Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1966 Sb.Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti

Částka 46/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.10.1976 (50/1976 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

Státní komise pro techniku

ze dne 13. prosince 1966

o oprávnění k projektové činnosti

Státní komise pro techniku stanoví v dohodě s ministerstvem financí a Ústřední radou odborů podle § 11 zákona č. 113/1965 Sb., o Státní komisi pro finance, ceny a mzdy, Státní komisi pro techniku, Státní komisi pro hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci a Státní komisi pro řízení a organizaci, podle § 31 zákona č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a podle § 239 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Projektovou činností ve smyslu této vyhlášky se rozumí zpracování územních plánů a studií, projektové dokumentace staveb, včetně projektové dokumentace výstav a projektů interiérů, úkolů typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě a poskytování odborné pomoci při této činnosti.

(2) Činnost uvedená v odstavci 1 může být vykonávána jen na základě a v rozsahu uděleného oprávnění. *)

ČÁST PRVNÍ

Oprávnění k projektové činnosti

§ 2

(1) Oprávnění podle § 1 odst. 2 udělují organizacím v oboru své působnosti ministerstva nebo jiné ústřední orgány státní správy, krajské národní výbory a národní výbory přímo řízené vládou (dále jen "ústřední orgány") po předchozím souhlasu ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky nebo ministerstva výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo výstavby a techniky"), podle jejich příslušnosti a v případech, kdy oprávnění udělují federální orgány, po předchozím souhlasu Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj.

(2) Organizacemi podle odstavce 1 se rozumějí samostatné projektové organizace nebo projektově inženýrské organizace, organizace s jinou hlavní činností než projektovou, útvary hlavního architekta a vysoké školy, popřípadě střední odborné školy technického směru.

(3) Organizacím, které nejsou podřízeny orgánům uvedeným v odstavci 1, uděluje oprávnění k projektové činnosti ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky podle sídla organizace na návrh příslušného ústředního orgánu nadřízeného organizaci.

(4) Oprávnění se udělí organizaci po přezkoumání a posouzení skutečností a údajů v žádosti uvedených a s přihlédnutím ke společenské potřebě jen tehdy,

a) je-li způsobilá převzít odpovědnost vyplývající z projektové činnosti,

b) zaměstnává-li ve vedoucích a ostatních důležitých funkcích odborně způsobilé pracovníky s potřebnými kvalifikačními předpoklady, *) stanovenými příslušnými mzdovými předpisy,

c) je-li způsobilá v rozsahu požadovaného oprávnění odborně zabezpečovat vlastními pracovníky komplexní technicko-ekonomické řešení projektových prací, včetně řešení souvisejících územních vztahů a podmínek životního prostředí a bezpečnosti práce v souladu s příslušnými právními předpisy.

§ 3

Postup při udělování oprávnění

(1) Organizace žádá o udělení oprávnění, popřípadě o změnu jeho rozsahu, orgán příslušný podle § 2. V žádosti uvede:

a) název a sídlo,

b) odborné zaměření (specializaci) a druh staveb, popřípadě prací, pro které bude oprávněná organizace provádět projektovou činnost,

c) jméno vedoucího a jména statutárních zástupců organizace, **)

d) celkový předpokládaný počet pracovníků a jejich skladbu podle odborného zaměření v procentech***) a dokdy tohoto stavu dosáhne; jedná-li se o obnovení oprávnění, uvede se skutečný počet pracovníků,

e) jak splňuje podmínky uvedené v § 2, odst. 4.****)

(2) Ústřední orgán projedná žádost, pokud ji sám neodmítne, podle § 2 odst. 1. V oprávnění se vymezí rozsah (specializace) podle odborného a funkčního zaměření organizace.

(3) Orgán, který udělil oprávnění, zašle jeho stejnopis příslušnému ústřednímu statistickému orgánu, Federálnímu výboru pro technický a investiční rozvoj a Státní bance československé; udělí-li oprávnění ústřední orgán České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky příslušný podle § 2 odst. 1, zašle stejnopis také příslušnému ministerstvu výstavby a techniky. Obdobně se oznamuje zrušení, popřípadě změna oprávnění nebo jeho podmínek. Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky vedou evidenci vydaných oprávnění.

(4) Orgán, který udělil oprávnění, je povinen prověřovat dodržování podmínek, za nichž bylo oprávnění uděleno.

§ 3a

Změna a zrušení oprávnění

(1) Zjistí-li orgán, který udělil oprávnění, že organizace porušuje tuto vyhlášku nebo jiné předpisy, zejména týkající se projektové dokumentace staveb, nebo nedodržuje podmínky stanovené v uděleném oprávnění, může jí stanovit další podmínky nebo oprávnění omezit, popřípadě odejmout.

(2) Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky mohou provádět namátkové kontroly dodržování oprávnění, udělených orgány podle § 2 odst. 1; na jejich upozornění jsou povinny orgány, které vydaly oprávnění, postupovat podle předchozího odstavce.

ČÁST DRUHÁ

Zadávání prací projektantům

§ 4

(1) Organizace oprávněné k projektové činnosti mohou zadávat projektantům jednotlivcům a jiným pracovníkům (dále jen "projektanti") práce v oboru své činnosti, které není možno zajistit pracovníky vlastními v rámci jejich povinností vyplývajících z pracovního poměru, popřípadě u jiné organizace, nebo vyžaduje-li to povaha úkolu organizace, splní-li projektant podmínky stanovené pro vydání povolení podle § 5.

(2) Stavebníci (investoři) - (dále jen "stavebníci") mohou zadávat projektantům práce na projektové dokumentaci stavby, má-li projektant povolení k jejich provedení a nepřesahuje-li investiční náklad stavby 500 000 Kčs. U stavebního bytového družstva se tato hranice zvyšuje na 4 mil. Kčs, zpracovává-li projektovou dokumentaci pro bytovou výstavbu tohoto družstva jeho člen nebo několik projektantů, z nichž alespoň jeden je členem tohoto družstva a v projektované stavbě má být uspokojena jeho vlastní potřeba bydlení.

§ 5

Povolení

(1) Povolení k provedení prací na projektové dokumentaci, a to vždy jen pro určitou stavbu, vydá projektantovi na jeho žádost s přihlédnutím ke společenské potřebě stavební úřad, příslušný pro vydání rozhodnutí o přípustnosti stavby.

(2) Podmínkou pro vydání povolení je, že projektant

a) má vysokoškolské vzdělání příslušného směru*****) a nejméně 6 roků odborné praxe, při které se vyžaduje znalost projektování příslušného směru, anebo má úplné střední odborné vzdělání příslušného směru a nejméně 8 roků odborné praxe, při které se vyžaduje znalost projektování; povolení může být vydáno i projektantovi, který má nižší odborné vzdělání, doplněné stavitelskou zkouškou (podle předpisů platných před rokem 1950), jehož pracovní výsledky mají trvale vysokou úroveň;

b) je zaměstnán v pracovním poměru na plnou stanovenou pracovní dobu a má předchozí písemný souhlas organizace, u níž tento pracovní poměr trvá, k provedení prací uvedených v odstavci 1; souhlas k provedení těchto prací může dát organizace jen projektantovi, kterého pokládá za odborně způsobilého tyto práce provádět; podmínka zaměstnání v pracovním poměru se nevyžaduje u důchodců a u žen trvale pečujících o dítě v předškolním věku; u důchodců je třeba si vyžádat souhlas okresního národního výboru příslušného podle místa bydliště.

(3) Je-li stavba součástí soustředěné výstavby,******) je třeba k vydání povolení souhlasu organizace vykonávající funkci generálního projektanta této soustředěné výstavby.

(4) Stavební úřad nevydá povolení, je-li mu známo, že dosavadní pracovní výsledky žadatele v projektování neposkytují záruku požadované kvality díla.

(5) Za vydání povolení zaplatí projektant stavebnímu úřadu poplatek podle předpisů o správních poplatcích.

(6) Povolení není třeba

a) zadává-li se zpracování dokumentace interiérů, výstav a úprav umístění výtvarných děl prostřednictvím Českého nebo Slovenského fondu výtvarných umění;

b) k provádění prací písařských, kreslířských, planografických, knihařských a jiných pomocných prací na projektové dokumentaci.

(7) Stejnopis povolení zasílá stavební úřad finanční správě příslušné podle místa stálého bydliště projektanta a vede evidenci vydaných oprávnění.

§ 6

Provádění prací

(1) Organizace uzavírá s projektantem k provedení prací uvedených v § 4 dohodu o provedení práce; dohody o pracovní činnosti o těchto pracech se nesmějí uzavírat.

(2) Dohodu o provedení těchto prací, s výjimkou prací uvedených v § 5 odst. 6 písm. b), může uzavřít samostatná projektová nebo projektově inženýrská organizace jen s pracovníkem, u něhož jsou splněny požadavky kvalifikace podle platných mzdových předpisů a za podmínek stanovených v § 5 odst. 2 písm. b). Ostatní organizace oprávněné k projektování mohou uzavřít dohodu jen s projektantem, u něhož jsou splněny podmínky pro vydání povolení podle § 5 odst. 2, stavebníci jen při splnění podmínek uvedených v § 4 odst. 2.

(3) Je-li stavebníkem občan, uzavírá s projektantem smlouvu o občanské výpomoci.

(4) Má-li na projektové dokumentaci stavby pracovat několik projektantů, uzavře stavebník s jedním z nich v rámci dohod nebo smluv ještě ujednání o koordinaci jejich prací.

§ 7

Posouzení dokumentace

(1) Bude-li mít stavba složitější územně technické nebo architektonické podmínky, stanoví stavební úřad při vydávání povolení, že projektová dokumentace před předáním stavebníkovi musí být posouzena, jak těmto podmínkám vyhovuje.

(2) Posouzení si vyžádá projektant u samostatné projektové organizace příslušné podle místa nebo charakteru stavby.

(3) Za posouzení zaplatí projektant 10 % z ceny projektové dokumentace.

§ 8

Odměna

(1) Organizace oprávněné k projektové činnosti sjednají s projektantem odměnu ***) ve výši mzdy, která by příslušela projektantovi, kdyby konal stejné práce v této organizaci v pracovním poměru.

(2) Stavebníci sjednají s projektantem odměnu

a) až do 65 % ceny, +) projektové dokumentace, kterou bude nutno posuzovat (§ 7),

b) až do 50 % ceny, *) projektové dokumentace, kterou nebude nutno posuzovat.

Základem pro určení odměny je cena projektové dokumentace stanovená podle ceníku projektových prací.

(3) Odměny se zdaňují a vyplácejí podle zvláštních předpisů. **)

(4) Odměna, která přísluší podle ustanovení odstavce 2 členu stavebního bytového družstva za dodržení podmínek stanovených v § 4 odstavec 2, se použije především k úhradě členského podílu projektanta.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 9

(1) Organizace, oprávněné podle dosavadních předpisů k provádění průzkumných a projektových prací, mohou vykonávat projektovou činnost, požádají-li ústřední orgán o udělení oprávnění podle této vyhlášky nejpozději do 31. 3. 1967. Nedokončené práce, o jejichž provedení byly uzavřeny hospodářské smlouvy nejpozději do uvedeného dne, mohou být dokončeny podle dosavadních oprávnění.

(2) Pro dohody o provedení práce a smlouvy o občanské výpomoci, uzavřené před účinností této vyhlášky, platí dosavadní předpisy.

§ 9a

Výjimky z ustanovení § 2 odst. 1 a 3, § 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 a) této vyhlášky povoluje Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky.

§ 10

(1) Zrušuje se výnos Státní komise pro techniku čj. 552/43/66 ze dne 24. března 1966, zmocňující rady krajských národních výborů vydávat oprávnění k projektové činnosti podřízeným organizacím.

(2) Ustanovení § 3 vyhlášky č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu, se mění takto:

"§ 3

Projektování staveb

(1) Projektovou dokumentaci pro stavby a stavební práce (dále jen "dokumentace") vypracovávají organizace a projektanti jednotlivci, oprávnění k projektové činnosti podle zvláštních předpisů.

(2) Dokumentace musí být odborně vypracovaná, úplná, podepsaná odpovědným projektantem a stavebníkem (investorem) (dále jen "stavebník") a opatřená jménem (názvem) a adresou zpracovatele. Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, stavební úřad dokumentaci odmítne. K zajištění kvality dokumentace, zpracované projektantem jednotlivcem, si může stavební úřad vyžádat od stavebníka předložení tužkového konceptu projektu k předběžnému posouzení."

§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 137/1970 Sb. Čl. II

(1) Organizace, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti podle vyhlášky č. 108/1966 Sb. orgány uvedenými v § 2 odst. 1 této vyhlášky, předloží nejpozději do 2 měsíců od účinnosti vyhlášky opis svého oprávnění a oznámí údaje uvedené v § 3 odst. 1 orgánu, který oprávnění vydal. Tento orgán po předchozím souhlasu Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj nebo příslušného ministerstva výstavby a techniky, podle příslušnosti uvedené v § 3 odst. 1, potvrdí dosud platné oprávnění, popřípadě jeho rozsah omezí nebo je zruší anebo vydá nové oprávnění nejdéle do 6 měsíců od účinnosti vyhlášky; opis oprávnění zašle podle příslušnosti uvedené v § 3 odst. 1 Federálnímu výboru pro technický a investiční rozvoj nebo příslušnému ministerstvu výstavby a techniky.

(2) Organizace, kterým bylo uděleno oprávnění k projektové činnosti podle vyhlášky č. 108/1966 Sb. orgány, jež nejsou oprávněny je udělovat podle ustanovení této vyhlášky, předloží opis svého oprávnění a oznámí údaje uvedené v § 3 odst. 1 příslušnému ministerstvu výstavby a techniky nejpozději do 2 měsíců po účinnosti této vyhlášky. Ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky podle příslušnosti potvrdí dosud platné oprávnění, popřípadě jeho rozsah omezí, nebo je zruší, anebo vydá nové oprávnění nejpozději do 6 měsíců po účinnosti této vyhlášky.

(3) Organizace, kterým bylo vydáno oprávnění podle vyhlášky č. 108/1966 Sb., které nepředloží opis svého oprávnění orgánům uvedeným v odstavci 1 nebo 2, nesmějí po uplynutí uvedené šestiměsíční lhůty převzít provádění dalších projektových prací.


Ministr-předseda: Dr. Vlasák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Tato vyhláška se nevztahuje na geologické a hydrogeologické výzkumné a průzkumné práce, na inženýrsko-geologické průzkumné práce a na projekty potřebné jako příprava k těmto pracem, pokud je provádějí samostatné organizace geologického průzkumu.

**) Státní komise pro techniku (Slovenská komise pro techniku) si k svému stanovisku vyžádá vyjádření Svazu architektů ČSSR (Svazu slovenských architektů).

***) Například autory projektů úspěšně realizovaných staveb a další pracovníky, jejichž dosavadní pracovní výsledky poskytují záruku kvalitního výkonu projektové činnosti.

+) U sdružení projektových ateliérů jméno vedoucího ateliéru, u projektových složek organizací také jméno vedoucího projektové složky.

++) V členění na projektanty stavební, architekty, statiky, vodohospodáře, zdravotnické techniky, vzduchotechniky, elektrotechniky, technology, strojaře, rozpočtáře, geodety, geology apod.

*) Jde-li o bytovou nebo občanskou výstavbu se složitějšími architektonickými podmínkami, míní se tím vysokoškolské vzdělání směru architektura.

**) Jde o obytnou a průmyslovou aglomeraci, obytné soubory, administrativní a obchodní centra apod.

***) V této odměně není zahrnuta náhrada věcných výdajů, které organizace uzná za nezbytné.

+) Je-li stavebníkem organizace, vyrovná se rozdíl mezi takto stanovenou cenou a cenou stanovenou ceníkem projektových prací způsobem, který určí ministerstvo financí.

*) Je-li stavebníkem organizace, vyrovná se rozdíl mezi takto stanovenou cenou a cenou stanovenou ceníkem projektových prací způsobem, který určí ministerstvo financí..

**) zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy,
zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti,
zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva a předpisy podle těchto zákonů vydané.

*) Například autory projektů úspěšně realizovaných staveb a další pracovníky, jejichž dosavadní pracovní výsledky poskytují v nové organizaci záruku kvalitního výkonu projektové činnosti.

**) U sdružení projektových ateliérů jméno vedoucího ateliéru, u projektových složek organizací také jméno vedoucího projektové složky.

***) V členění na projektanty stavební architekty, statiky, elektrotechniky, technology, strojaře, vodohospodáře, zdravotnické techniky, vzduchotechniky, geodety, geology, rozpočtáře apod.

****) Žádá-li organizace oprávnění k projektové činnosti, týkající se objektů památkově chráněných, je nutné vyjádření příslušného ústavu památkové péče a ochrany přírody.

*****) Jde-li o bytovou nebo občanskou výstavbu se složitějšími architektonickými podmínkami, míní se tím vysokoškolské vzdělání směru architektura.

******) Jde o obytnou a průmyslovou aglomeraci, obytné soubory, administrativní a obchodní centra apod.

Přesunout nahoru