Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 23/1966 Sb.Vyhláška Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání

Částka 9/1966
Platnost od 26.04.1966
Účinnost od 01.05.1966
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

23

VYHLÁŠKA

Ústřední správy spojů a ministerstva vnitra

ze dne 31. března 1966

o vymezení pojmu vysílacích rádiových stanic a o jejich přechovávání

Ústřední správa spojů a ministerstvo vnitra stanoví podle § 5 odst. 4 a § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


§ 1

Vysílací rádiové stanice

Vysílací rádiové stanice jsou telekomunikační zařízení k dopravě zpráv, údajů, obrazů a návěští na principu vyzařování elektromagnetických vln o kmitočtech vyšších než 10 kHz.

§ 2

Povolení k přechovávání vysílacích rádiových stanic

(1) Vydáváním povolení k přechovávání vysílacích rádiových stanic se pověřují organizace spojů oprávněné povolovat zřízení a provozování příslušného druhu vysílacích stanic podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích. Toto pověření se nevztahuje na vysílací rádiové stanice amatérské [§ 5 odst. 1 písm. c) zákona], jejichž přechovávání povoluje ministerstvo vnitra.

(2) Povolení k přechovávání je třeba i pro vysílací rádiové stanice neúplné, které by po jednoduché úpravě, zejména po doplnění chybějících nebo po opravě vadných součástí byly schopny provozu. V pochybnostech je přechovávatel stanice povinen vyžádat si rozhodnutí příslušného povolujícího orgánu.

(3) Povolení k přechovávání není třeba pro vysílací stanice, které jsou uvedeny jako záložní v povolení ke zřízení a provozování vysílacích rádiových stanic.

§ 3

Přechodná ustanovení

(1) Povolení k přechovávání vysílacích rádiových stanic vydaná ministerstvem vnitra podle vyhlášky č. 324/1953 Ú.l., o přechovávání vysílacích radioelektrických stanic (č. 369/1953 Ú.v.) a podle § 5 odst. 4 zákona zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

(2) O prodloužení platnosti těchto povolení, popřípadě o vydání nového povolení k přechovávání rozhoduje orgán příslušný podle této vyhlášky.


§ 4

Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška č. 54/1951 Ú.l. I., o vymezení pojmu vysílací radioelektrické stanice (č. 135/1951 Ú. v.), a vyhláška č. 324/1953 Ú. l., o přechovávání vysílacích radioelektrických stanic (č. 369/1953 Ú. v.).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1966.


Ministr vnitra: Kudrna v. r.

Ředitel Ústřední správy spojů: Inž. Laipert v. r.

Přesunout nahoru