Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 102/1966 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků

Částka 45/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1972 (140/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Státní banky československé

ze dne 20. prosince 1966

o financování reprodukce základních prostředků

Ministerstvo financí a Státní banka československá (dále jen "banka") stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje financování reprodukce základních prostředků státních socialistických organizací, podniků zahraničního obchodu a jednotných zemědělských družstev.

(2) Financování reprodukce základních prostředků ostatních socialistických organizací se řídí zásadami této vyhlášky s tím, že specifické zvláštnosti financování reprodukce základních prostředků upraví příslušné ústřední orgány v dohodě s ministerstvem financí a ústředím banky.

§ 2

Základní prostředky

(1) Základními prostředky jsou samostatné předměty, popř. soubory předmětů nebo kombinované technologické a stavební celky, které mají dlouhodobě sloužit organizaci k plnění jejích úkolů a jejichž pořizovací cena je nejméně tři tisíce Kčs. Základními prostředky jsou i trvalé objekty zařízení staveniště. Bez zřetele na pořizovací cenu jsou základními prostředky pozemky, budovy a stavby.

(2) Základní prostředky se rozdělují na:

a) používané základní prostředky,

b) základní prostředky v rezervě,

c) základní prostředky v konzervaci.

(3) Základními prostředky v rezervě jsou:

a) základní prostředky, které jsou určeny k výměně za základní prostředky vyřazené v důsledku poškození nebo opravy (provozní rezerva),

b) základní prostředky vyřazené dočasně z používání, které mají pro organizace stálé výrobní určení (kapacitní a sortimentní rezerva).

(4) Základními prostředky v konzervaci jsou ty základní prostředky, které nejsou organizací používány z důvodů státního zájmu a byly do konzervace dány se souhlasem ministerstva financí, pokud nejde o konzervaci upravenou zvláštními předpisy. *)

(5) Základními prostředky nejsou:

a) zásoby,

b) jiný hmotný majetek.

(6) Do zásob patří:

a) materiál na skladě (např. základní materiál, paliva, náhradní součástky, drobné a krátkodobé předměty na skladě), nedokončené výrobky (včetně polotovarů vlastní výroby), výrobky, zvířata, zboží, výměnná zařízení, dočasná pokusná zařízení získaná nebo zbylá po vyřešení úkolů vědy a techniky, pokud nebyla aktivována nebo prodána jiné socialistické organizaci;

b) předměty postupné spotřeby v používání (např. drobné a krátkodobé předměty v používání, dočasné objekty zařízení staveniště, materiál v používání, předměty v půjčovnách, stroje nebo jejich části u dodavatelů, určené k výměně za stroje dávané k opravě, cirkulační obaly).

Drobnými a krátkodobými předměty jsou věci, které se použitím najednou nespotřebují a

- jejichž cena je nižší než tři tisíce Kčs za jednu věc bez zřetele na dobu jejich upotřebitelnosti (drobné předměty),

- jejichž doba upotřebitelnosti je kratší než jeden rok bez zřetele na jejich cenu (krátkodobé předměty),

- jichž se použije jen na zhotovení určité zakázky, série nebo určitého druhu výrobku bez zřetele na jejich cenu (dočasná zařízení staveniště, speciální nástroje a přípravky) a jež nejsou trvalým příslušenstvím základního prostředku,

- jichž se použije jako pracovního oděvu, pracovní obuvi a ložní výbavy bez ohledu na jejich cenu a dobu upotřebitelnosti.

(7) Jiným hmotným majetkem jsou ostatní věci, např. nedokončené investice, vodní toky, ložiska nerostných surovin a podzemních vod, značky bodů geodetických sítí, měřických zařízení a signálů na těchto bodech, knihovní sbírky knihoven jednotné soustavy, výtvarná a umělecká díla, kulturní památky a předměty muzejní a galerijní hodnoty, popř. soubory takových věcí v muzeích, galeriích a památkových objektech, učební pomůcky, stálé výstavní soubory, jakož i jiné sbírky.

(8) Orgány hospodářského řízení v oboru své působnosti (i pro organizace řízené národními výbory) podle potřeby

a) mohou výjimečně u jednotlivých předmětů zvýšit, popřípadě snížit hranici tří tisíc Kčs stanovenou pro základní prostředky (odst. 1), je-li účelné, aby předměty téhož druhu nebo téže skupiny byly vždy zahrnovány do základních prostředků nebo do zásob;

b) vymezí, které soubory předmětů a kombinované technologické a stavební celky budou vždy považovány za jediný základní prostředek;

c) vymezí, popřípadě stanoví, které věci jsou dočasným zařízením staveniště, speciálními nástroji a přípravky, výměnnými zařízeními, pracovním oděvem, pracovní obuví a ložní výbavou.

§ 3

Reprodukce základních prostředků

Organizace jsou povinny provádět reprodukci základních prostředků v členění na:

a) přípravu a zabezpečení výstavby (§ 4),

b) projektovou dokumentaci na investice (§ 5),

c) investice (§ 6),

d) udržování a opravy základních prostředků (§ 7).

§ 4

Příprava a zabezpečení výstavby

(1) Náklady (popř. výdaje; dále jen "náklady") na přípravu a zabezpečení výstavby (odst. 2) jsou státní hospodářské organizace, podniky zahraničního obchodu a jednotná zemědělská družstva povinny financovat na vrub provozních prostředků s případným časovým rozlišením, rozpočtové a příspěvkové organizace z neinvestičních prostředků.

(2) Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby (s výjimkou projektové dokumentace) zahrnují náklady na:

a) organizační a přípravnou činnost investora,

- vypracování přípravné dokumentace, expertizy atp.,

- činnost ředitelství budovaných podniků a závodů,

- technický dozor investora,

- odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí,

- příprava a zahájení provozu včetně komplexního technologického vyzkoušení a zkušebního provozu,

- příprava kádrů pro budované podniky,

- přesídlení obyvatel;

b) inženýrskou činnost, kompletační činnost a služby;

c) ložiskovou geologii, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak;

d) vybavení základních prostředků zásobami (§ 2 odst. 6);

e) správní a místní poplatky, penále, poplatky z prodlení, peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou a dále jiné nehmotné náklady a přirážky, pokud nejsou součástí ceny dodávaných prací a dodávek (zdržné, úhrada za užívání, rozhodnutí o přípustnosti stavby, povolení k trvalému užívání stavby).

§ 5

Projektová dokumentace

(1) Náklady na dokončenou projektovou dokumentaci *) pro investiční výstavbu jsou organizace povinny uhrazovat z investičních prostředků.

(2) Z provozních (neinvestičních) prostředků jsou organizace povinny uhrazovat ostatní projektové práce:

a) rozvojové studie výstavby odvětví a oborů,

b) investiční studie a projektové (investiční) úkoly,

c) územní plány (včetně územně technických podkladů a urbanistických soutěží),

d) projekty typizace ve výstavbě,

e) projekty pro experimentální ověřování ve výstavbě (experimentální studie, projekty a podobné úkoly),

f) tvorbu technickohospodářských ukazatelů,

g) projekty pro hospodářskotechnické úpravy půdy,

h) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

i) projektové soutěže a poptávkové řízení,

j) technickou pomoc poskytovanou projektovými organizacemi,

k) projekty pro vývoz,

l) projekty pro opravy,

m) ostatní práce neinvestiční povahy.

§ 6

Investice

(1) Investicemi jsou náklady na pořízení nových základních prostředků.

(2) Investicemi jsou také náklady na:

a) opravy, jimiž vznikají nové základní prostředky, a opravy, jimiž se má u základních prostředků změnit jejich funkce a účel,

b) rekonstrukce dosavadních základních prostředků anebo nahrazení základního prostředku jiným,

c) modernizace, nástavby, přístavby, vestavby a zlepšování vybavenosti základních prostředků, jejichž náklad je vyšší než 5 % pořizovací ceny základního prostředku (§ 2),

d) jiné investice, tj.:

da) nákup (úplatný převod) základních prostředků, např. pozemků, budov, staveb, objektů zařízení staveniště, strojů, zařízení a inventáře,

db) investiční výstavba v cizině ze zahraničních hmotných zdrojů,

dc) muzejní předměty bez zřetele na výši kupní ceny, kromě děl, která jsou součástí budov a staveb,

dd) výtvarná a umělecká díla bez zřetele na výši nákupní ceny, kromě děl, která jsou součástí budov a staveb,

de) odvody za odnětí půdy zemědělské výrobě pro výstavbu.

(3) Investičními náklady proplácenými z investičních prostředků a zahrnovanými do pořizovací ceny základních prostředků (§ 2) jsou náklady na:

a) projektovou dokumentaci,

b) stavební práce,

c) stroje, zařízení, nářadí, inventář, pokud odpovídají pojmu základních prostředků, náklady na jejich dopravu a montáž,

d) výtvarná a umělecká díla (práce), pokud jsou nedílnou součástí budov a staveb,

e) přirážky k ceně (např. na zařízení staveniště, provozní přirážky, územní přirážky, preferenční přirážky na vybraných stavbách, přirážky a odměny za zkrácení doby výstavby a odměny za zlepšení parametrů stavby),

f) odvody za odnětí půdy zemědělské výrobě pro výstavbu (odst. 2 písm. de), *)

g) soutěžní příspěvek na prodej deviz. **)

(4) Náklady proplácenými z investičních prostředků, nezvyšujícími však pořizovací cenu základních prostředků (§ 2), jsou náklady na:

a) nákup pozemků, pokud se sledují pouze v operativní evidenci,

b) zabezpečovací a konzervační (popř. udržovací a dekonzervační) práce při zastavení stavby,

c) trvale zastavené investice, nerealizované projekty, jakož i nepoužité alternativy projektů,

d) nedokončené investice, které je nutno po zničení, popř. poškození okolnostmi nemajícími původ v provozu, nahradit zcela nebo zčásti novými investicemi,

e) příspěvky a půjčky jiným investorům včetně příspěvků na vyvolané (doplňkové) investice u cizích investorů.

§ 7

Udržování a opravy základních prostředků

(1) Udržování a opravy základních prostředků (§ 2) jsou povinny hospodářské organizace, podniky zahraničního obchodu a jednotná zemědělská družstva uhrazovat z provozních prostředků s případným časovým rozlišením, rozpočtové a příspěvkové organizace z prostředků na neinvestiční výdaje.

(2) Udržování je běžné, pravidelné ošetřování (čištění, mazání apod.) základních prostředků; opravami jsou odstraňovány opotřebení, závady a nedostatky funkční nebo vzhledové, kterými se obnovuje jejich výkonnost a jiné technické vlastnosti. Opravy mohou být prováděny též výměnným způsobem.

§ 8

Financování investic

Organizace jsou povinny financovat investice (§ 6) a projektovou dokumentaci pro investice (§ 5) u:

a) státních hospodářských organizací a podniků zahraničního obchodu: z fondu výstavby *) a úvěru, **) přičemž jinými zdroji jsou výnosy z prodeje materiálů získaných na staveništi;

b) rozpočtových organizací:

ba) ze státního rozpočtu (rozpočtu národního výboru),

bb) z doplňkových zdrojů,

bc) z investičních úvěrů národním výborům,

bd) z příspěvků od jiných organizací (orgánů);

c) příspěvkových organizací:

ca) z vlastních zdrojů,

cb) z dotací nadřízeného orgánu, popř. státního rozpočtu,

cc) z příspěvků od jiných organizací (orgánů);

d) jednotných zemědělských družstev: z fondu obnovy a rozvoje základních prostředků ***) a úvěru, **) přičemž jinými zdroji jsou výnosy z prodeje materiálů získaných na staveništi.

§ 9

Dotace na investice

(1) K financování investiční výstavby mohou organizace výjimečně na základě výsledku výběrového řízení požádat *) o dotace (subvence, příspěvky; dále jen "dotace") ze státního rozpočtu.

(2) Dotace se poskytují účelově na konkrétní investiční akce v rámci prostředků státního rozpočtu podle podmínek předem stanovených vládou.

(3) Dotace budou poskytovány na období od zahájení do dokončení stavby. Stanoví se absolutními částkami a relativním podílem na rozpočtové ceně akce.

(4) Dotace po schválení státního rozpočtu budou uvolňovány ministerstvem financí, popř. orgánem jím zmocněným.

(5) Organizace jsou povinny zabezpečit oddělenou evidenci uvolněných dotací a použitých částek.

§ 10

Výběrové řízení

(1) Před realizací akcí ovlivňujících rozvoj oboru, odvětví nebo národního hospodářství provádí se výběrové řízení, při němž se stanoví pořadí jejich efektivnosti a realizace podle stanovených kritérií a projedná se způsob jejich finančního, popř. devizového krytí v souvislosti s ostatní výstavbou a celkovým finančním hospodařením příslušné organizace.

(2) Výběrové řízení provádějí orgány hospodářského řízení ve spolupráci s bankou v rámci oboru soustavně v souladu s plynulostí a tempem přípravy staveb a přípravy plánu. *)

(3) Výběrové řízení mezi obory organizuje banka se Státní komisí pro techniku ve spolupráci s orgánem hospodářského řízení. *)

(4) U akcí zajišťovaných dovozem nebo ovlivňujících vývoz je součástí výběrového řízení jejich zhodnocení z hlediska devizové efektivnosti a návratnosti. Výsledky výběrového řízení se použijí i jako podklad pro současně probíhající soutěžní řízení na případný prodej deviz.

§ 11

Podklady pro financování investic

(1) Investor je povinen předložit financující pobočce

a) u státních hospodářských organizací, podniků zahraničního obchodu a jednotných zemědělských družstev:

aa) plán investiční výstavby se seznamem staveb,*)

ab) plán financování reprodukce základních prostředků,

ac) rozhodnutí o výsledku výběrového řízení a příslušné změny (dodatky),

b) u rozpočtových a příspěvkových organizací:

ba) plán investiční výstavby se seznamem staveb, *)

bb) oznámení limitu výdajů na reprodukci základních prostředků;

všechny tyto podklady (ba, bb) včetně příslušných změn (dodatků) musí být předem ověřeny nadřízeným orgánem.

(2) Hospodářská organizace (podnik zahraničního obchodu) používající investiční úvěr, popř. dotace předkládá dále financující pobočce před zahájením financování

- souhrnný rozpočet stavby **) u staveb s rozpočtovými náklady vyššími než 5 mil. Kčs, jakož i u všech staveb s úvěrem, popř. s dotací a prokazuje jejich smluvní zajištění (včetně zajištění projektových prací) na celou dobu trvání stavby;

- u nezahrnutých strojů, na které se poskytuje úvěr, prokazuje smluvní zajištění.

V případě změn (dodatků) je organizace povinna včas doplnit předložené podklady, popř. informovat financující pobočku.

(3) Rozpočtová organizace (národní výbor) a příspěvková organizace předkládá financující pobočce dále jako podklad financování u staveb s rozpočtovými náklady vyššími než 1 mil. Kčs:

- souhrnný rozpočet stavby, **)

- stejnopisy hospodářských smluv (včetně hospodářských smluv na projektové práce), a to na celou dobu trvání stavby,

jakož i příslušné změny (dodatky).

Národní výbor předkládá dále financující pobočce jako podklad financování:

a) na stavby s úvěrem bez ohledu na rozpočtovou cenu

- souhrnný rozpočet stavby, **)

- stejnopisy hospodářských smluv (včetně hospodářských smluv na projektové práce), a to na celou dobu trvání stavby,

b) u nezahrnutých strojů, na které se poskytuje investiční úvěr, průkaz o smluvním zajištění,

jakož i příslušné změny (dodatky).

(4) Jednotné zemědělské družstvo předkládá financující pobočce dále jako podklad financování:

a) u staveb úvěrovaných a u staveb posuzovaných ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství:

- souhrnný rozpočet stavby, **)

- stejnopisy hospodářských smluv (včetně hospodářských smluv na projektové práce), a to na celou dobu trvání stavby,

jakož i příslušné změny (dodatky),

b) u strojů nezahrnutých do rozpočtů stavby, hrazených z povoleného investičního úvěru:

- jmenovitý seznam těchto strojů,

jakož i jeho změny (dodatky).

(5) Financující pobočka je povinna proplácet prostředky na úhradu investic, u kterých je předložení podkladů podle odst. 1-4 podmínkou financování:

- u staveb do výše souhrnného rozpočtu stavby, ***)

- u projektové dokumentace do výše ceny uvedené v hospodářské smlouvě na tuto dokumentaci.

(6) Banka je oprávněna v dohodě s orgány hospodářského řízení určit stavby, u kterých zavede financující pobočka podrobnější způsob financování podle jednotlivých objektů (provozních souborů).

(7) Investoři, kteří používají investiční úvěr, popř. dotace nebo jejichž výstavba je financována ze státního rozpočtu, předkládají na vyžádání financující pobočce po převzetí dokončených dodávek nebo jejich částí opisy zápisu o převzetí a po dokončení stavby technickoekonomické vyhodnocení stavby.

§ 12

Financování reprodukce základních prostředků prováděné ve vlastní režii

(1) Za reprodukci základních prostředků prováděnou ve vlastní režii se považují práce a dodávky, které investor provádí zcela nebo převážně svými pracovníky, popř. svépomocí (u jednotných zemědělských družstev vlastními členy, zaměstnanci, společnými stavebními skupinami družstev, za pomoci melioračních družstev anebo pracovníků patronátních závodů a jiných občanů).

(2) Veškeré náklady zahrnované do pořizovací ceny základních prostředků, spojené s prováděním prací a dodávek ve vlastní režii, jsou povinny proplácet státní hospodářské organizace, podniky zahraničního obchodu a jednotná zemědělská družstva do doby vyfakturování provedených prací, které musí být provedeno podle platných fakturačních a cenových předpisů, z provozních prostředků.

(3) Rozpočtové organizace jsou povinny hradit výdaje zahrnované do pořizovací ceny základních prostředků, spojené s prováděním dodávek ve vlastní režii, z příslušných neinvestičních položek. Po dokončení prací nebo stanovené části výstavby odvede ústředně plánující rozpočtová organizace odpovídající částku z výdajů na reprodukci základních prostředků v rozpočtových cenách do příjmů státního rozpočtu ve prospěch příjmového účtu příslušné rozpočtové organizace; národní výbor, popř. rozpočtová organizace v působnosti národního výboru ji odvede do příjmů státního rozpočtu.

§ 13

Financování při zastavování výstavby

(1) Dojde-li k dočasnému, popř. trvalému zastavení výstavby, jsou organizace povinny proplácet z investičních prostředků:

a) provedené a dokončovací rozpočtované práce, které je nutno před zastavením ještě provést,

b) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

c) stroje a zařízení (jednoúčelové a netypické) ve vysokém stupni rozpracovanosti,

d) zabezpečovací, konzervační (popř. udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

e) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popř. na její rozpracovanou část.

(2) Do nákladů uvedených v předchozím odstavci patří i náklady na stroje a zařízení a na projektovou dokumentaci, a to i v případech, že k realizaci stavby vůbec nedojde.

(3) Náklady vynaložené na trvale zastavenou výstavbu se odepíší na vrub fondu výstavby (v rozpočtových a příspěvkových organizacích na vrub zdrojů, z nichž byla výstavba hrazena).

(4) K odpisu nákladů na výstavbu, která byla trvale zastavena a kterou nelze hospodárně využít, je třeba schválení ministerstva financí u staveb financovaných ze státního rozpočtu (i částečnou dotací).

§ 14

Dobropisy

Částky dobropisů došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných a placených do 31. prosince uplynulého roku je banka povinna odvádět s výjimkou převisového období do ústředního rozpočtu u veškeré výstavby rozpočtových organizací a u hospodářských organizací, podniků zahraničního obchodu a příspěvkových organizací u staveb účelově financovaných ze státního rozpočtu (u částečných dotací odvod poměrným dílem).

§ 15

Výjimky a odchylky

Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimky z ustanovení § 2-9, 12-14, ústředí banky z ustanovení § 10-11.


§ 16

Závěrečné ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé č. 92/1965 Sb., o financování reprodukce základních prostředků,

2. vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství a ministerstva financí č. 7/1964 Sb., o opravách bytového majetku,

3. směrnice ministerstva financí čj. 331/6014/64 pro vymezení, plánování, financování a evidenci trvalých a dočasných objektů zařízení staveniště, uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 4/1964.


§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Ministr financí: Dvořák v. r.

Generální ředitel Státní banky československé: Dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čarou

*) Např. vyhláška č. 9/1958 Ú. l., kterou se provádějí některá ustanovení elektrizačního zákona.

*) Vyhláška Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

*) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

**) Podmínky SBČS pro prodej deviz na nákup strojů a zařízení z dovozu pro investiční výstavbu v r. 1967 a dalších letech.

*) § 33 vl. nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

**) Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé č. 105/1966 Sb., o úvěrování socialistických organizací a úrokových sazbách.

***) § 58 vl. nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství.

*) Postup vymezují Metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu.

*) Kritéria výběrového řízení budou vydány vždy předem.

*) Seznam staveb obsahuje zejména tyto údaje: ústřední orgán, nadřízený orgán investora, jméno a sídlo investora, číslo, název, místo a kraj stavby, měsíc a rok započetí a dokončení stavby, rozpočtové náklady celkem a z toho stavební práce, do 1. 1. běžného roku provedeno celkem a z toho stavební práce, objem investic na běžný rok a z toho stavební práce, uvádění kapacit do provozu v běžném roce (čtvrtletí), orientační objem investic na další rok celkem a z toho stavební práce, údaj o způsobu provádění stavby (dodavatelsky, vlastní režie). Seznam se předkládá na všechny stavby prováděné v plánovaném roce.

**) U staveb s dokumentací vypracovanou podle předpisů předcházejících vyhlášce Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, se předkládají kromě souhrnného rozpočtu k úvodnímu projektu stavby též rozpočty k prováděcím projektům jednotlivých provozních souborů a objektů.

***) V případech, kdy je projektová dokumentace vypracována podle předpisů předcházejících vyhlášce Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, se proplácí do součtu rozpočtových cen budovaných provozních souborů nebo objektů.

Přesunout nahoru