Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 105/1966 Sb.Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách

Částka 45/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1976 (158/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

105

VYHLÁŠKA

Generálního ředitele Státní banky československé

ze dne 20. prosince 1966

o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách

Generální ředitel Státní banky československé stanoví podle § 6 odst. 5 zákona č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé, a podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování úvěrů Státní bankou československou (dále jen "banka") státním hospodářským organizacím, podnikům zahraničního obchodu *) a družstevním organizacím **) (dále jen "organizace") a národním výborům; dále upravuje úrokové sazby z úvěrů a z prostředků na účtech socialistických organizací u peněžních ústavů.

(2) Podle rozhodnutí ústředí banky se poskytují úvěry podle této vyhlášky i jiným socialistickým organizacím, popř. i jiné druhy úvěrů než jsou uvedeny v této vyhlášce.

§ 2

Podpora podnikání úvěry se řídí zásadami úvěrové a úrokové politiky, schválenými vládou.

§ 3

(1) O poskytování úvěrů se uzavírají mezi bankou a organizacemi úvěrové smlouvy. Úvěrové smlouvy se uzavírají písemně.

(2) Úvěrová smlouva je uzavřena, dohodnou-li se banka a organizace o všech podmínkách úvěrové smlouvy.

§ 4

(1) Nedodrží-li organizace podmínky úvěrové smlouvy, může banka zvýšit úrokové sazby, požadovat splacení úvěru před lhůtou splatnosti, vyloučit z úvěrování potřeby, které nezajišťují návratnost úvěru, omezit objem poskytovaných úvěrů, popř. odmítnout poskytovat úvěr. *)

(2) Podmínky a postup při uplatňování opatření, uvedených v odst. 1, stanoví úvěrové smlouvy.

(3) V případě, že návratnost úvěru z prostředků úvěrovaného podniku není předem zaručena, požaduje banka záruky za finanční krytí úvěru od nadřízeného orgánu nebo státní záruku.

§ 5

(1) Z úvěrů platí socialistické organizace peněžním ústavům úrok.

(2) Z prostředků na účtech platí peněžní ústavy socialistickým organizacím úrok.

ČÁST DRUHÁ

Úvěrování organizací

ODDÍL 1

Investiční úvěry

§ 6

Banka poskytuje organizacím:

a) účelový investiční úvěr,

b) překlenovací investiční úvěr.

§ 7

V úvěrové smlouvě o investičních úvěrech se dohodne zejména celkový objem investičních úvěrů, jejich rozložení na jednotlivé stavby a stroje (soubory), podmínky pro jejich poskytování, způsob a časový plán jejich použití a splácení, popř. záruky.

§ 8

(1) Účelový investiční úvěr se poskytuje organizacím k pořízení investic za předpokladu, že splňují stanovená kritéria efektivnosti investic a návratnosti úvěru.

(2) Úvěr se poskytuje na stavby (včetně bytové výstavby prováděné organizacemi), stroje nezahrnuté do rozpočtu staveb, projektové práce, jiné investice, popř. další potřeby investiční povahy.

(3) Po prověření efektivnosti, popř. též potřebnosti a účelnosti investic, se přednostně uspokojují požadavky na úvěr u těch akcí a organizací, které zabezpečí vyšší efektivnost a při souměřitelných akcích kratší lhůtu výstavby a rychlejší splacení účelového investičního úvěru.

§ 9

(1) Účelový investiční úvěr se poskytuje přímým investorům na samostatném úvěrovém účtě, z něhož se proplácejí platební doklady na úvěrované investice; uhrazuje-li se investice z vlastních zdrojů investora a z účelového investičního úvěru, čerpá se úvěr a vlastní zdroje podle rozhodnutí investora.

(2) Lhůta splatnosti úvěru musí být kratší než ekonomická životnost investice.

§ 10

Účelový investiční úvěr se poskytuje bytovým družstvům na bytovou výstavbu a stavbu garáží, popř. na další potřeby investiční povahy, nestačí-li členské podíly, státní příspěvky poskytované národními výbory nebo příspěvky jiných organizací, popř. jiné vlastní zdroje, a je-li zajištěna návratnost úvěru.

§ 11

Překlenovací investiční úvěr se poskytuje k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou a tvorbou prostředků na investice v rámci kalendářního roku, při předstihu dodávek a prací, popř. při neplnění vlastních zdrojů v plánované výši; tento úvěr se poskytuje i na dobu přesahující kalendářní rok, nejdéle však na dobu 12 měsíců ode dne poskytnutí úvěru.

ODDÍL 2

Provozní úvěry

§ 12

Banka poskytuje organizacím:

a) úvěr na oběžné prostředky,

b) překlenovací provozní úvěr.

§ 13

Úvěr na oběžné prostředky se poskytuje na trvale nutné zásoby, na zásoby, které vzniknou z krátkodobých výkyvů v hospodaření, na sezónní zásoby a na dlouhodobé předzásobení, na předměty postupné spotřeby v používání, na kompletační a odbytové zásoby, na pohledávky a náklady příštích období, na opatření nezbytná k přípravě a realizaci technického rozvoje, popř. na jiné provozní potřeby.

§ 14

(1) Má-li organizace nedostatek zdrojů ve fondu pracujících z důvodů sezónních výkyvů (ve výrobě, zásobování apod.), poskytne jí banka překlenovací provozní úvěr i nad výši zaručeného objemu mezd.

(2) Má-li organizace nedostatek zdrojů ve fondu pracujících z jiných než sezónních důvodů, poskytne jí banka překlenovací provozní úvěr jen do výše zaručeného objemu mezd a nad výši zaručeného objemu mezd jen v případech hodných zvláštního zřetele.

(3) Má-li organizace nedostatek zdrojů v jiných provozních fondech, poskytne jí banka překlenovací provozní úvěr na krytí tohoto nedostatku.

(4) Překlenovací provozní úvěr se poskytuje za předpokladu, že nedostatek zdrojů v příslušném provozním fondu nemůže být odstraněn ani při použití prostředků rezervního fondu organizace nebo oborového ředitelství (řídícího národního výboru). Má-li organizace nedostatek zdrojů z důvodu sezónních výkyvů, poskytuje se překlenovací provozní úvěr za dalšího předpokladu, že nedostatek zdrojů bude odstraněn nejpozději do 12 měsíců.

§ 15

(1) V úvěrové smlouvě o provozních úvěrech se stanoví zejména kritéria efektivnosti využití úvěru a jeho návratnosti, způsob úvěrování podle § 16, orientační výše úvěru, zásoby, které budou považovány za žádoucí odbytové zásoby, a případy, ve kterých organizace budou krýt své potřeby z vlastních zdrojů.

(2) Nejzazší lhůty pro uzavírání úvěrové smlouvy o provozních úvěrech se stanoví v zásadách úvěrové a úrokové politiky. Banka může poskytnout provozní úvěr i v případě, neuzavře-li se úvěrová smlouva v této lhůtě. V tomto případě se poskytuje úvěr za podmínek, které podle zásad úvěrové a úrokové politiky určí banka.

§ 16

Při poskytování provozních úvěrů se používá způsobu úvěrování na kontokorentním účtě nebo úvěrování na úvěrových účtech při používání obratového účtu.

§ 17

(1) Na kontokorentní účet se zúčtovávají, popř. odvádějí hotovostní a bezhotovostní příjmy organizací kromě těch částek, které si organizace mohou ponechat v pokladně nebo použít na výdaje v hotovosti podle zvláštních předpisů, *) jakož i kromě přímých dotací a přídělů pro jednotlivé fondy, pokud jsou pro ně otevřeny samostatné účty.

(2) Z kontokorentního účtu se provádějí provozní platby a výběry hotovostí s výjimkou plateb a výběrů prováděných přímo ze samostatných účtů, popř. převody na jiné účty (podúčty).

(3) Při úvěrování na kontokorentním účtě mohou být na některé účely poskytovány organizacím úvěry na samostatných úvěrových účtech.

§ 18

Organizace úvěrované na úvěrových účtech při používání obratového účtu prokazují bance před každým poskytnutím úvěru úvěrovou potřebu způsobem dohodnutým v úvěrové smlouvě.

ODDÍL 3

Devizový úvěr

§ 19

Na dovoz strojů a zařízení pro investiční výstavbu, popř. další potřeby, mohou organizace obdržet na základě smlouvy devizový úvěr, pokud jim nestačí jejich volné vlastní devizové zdroje.

ČÁST TŘETÍ

Úvěrování národních výborů

§ 20

Podmínky a postup pro poskytování úvěrů národním výborům, jejich rozsah a účely, na něž se poskytují, se stanoví v zásadách úvěrové a úrokové politiky.

ČÁST ČTVRTÁ

Úrokové sazby

§ 21

(1) Základní úroková sazba z investičního úvěru je 6 %, u zemědělských organizací 5 %, úroková sazba z úvěrů na podnikovou bytovou výstavbu a na vlastní bytovou výstavbu národních výborů se stanoví v rozpětí 2-4 %.

(2) Základní úroková sazba z provozních úvěrů je 4 %, u obchodních organizací 2 %, u zemědělských organizací 3 %.

(3) Úroková sazba z úvěrů poskytovaných národním výborům se stanoví v rozpětí 3-6 %.

(4) Úroková sazba z úvěrů na družstevní bytovou výstavbu se stanoví v rozpětí 1-4 %.

(5) Úroková sazba z překlenovacího provozního úvěru při nedostatku zdrojů z důvodu sezónních výkyvů je 4 %, při nedostatku zdrojů z jiných důvodů je 5 %.

(6) Úroková sazba z devizových úvěrů se stanoví v zásadách úvěrové a úrokové politiky.

§ 22

(1) Úroková sazba z prostředků na účtech socialistických organizací u peněžních ústavů je 1,8 %.

(2) Z prostředků na účtech socialistických organizací u peněžních ústavů, uložených na dlouhodobou výpovědní lhůtu, se platí vyšší úrok než je uveden v odst. 1; sazba tohoto úroku se stanoví v zásadách úvěrové a úrokové politiky.

§ 23

V zásadách úvěrové a úrokové politiky se stanoví podmínky a rozsah zvyšování a snižování úrokové sazby, popř. jiné úrokové sazby pro některá odvětví, pro některé druhy úvěrů nebo vkladů.


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 24

(1) Pokud oborová ředitelství vykonávají hospodářskou činnost, vztahují se na ně při úvěrování a úročení ustanovení této vyhlášky platná pro organizace.

(2) Zemědělskými organizacemi ve smyslu této vyhlášky jsou jednotná zemědělská družstva, státní statky řízené výrobními zemědělskými správami, popř. další organizace dohodnuté mezi bankou a příslušnými ústředními orgány.

§ 25

Ústředí banky může ze závažných důvodů povolit výjimky z § 8 až 14.

§ 26

Zrušují se:

1. vyhláška ministra financí č. 67/1958 Ú. l., o úrokových sazbách, pokud upravuje úroky z prostředků na účtech socialistických organizací a z úvěrů poskytovaných těmto organizacím,

2. § 1 až 15 a § 24 až 33 vyhlášky ministra financí č. 66/1958 Ú. l., o poskytování úvěrů Státní bankou československou a o platebním a zúčtovacím styku,

3. směrnice generálního ředitele Státní banky československé č. 217/1959 Ú. l., o poskytování provozních úvěrů stavebním podnikům,

4. zásady pro financování a úvěrování jednotných zemědělských družstev a útvarů družstevní spolupráce Státní bankou československou, uveřejněné v částce 93/1959 Ú. l. a pozměněné zásady pro financování a úvěrování jednotných zemědělských družstev a útvarů družstevní spolupráce, uveřejněné v částce 2-3/1964 Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství,

5. vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb., o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí,

6. směrnice generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů organizacím lesního hospodářství, registrované v částce 63/1960 Sb., ve znění příkazu generálního ředitele Státní banky československé č. 11/1964, registrovaného v částce 25/1964 Sb.,

7. vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 24/1961 Sb., o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím,

8. zásady pro poskytování provozních úvěrů a mimořádného krátkodobého investičního úvěru zemědělským státním hospodářským organizacím v působnosti ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, registrované v částce 1/1965 Sb.,

9. vyhláška Státní banky československé č. 95/1965 Sb., o úvěrování socialistických organizací a o úrocích.

§ 27

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Generální ředitel: Dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podnikům zahraničního obchodu poskytuje úvěry podle této vyhlášky Československá obchodní banka, akciová společnost, na základě opatření Státní banky československé o pověření Československé obchodní banky, akciové společnosti, poskytovat úvěry podnikům zahraničního obchodu, registrovaného v částce 5/1965 Sb.

**) Poskytování investičních úvěrů výrobním a spotřebním družstvům upravují zvláštní předpisy.

*) V takovém případě je organizace povinna řídit se § 36 odst. 2 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Vyhláška ministra financí a generálního ředitele Státní banky československé č. 208/1964 Sb., o emisních a pokladních operacích.

Přesunout nahoru