Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c26/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 26/1965
Platnost od 01.06.1965
Účinnost od 01.01.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

1. Směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části všeobecné: č. 1 Všeob a č. 21/1 Práce všeob.

2. Směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 2/1 Prům - výroba v průmyslu, č. 2/2 Prům místní - výkony a práce v místním průmyslu a průmyslových družstvech, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - průzkumné a projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 6 Iv Byt - bytová výstavba, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/1 Zem - zemědělská výroba, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 8/3 Zem NV - zemědělská výroba MNV, č. 8/4 Zem Mel - zemědělské meliorace, č. 9 Les - lesní hospodářství, č. 10 Vod hosp - vodní hospodářství, č. 11 Nák - nákup zemědělských výrobků, č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů, č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, č. 12/3 Dop ČSAD - silniční doprava ČSAD, č. 12/4 Dop měst - městská doprava, č. 12/5 Dop střed - dopravní střediska, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 14 VO - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 15 Ubyt - ubytovací zařízení, č. 16 Kom - výkony a práce v komunálních službách, č. 17 Byt - bytové hospodářství národních výborů, č. 18 Nem Úr - pracovní neschopnost a úrazovost, č. 19 SPS - strojní početní stanice a výpočtová střediska, č. 20 Kádr - učni (bez JZD), č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/4 Práce Rozp - práce v rozpočtových organizacích, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních a traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 21/9 Práce ČSAD - práce v ČSAD, č. 21/10 Práce VO - práce ve vnitřním obchodě a č. 22 Dos - doosídlení pohraničí.

Směrnice uvedené v bodě č. 1 obsahují společná ustanovení pro sestavování a předkládání státních statistických výkazů na všech úsecích národního hospodářství a kulturní výstavby (č. 1 Všeob) a všech státních statistických výkazů na úseku práce (č. 21/1 Práce všeob).

Směrnice uvedené v bodě č. 2 obsahují zejména seznam státních statistických výkazů na jednotlivých úsecích národního hospodářství a kulturní výstavby, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání vykazujícími jednotkami.

Všechny směrnice nabyly účinnosti dne 1. ledna 1965 a nahradily obdobné směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1963 (a jejich doplňky a změny na rok 1964) a obdobně směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1964, které byly registrovány v částce 27/1964 Sbírky zákonů; vydány byly v knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny" a lze do nich nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci výnos o čtvrtletním telefonickém hlášení o stavebních bytových družstvech vzor IV 7-04 (č. j. 35 055/65 z 24. května 1965). Výnos nově upravuje počínaje hlášením za II. čtvrtletí 1965 telefonické hlášení o stavebních bytových družstev a v tomto směru mění Směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - část zvláštní: č. 5 Iv - investiční výstavba, registrované v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů. Výnos byl uveřejněn pod poř. č. 7/1965 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, do něhož lze nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u národních výborů.

3. Pokyny pro předkládání statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a souhrnných výkazů Početnickou službou ministerstva vnitřního obchodu v roce 1965 - úsek: M 9/1 - vnitřní obchod a veřejné stravování (čj. Vk 671/65 z 12. 11. 1964).

4. Pokyny pro vypracování statistických výkazů krajskými investorskými útvary v roce 1965 (a za rok 1964) - úsek: M 3/3 - investiční výstavba krajských investorských útvarů (čj. Vk 717/65 z 14. 12. 1964).

Pokyny uvedené v bodech č. 3 a č. 4 obsahují zejména seznam státních statistických výkazů (souhrnných výkazů) a cesty a lhůty jejich předkládání ústředními úřady a orgány, krajskými investorskými útvary a Početnickou službou ministerstva vnitřního obchodu.

Pokyny uvedené v bodě č. 4 tvoří dodatek ke "Směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - část zvláštn: č. 5 Iv - investiční výstavba", uvedeným v bodě č. 2 tohoto oznámení.

Oboje pokyny nabyly účinnosti dne 1. ledna 1965 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

5. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1965 - úseky: M 1 - průmysl (čj. Vk 658/65 z 12. 11. 1964), M 2 - rozvoj vědy a techniky (čj. Vk 660/65 z 12. 11. 1964), M 3/1 - průzkumné a projektové práce (čj. Vk 681/65 z 17. 11. 1964), M 5/1 - lesní hospodářství (čj. Vk 661/65 z 12. 11. 1964), M 5/2 - "nákup zemědělských výrobků" (čj. Vk 662/65 z 12. 11. 1964), M 6/4 - závodová doprava plánovaná (čj. Vk 663/65 z 12. 11. 1964), M 6/6 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci (čj. Vk 665/65 z 12. 11. 1964), M 9/2 - cestovní ruch tuzemský (čj. Vk 672/65 z 12. 11. 1964), M 11/2 - bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1964 (čj. Vk 678/65 z 17. 11. 1964) a M 11/5 - nemocenské pojištění zaměstnanců a členů výrobních družstev (čj. Vk 685/65 z 20. 11. 1964).

6. Doplňky a změny na rok 1965 k "Pokynům pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1964" - úsek: M 13 - práce - pracovníci, mzdové fondy, výdaje, učni (čj. Vk 675/65 z 12. 11. 1964).

7. Pokyny pro předkládání pololetního souhrnného statistického výkazu MCR 2-02 o pracovních cestách do zahraničí ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1965 - úsek: M 10/2 (čj. Vk 674/65 z 12. 11. 1964).

8. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1965 - úseky: M 8 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (čj. Vk 670/65 z 12. 11. 1964) a M 4 - stavebnictví (čj. Vk 706/65 z 7. 12. 1964).

9. Pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány a pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1965 ( a za rok 1964) - úsek: M 3/2 - investiční výstavba ústředních investorů (čj. Vk 716/65 z 14. 12. 1964).

10. Pokyny pro předkládání sumářů z výrobních hospodářských jednotek těch ministerstev, u kterých je v roce 1965 zavedena centralizace zpracování státních statistických výkazů - úseky: M 1/1 průmysl (čj. Vk 659/65 z 12. 11. 1964) a M 6/5 - nakládka a vykládka železničních vozů přepravci a závodová doprava plánovaná (čj. Vk 664/65 z 12. 11. 1964).

11. Pokyny pro předkládání centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1965 - úsek: M 11/3 - bytové hospodářství socialistického sektoru za rok 1964 (čj. Vk 679/65 z 17. 11. 1964).

Pokyny uvedené v bodech č. 5-č. 11 obsahují zejména seznam souhrnných statistických výkazů, u nichž nebyla v roce 1965 zavedena centralizace zpracování, vysvětlivky k nim a cesty a lhůty jejich předkládání ústředními úřady a orgány a seznam státních statistických výkazů, u nichž byla v roce 1965 zavedena centralizace zpracování, a cesty a způsob jejich předkládání výrobními hospodářskými jednotkami.

Doplňky a změny uvedené v bodě č. 6 prodloužily platnost "Pokynů pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy, ústředními úřady a orgány v roce 1964 - úsek: práce - pracovníci, mzdové fondy, výdaje, učni" (čj. Vk 197/64 z 21. 11. 1963), registrovaných v částce č. 27/1964 Sbírky zákonů, i pro rok 1965.

Všechny pokyny nabyly účinnosti dne 1. ledna 1965 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů.

12. výnos o úpravách státních statistických výkazů na úseku místního hospodářství, sběrných surovin a výrobních družstev v roce 1965 (čj. Vk 763/65 z 22. 1. 1965).

Výnos změnil a doplnil "Směrnice k státním výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 2/2 Prům místní - výkony a práce v místním průmyslu a průmyslových družstvech a č. 16 Kom - výkony a práce v komunálních službách", uvedené v bodě 2 tohoto oznámení, nabyl účinnosti dne 1. ledna 1965 a byl uveřejněn pod poř. č. 2/1965 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. Do Věstníku lze nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u národních výborů.

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

1. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - část všeobecná B: č. 21/1 Práce všeob:

2. směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - části zvláštní: č. 2 Prům - výroba v průmyslu, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 5/1 Iv KIÚ - investiční výstavba krajských investorských útvarů, č. 6 Iv Byt - bytová výstavba, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 12/4 Dop měst - městská doprava, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 14 VO - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 15 Ubyt - ubytovací zařízení, č. 16 MH VD - výkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, č. 17 Byt - bytové hospodářství, č. 18 Nem Úr - pracovní neschopnost a úrazovost, č. 19 SPS - strojní početní stanice a výpočtová střediska, č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/4 Práce Rozp - práce v rozpočtových organizacích, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních a traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 21/10 Práce VO - práce ve vnitřním obchodě, č. 22 Dos - doosídlování pohraničí, č. 23/1 Ceny M - maloobchodní ceny zboží a služeb, č. 23/2 Ceny V - velkoobchodní ceny v průmyslu a č. 23/3 Ceny N - nákupní ceny zemědělských výrobků;

3. doplňky a změny ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - části zvláštní: č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů, č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, č. 12/3 Dop ČSAD - silniční doprava ČSAD a č. 20 Kádr - učni (bez JZD).
Předpis uvedený v bodě č. 1. obsahuje společná ustanovení pro sestavování a předkládání všech státních statistických výkazů na úseku práce. Předpisy uvedené v bodech č. 2. a 3. obsahují zejména seznam státních statistických výkazů na příslušných úsecích národního hospodářství, vysvětlivky k nim, výklad jejich ukazatelů a cesty a lhůty jejich předkládání vykazujícími jednotkami.

Předpis uvedený v bodě č. 1. zrušil směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - část všeobecná B: č. 21/1 Práce všeob, které byly registrovány v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů. Předpisy uvedené v bodě č. 2 zrušily

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 2/1 Prům - výroba v průmyslu, č. 2/2 Prům místní - výkony a práce v místním průmyslu a průmyslových družstvech, č. 3 Tech - rozvoj vědy a techniky, č. 4 Proj - průzkumné a projektové práce, č. 5 Iv - investiční výstavba, č. 6 Iv Byt - bytová výstavba, č. 7 Stav - stavebnictví, č. 8/2 Zem STS - činnost strojních a traktorových stanic, č. 12/4 Dop měst - městská doprava, č. 13 MTZ - MTZ, odbyt a výrobní kooperace, č. 14 VO - vnitřní obchod a veřejné stravování, č. 15 Ubyt - ubytovací zařízení, č. 16 Kom - výkony a práce v komunálních službách, č. 17 Byt - bytové hospodářství národních výborů, č. 18 Nem Úr - pracovní neschopnost a úrazovost, č. 19 SPS - strojní početní stanice a výpočtová střediska, č. 21/2 Práce Prům - práce v průmyslu, č. 21/3 Práce Geo - práce v geologickém průzkumu, č. 21/4 Práce Rozp - práce v rozpočtových organizacích, č. 21/5 Práce STS - práce ve strojních a traktorových stanicích, č. 21/6 Práce Zem - práce v zemědělských výrobních podnicích, č. 21/7 Práce Nák - práce v zemědělských nákupních podnicích, č. 21/8 Práce Les - práce v lesním hospodářství, č. 21/10 Práce VO - práce ve vnitřním obchodě a č. 22 Dos - doosídlení pohraničí, které byly registrovány v částce 26/1965 Sbírky zákonů,

- doplněk ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 č. 18 Nem Úr - "Pracovní neschopnost a úrazovost" (č. j. 33 783/65 z 14. 4. 1965) a výnos o čtvrtletním telefonickém hlášení o stavebních bytových družstvech vzor IV 7-04 (č. j. 35 055/65 z 24. 5. 1965), které byly registrovány v částce 42/1965 Sbírky zákonů.

Předpisy uvedené v bodě č. 3 doplnili a změnily uvedené směrnice, které byly registrovány v částce 26/1965 Sbírky zákonů.

Všechny předpisy uvedené v bodech č. 1.-3. nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1966, vydány byly v knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny" a lze do nich nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u příslušných ústředních úřadů a orgánů;

4. výnos o úpravě směrnic k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky (č. j. 30 392/66 z 13. 1. 1966). Výnos upravuje

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1965 - části zvláštní: č. 11 Nák - nákup zemědělských výrobků, č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů a č. 12/2 Dop DZ - závodová doprava, které byly registrovány v částce č. 26/1965 Sbírky zákonů,

- směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platné od roku 1966 - části zvláštní: č. 2 Prům - výroba v průmyslu (pouze slovenské vydání) a č. 16 MH-VD - výkony a práce v místním hospodářství a ve výrobních družstvech, registrované v bodě č. 2 tohoto oznámení,

- doplňky a změny ke směrnicím k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky platným od roku 1965 - části zvláštní: č. 12/1 Dop Žel NV - nakládka a vykládka železničních vozů a č. 22/2 Dop DZ - závodová doprava, registrované v bodě č. 3 tohoto oznámení.

Předpis nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1966 a byl uveřejněn v částce č. 2/1966 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

Přesunout nahoru