Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků

Částka 42/1965
Platnost od 23.09.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 01.01.1967 (102/1966 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí a Státní banky československé

ze dne 4. září 1965

o financování reprodukce základních prostředků

Ministerstvo financí a Státní banka československá (dále jen "banka") stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru a podle § 20 a 21 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška upravuje financování reprodukce základních prostředků státních organizací.

§ 2

Reprodukce základních prostředků

Státní organizace jsou povinny financovat reprodukci základních prostředků podle nákladů na:

a) udržování a běžné opravy (§ 9),

b) generální opravy (§ 9),

c) investice *),

d) projektové práce (§ 10),

e) jiné investice (§ 11).

§ 3

Financování reprodukce základních prostředků

(1) K financování reprodukce základních prostředků jsou podkladem plány financování reprodukce základních prostředků. Plán financování reprodukce základních prostředků ústředních orgánů a krajských národních výborů je součástí státního rozpočtu a ročních finančních plánů. *)

(2) Údržba a běžné opravy, **) organizační a přípravná činnost investora, výdaje za kompletační činnost vyšších dodavatelů a činnost projekčně inženýrských, popřípadě inženýrských organizací se financuje v hospodářských organizacích na vrub nákladů, u rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací z prostředků na neinvestiční výdaje.

(3) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u hospodářských organizací jsou:

a) fond obnovy +)

b) fond oborové výstavby +)

c) prostředky na nejmenovitou výstavbu stanovené finančním plánem +)

d) úvěry ++)

e) státní rozpočet.

(4) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u rozpočtových organizací a zvláštních rozpočtových organizací jsou:

a) státní rozpočet

b) doplňkové zdroje. *)

(5) Zdrojem financování investic a generálních oprav, projektové dokumentace a jiných investic u příspěvkových organizací jsou vlastní zdroje.

(6) Obnovu základních prostředků (§ 9) lze financovat ze zdrojů na reprodukci základních prostředků i na cizích základních prostředcích, a to v případech, kdy je to hospodářsky nezbytné a je-li zajištěna návratnost vynaložených prostředků.

(7) Podkladem pro stanovení potřeb plánu financování reprodukce základních prostředků jsou:

a) státní plán investic a generálních oprav, jakož i plán projektových prací; dále objemy jiných investic, udržování a běžných oprav určované rozpočtem a finančními plány,

b) výsledek výběrového řízení (§ 4).

(8) Reprodukci základních prostředků investora financuje pobočka banky, v jejímž obvodu je sídlo tohoto investora (dále jen "financující pobočka").

(9) Pro financování jmenovité výstavby otevírá financující pobočka investorovi samostatný účet financování jmenovité výstavby, jehož zůstatek se koncem roku zúčtuje na vrub ústředního rozpočtu.

(10) Peněžní prostředky hospodářské organizace, určené na financování oborové, podnikové a nejmenovité výstavby a příspěvky od jiných organizací se soustřeďují na samostatných investičních účtech této organizace.

(11) Na investiční úvěry otevírá financující pobočka investorovi úvěrové účty.

(12) K financování nejmenovité výstavby rozpočtových a zvláštních rozpočtových organizací řízených ústředně nebo národními výbory otevírá financující pobočka samostatné účty financování na vrub ústředního rozpočtu. Zůstatky na těchto účtech se koncem roku vyúčtují na vrub ústředního rozpočtu.

(13) Na vrub účtů uvedených v odst. 12 provádějí rozpočtové a zvláštní rozpočtové organizace též drobné podnikové a místní investice, financované z doplňkových zdrojů, které budou pro tyto účely předem složeny na zvláštní účet u banky.

§ 4

Výběrové řízení

(1) Pro oborové investice organizuje oborové ředitelství (u hospodářských organizací řízených národními výbory, krajský národní výbor) ve spolupráci s bankou výběrové řízení.

(2) Při výběrovém řízení se provádí výběr nově zahajovaných akcí a rozdělení objemů strojů nezahrnutých do rozpočtů staveb povahy oborových investic, pokud výběr nebyl proveden jiným stanoveným způsobem. *)

(3) Z objemu oborové výstavby vyčlení oborové ředitelství část prostředků na rozestavěné stavby v rozsahu potřebném k dodržení optimálních lhůt výstavby, projektovou dokumentaci a jiné investice, popř. si ponechá rezervu.

(4) Na zbývající objem oborových investic (odst. 2) vypíše oborové ředitelství ve spolupráci s bankou v potřebném časovém předstihu podmínky pro výběrové řízení.

(5) Výběrové řízení se provádí ve lhůtách stanovených časovým plánem pro sestavení návrhů plánů.

(6) Pro výběrové řízení se předkládají bance zejména tyto podklady:

a) ekonomická část schváleného investičního úkolu, popř. pokud jsou vypracovány, ekonomická část a rozpočet k úvodnímu projektu,

b) časový plán provádění stavby, není-li vypracován, tedy doklad o stanovení doby výstavby,

c) u výrobních investic propočet přírůstku hrubého a čistého důchodu, kterého bude dosaženo danou investicí a způsob jejich užití, nebo jiný průkaz efektivnosti investice,

d) další podklady stanovené bankou.

(7) Při výběrovém řízení se:

a) vyloučí stavby, které neodpovídají podmínkám stanoveným pro výběrové řízení,

b) sestaví se pořadí staveb (odst. 2), které přicházejí v úvahu pro zpracování projektové přípravy a realizaci,

c) obdobně se postupuje při rozdělení objemu strojů nezahrnutých do rozpočtu staveb povahy oborových investic, které se zpravidla posuzují souhrnně pro jednotlivé organizace.

(8) V případě, že výběrové řízení bylo prováděno podle přípravné dokumentace, ověří oborové ředitelství a banka dodržení ukazatelů přípravné dokumentace v projektové dokumentaci a při nesouladu se provedou potřebné úpravy.

(9) Při výběrovém řízení se stanoví podíl

a) vlastních finančních prostředků, popř. úvěrů u jednotlivých nově zahajovaných staveb a strojů nezahrnutých do rozpočtu staveb povahy oborových investic na základě efektu jednotlivých akcí,

b) ostatních zdrojů.

§ 5

Podklady pro financování reprodukce základních prostředků

(1) Ústřední investoři rozepíší schválený plán financování reprodukce základních prostředků na podřízené organizace.

(2) Investor předkládá financující pobočce banky v rámci rozpisu plánu, popř. jeho změn u hospodářských organizací

a) plán investiční výstavby s jmenovitým seznamem staveb,

b) plán financování reprodukce základních prostředků,

c) rozhodnutí o výsledku výběrového řízení.

(3) Investor předkládá financující pobočce banky v rámci rozpisu plánu, popř. jeho změn u rozpočtových, zvláštních rozpočtových a příspěvkových organizací

a) plán investiční výstavby s jmenovitým seznamem staveb,

b) oznámení limitů výdajů na reprodukci základních prostředků, ověřené nadřízeným orgánem.

(4) Investor předkládá dále financující pobočce jako podklad financování

a) u jmenovitých staveb a u centrálně posuzovaných oborových a nejmenovitých staveb

aa) schválený rozpočet k úvodnímu (jednostupňovému) projektu stavby a postupně rozpočty k prováděcím projektům jednotlivých objektů a provozních souborů (popř. rozpočty k dodavatelským projektům), pokud nebude odbytová cena stanovena již na úrovni úvodního projektu; u staveb s dokumentací podle dříve platných předpisů, schválený rozpočet k zadávacímu projektu,

ab) schválený časový plán stavby a hospodářské smlouvy na celou dobu trvání stavby,

b) u ostatních staveb a případně generálních oprav a strojů nezahrnutých do rozpočtu stavby, podklady vyjmenované pod písm. a) výjimečně v případech, kde si to banka vyžádá,

c) u projektové dokumentace hospodářské smlouvy o projektové dokumentaci u staveb v případech, kde podle písm. a) a b) předložení dokumentace bude podmínkou financování výstavby.

(5) U jmenovité výstavby centrálně posuzovaných oborových a nejmenovitých staveb a staveb posuzovaných ústředními orgány je podmínkou zahájení financování u nových staveb povolení k zahájení prací.

(6) Banka proplácí prostředky na financování staveb a projektové dokumentace po předložení podkladů, jež jsou podmínkou financování, nejvýše však:

a) u staveb financovaných podle rozpočtu k úvodnímu projektu a rozpočtů k prováděcím projektům do součtu rozpočtových cen budovaných objektů, popř. provozních souborů (podle předložených rozpočtů k prováděcím projektům) při dodržení schválených rozpočtových nákladů celé stavby; u jmenovitých staveb a vybraných oborových a nejmenovitých staveb do výše rozpočtů k prováděcím projektům jednotlivých objektů, popř. podle rozpočtů k dodavatelským projektům,

b) u staveb financovaných podle rozpočtu k zadávacímu projektu do výše rozpočtových nákladů stavby, popř. objektů (provozních souborů),

c) u projektové dokumentace do výše ceny uvedené ve smlouvě, kde je předložení smlouvy podmínkou financování.

(7) Investoři předkládají bance neprodleně po převzetí dokončených dodávek nebo jejich částí u jmenovitých a oborových staveb opis zápisu o převzetí; *) u ostatních staveb předloží tento doklad jen na vyžádání banky.

(8) Po dokončení jmenovitých, oborových a centrálně posuzovaných nejmenovitých staveb předloží investoři bance technickoekonomické vyhodnocení stavby; u ostatních staveb předloží tento doklad jen na vyžádání banky.

§ 6

Financování reprodukce základních prostředků prováděné ve vlastní režii

(1) Za reprodukci základních prostředků prováděnou ve vlastní režii se považují dodávky, které investor provádí zcela nebo převážně svými vlastními zaměstnanci, popřípadě svépomocí.

(2) Veškeré náklady spojené s přípravou a prováděním prací a dodávek ve vlastní režii proplácejí hospodářské organizace do doby vyfakturování provedených prací z kontokorentních resp. obratových účtů.

(3) Rozpočtové organizace a zvláštní rozpočtové organizace hradí náklady spojené s přípravou a prováděním dodávek ve vlastní režii z příslušných neinvestičních položek. Po dokončení prací nebo stanovené etapy výstavby se odvede příslušná částka z výdajů na reprodukci základních prostředků v rozpočtových cenách do příjmů rozpočtu.

§ 7

Postup při zastavování výstavby

(1) Dojde-li výjimečně k zastavení výstavby, proplácejí se z investičních prostředků:

a) provedené dokončovací práce v rámci rozpočtu stavby,

b) uskutečněné dodávky strojů a zařízení,

c) zabezpečovací, konzervační (popř. udržovací a dekonzervační) práce podle zvláštního rozpočtu,

d) náklady na dodanou projektovou dokumentaci, popř. na její rozpracovanou část.

(2) Náklady na výstavbu, *) která byla trvale zastavena a kterou nelze hospodárně využít, se odepíší na vrub zdrojů, z nichž byla výstavba financována. K odpisu je třeba schválení

a) nadřízeného orgánu u podnikové a nejmenovité výstavby,

b) vedoucího příslušného ústředního orgánu v dohodě s generálním ředitelem banky u oborové výstavby a u centrálně posuzované nejmenovité výstavby,

c) vlády u jmenovité výstavby,

d) jsou-li investorem národní výbory nebo organizace jim podřízené, je třeba v případě uvedeném pod písm. a) schválení rady krajského národního výboru, v případě uvedeném pod písm. b) schválení rady krajského národního výboru v dohodě s generálním ředitelem banky.

(3) Do nákladů uvedených v předchozím odstavci patří i náklady na zařízení k montáži a na projekty, a to i v případech, že k realizaci stavby vůbec nedojde.

(4) S majetkem nabytým z výstavby, na níž byly práce trvale zastaveny, se naloží jako s přebytečným národním majetkem. **)

§ 8

Dobropisy

Částky dobropisů, došlé v běžném roce a týkající se dodávek uskutečněných do 31. prosince uplynulého roku, odvádí banka s výjimkou převisového období do ústředního rozpočtu u veškeré výstavby rozpočtových organizací a zvláštních rozpočtových organizací, u jmenovité výstavby hospodářských organizací a oborových staveb účelově financovaných ze státního rozpočtu.

§ 9

Udržování, běžné a generální opravy

(1) Obnova základních prostředků se zajišťuje především udržováním, běžnými a generálními opravami (obnova postupná) nebo obnovovacími investicemi (obnova konečná - při současném vyřazení obnovovaného základního prostředku).

(2) Udržování je běžné, pravidelné ošetřování základních prostředků a péče o ně.

(3) Běžnými opravami (provozními, středními apod.) jsou odstraňovány dílčí opotřebení, závady, nedostatky funkční nebo vzhledové.

(4) Generální opravou se odstraňují důsledky opotřebení nebo poškození základních prostředků a obnovuje se a pokud možno i zvyšuje jejich užitečnost, např. výkonnost a jiné technické vlastnosti. Generální oprava se provádí zpravidla na jednotlivém základním prostředku.

(5) Při generální opravě strojů a zařízení dochází k výměně nebo opravě většího počtu součástí anebo podstatných součástí. Výměna nebo oprava pouze jednotlivé součásti stroje nebo zařízení není generální opravou.

(6) Při generální opravě budov a staveb se obnovují jejich podstatné části.

(7) Při generální opravě, kde je to možné a ekonomicky opodstatněné, je nutno provádět i modernizaci základních prostředků, zvyšující jejich pořizovací cenu.

(8) Generální opravu strojů lze provést též předáním celého stroje k opravě výměnným způsobem.

(9) Generálními opravami nejsou zejména

a) úpravy, jimiž vznikají nové základní prostředky a úpravy, jimiž se má u základních prostředků změnit jejich dosavadní funkce a účel, pokud je tato změna spojena se změnami konstrukčními; u budov a staveb se pokládá za změnu účelu např. přeměna výrobních základních prostředků (jako celku nebo jejich podstatných částí) na základní prostředky nevýrobní a opačně a dále úpravy, kterými je zvyšována pořizovací cena základního prostředku (s výjimkou případů uvedených v odstavci 7),

b) nahrazení stroje, zařízení, budovy, nebo stavby tvořící samostatný inventární předmět jiným předmětem,

c) nástavby, přístavby, zřizování bytů v půdních a jiných prostorách a komplexní rekonstrukce základních prostředků,

d) vestavby a zlepšování vybavenosti základních prostředků, nejde-li o modernizaci prováděnou v rámci generálních oprav podle odstavce 7).

Úpravy základních prostředků uvedené pod písm. a) až d) jsou investicemi.

(10) Za generální opravu se nepovažují opravy strojů a zařízení s nákladem nižším než 1 000 Kčs a opravy staveb s nákladem nižším než 5 000 Kčs v jedné akci. Takové opravy jsou běžnými opravami.

§ 10

Projektové práce

(1) Projektová dokumentace *) financovaná z investičních prostředků zahrnuje náklady na dokončenou a předanou projektovou dokumentaci pro výstavbu a generální opravy, a to:

a) úvodní, jednostupňové, popřípadě zadávací projekty,

b) prováděcí projekty,

c) autorský dozor.

(2) Z neinvestičních prostředků se platí ostatní přípravné a projektové práce:*)

a) rozvojové studie výstavby odvětví a oborů,

b) investiční studie a investiční úkoly,

c) územní plány (včetně územně technických podkladů a urbanistických soutěží),

d) projekty typizace ve výstavbě,

e) projekty pro experimentální ověřování ve výstavbě (experimentální studie, projekty a podobné úkoly),

f) tvorba technickohospodářských ukazatelů,

g) projekty pro hospodářskotechnické úpravy půdy,

h) projekty pro výstavy a veletrhy v zahraničí,

i) projektové soutěže,

j) technická pomoc poskytovaná projektovými organizacemi,

k) projekty pro vývoz,

l) ostatní práce neinvestiční povahy (vyjma vícetisky).

§ 11

Jiné investice

(1) Jiné investice financované z investičních prostředků zahrnují náklady:

a) na úplatný převod pozemků, budov, staveb, strojů, zařízení a inventáře,

b) na investiční výstavbu a generální opravy v cizině ze zahraničních hmotných zdrojů,

c) muzejní předměty bez zřetele na výši kupní ceny,

d) výtvarná a umělecká díla bez zřetele na výši nákupní ceny, kromě děl, které jsou součástí budov a staveb,

e) náhrady za odnětí půdy zemědělským účelům pro výstavbu,

f) na úplatný převod (popř. nákup) objektů zařízení staveniště dočasného charakteru.

§ 12

Všeobecná ustanovení

(1) Banka je povinna financovat reprodukci základních prostředků, jakmile jsou dodrženy ustanovení této vyhlášky a ostatní povinnosti stanovené jako podmínka provádění výstavby.

(2) Proti organizacím, které porušují ustanovení této vyhlášky, a ostatní povinnosti stanovené jako podmínka provádění výstavby, použije banka podle povahy případu některá z těchto opatření:

a) odmítne zahájit financování nově zahajovaných staveb,

b) přeruší financování jednotlivých objektů (provozních souborů) nebo staveb,

c) váže použití prostředků státního rozpočtu na reprodukci základních prostředků,

d) zrychlí splátky investičních úvěrů,

e) odmítne poskytování nových investičních úvěrů,

f) zvýší úrokové sazby z investičních úvěrů.

(3) Dříve než banka použije opatření uvedená v odstavci 2, uvědomí o tom třicet dní předem investora a dodavatele, popř. jejich nadřízené orgány.

(4) Ústřední orgány vydají v dohodě s ministerstvem financí a ústředím banky podle potřeby pro obor své působnosti podrobnější pokyny k vymezení oprav jednotlivých druhů základních prostředků (§ 9) a provádění obnovy v cizích základních prostředcích (§ 3 odst. 6).

(5) Financování reprodukce základních prostředků jiných socialistických organizací (výrobní a spotřební družstva, společenské organizace aj.) se upraví dohodou ústředí banky s příslušnými ústředními orgány v souladu s hospodářským zákoníkem a se zásadami této vyhlášky.

§ 13

Výjimky a odchylky

Ministerstvo financí může ze závažných důvodů povolit výjimky a odchylky z ustanovení § 1, § 2, § 3 odst. 1 až 7, § 8, § 10, § 11 této vyhlášky, z ostatních ustanovení ústředí Státní banky československé.


Závěrečná ustanovení

§ 14

Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva financí a Státní banky československé č. 6/1964 Sb., o financování, rozpisu a kontrole reprodukce základních prostředků,

b) vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí č. 46/1963 Sb., o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích,

c) směrnice ministerstva financí čj. 131/51 651/1960, o kompletační přirážce uveřejněné ve Věstníku ministerstva financí č. 15/1960.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Ministr financí:

Dvořák v. r.

Generální ředitel

Státní banky československé:

dr. Pohl v. r.

Poznámky pod čarou

*) Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství č. 55/65 Sb., a směrnice pro zvelebení měst a obcí občanskou svépomocí (akce Z) vydané vládní komisí pro zvelebení měst a obcí ve Sbírce instrukcí pro národní výbory č. 15-16/1960.

*) Podrobnosti stanoví metodické pokyny ministerstva financí pro sestavení návrhu státního rozpočtu a finančních plánů.

**) U organizací, kde je schválen fond údržby (fond oprav), ze zdrojů tohoto fondu.

+) Tvorbu a užití stanoví vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství č. 90/1965 Sb.

++) Vyhláška Státní banky československé o úvěrování socialistických organizací a o úrocích č. 95/1965 Sb.

*) Metodické pokyny Státní plánovací komise pro vypracování státního plánu rozvoje národního hospodářství č. 55/1965 Sb.

*) § 292 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 102/1958 Ú. l., o účetní evidenci hospodářských, rozpočtových a jiných organizací.

**) Vyhláška ministerstva financí o správě národního majetku č. 94/1965 Sb.

*) Podrobnosti určují metodické pokyny pro sestavení návrhu státního rozpočtu a finančních plánů.

Přesunout nahoru