Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci

Částka 8/1966
Platnost od 21.04.1966
Účinnost od 23.09.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 3. února 1966

o Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci


V souladu s československými ústavními předpisy byla dne 23. září 1965 uložena u belgického ministerstva zahraničních věcí listina o přístupu Československé socialistické republiky k Úmluvě o zřízení Rady pro celní spolupráci.

Při přístupu k Úmluvě bylo učiněno prohlášení, že Československá socialistická republika se necítí vázána článkem XIV Úmluvy a že výsady stanovené v oddílu 6 Přílohy k Úmluvě budou československou stranou poskytovány v tom rozsahu, v jakém se v Československé socialistické republice přiznávají ostatním mezinárodním organizacím.


Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s článkem XVIII. vstoupila pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 23. září 1965.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.


David v. r.


ÚMLUVA

o zřízení Rady pro celní spolupráci

Vlády, které podepsaly tuto Úmluvu,

soudíce, že je vhodné, aby svým celním systémům zajistily co možno nejvyšší stupeň vzájemného souladu a jednotnosti a aby zejména studovaly otázky souvisící s vývojem a pokrokem v celní technice i v celním zákonodárství,

jsouce přesvědčeny, že je v zájmu mezinárodního obchodu, aby byla podporována spolupráce mezi vládami na tomto poli, při níž by se přihlíželo k hospodářským i technickým činitelům, které s tím souvisí,

dohodly se na tomto:

Článek I

Zřizuje se Rada pro celní spolupráci (dále jen "Rada").

Článek II

a) Členy Rady jsou:

i) Smluvní strany této Úmluvy.

ii) Vláda kteréhokoli celního území samostatného ve věcech zahraničního obchodu, která byla navržena smluvní stranou zodpovědnou za diplomatické styky tohoto území a jejíž přístup jakožto samostatného člena byl schválen Radou.

b) Vláda samostatného celního území, která je členem Rady podle odstavce a) ii/, přestane být členem Rady na základě notifikace o zrušení jejího členství, kterou učiní Radě smluvní strana zodpovědná za její diplomatické styky.

c) Každý člen Rady jmenuje jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradních delegátů pro své zastoupení v Radě. Těmto delegátům mohou být k ruce poradci.

d) Rada může připustit jakožto pozorovatele zástupce nečlenských zemí nebo mezinárodních organizací.

Článek III

Do oboru působnosti Rady patří:

a) studium všech otázek týkajících se spolupráce v celních věcech, kterou se smluvní strany dohodly podporovat v souladu se všeobecnými cíli této Úmluvy;

b) rozbory technické stránky celních systémů, jakož i hospodářských činitelů s nimi souvisících s cílem navrhnout členům Rady praktická opatření, jimiž by se dosáhlo co nejvyššího stupně souladu a jednotnosti;

c) vypracování návrhů úmluv a změn úmluv, jakož i jejich doporučování zúčastěným vládám k přijetí;

d) předkládání doporučení k zajištění jednotného výkladu a jednotného provádění úmluv uzavřených na základě jejích prací, jakož i na základě Úmluvy o názvosloví pro třídění zboží v celních tarifech a Úmluvy o určování celní hodnoty zboží, vypracovaných Studijní skupinou pro Evropskou celní unii, a za tím účelem vykonávání funkcí, které by jí byly těmito úmluvami výslovně uloženy;

e) jakožto smírčí orgán pro urovnávání sporů, které by mohly vzniknout ve věci výkladu nebo provádění úmluv uvedených v předchozím odstavci d), vyslovovat doporučení podle ustanovení těchto úmluv; zúčastněné strany se mohou společnou dohodou předem zavázat, že přijmou doporučení Rady jako závazná;

f) zajištění rozšiřování informací, týkajících se celních předpisů a celní techniky;

g) poskytování informací nebo rad a předkládání patřičných doporučení v celních otázkách patřících do rámce všeobecných cílů této Úmluvy buď z vlastní iniciativy nebo na žádost zúčastněných vlád;

h) spolupráce s jinými mezistátními organizacemi ve věcech patřících do oboru její působnosti.

Článek IV

Členové Rady poskytnou Radě na její žádost jakékoli informace a doklady potřebné pro plnění jejích úkolů; žádný člen Rady však nebude povinen poskytnout důvěrné informace, jejichž rozšíření by bylo na překážku provádění některého zákona nebo by jinak odporovalo veřejnému zájmu nebo by mohlo poškodit zákonité obchodní zájmy veřejných nebo soukromých podniků.

Článek V

Radě je k ruce Stálý technický výbor a Generální tajemník.

Článek VI

a) Rada zvolí každý rok z delegátů předsedu a nejméně dva místopředsedy.

b) Jednací řád stanoví Rada dvoutřetinovou většinou svých členů.

c) Rada zřídí Výbor pro názvosloví podle ustanovení Úmluvy o názvosloví pro třídění zboží v celních tarifech, jakož i Výbor pro určování hodnoty podle ustanovení Úmluvy o určování celní hodnoty zboží. Kromě toho může Rada zřídit jakékoli jiné výbory, jež by považovala za potřebné k provádění úmluv uvedených v článku III d) nebo k jiné otázce patřící do oboru její působnosti.

d) Rada vymezí úkoly svěřené Stálému technickému výboru a plné moci, které na něho přenese.

e) Rada schvaluje roční rozpočet, přezkoumává vydání a dává Generálnímu tajemníkovi směrnice potřebné pro finanční věci.

Článek VII

a) Sídlo Rady je v Bruselu.

b) Rada, Stálý technický výbor a výbory zřízené Radou mohou zasedat na jiném místě než v sídle Rady, jestliže se Rada na tom usnese.

c) Rada zasedá nejméně dvakrát za rok. Její první zasedání se bude konat nejpozději za tři měsíce po vstupu této Úmluvy v platnost.

Článek VIII

a) Každý člen Rady má jeden hlas; avšak žádný člen se nemůže zúčastnit hlasování o otázkách týkajících se výkladu a provádění platných úmluv uvedených v předcházejícím článku III d), které se na tohoto člena nevztahují, ani hlasování o změnách takových úmluv.

b) S výjimkou ustanovení článku VI b) rozhoduje Rada dvoutřetinovou většinou přítomných a k hlasování oprávněných členů. Rada se nemůže o věci platně usnést, není-li přítomno více než polovina členů oprávněných k hlasování.

Článek IX

a) Rada naváže se Spojenými národy, jejich hlavními a pomocnými orgány a odbornými organizacemi, jakož i s jinými mezistátními organizacemi potřebné styky k zajištění spolupráce při plnění jejich příslušných úkolů.

b) Rada může dohodnout opatření potřebná k usnadnění porad a spolupráce s nevládními organizacemi zajímajícími se otázkami patřícími do její působnosti.

Článek X

a) Stálý technický výbor se skládá ze zástupců členů Rady. Každý člen Rady může jmenovat jednoho delegáta a jednoho nebo více náhradních delegátů pro svoje zastoupení ve Výboru. Těmito zástupci mají být úředníci specializovaní v otázkách celně-technických. Mohou jim být k ruce experti.

b) Stálý technický výbor se schází nejméně čtyřikrát za rok.

Článek XI

a) Rada jmenuje generálního tajemníka a náměstka generálního tajemníka a určí jejich práva i povinnosti, jejich služební postavení i délku jejich funkčního období.

b) Generální tajemník jmenuje správní zaměstnance generálního sekretariátu. Početní stav a služební postavení těchto zaměstnanců podléhají schválení Rady.

Článek XII

a) Každý člen Rady ponese náklady své delegace v Radě, ve Stálém technickém výboru a ve výborech zřízených Radou.

b) Výdaje Rady budou rozvrženy mezi její členy podle klíče stanoveného Radou.

c) Rada může zbavit hlasovacího práva každého člena, který by nesplnil své finanční závazky do tří měsíců poté, co mu byla oznámena výše jeho příspěvku.

d) Každý člen Rady je povinen zaplatit svůj celý roční příspěvek na vydání rozpočtového roku, během něhož se stal členem Rady, jakož i rozpočtového roku, během něhož nabyl jeho výstup z Rady účinnosti.

Článek XIII

a) Rada požívá na území každého svého člena právního postavení potřebného k plnění jejích úkolů, vymezeného v Příloze k této Úmluvě.

b) Rada, zástupci jejích členů jim k ruce určení, poradci a experti a úředníci Rady požívají výsad a imunit vymezených v Příloze k této Úmluvě.

c) Příloha je nedílnou součástí této Úmluvy a každý odkaz na Úmluvu se považuje zároveň za odkaz na Přílohu.

Článek XIV

Smluvní strany přijímají ustanovení Protokolu týkajícího se Studijní skupiny pro Evropskou celní unii, otevřeného k podpisu v Bruselu téhož dne jako tato Úmluva. Při stanovení příspěvkového klíče podle článku XII b) přihlédne Rada k účasti svých členů ve Studijní skupině.

Článek XV

Tato Úmluva bude otevřena k podpisu do 31. března 1951.

Článek XVI

a) Tato Úmluva bude ratifikována.

b) Ratifikační listiny budou uloženy u belgického ministerstva zahraničních věcí, které vyrozumí o tomto uložení všechny vlády, jež tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, jakož i generálního tajemníka.

Článek XVII

a) Tato Úmluva vstoupí v platnost, jakmile sedm vlád, které ji podepsaly, uloží své ratifikační listiny.

b) Pro každou vládu, jež tuto Úmluvu podepíše a uloží svoji ratifikační listinu později, vstoupí Úmluva v platnost dnem uložení této ratifikační listiny.

Článek XVIII

a) Vláda kteréhokoli státu, který tuto Úmluvu nepodepsal, může k ní přistoupit počínaje dnem 1. dubna 1951.

b) Listiny o přístupu budou uloženy u belgického ministerstva zahraničních věcí, které o tom vyrozumí všechny vlády, jež tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, jakož i generálního tajemníka.

c) Tato Úmluva vstoupí v platnost pro každou přistupující vládu dnem uložení její listiny o přístupu, avšak nikoli dříve, než vstoupí v platnost podle článku XVII a).

Článek XIX

Tato Úmluva je uzavřena na neomezenou dobu, avšak každá smluvní strana jí může vypovědět kdykoli po uplynutí pěti let od jejího vstupu v platnost podle článku XVII a). Výpověď nabude účinnosti po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy oznámení o výpovědi došlo belgickému ministerstvu zahraničních věcí; toto ministerstvo vyrozumí o došlé výpovědi všechny vlády, které tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, jakož i generálního tajemníka.

Článek XX

a) Rada může doporučit smluvním stranám změny této Úmluvy.

b) Každá smluvní strana, která přijímá nějakou změnu, oznámí její přijetí písemně belgickému ministerstvu zahraničních věcí, které vyrozumí o došlém oznámení o přijetí všechny vlády, které tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, jakož i generálního tajemníka.

c) Změna vstoupí v platnost za tři měsíce poté, kdy oznámení o přijetí došlo belgickému ministerstvu zahraničních věcí od všech smluvních stran. Jakmile některá změna bude takto přijata všemi smluvními stranami, belgické ministerstvo zahraničních věcí o tom vyrozumí všechny vlády, které Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, jakož i generálního tajemníka, přičemž jim sdělí, kterým dnem změna vstoupila v platnost.

d) Poté, kdy nějaká změna vstoupila v platnost, žádná vláda nebude moci tuto Úmluvu ratifikovat nebo k ní přistoupit, aniž by zároveň přijala tuto změnu.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni svými vládami, podepsali tuto Úmluvu.

Dáno v Bruselu dne patnáctého prosince roku tisícího devítistého padesátého (15. prosince 1950) v jednom vyhotovení v jazyce francouzském a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Originál bude uložen v archivu belgické vlády, která doručí všem vládám, které tuto Úmluvu podepsaly nebo k ní přistoupily, její ověřené opisy.

Příloha

Právní postavení, výsady a imunity Rady.

Článek I

Definice

ODDÍL 1

V této Příloze:

i) Pro účely článku III se slova "majetek a aktiva" vztahují též na majetek a peněžní prostředky spravované Radou při výkonu jejích funkčních oprávnění.

ii) Pro účely článku V se pod výrazem "zástupci členů" rozumějí všichni zástupci, náhradní zástupci, poradci, techničtí experti a tajemníci delegací.

Článek II

Způsobilost k právům a právním úkonům

ODDÍL 2

Rada je právnickou osobou. Může:

a) uzavírat kontrakty,

b) nabývat nemovitý i movitý majetek a nakládat s ním,

c) jednat před soudy.

V těchto věcech zastupuje Radu generální tajemník.

Článek III

Majetek, kapitálové hodnoty a aktiva

ODDÍL 3

Rada, její majetek a aktiva, ať jsou na kterémkoli místě a v jakýchkoli rukou, požívají soudní imunity, ledaže by se jí Rada v určitém případě výslovně vzdala. Rozumí se však, že vzdání se imunity nemůže zahrnovat i exekuční opatření.

ODDÍL 4

Místnosti Rady jsou nedotknutelné.

Její majetek a aktiva, ať jsou na kterémkoli místě a v jakýchkoli rukou, jsou osvobozeny od prohlídek, rekvizic, zabavení, vyvlastnění a jakýchkoli jiných donucovacích opatření ze strany exekučních, správních, soudních nebo zákonodárných orgánů.

ODDÍL 5

Archiv Rady a vůbec všechny listinné materiály, které jí patří nebo jsou v jejích rukou, jsou nedotknutelné, ať jsou kdekoli.

ODDÍL 6

Aniž by byla omezována jakýmkoli finančním dozorem, finanční úpravou nebo moratoriem:

a) Rada může mít v držení devizy všech druhů a mít účty v kterékoli měně;

b) Rada může volně převádět své peněžní prostředky z jedné země do druhé nebo uvnitř kterékoli země a směňovat devizy, jež má v držení, za jakoukoli jinou měnu.

ODDÍL 7

Při výkonu oprávnění, jež jí příslušejí podle předchozího oddílu 6, bude Rada přihlížet ke všem připomínkám, které by u ní uplatnil některý z jejích členů, a vyhoví jim, usoudí-li, že tak může učinit bez újmy zájmům Rady.

ODDÍL 8

Rada, její jmění, příjmy a jiný majetek jsou:

a) osvobozeny od všech přímých daní. Rozumí se však, že Rada nebude požadovat osvobození od daní, které jsou v podstatě jen úplatou za obecně užitečné služby;

b) osvobozeny od všech cel a všech dovozních a vývozních zákazů nebo omezení, pokud jde o předměty dovážené nebo vyvážené Radou pro její úřední potřebu. Rozumí se však, že předměty takto bezcelně dovezené nebudou prodány na území země, kam byly dovezeny, leda za podmínek schválených vládou této země;

c) osvobozeny od všech cel a všech zákazů a omezení, pokud jde o její publikace.

ODDÍL 9

Rada nebude zpravidla požadovat osvobození od spotřebních daní a od daně z obratu, obsažených v ceně, za kterou kupuje movité nebo nemovité jmění. Bude-li však Rada provádět pro svoji úřední potřebu větší nákupy, kde budou v ceně obsaženy takovéto daně, členové Rady učiní, kdykoli jim to bude možno, správní opatření za účelem prominutí nebo vrácení částek připadajících na tyto daně.

Článek IV

Usnadnění pro dopravu zpráv

ODDÍL 10

Rada bude na území každého svého člena požívat pro svoji úřední korespondenci nakládání neméně příznivého, než jaké tento člen poskytuje kterékoli jiné vládě včetně jejího diplomatického zastupitelstva ve věci přednostního práva, tarifů a poplatků za listovní poštu, kabelogramy, telegramy, radiogramy, telefotografie, telefonická spojení a jiné spoje, jakož i ve věci tiskových tarifů pro zprávy do tisku a rozhlasu.

ODDÍL 11

Úřední korespondence a jiná úřední sdělení Rady nebudou cenzurována.

Tento oddíl nebude moci být nikterak vykládán v tom smyslu, že je vyloučeno použít přiměřených bezpečnostních opatření, jež by byla stanovena dohodou mezi Radou a tím kterým jejím členem.

Článek V

Zástupci členů

ODDÍL 12

Zástupci členů na zasedáních Rady, Stálého technického výboru a výborů Rady budou při výkonu své funkce a při cestě do místa zasedání a při cestě z tohoto místa požívat těchto výsad a imunit:

a) imunity pokud jde o zatčení nebo zadržení jejich osoby i pokud jde o zabavení jejich osobních zavazadel, a pokud jde o veškeré jejich činy (včetně ústních nebo písemných projevů), k nimž došlo v rámci výkonu jejich úřední funkce, a imunity pokud jde o jakékoli soudní stíhání;

b) nedotknutelnosti všech spisů a listin;

c) práva používat kódu a přijímat spisy nebo dopisy dopravované kurýry nebo v zapečetěných pytlích;

d) osvobození pro sebe a manželku (manžela) od všech opatření omezujících přistěhovalectví a od všech formalit při registraci cizinců v zemích, které navštěvují nebo jimiž projíždějí při výkonu své funkce;

e) stejných úlev pokud jde o měnová a devizová omezení, jaké se poskytují zástupcům cizích vlád při dočasných úředních posláních;

f) stejných imunit a úlev pokud jde o jejich osobní zavazadla, jaké se poskytují členům diplomatických misí obdobné úřední hodnosti.

ODDÍL 13

Aby byla zástupcům členů Rady zajištěna na zasedáních Rady, Stálého technického výboru a výborů Rady úplná svoboda slova a úplná nezávislost při výkonu jejich funkcí, zůstane jejich soudní imunita pokud jde o veškeré jejich činy (včetně ústních nebo písemných projevů), k nimž došlo v rámci výkonu jejich funkcí, nadále zachována, a to i poté, kdy přestali tyto funkce vykonávat.

ODDÍL 14

Výsady a imunity se poskytují zástupcům členů nikoli pro jejich osobní prospěch, ale k zajištění nezávislosti při výkonu jejich funkcí týkajících se Rady. Proto má člen nejen právo, ale i povinnost zrušit imunitu svého zástupce ve všech případech, kdy by podle jeho názoru imunita bránila tomu, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, a kdy lze imunitu zrušit bez újmy účelu, pro který je poskytována.

ODDÍL 15

Ustanovení oddílů 12 a 13 nelze použít vůči úřadům státu, jehož je dotčená osoba státním příslušníkem nebo jehož je nebo byla zástupcem.

Článek VI

Úředníci Rady

ODDÍL 16

Rada určí kategorie úředníků, pro které platí ustanovení tohoto článku.

Generální tajemník sdělí členům Rady jména úředníků patřících do těchto kategorií.

ODDÍL 17

Úředníci Rady:

a) budou požívat soudní imunity pokud jde o veškerá jejich jednání (včetně ústních nebo písemných projevů), k nimž došlo při výkonu jejich úředních funkcí a v mezích jejich pravomoci;

b) budou osvobozeni od daní ze mzdy a odměn, které jim vyplácí Rada;

c) spolu s manželkou (manželem) a příslušníky své rodiny, jež vyživují, nebudou podléhat opatřením omezujícím přistěhovalectví a registraci cizinců;

d) budou požívat stejných výsad, pokud jde o úlevy v devizových předpisech, jaké se poskytují členům diplomatických misí obdobné úřední hodnosti;

e) budou v době mezinárodní krize požívat, spolu s manželkou (manželem) a příslušníky své rodiny, jež vyživují, stejných úlev pro repatriaci jako členové diplomatických zastupitelstev obdobné úřední hodnosti;

f) budou mít právní nárok dovézt bez cla nábytek a ostatní svršky při prvém nástupu služby v zemi působnosti a vyvézt je zpět bez cla do domovské země po skončení funkce.

ODDÍL 18

Vedle výsad a imunit uvedených v oddílu 17 bude generální tajemník Rady, a to jak on sám, tak i jeho manželka a děti mladší 21 roků požívat výsad, imunit, osvobození a úlev, jaké se podle mezinárodního práva poskytují vedoucím diplomatických misí.

Náměstek generálního tajemníka bude požívat výsad, imunit, osvobození a úlev, jaké se poskytují diplomatickým zástupcům obdobné úřední hodnosti.

ODDÍL 19

Výsady a imunity se poskytují úředníkům jedině v zájmu Rady a nikoli pro jejich osobní prospěch. Generální tajemník má právo a povinnost zrušit imunitu poskytovanou některému úředníku ve všech případech, kdy by podle jeho názoru byla tato imunita na překážku tomu, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, a kdy lze imunitu zrušit bez újmy zájmům Rady. Imunitu generálního tajemníka může zrušit pouze Rada.

Článek VII

Experti pověření Radou

ODDÍL 20

Experti (jsou-li jimi jiné osoby než úředníci, jichž se týká článek VI), kteří plní určité úkoly pro Radu, požívají po dobu plnění těchto úkolů včetně doby strávené cestami s tím souvisejícími výsady, imunity a úlevy potřebné pro nezávislý výkon jejich úkolů, zejména:

a) imunity pokud jde o zatčení nebo zadržení jejich osoby a zabavení jejich zavazadel;

b) soudní imunity pokud jde o veškerá jejich jednání (včetně ústních nebo písemných projevů), k nimž došlo při výkonu jejich funkcí a v mezích jejich pravomoci;

c) nedotknutelnosti všech spisů a listin.

ODDÍL 21

Výsady, imunity a úlevy se poskytují expertům v zájmu Rady a nikoli pro jejich osobní prospěch. Generální tajemník má právo a povinnost zrušit imunitu poskytnutou některému z expertů ve všech případech, kdy by podle jeho názoru byla tato imunita na překážku tomu, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost, a kdy lze imunitu zrušit bez újmy zájmům Rady.

Článek VIII

Zneužití výsad

ODDÍL 22

Zástupci členů na zasedáních Rady, Stálého technického výboru a výborů Rady, dokud vykonávají své funkce a během svých cest do místa zasedání nebo z něho, jakož i úředníci uvedení v oddílu 16 a oddílu 20 nebudou nuceni místními úřady opustit zemi, v níž vykonávají svou funkci, z důvodu činnosti, kterou vyvíjejí v rámci svého úředního poslání. Nicméně v případě, že by taková osoba zneužila výsady místa pobytu a vyvíjela v této zemi činnost, která nesouvisí s jejími úředními funkcemi, bude moci být vládou této země přinucena opustit zemi s výhradou těchto ustanovení:

i) Zástupci členů Rady nebo osoby požívající diplomatické imunity podle oddílu 18 budou moci být přinuceny k opuštění země jedině v souladu s diplomatickou procedurou, která se používá u členů diplomatických misí zřízených v této zemi.

ii) Půjde-li o úředníka, na kterého se nevztahuje oddíl 18, nebude učiněno žádné rozhodnutí o vyhoštění bez schválení ministerstva zahraničních věcí země působnosti a takové schválení bude vysloveno teprve po poradě s generálním tajemníkem Rady; bude-li proti některému úředníku zahájeno řízení o vyhoštění, bude generální tajemník Rady oprávněn zúčastnit se tohoto řízení ve prospěch osoby, proti níž bylo řízení zavedeno.

ODDÍL 23

Generální tajemník bude v každé době spolupracovat s příslušnými úřady členů Rady, aby byla usnadněna spravedlivá ochrana práva, zajištěno zachovávání policejních předpisů a zabráněno jakémukoli zneužití, k němuž by mohlo dojít v souvislosti s výsadami, imunitami a úlevami uvedenými v této Příloze.

Článek IX

Urovnávání sporů

ODDÍL 24

Rada se postará o stanovení vhodného způsobu, jímž se budou urovnávat:

a) spory v oboru kontraktů nebo jiné spory soukromoprávní povahy, v nichž je Rada stranou;

b) spory, v nichž by byl účasten některý úředník Rady, který vzhledem k svému úřednímu postavení používá imunity, nebyla-li tato imunita zrušena podle ustanovení oddílů 19 a 21.

Článek X

Dodatkové dohody

ODDÍL 25

Rada může uzavřít s jednou nebo více smluvními stranami dodatkové dohody, jimiž by se ustanovení této Přílohy přizpůsobila poměrům této smluvní strany nebo těchto smluvních stran.

Přesunout nahoru