Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

Částka 5/1966
Platnost od 28.02.1966
Účinnost od 15.12.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. února 1966

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu


Dne 15. prosince 1965 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu.


Dohoda na základě svého článku 17 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 15. prosince 1965.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


Dohoda

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Barmského svazu

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem zřízení přímých leteckých spojení mezi svým územím

jmenovaly za tímto účelem zmocněné zástupce, kteří se dohodli takto:

Článek 1

Pro účel této Dohody, její Přílohy a Seznamů linek, není-li v textu stanoveno jinak

1. výraz „letecké úřady“ znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, ministerstvo dopravy - správu civilního letectví nebo kteroukoliv osobu nebo orgán oprávněný k provádění úkolů vykonávaných nyní ministerstvem dopravy - správou civilního letectví, a pokud jde o Barmský svaz, ministerstvo dopravy a spojů, nebo kteroukoliv osobu nebo orgán oprávněný k provádění úkolů vykonávaných nyní ministerstvem dopravy a spojů;

2. výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, který letecké úřady jedné ze smluvních stran písemně oznámily leteckým úřadům druhé smluvní strany jako určený podle článku 3 této Dohody k provozování dohodnutých služeb;

3. výraz „letecká služba“ znamená každou pravidelnou leteckou službu provozovanou letadlem používaným pro veřejnou dopravu cestujících, pošty nebo zboží;

4. výraz „mezinárodní letecká služba“ znamená leteckou službu, která prochází vzdušným prostorem nad územím více než jednoho státu;

5. výraz „dohodnuté služby“ znamená mezinárodní letecké služby uvedené v Příloze k této Dohodě a Seznamech linek I a II.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytne druhé smluvní straně práva uvedená v Příloze k této Dohodě za účelem zřízení dohodnutých služeb. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

2. Letové cesty pro letadla používaná při provozu dohodnutých služeb a body přeletu státních hranic stanoví pro své území každá smluvní strana.

Článek 3

Každá z dohodnutých služeb může být dána do provozu, jakmile smluvní strana, jíž bylo článkem 2 odstavec 1 poskytnuto právo určit letecký podnik pro danou trať, pověří letecký podnik pro tuto trať a smluvní strana poskytující práva je, s výhradou článku 9 této Dohody, povinna udělit tomuto leteckému podniku příslušné provozní oprávnění a to za předpokladu, že takto určený letecký podnik může být vyzván, aby prokázal příslušným leteckým úřadům smluvní strany poskytující práva, že je způsobilý plnit podmínky stanovené zákony a předpisy, které tyto úřady obvykle uplatňují, než povolí provozování služeb podle této Dohody.

Článek 4

1. Tarify za přepravu cestujících, zavazadel, zboží a pošty na tratích uvedených v Seznamech linek této Dohody budou stanoveny v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem příslušným skutečnostem, včetně poměrné hospodárnosti provozu a přiměřeného zisku. Tyto tarify budou mít u určených leteckých podniků obou smluvních stran na shodných nebo odpovídajících tratích nebo úsecích stejnou minimální hladinu.

2. Minimální hladina tarifů pro každou trať uvedenou v Seznamech linek této Dohody a pro každý její úsek bude stanovena dohodou mezi určenými leteckými podniky. Takto dohodnutá minimální hladina tarifů bude podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran. Nedohodnou-li se určené letecké podniky nebo nebude-li minimální hladina tarifů schválena, jak je požadováno v tomto odstavci, pokusí se letecké úřady obou smluvních stran samy dosáhnout dohody.

3. Nepodaří-li se leteckým úřadům dohodnout se o schválení kteréhokoliv tarifu předloženého jim ke schválení podle odstavce 1 tohoto článku nebo o stanovení jakéhokoliv tarifu na základě odstavce 2 tohoto článku, bude rozpor řešen podle ustanovení článku 13.

4. S výjimkou ustanovení článku 13 nevstoupí žádný tarif v platnost, pokud s ním nebudou souhlasit úřady obou smluvních stran. Než se stanoví nebo upraví nové tarify v souladu s tímto článkem, budou platit tarify dosavadní.

Článek 5

Každá smluvní strana učiní opatření k zajištění převodu příjmů získaných na jejím území z přepravy cestujících, zavazadel, zboží a pošty, provedené určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany, do země jeho původu, a to po odečtení místních nákladů a podle devizových předpisů, které mohou čas od času platit na jejím území.

Článek 6

K zajištění rovného zacházení se obě smluvní strany dohodly, že:

1. Každá smluvní strana může ukládat nebo dovolit ukládat určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na základě vzájemnosti spravedlivé a přiměřené poplatky za používání určených letišť a ostatních zařízení podléhajících její správě. Obě smluvní strany však souhlasí, že tyto poplatky nebudou vyšší než poplatky placené za používání těchto letišť a ostatních zařízení jejich národními letadly provozujícími podobné mezinárodní služby.

2. S pohonnými hmotami, mazacími oleji a náhradními díly dováženými na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo pro jeho potřebu a určenými k výlučnému použití v letadlech určeného leteckého podniku této smluvní strany, se bude zacházet, pokud jde o ukládání celních poplatků, inspekčních poplatků nebo podobných vnitrostátních daní a dávek první smluvní stranou, neméně výhodně než v případě národního leteckého podniku nebo v případě leteckého podniku státu požívajícího nejvyšších výhod.

3. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany užívaná k provozu dohodnutých služeb, jakož i pohonné hmoty, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby na palubě letadel, jsou při příletu na území druhé smluvní strany nebo při odletu osvobozeny od cla, inspekčních poplatků nebo podobných daní nebo dávek, i když tyto zásoby budou použity nebo spotřebovány za letu nad uvedeným územím.

Článek 7

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace vydané nebo za platné uznané jednou smluvní stranou a dosud platné budou uznány druhou smluvní stranou za platné pro účely provozování dohodnutých služeb s výhradou, že podmínky, za kterých tato osvědčení nebo legitimace byly vydány nebo uznány za platné, se rovnají nebo jsou přísnější než minimální národní podmínky, které smluvní strany mohou čas od času stanovit. Každá smluvní strana si však vyhražuje právo neuznat za platné pro lety nad svým územím diplomy nebo letecké legitimace vydané jejím státním příslušníkům jiným státem.

Článek 8

1. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, jež se vztahují na jejím území na vstup nebo výstup letadel užívaných k mezinárodnímu létání nebo jež se vztahují na provoz a létání těchto letadel, pokud jsou na jejím území, budou platit pro letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu tohoto letadla na území, výstupu z území anebo při pobytu na území první smluvní strany.

2. Zákony a předpisy jedné smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladu, jako jsou předpisy o vstupu, odbavení, přistěhovalectví, cestovních pasech, clu a karanténě, musí být dodržovány pokud jde o cestující, posádku nebo náklad leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou při vstupu na území, výstupu z něho nebo při pobytu na území prvé smluvní strany. Cestující v tranzitu přes území jedné smluvní strany budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a náklad budou osvobozeny od celních poplatků, inspekčních poplatků nebo podobných dávek v případě, že jde o přímý tranzit.

Článek 9

Bez ohledu na ustanovení článku 16 si každá smluvní strana vyhrazuje právo odvolat nebo zrušit používání práv uvedených v Příloze k této Dohodě leteckým podnikem určeným druhou smluvní stranou, nebude-li přesvědčena, že převážná část vlastnictví a skutečné řízení tohoto leteckého podniku patří příslušníkům druhé smluvní strany, nebo v případě, že se tento letecký podnik nebo příslušná vláda neřídí zákony a předpisy zmíněnými v článku 8 nebo jinak neplní níže uvedené podmínky nebo podmínky, na základě kterých jsou práva poskytována v souladu s touto Dohodou.

Článek 10

Tato Dohoda a její případné pozdější změny budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 11

Považuje-li jedna ze smluvních stran za žádoucí změnit tuto Dohodu, její Přílohu nebo Seznamy linek, může požádat o konzultaci mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Tato konzultace musí být zahájena do šedesáti dnů ode dne podání žádosti. Všechny takto dohodnuté změny vstoupí v platnost jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

Článek 12

Vstoupí-li v platnost všeobecná mnohostranná úmluva o letecké dopravě, která bude přijata oběma smluvními stranami, bude tato Dohoda pozměněna tak, aby byla v souladu s ustanoveními uvedené úmluvy.

Článek 13

Pokud není v této Dohodě nebo její Příloze stanoveno jinak, bude jakýkoli rozpor mezi smluvními stranami, týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, který se nepodaří vyřešit přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran, vyřešen diplomatickou cestou.

Článek 14

1. Změny tratí popsaných v Seznamech linek I a II prováděné kteroukoli ze smluvních stran, s výjimkou změn míst na území smluvní strany, kam létá určený letecký podnik druhé smluvní strany, nebudou pokládány za změny Přílohy. Letecké úřady obou smluvních stran proto mohou uskutečnit jednostranně takové změny, avšak za předpokladu, že oznámení o jakékoli změně bude bezodkladně předloženo leteckým úřadům druhé smluvní strany.

2. Zjistí-li letecké úřady této druhé smluvní strany, že vzhledem k zásadám uvedeným v odstavci 7 Přílohy k této Dohodě, jsou zájmy jejich určeného leteckého podniku poškozeny přepravou prováděnou určeným leteckým podnikem první smluvní strany mezi územím druhé smluvní strany a novým místem na území třetího státu, poradí se letecké úřady obou smluvních stran, aby dosáhly uspokojivé dohody.

Článek 15

1. Při koordinaci otázek týkajících se letecké přepravy, obchodní činnosti a obsluhy letadel, poskytne každá smluvní strana leteckému podniku druhé smluvní strany fakticky provozujícímu dohodnuté služby na jejím území právo mít na tomto území zástupce, jejich náměstky a techniky.

2. Zástupci leteckých podniků určených smluvními stranami, jejich náměstkové a dále technici vyjmenovaní v tomto článku, musí být státními příslušníky jedné ze smluvních stran.

Článek 16

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně svůj úmysl ukončit platnost této Dohody. Oznámení bude zasláno současně Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. V případě, že toto oznámení bylo učiněno, platnost Dohody skončí za rok po dni, kdy je druhá strana obdržela, pokud nebude dohodou mezi smluvními stranami vzato zpět před uplynutím zmíněné lhůty. Jestliže druhá smluvní strana nepotvrdí, že oznámení obdržela, bude se mít za to, že došlo 14 dní po jejím doručení Mezinárodní organizaci pro civilní letectví.

Článek 17

Tato Dohoda, včetně její Přílohy a Seznamů linek, vstoupí v platnost dnem podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli náležitě zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze dne 15. prosince 1965 ve dvojím vyhotovení v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

inž. J. Dufek v. r.

Za vládu Barmského svazu:

U Ba Ni v. r.

Příloha

k Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Barmského svazu

1. Vláda Československé socialistické republiky uděluje vládě Barmského svazu právo provozovat dohodnuté služby na tratích uvedených v Seznamu linek I v souladu s podmínkami stanovenými touto Přílohou. Letecký podnik určený vládou Barmského svazu k provozování dohodnutých služeb jsou Burma Airways.

2. Vláda Barmského svazu uděluje vládě Československé socialistické republiky právo provozovat dohodnuté služby na tratích uvedených v Seznamu linek II v souladu s podmínkami stanovenými touto Přílohou. Letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky k provozování dohodnutých služeb jsou Československé aerolinie.

3. Letecký podnik určený každou smluvní stranou v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou požívá na území druhé smluvní strany práva provádět přelety bez přistání, přistávat pro neobchodní účely a pro obchodní účely, jakož i práva používat hlavní a náhradní letiště a jiná letová zařízení. Určený letecký podnik bude mít právo přivážet a odvážet na obchodním základě v mezinárodní dopravě cestující, zboží a poštu.

4. Letecké dopravní možnosti, které budou k dispozici pro cestující veřejnost, budou v úzkém souladu s veřejnými požadavky kladenými na tuto dopravu.

5. Letecké podniky smluvních stran mají spravedlivou a stejnou možnost provozovat lety na kterékoliv trati mezi územím obou stran, zahrnuté v této Dohodě.

6. Při provozování mezinárodních leteckých služeb uvedených v této Příloze, bude určený letecký podnik každé smluvní strany přihlížet k zájmu určeného leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby nezasáhl nevhodným způsobem do služeb, jež tento podnik druhé smluvní strany provozuje na týchž tratích, ať již celých nebo jejích částech.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že přednostním cílem služeb zajišťovaných určeným leteckým podnikem v souladu s touto Dohodou bude poskytnout kapacitu odpovídající přepravní poptávce mezi státem, jemuž tento podnik přísluší a státem konečného určení přepravy. Právo nakládat a vykládat v místě na území druhé smluvní strany na tratích uvedených v Seznamech linek této Dohody mezinárodní přepravu určenou do třetích zemí nebo z nich přicházející, bude vykonáváno v souladu se všeobecnými zásadami spořádaného rozvoje, kterým se obě smluvní strany podrobují a v souhlase s obecnou zásadou, že kapacita má být v souladu:

a) s požadavky na přepravu mezi zemí začátku letecké služby a zemí místa určení;

b) s požadavky provozu na průletových leteckých linkách;

c) s požadavky na přepravu v oblasti, jíž letecká linka prochází, po přihlédnutí k místním a oblastním službám.

8. Pokud by určenému leteckému podniku jedné smluvní strany bylo dočasně zabráněno okamžitě využít možnosti zmíněné v odstavci 5 v důsledku obtíží vzniklých vyšší mocí, bude situace znovu posouzena mezi leteckými úřady smluvních stran.

9. Obě smluvní strany mají v úmyslu, aby mezi příslušnými leteckými úřady docházelo k pravidelným a častým konzultacím, aby tak bylo dosaženo těsné spolupráce při dodržování zásad a při provádění opatření vytýčených touto Dohodou.

Seznam linek I

Pro československý určený letecký podnik:

Místa v ČeskoslovenskuMezilehlá místaMísta v Barmském svazuMísta dále
Prahamezilehlá místa v jižní a jihovýchodní Evropě, která budou dohodnuta - Káhira - Bejrút - Damašek - Bagdád - Dhahran - Bahrein - Kuvajt - Teherán - Kábul - Karáčí - BombajRangúnPhnom-Penh, Djakarta a místo „dále“, které bude dohodnuto

Seznam linek II

Pro barmský určený letecký podnik:

Místa v Barmském svazuMezilehlá místaMísta v ČeskoslovenskuMísta dále
RangúnKalkata nebo Dillí - Karáčí - Kábul - Teherán - Kuvajt - Bahrein - Dhahran - Bagdád - Damašek - Bejrút - Káhira mezilehlá místa v jižní a jihovýchodní Evropě, která budou dohodnutaPrahamísto v západním Německu, místo v Evropě, které bude dohodnuto; Londýn

Poznámka:

1. Každý letecký podnik určený k provozování dohodnutých služeb může provádět lety oběma směry mezi kterýmikoliv místy dohodnutých služeb s vynecháním přistání v jednom nebo několika místech dohodnutých služeb.

2. Za účelem určení míst, která mají být dohodnuta, se uskuteční přímá jednání mezi leteckými úřady obou smluvních stran a jejich doporučení vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzena výměnou diplomatických nót.

Přesunout nahoru