Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory

Částka 4/1966
Platnost od 22.02.1966
Účinnost od 01.03.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

12

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy

ze dne 12. února 1966

o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory

Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě:


Článek I

Ustanovení § 2 až 5 vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory, se ruší a nahrazují tímto zněním:

"§ 2

Plány přepravy se sestavují jako plány pětileté a roční, a to podle předpisů o plánování.

§ 3

(1) Organizace veřejné dopravy a provozovatelé plánované závodové dopravy *) jsou povinni hlásit krajskému dopravnímu středisku k sestavení měsíčního přepravního přehledu:

a) organizace veřejné dopravy (podniky za své závody) zejména objemy přeprav, na které jsou v příslušném měsíci uzavřeny hospodářské smlouvy, **) a objemy dalších zajišťovaných přeprav, na něž nebyly hospodářské smlouvy uzavřeny. Obsah hlášení stanoví krajské dopravní středisko po projednání s příslušnou organizací veřejné dopravy,

b) provozovatelé plánované závodové dopravy objemy a druhy přeprav, které zajišťují v příslušném měsíci vlastní závodovou dopravou. Obsah hlášení stanoví ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány. ***) Hlášení se předkládá podle základních plánujících jednotek organizace, a to té pobočce krajského dopravního střediska, v jejímž obvodu má být přeprava započata.

(2) Organizace jsou povinny předložit hlášení podle odstavce 1 nejpozději pátého dne před počátkem měsíce, jehož se hlášení týká. Na vyzvání krajského dopravního střediska jsou organizace povinny umožnit nahlédnutí do podkladů hlášení a poskytnout další informace a vysvětlení o potřebě přeprav a jejich zajištění, zejména o průběhu uzavírání hospodářských smluv v silniční nákladní dopravě, o sjednávání dílčích specifikací těchto smluv a o plnění smluvních závazků.

(3) V odůvodněných případech může krajské dopravní středisko zjednodušit obsah hlášení stanovený podle odstavce 1 písm. b) a výjimečně provozovatele závodové dopravy této povinnosti i zprostit".


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.


Náměstek ministra: inž. Tichý v. r.

Poznámky pod čarou

*) Článek 64 odst. 1 písm. b) metodických pokynů Státní plánovací komise č. 55/1965 Sb.

**) Vyhláška č. 11/1966 Sb., o hospodářských smlouvách v silniční nákladní dopravě.

***) Tato úprava se vyhlásí v Přepravním a tarifním věstníku ministerstva dopravy.

Přesunout nahoru