Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c3/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 3/1965
Platnost od 30.01.1965
Účinnost od 01.05.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr všeobecného strojírenství vydal:

1. Výnos č. 5/64 ze dne 15. dubna 1964 čj. OEP/13.230/64, o prémiování a poskytování odměn za plnění úkolů a zvýšení efektivnosti investiční výstavby. Výnos nabyl účinnosti dnem 1. května 1964. Vztahuje se na pracovníky v hospodářských organizacích ministerstva všeobecného strojírenství

2. Výnos č. 6/64 ze dne 3. května 1964,

o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v novém závodě n. p. Automobilové závody Mladá Boleslav.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1964. Pro odměňování dělníků podle tohoto výnosu ruší se výjimkou příloh č. I., III. a V. výnosu č. 1/60 platnost výnosu č. 1/60 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství.

3. Výnos č. 7/64 ze dne 11. června 1964 čj. M/5486/64, o poskytování teplých nápojů pracovníkům montážních závodů ministerstva všeobecného strojírenství.

Výnos nabyl účinnosti dnem 15. června 1964.

4. Výnos č. 8/64 ze dne 1. července 1964 čj. OEP/14.070/64, kterým se vydává "Odvětvový seznam zaměstnání - pracovních činností ve strojírenském odvětví, zařazených do I. a II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení". Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1964. Platí pro organizace podléhající ministerstvu všeobecného strojírenství a pro o. p. Československé automobilové opravny.

Výnosem byly zrušeny resortní seznamy zaměstnání zařazených do II. pracovní kategorie důchodového zabezpečení, které vydalo ministerstvo přesného strojírenství a ministerstvo automobilového průmyslu a zemědělských strojů.

5. Výnos č. 9/64 ze dne 15. července 1964 čj. OEP/14.063/64, o prémiování a poskytování mimořádních odměn dělníkům.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1964. Upravuje se jím prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům, jejichž mzdové podmínky jsou upraveny výnosem č. 1/60, o mzdových podmínkách dělníků, zaměstnaných v podnicích ministerstva těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství a výnosem č. 2/60 ministra všeobecného strojírenství, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v pyrotechnických a laboračních provozech v podnicích ministerstva všeobecného strojírenství; výnos se dále vztahuje na pracovníky odměňované podle vyhlášky č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů. Prémiování a poskytování odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel výrobně hospodářské jednotky tak, jak budou vytvořeny podmínky pro zjednodušení, úpravu pravomoci a odpovědnosti v prémiování v podřízených organizacích, nejpozději od 1. ledna 1965.

Dnem zavedení této úpravy pozbudou v organizaci platnosti výnos č. 4/62 ministra všeobecného strojírenství, o prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům a dodatek č. 1 k tomuto výnosu.

6. Výnos č. 10/64 ze dne 15. července 1964, čj. OEP/14.064/64,

o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. srpna 1964. Upravuje se jim prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům, jejichž platové podmínky jsou upraveny výnosem č. 6/64 ministra všeobecného strojírenství, o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v hospodářských organizacích odvětví ministerstva všeobecného strojírenství a výnosem č. 2/62 ministra všeobecného strojírenství, o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství. Prémiování a poskytování odměn podle tohoto výnosu zavede ředitel výrobně hospodářské jednotky tak, jak budou vytvořeny podmínky pro zjednodušení, úpravu pravomoci a odpovědností v prémiování v podřízených organizacích, nejpozději od 1. ledna 1965.

Dnem uplatnění výnosu pozbudou v organizaci platnosti výnos č. 5/62 ministra všeobecného strojírenství o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům a dodatek č. 1 k tomuto výnosu.

7. Výnos č. 11/64 ze dne 21. září 1964,

o úpravě platových poměrů pracovníků strojních početních stanic.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. října 1964. Upravují se jím platové poměry provozních a technických pracovníků strojních početních stanic a strojních početních středisek organizací ministerstva všeobecného strojírenství. Úpravu podle tohoto výnosu zavede ředitel organizace po vytvoření potřebních předpokladů, nejpozději od 1. ledna 1965.

Dnem zavedení této úpravy pozbudou v organizaci platnosti výnosy ministrů přesného strojírenství a automobilového průmyslu a zemědělských strojů, o úpravě platových podmínek technických a administrativních zaměstnanců strojních početních stanic.

A. Dodatek č. 2 ze dne 28. března 1964, čj. OEP/13.342/64 k výnosu č. 2/62 ministra všeobecného strojírenství,

o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v národních podnicích odbytových ministerstva všeobecného strojírenství. (Výnos č. 2/62 byl registrován v částce 71 Sbírky zákonů ze dne 23. ledna 1962.)

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Tímto dodatkem se upravují podmínky pro odměňování mistrů v opravárenské činnosti národního podniku Mototechna. Dodatkem se mění některá ustanovení výnosu č. 2/62.

9. Dodatky k výnosu ministra všeobecného strojírenství č. 6/61,

o úpravě platových podmínek technicko-hospodářských pracovníků v hospodářských organizacích ministerstva všeobecného strojírenství, a to

- dodatek č. 4 ze dne 28. března 1964, čj. OEP/13.342/64 a

- dodatek č. 5 ze dne 30. června 1964, čj. OEP/13.951/64.

Dodatkem č. 4 se upravují podmínky pro odměňování mistrů. Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Jeho uplatnění provedou organizace pro splnění technicko-organizačních opatření uložených příkazem ministra všeobecného strojírenství č. 8/64.

Dodatkem č. 5 se mění a doplňuje nomenklatura funkčních míst, tabulky pro zařazování, pracovní charakteristika a kvalifikační předpoklady technických a administrativních pracovníků. Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. července 1964.

10. Dodatek č. 1 ze dne 16. září 1964, čj. OEP/14.343/64 k výnosu č. 9/64 ministra všeobecného strojírenství,

o prémiování a poskytování mimořádných odměn dělníkům.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. října 1964. Rozšiřuje se jím působnost některých ustanovení výnosu č. 9/64, zejména poskytování mimořádných odměn za spoluúčast na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky, na resortní výzkumné ústavy. Úpravu podle tohoto dodatku zavede ředitel resortního výzkumného ústavu po vytvoření podmínek pro zjednodušení úprav pravomoci a odpovědnosti v prémiování, nejpozději od 1. ledna 1965.

11. Dodatek č. 1 ze dne 16. září 1964, čj. OEP/14.344/64 k výnosu č. 10/64 ministra všeobecného strojírenství,

o prémiování a poskytování odměn technicko-hospodářským pracovníkům.

Dodatek nabyl účinnosti dnem 1. října 1964. Upravuje prémiování za plnění úkolů rozvoje vědy a techniky ve výrobně hospodářských jednotkách, resortních výzkumných ústavech ministerstva všeobecného strojírenství, v n. p. Československé automobilové opravny a ve Státním ústavu pro projektování závodů všeobecného strojírenství Projekta. Prémiování podle tohoto dodatku zavede ředitel uvedených organizací tak, jak budou vytvořeny podmínky pro zjednodušení, úpravu pravomoci a odpovědnosti v prémiování v podřízených organizacích, nejpozději od 1. ledna 1965.

Dnem zavedení této úpravy pozbude v organizaci platnosti výnos č. 6/62 ministra všeobecného strojírenství o prémiování a poskytování mimořádných odměn za plnění úkolů technického rozvoje ze dne 18. 9. 1962. Od tohoto dne nelze v resortních výzkumných ústavech ministerstva všeobecného strojírenství používat vládního usnesení č. 142/1956, o poskytování odměn za vyřešení vědeckých a výzkumných úkolů.

12. Dodatky k výnosu č. 2/63 ministra všeobecného strojírenství,

o úpravě platových poměrů pracovníků závodního stravování, a to

- dodatek č. 1 ze dne 29. dubna 1964, čj. OEP/13.560/64 a

- dodatek č. 2 ze dne 27. července 1964, čj. OEP/14.171/64. (Výnos č. 2/63 byl registrován v částce 10 Sbírky zákonů ze dne 8. února 1964.)

Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dnem 1. dubna 1964. Upravují se jím zásady o prémiování v závodních jídelnách a závodních kantýnách. Dodatkem se ruší odst. 4 části IV. typového prémiového řádu č. reg. ZS-1.

Dodatek č. 2 nabyl účinnosti 27. července 1964. Rozšiřuje platnost výnosu č. 2/63 na pracovníky stravovacích provozů učňovských zařízení, odborných učilišť, závodních jeslí a odborných výchovných zařízení a stanoví zařazení provozních pracovníků těchto zařízení do tarifních tříd.

Do těchto dodatků a výnosů je možno nahlédnout ve všech organizacích ministerstva všeobecného strojírenství, případně v národních podnicích Československé automobilové opravny, na které se tyto výnosy a dodatky vztahují.

Přesunout nahoru