podle dřívějších předpisů, se přiznávají tyto tituly:

a) absolventům lékařského studia titul "doktor medicíny" (ve zkratce "MUDr.");

b) absolventům vysokých škol technického, ekonomického a zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia tituly "inženýr", popřípadě "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing.", popřípadě "Ing. arch.");

c) absolventům veterinárního studia titul "doktor veterinářství" (ve zkratce "MVDr.");

d) absolventům studia malířství, sochařství a architektury na vysokých školách uměleckého směru tituly "akademický malíř", "akademický sochař" a "akademický architekt".

(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: "doktor medicíny" (ve zkratce MUDr."), "doktor zubního lékařství" (ve zkratce "MSDr."), "doktor veterinářství" (ve zkratce "MVDr."), "doktor sociálních věd" (ve zkratce "RSDr."), "akademický malíř", "akademický sochař" a "akademický architekt"; za stavovská označení se považují tato označení: "inženýr" (ve zkratce "Ing." a "inženýr architekt" (ve zkratce "Ing. arch.").

§ 2

(1) Absolventům vysokých škol universitního směru s výjimkou absolventů lékařského studia a absolventům uměleckého směru s výjimkou absolventů studia malířství, sochařství a architektury, kteří ukončili studium před účinností zákona, pokud již v těchto oborech nedosáhli akademického titulu podle dřívějších předpisů, přiznávají vysoké školy tituly "doktor práv" (ve zkratce "JUDr.") nebo "doktor přírodovědy" (ve zkratce "RNDr.") nebo "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr."). Tituly se přiznávají po složení předepsané rigorosní zkoušky podle vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) (dále jen "rigorosní řád"), nebo po zkráceném rigorosním řízení (§ 5).

(2) Za akademické tituly podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 se považují tyto tituly: "doktor práv" (ve zkratce "JUDr."), "doktor přírodovědy" (ve zkratce "RNDr."), "doktor filosofie" (ve zkratce "PhDr."), "doktor farmacie" (ve zkratce "DrPH."), "doktor pedagogiky" (ve zkratce "Dr.paed."), "doktor sociálních věd" (ve zkratce "RSDr.").

§ 3

(1) Absolventům vysokých škol universitního směru s výjimkou lékařského studia a absolventům vysokých škol uměleckého směru s výjimkou absolventů studia malířství, sochařství a architektury, kteří nedosáhli akademického titulu podle dřívějších předpisů, získali však před účinností zákona vědeckou hodnost v některém z oborů vysokých škol universitního směru, které souvisejí s oborem studia, v němž dosáhli vysokoškolské kvalifikace, nikoliv však v oborech lékařských, se přiznávají bez rigorosních zkoušek tituly, uvedené v § 2 odst. 1.

(2) Za akademické tituly se podle dřívějších předpisů ve smyslu odstavce 1 považují tituly, uvedené v § 2 odst. 2.

§ 4

(1) Rozdělení vysokých škol a fakult do universitního, technického, ekonomického, zemědělského a uměleckého směru podle stavu ke dni 1. května 1966 je uvedeno v seznamu vysokých škol a fakult, který tvoří přílohu k zákonu.

(2) Vysoké školy a fakulty , které byly zrušeny před 1. květnem 1966, popř. zahraniční vysoké školy a fakulty se pro účely této vyhlášky zařazují do směrů, uvedených v odstavci 1 podle svého charakteru.

Za vysoké školy universitního směru se považují zejména bývalé: vysoké školy pedagogické, vyšší školy pedagogické, pedagogické instituty, Vysoká škola ruského jazyka a literatury v Praze, fakulta společenských nauk a fakulta politicko-diplomatická (později fakulta mezinárodních vztahů) Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze s výjimkou oboru zahraničního obchodu a s výjimkou správního směru, jehož absolventi ukončili studium ve školním roce 1951/52.

Za vysoké školy ekonomického směru se považují zejména bývalé: Vysoká škola sociální v Brně, Vysoká škola politická a sociální v Praze, fakulta hospodářská a správní směr fakulty politicko-diplomatické (později fakulty mezinárodních vztahů) Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, jehož absolventi ukončili studium ve školním roce 1951/52 a obor zahraniční obchod této fakulty.

§ 5

(1) Tituly ve zkráceném rigorosním řízení (§ 6) mohou získat

a) absolventi Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze, pokud jsou považováni za absolventy universitního směru (§ 4 odst. 2 věta druhá) a pokud již v oboru svého vysokoškolského studia nedosáhli akademických titulů podle dřívějších předpisů,

b) ostatní absolventi vysokých škol universitního směru, uvedených v § 2, kteří ukončili nejméně čtyřleté studium po 1. lednu 1952, pokud již v oboru svého vysokoškolského studia nedosáhli akademických titulů podle dřívějších předpisů.

(2) Absolventům vysokých škol, uvedeným v § 2, kteří nezískali tituly ve zkráceném rigorosním řízení, přiznávají vysoké školy tituly uvedené v § 2, složí-li rigorosní zkoušky podle rigorosního řádu.

§ 6

(1) Zkrácené rigorosní řízení spočívá v tom, že se uznají na žádost uchazeče zcela nebo zčásti dříve vykonané zkoušky na vysoké škole za rigorosní zkoušku ve vědním oboru, který si uchazeč zvolí podle seznamu fakult a vědních oborů pro rigorosní zkoušky. Tento seznam tvoří přílohu k rigorosnímu řádu. Absolvent si může zvolit jen vědní obor, který souvisí s oborem studia, v němž dosáhl vysokoškolské kvalifikace. Zkrácené rigorosní řízení lze povolit jen těm uchazečům, kteří vykazují náležitý prospěch v příslušném oboru vysokoškolského studia ve spojení s velmi dobrými výsledky, dosaženými na základě hlubokých odborných znalostí během nejméně tříleté praxe v tomto oboru.

(2) Za praxi podle odstavce 1 se považuje taková praxe, kterou vykonají absolventi

a) denního studia po ukončení vysokoškolského studia,

b) studia při zaměstnání i před skončením vysokoškolského studia, pokud byla vykonána ve funkci, pro kterou se vyžaduje vysokoškolská kvalifikace.

(3) O uznání dříve vykonaných zkoušek podle odstavce 1 rozhoduje komise pro rigorosní zkoušky podle ustanovení rigorosního řádu. O výsledku vyrozumí uchazeče písemně.

(4) Jestliže byly uznány dříve vykonané zkoušky za rigorosní zkoušku jen zčásti, vykonává absolvent zbývající část rigorosní zkoušky podle ustanovení rigorosního řádu.

§ 7

Žádost o povolení zkráceného rigorosního řízení podá uchazeč fakultě, na níž mohou být v příslušném vědním oboru konány podle rigorosního řádu rigorosní zkoušky. V žádosti uchazeč uvede zvolený vědní obor (§ 6 odst. 1). K žádosti uchazeč připojí tyto doklady:

a) osvědčení o státním občanství; cizinci předloží osvědčení o cizí státní příslušnosti,

b) diplom nebo obdobný doklad o dosažení vysokoškolské kvalifikace (absolvování vysoké školy); u absolventů zahraničních vysokých škol doklad o nostrifikaci,

c) stručný životopis,

d) doklady o prospěchu na vysoké škole a odpovídající písemnou práci,

e) doklady o délce a výsledku praxe (§ 6 odst. 1), pokud si předložení těchto dokladů nevyhradí příslušný orgán.

§ 8

Po úspěšně ukončeném zkráceném rigorosním řízení vydá absolventu vysoká škola, na jejíž fakultě bylo toto řízení provedeno, diplom. V tomto diplomu bude uveden příslušný titul a vědní obor, v němž bylo zkrácené rigorosní řízení provedeno.

§ 9

(1) Absolventům uvedeným v § 1 a 3 se přiznávají tituly tam uvedené ode dne účinnosti zákona.

(2) Nové diplomy s vyznačením titulů vydá vysoká škola absolventům čs. vysokých škol uvedeným v odstavci 1 na jejich žádost. Absolventům čs. vysokých škol technického a zemědělského směru s výjimkou absolventů veterinárního studia nebudou diplomy vydávány.

(3) Diplom podle odstavce 2 vystavuje na žádost uchazeče, doloženou doklady potvrzujícími ukončení studia na vysoké škole a v případech uvedených pod písmenem b) též diplomem o získání vědecké hodnosti,

a) absolventům uvedeným v § 1 vysoká škola, na jejíž fakultě ukončili studium, nebo, byla-li tato fakulta mezitím zrušena, vysoká škola, která je jejím právním nástupcem; absolventům Vysoké školy politické a sociální v Praze, Vysoké školy sociální v Brně a absolventům ekonomického směru Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze (§ 4 odst. 2 věta třetí) vystavuje diplom Vysoká škola ekonomická v Praze,

b) absolventům uvedeným v § 3, jimž udělila vědeckou hodnost vysoká škola, Československá akademie věd nebo Slovenská akademie věd, vysoká škola, na jejíž fakultě mohou být konány rigorosní zkoušky v příslušném vědním oboru podle rigorosního řádu.

(4) Do diplomu absolventů zahraničních vysokých škol, uvedených v § 1 a 3, jejichž studium bylo v ČSSR nostrifikováno, připojí vysoká škola, jejíž fakulta nostrifikaci provedla, na žádost absolventů pod nostrifikační doložkou potvrzení o přiznání příslušného titulu s účinností od 1. 5. 1966. Provedlo-li nostrifikaci ministerstvo školství, připojí toto potvrzení ministerstvo školství.

§ 10

(1) Za absolventy vysokých škol podle § 57 odst. 2 až 5 zákona se považují ti, kteří nejen absolvovali příslušný počet semestrů podle tehdy platných předpisů, ale vykonali během studia předepsané zkoušky a ukončili vysokou školu stanoveným způsobem včetně zkoušky předepsané na závěr studia.

(2) Za den ukončení studia podle § 57 odst . 2-4 zákona se pro účely této vyhlášky považuje u absolventů, jejichž studium bylo nostrifikováno podle příslušných předpisů po 1. 5. 1966, den vydání diplomu vysokou školou v zahraničí.

§ 11

Výjimky z ustanovení § 4 odst. 2 této vyhlášky může povolit ministerstvo školství, a to zpravidla na návrh příslušné vysoké školy.


§ 12

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1966.


Ministr: Hájek v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tato vyhláška se nevztahuje na Vysokou školu stranickou - Institut společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa, která byla změněna na Vysokou školu politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa; o přiznávání titulů absolventům této vysoké školy platí zvláštní předpisy.

Přesunout nahoru