Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 113/1966 Sb.Zákon o důchodové dani družstevních a jiných organizací

Částka 47/1966
Platnost od 27.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1969 (159/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1966

o důchodové dani družstevních a jiných organizací

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Daňová povinnost

(1) Poplatníky důchodové daně družstevních a jiných organizací (dále jen "daň") jsou:

a) lidová družstva *), s výjimkou jednotných zemědělských družstev, stavebních bytových družstev a výrobních družstev pro občany se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním poškozením,

b) družstevní podniky, s výjimkou podniků pro vývoj a výzkum,

c) společné družstevní podniky **),

d) základní složky dobrovolných společenských organizací zahrádkářů a ovocnářů, chovatelů drobného hospodářského zvířectva, myslivců, rybářů a včelařů, pokud mohou nabývat práv a zavazovat se, podniky (hospodářská zařízení) těchto organizací a podniky (hospodářská zařízení) tělovýchovných jednot zapsané v podnikovém rejstříku,

e) akciové společnosti, s výjimkou podniků zahraničního obchodu,

f) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami.

(2) Poplatníkům, kteří mají sídlo v tuzemsku, se zdaňují příjmy ze zdrojů v cizině, jen jestliže neprokáží, že byly zdaněny obdobnou daní v cizině.

(3) Poplatníci mající sídlo v cizině platí daň z příjmů, jejichž zdroj je na území Československé socialistické republiky.

§ 2

Základ daně

(1) Základem daně je:

a) u výrobních družstev [§ 1 odst. 1 písm. a)] a podniků svazu výrobních družstev [§ 1 odst. 1 písm. b)] hrubý důchod dosažený ve zdaňovacím období, snížený o odvody svazu výrobních družstev ze základních prostředků a ze zásob a o úroky z úvěrů z fondu dlouhodobého úvěru;

b) u obchodních podniků svazu výrobních družstev [§ 1 odst. 1 písm. b)] hrubý důchod dosažený ve zdaňovacím období, snížený o odvody svazu výrobních družstev ze základních prostředků a o úroky z úvěrů z fondu dlouhodobého úvěru;

c) u spotřebních družstev [§ 1 odst. 1 písm. a)] a u podniků svazu spotřebních družstev [§ 1 odst. 1 písm. b)] hrubý důchod dosažený ve zdaňovacím období, snížený o úroky z úvěrů z fondu vzájemného úvěrování;

d) u podniků Ústřední rady družstev [§ 1 odst. 1 písm. b)] hrubý důchod dosažený ve zdaňovacím období, snížený o odvody Ústřední radě družstev ze základních prostředků a ze zásob a o úroky z úvěrů poskytnutých Ústřední radou družstev;

e) u společných družstevních podniků [§ 1 odst . 1 písm. c)] hrubý důchod dosažený ve zdaňovacím období;

f) u ostatních družstevních organizací [§ 1 odst. 1 písm. a)] bilanční zisk z veškeré činnosti a z hospodaření s veškerým majetkem , dosažený ve zdaňovacím období, zvýšený o přírůstky základního fondu z nezdaněných prostředků, o daň účtovanou na vrub zisku, popřípadě do nákladů, a snížený o přijaté subvence;

g) u základních složek dobrovolných společenských organizací, podniků (hospodářských zařízení) těchto organizací a u podniků (hospodářských zařízení) tělovýchovných jednot [§ 1 odst. 1 písm. d)] zisk z hospodářské činnosti, dosažený ve zdaňovacím období, zvýšený o daň účtovanou na vrub zisku, popřípadě do nákladů, a snížený o přijaté subvence;

h) u akciových společností a ostatních právnických osob [§ 1 odst. 1 písm. e) a f)]

1. zisk z veškeré činnosti a z hospodaření s veškerým majetkem, dosažený ve zdaňovacím období, zvýšený o daň a o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, popřípadě do nákladů, a o neprokázané náklady;

2. 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle bodu 1 by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy, nebo vykazuje-li poplatník ztrátu; nákladem na hrubé mzdy se rozumí součet všech částek, které poplatník vynaložil ve zdaňovacím období na mzdy, platy a jakékoliv odměny za práci pro něho vykonávanou, včetně pojistného nemocenského pojištění. Přitom nerozhoduje, zda část mezd, platů a odměn byla podrobena dani ze mzdy či nikoliv. Náhrady výdajů poskytované pracovníkům v souvislosti s výkonem práce se do nákladů na hrubé mzdy nezapočítávají.

(2) Základem daně je rovněž likvidační přebytek.

(3) Základem daně u poplatníků, kteří nevedou o zdaňované činnosti účetní záznamy odděleně, je rozdíl mezi příjmy z této činnosti a výdaji vynaloženými n a jejich dosažení ve zdaňovacím období, zvýšený o daň účtovanou na vrub zisku, popřípadě do nákladů, a snížený o přijaté subvence.

(4) Základ daně se u poplatníků uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) dále snižuje o úroky z bankovních úvěrů (s výjimkou zvýšení při porušení úvěrové smlouvy).

§ 3

Sazby daně

(1) Sazby daně činí:

a) u výrobních družstev a podniků svazu výrobních družstev .................. 16 % základu daně,

b) u obchodních podniků svazu výrobních družstev .................. 18 % základu daně,

c) u spotřebních družstev, podniků svazu spotřebních družstev a podniků Ústřední rady družstev .................... 14 % základu daně,

d) u společných družstevních podniků:

1. se zemědělskou výrobou ................. 8 % základu daně,

2. s prodejem výrobků ..................... 14 % základu daně,

3. s nezemědělskou činností (výroba, služby) .......................... 16 % základu daně,

e) u ostatních družstevních organizací ................................ 50 % základu daně,

f) u podniků (hospodářských zařízení) tělovýchovných jednot [§ 1 odst . 1 písm. d)] .................... 40 % základu daně,  u základních složek dobrovolných společenských organizací a podniků (hospodářských zařízení) těchto organizací [§ 1 odst. 1 písm. d)] z prvních 80 tis. Kčs základu daně ...................................... 10 %, ze zbytku základu daně .................... 20 %,

g) u Československé obchodní banky ........... 50 % základu daně, u ostatních poplatníků [§ 1 odst. 1 písm. e) a f)] z prvních 80 tis. Kčs základu daně ........ 77 %, ze zbytku základu daně .................... 92 %.

(2) Likvidační přebytky se zdaňují:

a) u poplatníků uvedených v odstavci 1 písm. a) až d)............................ 50 %,

b) u ostatních poplatníků sazbami uvedenými v odstavci 1 písm. e) až g).

(3) V sazbách daně uvedených v odstavci 1 písm. a) až d) je zahrnuto pojistné nemocenského pojištění; v sazbě daně u spotřebních družstev je zahrnuto pojistné nemocenského pojištění i za svaz spotřebních družstev.

§ 4

Přirážka k dani

U organizací spotřebního družstevnictví se k dani připočítává přirážka ve výši 0,3 % z maloobchodního obratu prodejen zřízených v městech po 1. lednu 1967, s výjimkou prodejen stavebnin.

§ 5

Správa daně

(1) Správu daně vykonávají okresní národní výbory.

(2) Místní příslušnost se řídí místem, v němž měl poplatník sídlo koncem zdaňovacího období nebo při zániku činnosti.

§ 6

Placení daně

(1) Všichni poplatníci platí daň, včetně zvýšení a příslušenství, do rozpočtů místně příslušných okresních národních výborů.

(2) Výrobní a spotřební družstva, podniky svazů družstev, podniky Ústřední rady družstev a společné družstevní podniky platí zálohy na daň z dosaženého hrubého důchodu upraveného podle § 2 odst. 1 písm. a) až e) vždy do 20. dne po uplynutí měsíce, za který se daň platí, sazbami uvedenými v § 3 odst. 1 písm. a) až d). Záloha na daň se zvyšuje o přirážku podle § 4. Záloha na daň za prosinec je splatná do 5. února následujícího roku.

(3) Ostatní družstevní organizace platí zálohu na daň ze zisku vykázaného ve čtvrtletním účetním výkazu vždy do 20. dne po uplynutí čtvrtletí, za které se daň platí, sazbou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. e).

(4) Podniky (hospodářská zařízení) tělovýchovných jednot platí zálohu na daň ze zisku vykázaného ve čtvrtletním účetním výkazu vždy do 20. dne po uplynutí čtvrtletí, za které se daň platí, sazbou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. f).

(5) Československá obchodní banka platí zálohu na daň ve výši 1/12 daně z plánovaného zisku na běžný rok vždy do konce měsíce, za který se daň platí, sazbou uvedenou v § 3 odst. 1 písm. g).

(6) Ostatní poplatníci platí zálohu na daň za běžný rok ve výši 1/4 poslední roční daňové povinnosti, a to do konce posledního měsíce čtvrtletí, za které se daň platí.

(7) Poplatníci jsou povinni zaplatit rozdíl mezi daní odpovídající přiznání a odvedenými zálohami na daň do 31. března po uplynutí roku, za nějž podali přiznání (§ 8 odst. 1).

(8) Při vstupu do likvidace doplatí poplatník rozdíl mezi přiznanou daní a odvedenými zálohami do tří měsíců ode dne vstupu do likvidace (§ 8 odst. 4).

(9) Daň z likvidačních přebytků zaplatí poplatníci do konce následujícího měsíce po skončení likvidace (§ 8 odst. 5).

(10) Činí-li daňová povinnost za uplynulý rok u základních složek dobrovolných společenských organizací a u podniků (hospodářských zařízení) těchto organizací méně než 1 000 Kčs, zaplatí poplatník místo povinných čtvrtletních záloh celou částku jako zálohu na daň do 30. listopadu roku, za který se daň platí.

(11) Novým poplatníkům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. d) až f) stanoví okresní národní výbor výši čtvrtletních záloh na daň s přihlédnutím k očekávanému (plánovanému) zisku poplatníka.

§ 7

Penále

Nebyla-li daň (záloha na daň) zaplacena včas, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky.

§ 8

Přiznání k dani

(1) Poplatník je povinen podat přiznání k dani u místně příslušného okresního národního výboru do 31. března po uplynutí zdaňovacího období.

(2) Poplatníci uvedení v § 1 odst. 1 písm. e) a f) jsou povinni podat přiznání k dani i za rok, ve kterém vykázali bilanční ztráty.

(3) Poplatníci uvedení v § 1 odst. 1 písm. d), s výjimkou podniků (hospodářských zařízení) tělovýchovných jednot, nejsou povinni podat přiznání k dani, jestliže neprováděli hospodářskou činnost podléhající dani, nebo jestliže základ daně nedosahuje částky 1 000 Kčs.

(4) Při vstupu do likvidace, při sloučení apod. je poplatník povinen podat přiznání k dani za uplynulou část roku do tří měsíců po vstupu do likvidace.

(5) Po skončení likvidace je orgán pověřený likvidací povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání k dani z likvidačního přebytku. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou a výkazem o použití likvidačního přebytku.

(6) Nebylo-li přiznání podáno včas, může být daň zjištěná podle § 3 a 4 zvýšena až o 10 %.

§ 9

Vyměření daně

Výši daně vyměří všem poplatníkům místně příslušný okresní národní výbor platebním výměrem po uplynutí zdaňovacího období, jímž je kalendářní rok.

§ 10

(1) Základ daně se zaokrouhlí na celé 100 Kčs směrem nahoru.

(2) Daň, zvýšení daně a příslušenství daně se zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru.

§ 11

Promlčení

(1) Daň nelze vyměřit a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2) Je-li proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

§ 12

Kontrola daně

(1) Okresní národní výbory prověřují správnost a úplnost daňových přiznání a včasnost, správnost a úplnost placení daně.

(2) Poplatníci jsou povinni poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazy o skutečnostech rozhodných pro vyměření daně a učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.

§ 13

Vznik daňové povinnosti

(1) Organizacím, které mohou nabývat práv a zavazovat se ode dne, ke kterému byly zapsány do podnikového rejstříku, vzniká daňová povinnost tímto dnem; ostatním organizacím vzniká dnem jejich zřízení.

(2) Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů místně příslušnému okresnímu národnímu výboru počátek nebo ukončení své činnosti.


Závěrečná ustanovení

§ 14

Pro řízení ve věcech této daně platí, pokud tento zákon nestanoví jinak, předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. *)

§ 15

Ministerstvo financí může

a) povolit, aby daň byla placena jiným způsobem a v jiných lhůtách, než stanoví § 6,

b) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu daně,

c) učinit opatření k zamezení nesrovnalostí, jež by mohly vzniknout při provádění tohoto zákona, nebo v odůvodněných případech povolit úlevu nebo osvobození od daně,

d) vydat předpisy k provedení tohoto zákona.

§ 16

(1) Zrušují se:

1. zákon č. 75/1952 Sb., o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění zákona č. 59/1956 Sb.,

2. vyhláška ministerstva financí č. 128/1960 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací, ve znění vyhlášky č. 82/1962 Sb.

(2) Daň za kalendářní rok 1966 se vyměří podle dosavadních předpisů.

§ 17

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 77 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

**) § 33 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských
družstvech.

*) Vyhláška č. 16/1962 Sb.

Přesunout nahoru