Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 106/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací

Částka 45/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1970 (166/1969 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 20. prosince 1966,

kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství a ostatními příslušnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 9 zákona č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví:


ČÁST I

Rozsah zákonného pojištění

§ 1

Zákonné pojištění státních statků a jednotných zemědělských družstev pro případ škod na majetku se vztahuje na poškození nebo zničení

1. budov, ohradních zdí a plotů,

2. obilnin, luštěnin, olejnin, přadných rostlin, okopanin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin, chmele, tabáku, zeleniny, vinné révy a pícnin (dále jen "zemědělské plodiny"),

3. zásob z vlastní výroby zemědělské organizace,

4. strojů, jiných zařízení a ostatního mrtvého inventáře, jakož i zásob, které zemědělská organizace nevyrobila (dále jen "movité věci"),

5. hospodářských a jiných zvířat (dále jen "zvířata")

a) požárem,

b) výbuchem,

c) bleskem,

d) vichřicí,

e) povodní nebo záplavou,

f) krupobitím,

g) sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin (pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem),

h) sesouváním nebo zřícením lavin, nebo

i) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené pojištěné věci.

§ 2

Zákonné pojištění se dále vztahuje na poškození nebo zničení

a) budov, ohradních zdí a plotů tíhou sněhu či námrazy;

b) přadných rostlin, brambor, tabáku a zeleniny (s výjimkou zeleniny přezimované) mrazem v době od 21. března do 20. června;

c) ozimých obilnin a ozimé řepky vymrznutím;

d) tabáku peronosporou.

§ 3

V rozsahu uvedeném v § 1 a v § 2 jsou pojištěny též socialistické zemědělské organizace, jejichž seznam je uveden v příloze.

ČÁST II

Podmínky zákonného pojištění

ODDÍL A

Plnění pojišťovny

1. Budovy, ohradní zdi a ploty

§ 4

(1) Došlo-li k poškození nebo zničení budovy, ohradní zdi nebo plotu událostí uvedenou v § 1 nebo v § 2 písm. a) anebo v přímé souvislosti s takovou událostí, vyplatí pojišťovna částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu nebo znovuzřízení této stavby, sníženou podle stupně jejího opotřebení nebo jiného znehodnocení z doby před pojistnou událostí. Od takto určené částky odečte cenu zbytků poškozených nebo zničených částí stavby.

(2) Pojišťovna není povinna plnit, jestliže výše plnění za škody na budovách, ohradních zdech a plotech podle odstavce 1 nepřevýší částku 5 000 Kčs.

§ 5

Za poškození nebo zničení nedostavěných budov, ohradních zdí a plotů je pojišťovna povinna plnit podle § 4 jen tehdy, nese-li zemědělská organizace nebezpečí poškození nebo zničení takové stavby ze svého.

2. Zemědělské plodiny

§ 6

(1) Byla-li zemědělská plodina událostí uvedenou v § 1 nebo v § 2 písm. b) a d) anebo v přímé souvislosti s takovou událostí poškozena nebo zničena v době od vysetí osiva nebo vysázení sadby do uskladnění sklizně, postupuje pojišťovna podle těchto zásad:

a) v součinnosti se zemědělskou organizací zjistí podle stavu kultury před pojistnou událostí v procentech rozsah poškození zemědělské plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném;

b) vypočte výnos tohoto pozemku podle jeho hektarové výměry a hektarového výnosu plánovaného zemědělskou organizací pro příslušný druh plodiny; není-li výnos tohoto druhu plodiny plánován, provede se výpočet podle hektarového výnosu plánovaného jinou zemědělskou organizací s obdobnými výrobními podmínkami;

c) z vypočteného výnosu stanoví úbytek množství zemědělské plodiny stejným procentem, jakým byl určen rozsah jejího poškození;

d) zjištěný úbytek v množství vyjádří v nákupní ceně základní jakosti, za kterou by zemědělská organizace tento úbytek realizovala; má-li organizace nárok na diferenciální příplatek, zvýší pojišťovna nákupní cenu o podíl příplatku, a to stejným poměrem, v jakém je celková výše smluvní dodávky k celkové výši plánované výroby příslušného druhu plodiny.

(2) Částku, zjištěnou podle předchozího odstavce, vyplatí pojišťovna po odečtení obvyklých nákladů s ošetřováním, sklízením a dalším zpracováním postižené plodiny, které již nebylo nutno vynaložit.

(3) Jestliže byla za zničenou plodinu vypěstována plodina náhradní, jejíž výtěžek po odečtení nákladů s jejím vypěstováním, sklizní a dalším zpracováním je nižší, než by pojišťovna byla povinna plnit podle odstavců 1 a 2, je povinna plnit jen ve výši odpovídající tomuto rozdílu. To platí přiměřeně i tehdy, jestliže náhradní plodina vypěstována nebyla, ačkoli to agrotechnické zásady a objektivní podmínky umožňovaly.

(4) Byly-li zničeny keře vinné révy nebo babky chmele, je pojišťovna povinna vedle plnění podle předchozích odstavců uhradit též náklady potřebné k jejich novému vysázení.

(5) Byla-li zemědělská plodina poškozena nebo zničena při dopravě z pozemku, na kterém byla vypěstována, určí se plnění pojišťovny podle § 11 a § 12.

§ 7

(1) Při zhoršení jakosti raných brambor, zeleniny, tabáku, chmele a přadných rostlin v důsledku událostí uvedených v § 1 a v § 2 písm. b) a d) nebo v přímé souvislosti s takovou událostí je pojišťovna povinna uhradit rozdíl mezi skutečnou realizační cenou a cenou, které by se dosáhlo, kdyby ke zhoršení jakosti nedošlo. Úhrada se neplatí za zhoršení jakosti, za něž bylo poskytnuto plnění již v rámci plnění podle § 6.

(2) Podle stejných zásad je pojišťovna povinna plnit, jestliže se zpozdila sklizeň raných brambor a zeleniny.

§ 8

Při škodách způsobených vymrznutím ozimých obilnin a ozimé řepky [§ 2 písm. c)] je pojišťovna povinna uhradit náklady na osivo, kterého bylo použito k osevu postižené plodiny a nutné náklady na práce spojené s novým osetím nebo s dosetím.

§ 9

Podle ustanovení § 6 a § 8 je pojišťovna povinna plnit teprve tehdy, jestliže rozsah poškození na hlavní nebo vedlejší části plodiny na pozemku souvisle osetém nebo osázeném stejným druhem zemědělské plodiny dosáhne alespoň 10 %.

§ 10

Ustanovení § 6 a § 8 o určování výše plnění neplatí, byla-li zničena sadba zeleniny, tabáku nebo jiné plodiny a k pojistné události došlo před přesázením sadby na definitivní stanoviště; pojišťovna je v takovém případě povinna plnit do výše nákladů, které byly před pojistnou událostí vynaloženy na vypěstování sadby, nejvýše však částku odpovídající ceně, za kterou lze nakoupit novou sadbu.

3. Zásoby z vlastní výroby zemědělské organizace

§ 11

(1) Byla-li událostí uvedenou v § 1 poškozena nebo zničena zásoba plodin z vlastní sklizně zemědělské organizace, vyplatí pojišťovna částku odpovídající ceně takového množství, o něž se zásoba snížila.

(2) Cenou podle odstavce 1 se rozumí:

a) u zásob plodin určených ke splnění smluvní dodávky

- nákupní cena základní jakosti (má-li zemědělská organizace nárok na diferenciální příplatek, včetně tohoto příplatku), byla-li postižena zásoba plodin zařazených do kategorie základních (pevných) cen,

- cena, dohodnutá ve smlouvě o dodávce, *) byla-li postižena zásoba plodin zařazených do kategorie limitních nebo volných cen;

b) u ostatních zásob plodin cena, za kterou se tyto plodiny obvykle nakupují.

(3) Byla-li poškozena nebo zničena zásoba jiných věcí než plodin z vlastní sklizně, které však zemědělská organizace sama vyrobila, uhradí pojišťovna náklady na opravu poškozených věcí, popřípadě na pořízení věcí nových, nejvýše však částku ve výši nákladů, které bylo nutno na výrobu těchto věcí vynaložit. Jestliže by náklady na výrobu převýšily cenu, za kterou by zemědělská organizace tyto věci prodala, vyplatí pojišťovna jen tuto cenu.

(4) Od částky určené podle předchozích odstavců odečte pojišťovna cenu zbytků a od částky určené podle odstavců 1 a 2 též částku, o kterou se zmenšily náklady s ošetřováním a dalším zpracováním, jež by jinak bylo nutno ještě vynaložit.

(5) Podle předchozích odstavců je pojišťovna povinna plnit také tehdy, byla-li věc poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena v přímé souvislosti s některou z událostí uvedených v § 1.

§ 12

Pojišťovna není povinna plnit, jestliže výše plnění za škody na zásobách podle předchozího ustanovení nepřevýší částku 2 000 Kčs.

4. Movité věci

§ 13

(1) Byla-li movitá věc poškozena nebo zničena událostí uvedenou v § 1, vyplatí pojišťovna částku potřebnou na její opravu, a to až do výše odpovídající ceně, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí.

(2) Byla-li však věc poškozena tak, že ji nelze opravou uvést do předešlého stavu, nebo byla-li zničena, je pojišťovna povinna vyplatit částku ve výši ceny, kterou věc měla bezprostředně před pojistnou událostí.

(3) Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí, se určí tak, že se od pořizovací ceny nové věci téhož druhu a téže jakosti nebo věci s ní srovnatelné odečte částka vyjadřující opotřebení, popřípadě jiné znehodnocení pojištěné věci z doby před pojistnou událostí.

(4) Od částky určené podle předchozích odstavců odečte pojišťovna cenu zbytků věci.

(5) Podle předchozích odstavců je pojišťovna povinna plnit také tehdy, byla-li movitá věc poškozena, zničena, ztracena nebo odcizena v přímé souvislosti s některou z událostí uvedených v § 1.

§ 14

(1) Pojišťovna není povinna plnit, jestliže výše plnění za škody na movitých věcech podle předchozího ustanovení nepřevýší částku 1 000 Kčs.

(2) Týká-li se pojistná událost peněz, je pojišťovna plnit, jen pokud je měla zemědělská organizace u sebe v souladu s předpisy o pokladních operacích, a to

a) bez omezení, byly-li uloženy v ohnivzdorné pokladně,

b) nejvýše do 10 000 Kčs v ostatních případech.

5. Zvířata

§ 15

(1) Bylo-li zvíře některou z událostí uvedených v § 1 usmrceno nebo v přímé souvislosti s některou z těchto událostí uhynulo, bylo nutně poraženo anebo se ztratilo, je pojišťovna povinna vyplatit částku, odpovídající ceně, kterou mělo zvíře bezprostředně před pojistnou událostí; tuto částku sníží o cenu zbytků.

(2) Pojišťovna není povinna plnit, jestliže výše plnění za škody na zvířatech podle odstavce 1 nepřevýší částku 1 000 Kčs.

ODDÍL B

Zvláštní případy plnění

§ 16

(1) Učinila-li zemědělská organizace opatření, která mohla vzhledem k okolnostem případu považovat za nutná k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události nebo která učinila ke zmírnění následků pojistné události, je pojišťovna povinna uhradit jí náklady, které na taková opatření vynaložila, byly-li úměrné ceně pojištěné věci.

(2) Pojišťovna však není povinna uhradit náklady na obvyklou údržbu nebo ošetřování pojištěné věci. Rovněž není povinna hradit náklady spojené s odvozem zvířat nebo masa nutně poražených zvířat na sanitní jatky.

§ 17

Pojišťovna je povinna uhradit zemědělské organizaci přiměřené náklady, které byla povinna vynaložit z důvodů bezpečnostních, hygienických nebo z jiného společenského nebo obdobného zájmu na odklizení zbytků pojištěné věci, poškozené nebo zničené pojistnou událostí.

ODDÍL C

Pojistné za zákonné pojištění

§ 18

Stanovení pojistného

(1) Pojistné se stanoví na kalendářní rok.

(2) Podkladem pro stanovení pojistného jsou údaje vykázané v účetní evidenci zemědělské organizace, a to

a) u budov, ohradních zdí a plotů

- pořizovací cena budov;

b) u zemědělských plodin

- hodnota plánované hrubé rostlinné produkce vyjádřená v stálých (zúčtovacích) cenách, zvýšená o diferenciální příplatek z množství určeného plánem pro smluvní dodávky;

c) u zásob z vlastní výroby

- hodnota zásob z vlastní výroby vyjádřená v stálých (zúčtovacích) cenách;

d) u movitých věcí

- pořizovací cena movitých věcí;

e) u zvířat

- stálá (zúčtovací) cena zvířat zvýšená o diferenciální příplatek z množství určeného plánem pro smluvní dodávky.

(3) Údaje podle odstavce 2 písm. a), c), d) a e) se zjišťují každoročně podle stavu vykázaného ke dni 1. ledna; je-li však organizace zřízena v průběhu roku, zjišťují se podle stavu vykázaného ke dni jejího vzniku.

(4) Údaje podle odstavce 2 písm. b) se zjišťují z celoročního výrobně finančního plánu zemědělské organizace na kalendářní rok schváleného příslušným orgánem.

§ 19

Výše pojistného

Pojistné činí z každých 100 Kčs ceny nebo hodnoty zjištěné podle § 18:

Kčs
a)budovy [§ 18 odst. 2 písm. a)]
- obytné a školní0,06
- ostatní0,12
b)zemědělské plodiny [§ 18 odst. 2 písm. b)]
- obilniny2,60
- luštěniny3,40
- olejniny a přadné rostliny3,80
- okopaniny2,10
- léčivé, aromatické a kořeninové rostliny3,30
- chmel5,70
- tabák15,-
- zelenina4,30
- vinná réva8,-
- pícniny na semeno1,60
- ostatní pícniny0,90
c)zásoby, movité věci a zvířata
[§ 18 odst. 2 písm. c) až d)]
0,18

§ 20

Výpočet a placení pojistného

(1) Pojistné vypočte pojišťovna vždy na jeden kalendářní rok. U organizací vzniklých během roku se pojistné vypočte na dobu od jejich vzniku do konce běžného kalendářního roku.

(2) Pojistné je splatné ve třech splátkách, a to prvních 20 % do 31. května, dalších 30 % do 31. července a zbývajících 50 % do 30. listopadu každého roku.

(3) Je-li zemědělská organizace s placením pojistného v prodlení, je povinna zaplatit pojišťovně poplatek z prodlení ve výši půl promile z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti; poplatek menší než 100 Kčs se nepožaduje. V případech hodných zvláštního zřetele může pojišťovna od požadování poplatku z prodlení zcela nebo zčásti upustit.


ČÁST III

Společná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Zemědělská organizace je povinna písemně hlásit pojišťovně, že nastala pojistná událost, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dnů ode dne, kdy se o tom dověděla; na požádání pojišťovny je povinna předložit doklady potřebné ke zjištění rozsahu pojistné události.

(2) Pracovníci pojišťovny zjišťují za součinnosti zemědělské organizace příčiny škody a její rozsah. O výsledcích tohoto zjištění se pořizuje zápis, který podepíší obě strany; jeden jeho stejnopis zůstává u zemědělské organizace.

§ 22

Porušila-li zemědělská organizace povinnosti stanovené právními předpisy k ochraně majetku před škodami nebo povinnosti stanovené v § 21 odst. 1 a mělo-li to vliv na vznik pojistné události nebo na zjištění rozsahu jejích následků, je pojišťovna oprávněna plnění přiměřeně snížit, nejvýše však o 20 %; bylo-li však toto porušení vědomé nebo nebylo-li splněno pojišťovnou požadované odstranění závad, je pojišťovna oprávněná plnění snížit až o 50 %.

§ 23

(1) Šetření nutné ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit musí být provedeno bez zbytečného odkladu; nemůže-li být skončeno do jednoho měsíce po tom, kdy se pojišťovna o pojistné události dověděla, je pojišťovna povinna poskytnout na požádání zemědělské organizace přiměřenou zálohu. Jakmile pojišťovna skončila šetření nutná ke zjištění rozsahu povinnosti plnit, je povinna to zemědělské organizaci písemně oznámit; plnění je splatné do 15 dnů od doručení tohoto oznámení.

(2) Je-li pojišťovna s placením v prodlení, je povinna zaplatit zemědělské organizaci poplatek z prodlení ve výši půl promile z dlužné částky za každý den prodlení, počínajíc desátým dnem po splatnosti; poplatek menší než 100 Kčs se nehradí.

§ 24

Vzájemné splatné pohledávky uvedené v § 20 a v § 23 lze vyrovnat započtením.

§ 25

(1) Majetkem podle § 1 se pro účely této vyhlášky rozumí majetek, který zemědělská organizace

a) má ve vlastnictví nebo ve správě,

b) má v trvalém užívání podle předpisů o správě národního majetku,

c) užívá na základě opatření vydaného podle vlád. nař. č. 50/1955 Sb., o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby,

d) užívá podle dohody o dočasném užívání věci s jejím vlastníkem (správcem), na nějž se nevztahuje zákonné pojištění.

Tímto majetkem se rozumějí i zemědělské plodiny pěstované zemědělskou organizací.

(2) Za škody na věcech uvedených v odstavci 1 písm. d) je pojišťovna povinna plnit pouze tehdy, jestliže zemědělská organizace je povinna vlastníku (správci) věci nahradit škodu vzniklou pojistnou událostí. Plnění nesmí přesáhnout náhradu škody, kterou zemědělská organizace je povinna poškozenému zaplatit.

§ 26

Pokud pojištění, na které se vztahuje tato vyhláška, není touto vyhláškou upraveno, řídí se toto pojištění ustanoveními občanského zákoníku, hospodářského zákoníku a předpisů vydaných k provedení těchto zákonů pro obor pojištění. *)

§ 27

Zrušuje se vyhláška č. 211/1959 Ú. l., o povinném pojištění jednotných zemědělských družstev, ve znění vyhlášky č. 141/1964 Sb., o rozšíření povinného pojištění jednotných zemědělských družstev.

§ 28

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Ministr: Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Po odečtení případné daně z obratu.

*) § 345 až § 370 obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., § 358 až § 360 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., vyhláška min. financí č. 48/1964 Sb., o poj. podmínkách pro pojištění majetku.


Příloha

Seznam socialistických zemědělských organizací, na které se podle § 3 vyhlášky vztahuje zákonné pojištění:

1. Šlechtitelské a semenářské podniky a semenářské státní statky, podřízené oborovému ředitelství Šlechtitelských a semenářských podniků v Praze;

Velkovýkrmny - státní statky, podřízené oborovému podniku Velkovýkrmny v Řepích u Prahy;

Plemenářské podniky, podřízené oborovému ředitelství Státní plemenářské správy v Řepích u Prahy;

Státní rybářství, oborový podnik, České Budějovice;

Drůbežnictví, oborový podnik v Xaverově s přidruženými podniky v Chrustenicích a v Ivánke pri Dunaji (Bratislava-venkov);

Statky a lesy Kynžvart, oborový podnik, Lázně Kynžvart;

Státní statky v Tachově, oborový podnik, Tachov;

Státní statek, národní podnik, Most;

Státní statky, národní podnik, Bruntál.

2. Společné družstevní podniky, pokud provozují pouze zemědělskou činnost.

3. Školní statky středních zemědělských technických škol, zemědělských mistrovských škol, zemědělských odborných učilišť a školní zemědělské podniky vysokých škol zemědělských.

4. Národní podniky Vojenské lesy a statky.

5. Velkochov laboratorních zvířat - národní podnik; Léčivé rostliny - národní podnik.

6. Majetok stálej celoštátnej polnohospodárskej výstavy, n. p. Nitra.

Přesunout nahoru