Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 116/1966 Sb.Zákon o soudních poplatcích

Částka 48/1966
Platnost od 28.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1985 (147/1984 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1966

o soudních poplatcích

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Předmět soudních poplatků

Soudní poplatky (dále jen "poplatky") vybírají se za jednotlivé úkony nebo řízení (dále jen "poplatný úkon") uvedené v připojeném sazebníku soudních poplatků (dále jen "sazebník"), jsou-li prováděny na návrh

a) okresními soudy, krajskými soudy nebo Nejvyšším soudem v občanském soudním řízení,

b) státní správou soudů nebo prokuraturou.

§ 2

Sazby poplatků

(1) Poplatky se vybírají procentem ze základu (procentní poplatek) nebo pevnou částkou (pevný poplatek); jejich sazby jsou uvedeny v sazebníku, který tvoří přílohu zákona.

(2) Je-li stanovena sazba poplatku za řízení, rozumí se tím řízení v jednom stupni.

§ 3

Základ procentního poplatku

(1) Je-li sazba poplatku stanovena procentem ze základu, je základem poplatku cena předmětu poplatného úkonu, obvyklá v čase a místě podání návrhu na provedení poplatného úkonu. K ceně příslušenství se přihlíží tehdy, je-li jen samo předmětem poplatného úkonu.

(2) V odvolacím řízení je základem poplatku cena nároku uplatňovaného v odvolání.

(3) Je-li předmět poplatného úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než tři roky, považuje se za cenu plnění trojnásobek ceny ročního plnění. Totéž platí o ceně práv, která lze vykonávat opětovně.

(4) Základem poplatku v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví je cena všech věcí patřících do bezpodílového spoluvlastnictví a ostatních hodnot, jež se při tom vypořádávají.

(5) Základem poplatku v řízení o zrušení a o vypořádání podílového spoluvlastnictví je cena podílu žádaného navrhovatelem.

(6) Rozšíří-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, ať na návrh nebo bez návrhu, poplatek se doplatí; v řízení odvolacím poplatek se doplatí jen tehdy, dojde-li k rozšíření předmětu poplatného úkonu na návrh. Omezí-li se po podání návrhu předmět poplatného úkonu, poplatek se nevrací.

(7) Základ poplatku vyšší než 500 Kčs se zaokrouhluje na celé stokoruny, a to tak, že ke zlomku stokoruny do 50 Kčs se nepřihlíží a zlomek nad 50 Kčs se zaokrouhluje na celou stokorunu nahoru .

§ 4

Poplatník

(1) Poplatek je povinen zaplatit:

a) navrhovatel poplatného úkonu, není-li dále stanoveno jinak;

b) účastníci soudního smíru uzavřeného ve smírčím řízení;

c) v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů oba účastníci nebo jeden z nich podle rozhodnutí soudu;

d) pokud v soudním řízení je navrhovatel od poplatku osvobozen a pokud soud jeho návrhu vyhověl, je povinen zaplatit odpovídající část poplatku odpůrce, pokud není také od poplatku osvobozen. Tuto povinnost však odpůrce nemá v řízení o rozvod nebo neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není, jestliže soud tak rozhodne nebo uloží-li náhradu nákladů řízení navrhovateli.

(2) Je-li více navrhovatelů povinných poplatek zaplatit , jsou povinni jej zaplatit společně a nerozdílně; to platí obdobně, je-li více odpůrců povinných zaplatit poplatek. Všichni účastníci soudního smíru jsou povinni zaplatit poplatek společně a nerozdílně [odstavec 1 písm. b)].

§ 5

Vznik poplatkové pohledávky

(1) Poplatková pohledávka vzniká

a) podáním návrhu na provedení poplatného úkonu, je-li poplatníkem navrhovatel [§ 4 odst. 1 písm. a)],

b) schválením soudního smíru ve smírčím řízení,

c) v ostatních případech uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím o věci samé.

(2) Poplatková pohledávka se zaokrouhluje na celé koruny dolů.

§ 6

Splatnost poplatkové pohledávky

Poplatková pohledávka vzniklá podáním návrhu [§ 5 odst. 1 písm. a)] je splatná zároveň tímto okamžikem. Poplatková pohledávka vzniklá schválením smíru nebo uložením povinnosti zaplatit poplatek [§ 5 odst. 1 písm. b), c)] je splatná do tří dnů po právní moci rozhodnutí o této povinnosti nebo o schválení smíru, nestanoví-li soud lhůtu delší.

§ 7

Způsob placení poplatku

(1) Poplatek nepřevyšující 400 Kčs, není-li vymáhán, se platí kolkovými známkami. Poplatek v ostatních případech se platí na účet soudu, za jehož poplatný úkon se poplatek vybírá; orgán vymáhající poplatek nepřevyšující 400 Kčs může, považuje-li to za vhodné, povolit, aby poplatek byl zaplacen kolkovými známkami.

(2) O způsobu používání kolkových známek platí obdobně předpisy o používání kolkových známek při placení správních poplatků.*).

Následky nezaplacení poplatku

§ 8

(1) Není-li poplatková pohledávka splatná podáním návrhu na zahájení řízení zcela zaplacena, a to ani dodatečně ve lhůtě, kterou soud ve výzvě k tomu určí, provede soud řízení,

a) jde-li o návrh na zahájení odvolacího řízení,

b) jde-li o pracovní spor, jemuž předcházelo rozhodčí řízení,

c) je-li v téže věci návrh rozšířen nebo podán vzájemný návrh, nebo

d) je-li nebezpečí z prodlení a poplatník osvědčí, že bez své viny nemohl poplatek zaplatit.

(2) V ostatních případech soud řízení zastaví.

(3) Bude-li poplatek zaplacen do konce lhůty k odvolání proti usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku, zruší soud prvního stupně toto usnesení.

(4) Nabude-li rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, poplatková pohledávka zaniká.

§ 9

Jde-li o návrh n a provedení poplatného úkonu státní správou soudů nebo o návrh na provedení jiného poplatného úkonu než je uveden v § 8, poplatný úkon se neprovede, dokud poplatek nebude zaplacen.

§ 10

Vrácení poplatku

(1) Poplatek se vrátí, jestliže jej zaplatil, kdo nebyl k tomu povinen.

(2) Bylo-li zaplaceno na poplatku více, než mělo být zaplaceno, vrátí se přeplatek.

(3) Poplatek splatný podáním návrhu na zahájení řízení se vrátí, bylo-li řízení zastaveno nebo návrh vzat zpět před prvním jednáním. Byl-li v řízení o rozvod vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí se polovina poplatku.

(4) Nárok na vrácení poplatku zaniká, nebyl-li uplatněn do konce třetího kalendářního roku po roce, v němž nárok vznikl.

(5) Poplatek (přeplatek) se nevrátí, nepřevyšuje-li částku 10 Kčs .

§ 11

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatku jsou osvobozena soudní řízení ve věcech

a) opatrovnických, péče o nezletilé děti a osvojení,

b) způsobilosti k právním úkonům,

c) prohlášení za mrtvého,

d) vzájemné vyživovací povinnosti rodičů a dětí,

e) určení nároků neprovdané matky na úhradu výživy a nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím,

f) popření otcovství a plnění z neplatné smlouvy, zahájených na návrh prokurátora, *)

g) výkonu rozhodnutí k vymožení pohledávek ze soudních a notářských poplatků, z peněžitých trestů, pokut a nákladů řízení, vymáhaných státem,

h) nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení (pojištění) a poskytování zdravotní péče,

i) odvolání proti rozhodnutí státních notářství,

j) přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů než soudů.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni:

a) československý stát, převyšuje-li poplatek 50 Kčs a jedná-li za něj pracovník orgánu rozpočtové organizace, nikoli však zvláštní rozpočtové organizace,

b) rozpočtové organizace a Státní banka československá, převyšuje-li poplatek 50 Kčs, nikoli však zvláštní rozpočtové organizace,

c) pracovníci (učňové, domáčtí pracovníci), jsou-li předmětem řízení nároky z jejich pracovního (učebního) poměru nebo z poměru obdobného pracovnímu poměru, s výjimkou nároků proti nim uplatňovaných na náhradu škody způsobené úmyslně nebo v opilosti anebo trestným činem, proviněním, popřípadě přestupkem,

d) navrhovatel v řízení o určení výživného, nejde-li o vzájemnou vyživovací povinnost rodičů a dětí,

e) navrhovatel v řízení o náhradu škody způsobené v souvislosti s ublížením na zdraví,

f) navrhovatel v řízení o jeho nárocích z autorského práva, z práv výkonných umělců nebo o jeho nárocích z práva k vynálezu, objevu, zlepšovacímu návrhu a průmyslovému vzoru a za vyřešení tematických úkolů,

g) navrhovatel v řízení o určení otcovství, s výjimkou řízení o popření otcovství,

h) vojáci v základní (náhradní) službě,

i) prokurátor v řízení zahájeném k jeho návrhu, **) pokud řízení není již věcně osvobozeno,

j) národní výbor v řízení zahájeném v zájmu společnosti, ***)

k) občan, jehož právo se uplatňuje v řízení zahájeném na návrh prokurátora nebo národního výboru,

l) navrhovatel v řízení o náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím,

m) navrhovatel v řízení o odškodnění za vazbu a trest.

(3) Osvobození podle odstavců 1 a 2 vztahuje se též na řízení o výkonu rozhodnutí.

(4) Za jakých podmínek může soud přiznat účastníkům řízení osvobození od poplatku v jiných případech, stanoví občanský soudní řád.

Řízení

§ 12

Ve věcech poplatků rozhoduje orgán, který je příslušný provést poplatný úkon.

§ 13

Poplatník je povinen, jde-li o procentní poplatek, uvést cenu předmětu poplatného úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, určí cenu soud.

§ 14

(1) Poplatek (doplatek) nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž se stal splatným.

(2) Od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník uvědoměn o úkonu soudu, provedeném k vyměření nebo vymáhání poplatku (doplatku), anebo v němž sjednal dohodu o splácení dlužné částky, běží nová tříletá lhůta. Úkonem k vymáhání poplatku je též písemná upomínka o zaplacení poplatku, doručená poplatníku.

(3) Poplatek (doplatek) nelze vyměřit ani vymáhat, jakmile od konce kalendářního roku, v němž byl poplatný úkon dokončen, uplynulo 10 let.

§ 15

Pokud v tomto zákoně není řízení ve věcech poplatků upraveno, platí o něm přiměřeně předpisy upravující řízení o úkonu, za který se poplatek vybírá, a jinak obdobně předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. *)

§ 16

Soudy jsou povinny dávat ve věcech poplatků poučení, zejména o poplatkových úlevách, aby pro neznalost předpisů neutrpěli poplatníci újmu.

§ 17

Kontrola a dohled

Orgány státní správy soudů pravidelně kontrolují a ministerstvo financí, popřípadě orgány jím pověřené, dohlížejí, zda se poplatky vybírají řádně a včas.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 18

Kde se v tomto zákoně mluví o soudu a jeho orgánech, rozumí se tím u poplatků vybíraných prokuraturou za její poplatné úkony prokuratura a její orgány.

§ 19

Podle tohoto zákona vybírají se poplatky z poplatných úkonů navržených za jeho účinnosti. Z poplatných úkonů navržených nebo z řízení zahájených před účinností tohoto zákona vybírají se poplatky podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými za účinnosti tohoto zákona.

§ 20

(1) Ministerstvo financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvem spravedlnosti ze zvláštních důvodů povolovalo u skupin osob nebo u určitých druhů úkonů upuštění od vybrání poplatku nebo prominutí poplatku. Úlevy (osvobození) povolené ministerstvem financí podle dosavadních předpisů považují se napříště za úlevy povolené podle tohoto zákona.

(2) Ministerstvo financí se zmocňuje promíjet k odstranění tvrdostí nebo nesrovnalostí poplatky jednotlivým osobám, popřípadě v dohodě s ministerstvem spravedlnosti pověřit tím orgány státní správy soudů.

§ 21

Zrušuje se zákon č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1959 Sb. a nařízení ministra financí č. 22/1959 Sb., o soudních poplatcích.

§ 22

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 4 vyhlášky č. 115/1961 Sb., o vydání nových kolkových známek.

*) § 62 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. a § 457 odst. 2, 3 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.

**) § 35 odst. 1 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).

***) § 32 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.).

*) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


Příloha zákona č. 116/1966 Sb.

Sazebník soudních poplatků

I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení

Položka Předmět Poplatky
procentní pevné
Kčs
1 Z návrhu na zahájení řízení, pokud není stanovena zvláštní sazba,
a) z ceny předmětu řízení4% nejméně však 20 Kčs
b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit,60
c) o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů 2%
nejméně však 10 Kč
Poznámky k položce 1
1. Ze vzájemného návrhu se platí rovněž poplatek podle stejné sazby.
2. Žádá-li odpůrce, aby soud rozhodl o vzájemné pohledávce i nad částku uplatněnou návrhem, platí se poplatek z částky, která převyšuje cenu předmětu řízení podle návrhu.
3. Poplatky podle stejné sazby se platí i v odvolacím řízení ve věci samé. Podá-li odvolání navrhovatel i odpůrce, platí každý z nich poplatek podle ceny předmětu svého odvolání.
4. Z odvolání do rozsudku, kterým soud rozhodl jen o základu předmětu řízení, se poplatek neplatí.
5. Pro určení ceny předmětu řízení při návrhu na vyloučení věci je rozhodnou cena vylučované věci.
6. Podle stejné sazby se platí poplatek i u návrhů na vydání platebního rozkazu; odpor proti platebnímu rozkazu poplatku nepodléhá.
To platí obdobně pro řízení směnečné a šekové a pro námitky v těchto řízeních.
7. Jde-li o návrh na zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů, platí se poplatek podle písm. b).
2 Z návrhu na zahájení řízení
a) o rozvod manželství400
b) o neplatnost manželství nebo o určení, zda tu manželství je či není,200
Poznámky k položce 2
1. Poplatky podle stejné sazby se platí v odvolacím řízení o věci samé. Směřuje-li odvolání pouze proti výroku o úpravě poměrů dětí pro dobu po rozvodu, poplatek se neplatí.
2. Je-li s návrhem spojen i návrh na určení výživného jednoho z manželů nebo došlo-li ke spojení takových řízení, platí se poplatek z každého řízení zvlášť.
3Z návrhu na uznání cizích rozhodnutí v manželských věcech a ve věcech zjištění nebo popření otcovství60
4 Z návrhu na určení otcovství, včetně popření otcovství100
Poznámka k položce 4
Směřuje-li odvolání pouze proti výroku o výchově a výživě nezletilého dítěte, poplatek se neplatí.
5 Z návrhu na obnovu řízení30
Poznámka k položce 5
Za řízení ve věci samé se poplatek znovu neplatí.
6 Z návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí
a) z vymáhaného nároku2%
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li vymáhaný nárok penězi ocenit,30
Poznámky k položce 6
1. Spojí-li se v návrhu na základě téhož vykonatelného rozhodnutí výkon rozhodnutí několika způsoby, zaplatí se součet příslušných poplatků, snížený o jednu čtvrtinu.
2. Z návrhu na druhé a další nařízení výkonu rozhodnutí na základě téhož vykonatelného rozhodnutí proti témuž účastníku se zaplatí tři čtvrtiny příslušných poplatků.
Společná poznámka k položkám 1, 2 a 4 až 6
Došlo-li ke zrušení rozsudku v důsledku odvolání, obnovy nebo v důsledku stížnosti pro porušení zákona, neplatí poplatek z odvolání proti novému rozhodnutí soudu prvého stupně poplatník, který již jednou poplatek z odvolání zaplatil.
7Z likvidace majetku, z výtěžku likvidace2%
nejméně však 20 Kčs
8 Za schválený soudní smír, uzavřený ve smírčím řízení
a) z hodnoty předmětu smíru2%
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li předmět smíru penězi ocenit,20
Poznámky k položce 8
1. Z návrhu na smírčí řízení se poplatek neplatí.
2. Dojde-li na základě soudního smíru k převodu vlastnictví nemovitosti, není tím dotčena případná povinnost platit notářský poplatek z převodu nemovitostí nebo notářský poplatek z darování.
Společná poznámka k položkám 1, 6 a 8
Pevný poplatek podle sazby uvedené pod písm. b) položek se platí též, jestliže se řízení týká užívání či vyklizení bytu nebo jiné místnosti.
9Z prvého dožádání rozhodců v rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku o provedení úkonu soudem nebo z prvého návrhu na předběžné opatření v tomto řízení
a) z hodnoty předmětů řízení2%
nejméně však 10 Kčs
b) nelze-li předmět řízení penězi ocenit, 20
Poznámka k položce 9
1. Z druhého a dalšího dožádání nebo návrhu se poplatky neplatí.
2. Spojí-li se dožádání o provedení úkonu soudem s návrhem na předběžné opatření, platí se poplatek jen jednou.
10Za zápisy do podnikového rejstříku
a) z návrhu na zápis organizace nebo změny týkající se organizace nebo odštěpného závodu a na jiný zápis, není-li stanoveno jinak,60
b) z návrhu na zápis nebo výmaz osob oprávněných za organizaci jednat a za ni podpisovat, včetně prokuristů a likvidátorů, za každou osobu,60
c) z návrhu na zápis změny bydliště osob uvedených pod písm. b)20
11 Za vyhotovení opisu nebo výpisu z listin, protokolů a jiných soudních spisů a za vyhotovení stejnopisů podání a jejich příloh, k jejichž předložení byl účastník marně vyzván, za každou i jen započatou stranu2
Poznámka k položce 11
Poplatku nepodléhá opis protokolu o jednání soudu, vyhotovený průklepem bez záhlaví a bez ověření na papíru dodaném účastníkem.
12Za vyhotovení úředního vysvědčení o skutečnostech známých ze spisů, za výpis, osvědčení, opis z podnikového rejstříku, za každou i jen započatou stranu6
13 Za sepsání směnečného nebo šekového protestu 20
Poznámka k položce 13
Poplatek podle stejné sazby se platí za vyhotovení opisu protestní listiny nebo za vyhotovení výpisu z knihy protestů.
14Za ověření podpisu jedné osoby na téže listině4
15 Za ověření opisu nebo kopie listiny, za každou i jen započatou stranu listiny2
Poznámky k položce 15
1. Poplatek se zvyšuje na dvojnásobek, ověřuje-li se opis nebo kopie cizojazyčné listiny.
2. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba k vyměření notářských poplatků nebo pro účely evidence nemovitostí. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.
16Za zaslání soudních spisů k jinému soudu, aby do nich nahlédl žadatel,6
17Za sepsání návrhu na zahájení řízení nebo za sepsání odvolání proti rozhodnutí do protokolu
a) ve věcech majetkových nároků, ocenitelných penězi při ceně předmětů řízení
do 500 Kčs40
přes 500 Kčs do 1 000 Kčs60
přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs100
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs120
přes 3 000 Kčs do 4 000 Kčs160
přes 4 000 Kčs do 5 000 Kčs200
přes 5 000 Kčs do 7 000 Kčs280
přes 7 000 Kčs do 100 000 Kčs z každých dalších 1 000 Kčso 10 Kčs více
b) ve věcech rozvodu nebo neplatnosti manželství nebo zjištění, zda tu je či není manželství,180
c) ve věcech uznání rozhodnutí cizího státu v manželských věcech240
d) ve věcech ochrany osobnosti120
e) ve věcech osobního užívání bytů, jiných místností a pozemků, přenechání bytu nebo jiné místnosti v rodinném domku, přenechání části bytu, přenechání nemovitosti k dočasnému užívání100
f) ve věcech vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví180
g) v jiných penězi neocenitelných věcech120
Poznámka k položce 17
Poplatek se vybere po sepsání protokolu.
II. Poplatky za úkony státní správy soudů
18Za vyhotovení dalšího stejnopisu správního rozhodnutí vydaného soudem nebo za vyhotovení opisu nebo výpisu ze správních záznamů, protokolů a správních spisů vedených soudem6
19Za sdělení jména znalce nebo tlumočníka ze seznamu5
III. Poplatky za úkony prokuratur
20Za výpis z rejstříku trestů (i negativní)6
Poznámka k položce 20
Za výpisy požadované socialistickými organizacemi pro řízení podle § 77 odst. 2 zákoníku práce se poplatek neplatí. Účel, k němuž je výpis vyžadován, musí být na žádosti i na výpise zřetelně vyznačen.
Přesunout nahoru