Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 99/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914

Částka 43/1965
Platnost od 07.10.1965
Účinnost od 04.09.1965
Zrušeno k 20.05.1972 (70/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

99

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 15. září 1965

o Mezinárodní úmluvě uzavřené mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914

Dne 15. července 1914 byla v Bruselu podepsána Mezinárodní úmluva uzavřená mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914.

Přístup Československé socialistické republiky k této Úmluvě vstoupil na základě jejího článku 10 v platnost dnem 4. září 1965.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.

MEZINÁRODNÍ ÚMLUVA

uzavřená mezi Belgií, Německem, Francií a Itálií za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní a Stanovy, podepsané v Bruselu dne 15. července 1914

Vláda Německa, Belgie, Francie a Itálie, uznavše užitečnost uzavření úmluvy za účelem stanovení jednotných pravidel pro vzájemné uznávání úředních značek při zkouškách palných zbraní v příslušných zemích, na podkladech navržených Mezinárodní technickou komisí složenou z pracovníků zkušeben palných zbraní, která se shromáždila v Liege v květnu a červnu 1911, stanovili níže podepsaní zplnomocnění zástupci následující ustanovení:

Článek 1

Pro měření tlaků plynů spotřebních nebo zkušebních nábojů v brokovnicích budou zkušebny používat standardních tlakoměrných přístrojů s následujícími parametry:

tlakoměrné lůžko se šroubovým závěrem systému Sauer s bicím mechanismem a s pojistkou;

hlavně s cylindrickým vyntem různých ráží obvyklých pro lovecké účely, 70 cm dlouhé; *)

nábojové komory dlouhé 65 mm o rozměrech nyní používaných v Anglii a uvedených v tabulce, která je přílohou I. této Úmluvy;

přechodový kužel 6 mm dlouhý s nezaoblenými hranami;

tři závitové tlakoměry francouzského typu navzájem zaměnitelné na hlavních. Pístek o průměru 6,18 mm, o ploše 0,3 cm2 a váze asi 3,27 g.

Na každé hlavni bude osa prvního z těchto závitových tlakoměrů 17 mm od čela hlavně, osa druhého 162 mm od tohoto čela a osa třetího je 100 mm od ústí hlavně.

Tlakoměrné válečky budou měděné válce o výšce 4,90 mm a průměru 3 mm a budou dodány Ústřední laboratoří prachů a ledků v Paříži (Laboratoire Central des Poudres et Salpetres a Paris),

Článek 2

Pro měření tlaků plynů spotřebních nebo zkušebních nábojů v puškách s drážkovanou hlavní a v karabinách používají zkušebny standardních tlakoměrných přístrojů, jejichž popis bude určen později "Mezinárodní stálou komisí ručních palných zbraní" uvedenou v článku 7 této Úmluvy.

Článek 3

Pro měření tlaků plynů spotřebních nebo zkušebních nábojů v revolverech a samočinných pistolích budou zkušebny používat standardních tlakoměrných přístrojů, jejichž popis bude určen za těchže podmínek, jako pro zbraně uvedené v článku 2.

Článek 4

Jeden exemplář každého z těchto standardních tlakoměrných přístrojů bude uložen v Muzeu umění a řemesel v Paříži jako mezinárodní standard.

Článek 5

Smluvní státy se zavazují, že navzájem uznají značky cizích úředních zkušeben za rovnocenné zkušebním značkám vyráženým ve svých národních zkušebnách, pokud předpisy cizích zkušeben nebudou v rozporu s následujícími zásadami:

A. Úplná zkouška brokovnice bude sestávat nejméně ze dvou výstřelů: první výstřel - předběžná zkouška - bude uskutečněn během výroby hlavně; druhý výstřel - konečná zkouška - bude uskutečněn buď po zhotovení všech kovových součástí hlavně a závěru v definitivních vnitřních a vnějších rozměrech, nebo po dokončení zbraně v bílém stavu nebo konečně po úplném dokončení zbraně ve stavu připraveném k dodání.

B. Pro konečnou zkoušku mohou být brokovnice roztříděny na pušky určené pro černý prach a na pušky určené pro bezdýmný prach. Každá z těchto kategorií bude označena odlišnou zkušební značkou.

C. Pro konečnou zkoušku brokovnic určených pro černý prach bude zkušební náplň taková, aby ukazovala na prvním závitovém tlakoměru standardního tlakoměrného přístroje minimální tlak:

620 kg/cm2 pro ráži 12

620 kg/cm2 pro ráži 16 *)

D. Pro konečnou zkoušku brokovnic určených pro bezdýmný prach bude zkušební náplň taková, aby ukazovala na prvním závitovém tlakoměru standardního tlakoměrného přístroje minimální tlak:

850 kg/cm2 pro ráži 12

850 kg/cm2 pro ráži 16 **)

E. Pro zkoušení pušek s drážkovanou hlavní, karabin, revolverů a samočinných pistolí různých ráží budou použité náboje vyvíjet tlak alespoň o 30 % vyšší, než je tlak zjištěný vypálením dostatečně velké série nejsilnějších spotřebních nábojů plněných černým nebo bezdýmným prachem těchže ráží.

Článek 6

Každý ze zúčastněných států bude moci oficiálně uznati u brokovnic toliko značky odpovídající konečným zkouškám s černým anebo s bezdýmným prachem, jimž jsou podrobeny zbraně ve stavu připraveném k dodání.

Článek 7

Smluvní státy se dohodly ustavit komisi nazvanou "Mezinárodní stálá komise ručních palných zbraní" se sídlem v Bruselu, jejímž úkolem bude zjišťovat, zda předpisy různých úředních zkušeben palných zbraní souhlasí s předchozími ustanoveními a provádět průzkum případných zdokonalení, event. doplnění těchto ustanovení.

Článek 8

Složení a pravomoc Mezinárodní stálé komise ručních palných zbraní jsou určeny Stanovami v příloze 2 této Úmluvy.

Článek 9

V pochybných nebo sporných případech týkajících se výkladu nebo použití některého bodu technického rázu stanoveného touto Úmluvou odvolá se zainteresovaná strana k Mezinárodní stálé komisi.

Článek 10

Každý stát, který nepodepsal tuto Úmluvu a bude si přát k ní přistoupit, oznámí to belgické vládě, která o tom podá okamžitě zprávu ostatním smluvním státům.

Přístup vstoupí v platnost tři měsíce po zaslání tohoto oznámení diplomatickou cestou, jestliže během této doby nepodala Mezinárodní komise námitky proti předpisům připojeným k tomuto oznámení.

Článek 11

Smluvní státy si ponechávají možnost provést na základě vzájemné dohody veškeré úpravy této Úmluvy, jejichž užitečnost by byla prokázána praxí.

Článek 12

Tato Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy na ministerstvu zahraničních věcí v Bruselu co možná nejdříve, nejpozději však do 3 měsíců. Zůstane v platnosti po 3 roky počínaje třicátým dnem po sjednání protokolu o uložení ratifikačních listin.

Je dohodnuto, že v případě, neoznámí-li žádný ze smluvních států belgické vládě 6 měsíců před uplynutím uvedeného tříletého období svůj úmysl zrušit tuto Úmluvu, zůstane Úmluva v platnosti vždy na období dalších tří let.

V případě, že některý ze smluvních států vypoví tuto Úmluvu bude výpověď platit jenom pro tento stát, přičemž Úmluva zůstane pro ostatní státy závazná.

Na důkaz toho podepsaní podepsali tuto Úmluvu.

Sepsáno v Bruselu 15. července 1914, v jednom vyhotovení, jehož ověřená kopie bude odevzdána každé z podepsaných vlád.

Příloha 1

Minimální normalizované rozměny nábojových komor brokovnic sestavené "Gunmakers Association" v Londýně a přijaté "Birmingham and Provincial Gunmakers Association" a anglickými výrobci střeliva

Ráže Označení nominální délkadélka Nábojová komora  Zahloubení pro okraj nábojnice  průměr  hloubka  poloměr zaoblení
 průměr přední  části průměr zadní části
 angl.palcemmangl.palcemmangl.palcemmangl.palcemmangl.palcemmangl.palcemmangl.palcemm
441004,000101,61,03526,31,09027,71,20030,50,1303,30,0300,8
8314823,25082,50,91423,20,93023,651,03526,30,1152,950,0200,5
10314823,25082,50,84521,50,86121,90,93323,70,0741,90,0200,5
10278672,87573,00,84521,50,85921,850,93323,70,0741,90,0200,5
123753,00076,20,80020,30,81520,70,88622,50,0741,90,0200,5
12231702,75069,80,80020,30,81320,660,88622,50,0741,90,0200,5
12212652,56065,00,80020,30,81220,640,88622,50,0741,90,0200,5
14212652,56065,00,76319,40,77519,70,84721,50,0681,750,0200,5
16231702,75069,80,73218,60,74518,920,81520,70,0621,60,0200,5
16212652,56065,00,73218,60,74418,90,81520,70,0621,60,0200,5
20231702,75069,80,68517,40,69817,730,76619,50,0601,550,0200,5
20212652,56065,00,68517,40,69817,730,76619,50,0601,550,0200,5
24212652,50063,50,64916,50,66118,80,72818,50,0601,550,0200,5
28212652,50063,50,61415,60,62615,90,68817,50,0601,550,0200,5
32212652,50063,50,56214,30,57414,60,63616,20,0601,550,0190,4
4102502,00050,80,46511,80,47512,050,53713,70,0601,550,0150,4
360134451,75044,50,41510,550,42410,80,47912,20,0501,30,0150,4

Příloha 2

STANOVY

Článek 1

Mezinárodní stálá komise ručních palných zbraní je složena ze zástupců jednotlivých smluvních států.

Hlasování v komisi se děje podle států, každý stát má právo na jeden hlas.

Článek 2

Hlavním účelem komise je přezkoušení předpisů různých úředních zkušeben palných zbraní, pokud se týče jejich zachovávání podmínek obsažených v Úmluvě, jejíž přílohou jsou tyto Stanovy.

Komise rozhoduje většinou hlasů o sporných otázkách, vznesených ve smyslu článku 8 Úmluvy. Vyjadřuje své mínění o všech dalších otázkách, týkajících se zkoušek palných zbraní, které jsou jí předkládány některým ze smluvních států.

Konečně zkoumá možnosti zlepšení nebo úpravy, které by bylo nutné v zájmu veřejné bezpečnosti včleniti do předpisů o zkouškách palných zbraní.

Článek 3

Jestliže komise uzná za užitečné k tomuto účelu sledovat plynule jisté výzkumy nebo pokusy, může se shromáždit na místě zvoleném pro tyto pokusy buď jakožto komise nebo podkomise.

Článek 4

Soustředění příslušných spisů, dokumentů a publikací, uložení vyražených vzorů uznaných zkušebních úředních značek, třídění, překlady a podávání informací všeho druhu týkajících se zkoušení palných zbraní nejen ve smluvních státech, nýbrž také v jiných státech, jedním slovem služby korespondenční, administrativa a archívy jsou obstarávány Stálou kanceláří sestavenou z předsedy a tajemníka komise, jakož i správce archívu.

Tato kancelář bude mít sídlo v belgickém ministerstvu průmyslu a práce (hlavní správa průmyslu, meteorologický odbor).

Článek 5

Mezinárodní stálou komisi ručních palných zbraní svolává její kancelář. Toto svolání může být provedeno na žádost jednoho ze smluvních států.

Aby nedošlo k průtahům při shromažďování komise, uvědomí každý stát belgickou vládu o jakékoliv změně v seznamu svých zástupců, která to oznámí kanceláři.

Seznam zástupců z předchozího roku bude považován za platný pro běžný rok, v případě, že během měsíce ledna nebyl notifikován opak.

Článek 6

Stálá kancelář předá signatárním státům rozhodnutí učiněná Stálou mezinárodní komisí a zejména jim dodá faksimile a podpisy mezinárodně uznaných zkušebních značek.

Článek 7

Aby bylo zajištěno provádění předchozích ustanovení, budou smluvní státy diplomatickou cestou vyrozumívat belgickou vládu o zákonech, výnosech a předpisech o zkouškách palných zbraní, které jsou v platnosti v příslušných zemích, která je bude předávat Stálé kanceláři, jakož i o všech ostatních dokumentech, které budou touto kanceláří vyžádány.

Článek 8

Výlohy vzniklé činností Stálé kanceláře budou hrazeny belgickou vládou.

Diety zástupců Mezinárodní stálé komise jsou hrazeny příslušnými zeměmi.

Článek 9

Tyto stanovy budou mít stejnou platnost a trvání jako Úmluva, jejíž jsou Přílohou.

Dáno v Bruselu 15. července 1914.

Poznámky pod čarou

*) Většina standardních tlakoměrných přístrojů doposud zkonstruovaných má jenom dvě hlavně, jednu ráže 12, druhou ráže 16. Tyto hlavně mohou být eventuálně doplněny hlavněmi jiných ráží.

**) Tlaky shora uvedené byly změřeny Mezinárodní technickou komisí zkušeben palných zbraní standardními mezinárodními tlakoměrnými přístroji zkonstruovanými během sjednávání této Úmluvy.

Přesunout nahoru