Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 9/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 6/1965
Platnost od 23.02.1965
Účinnost od 26.11.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. ledna 1965

o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Dne 26. listopadu 1964 byla v Káhiře podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.

Úmluva na základě svého článku 13 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dne 26. listopadu 1964.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

David v. r.

ÚMLUVA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Sjednocené arabské republiky vedeny přáním přispívat ve vzájemné spolupráci ke stálému rozvoji zdravotnictví a zlepšování lékařské péče a prohlubovat a upevňovat přátelské vztahy mezi svými zeměmi, rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci

vláda Československé socialistické republiky

dr. Josefa Plojhara, ministra zdravotnictví,

a vláda Sjednocené arabské republiky

dr. Mohameda El Nabawy El Mohandise,

ministra zdravotnictví,

kteří po výměně svých plných mocí, které shledali v dobrém pořádku a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci mezi oběma zeměmi a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti v oblasti výchovy zdravotnických pracovníků a v oblasti organizace zdravotnictví a jeho řízení, zejména na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemické péče, zdravotnické osvěty a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat informace a materiály týkající se sjezdů, konferencí a zasedání, které se zabývají zdravotnickou problematikou. Pokud by některá ze smluvních stran pořádala tyto akce s mezinárodní účastí, zašle pozvání druhé smluvní straně.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat lékařskou literaturu, učební pomůcky, zdravotnické filmy, názorné pomůcky a jiné materiály zdravotnické osvěty.

Článek 5

Smluvní strany budou usnadňovat vzájemné vysílání a přijímání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich studia, doškolování a získávání specializace, popřípadě za účelem studia některých druhů chorob.

Článek 6

Smluvní strany si budou vyměňovat za účelem spolupráce v boji proti infekčním nemocem zkušenosti v otázkách prevence, diagnostiky a léčení těchto nemocí, jakož i přehledy o epidemiologické situaci na jejich území.

Článek 7

Smluvní strany budou rozvíjet a prohlubovat spolupráci a výměnu zkušeností zejména mezi výzkumnými ústavy, středními zdravotnickými školami a jinými zdravotnickými zařízeními.

Článek 8

Československá strana bude napomáhat při uskutečňování zdravotnických programů Sjednocené arabské republiky zejména tím, že bude na žádost příslušných orgánů Sjednocené arabské republiky vysílat profesory a jiné zdravotnické pedagogy, jakož i odborníky pro zřizování a řízení zdravotnických, léčebných, výzkumných a specializovaných ústavů, laboratoří a jiných zdravotnických zařízení, jakož i jiné zdravotnické odborníky potřebné pro plnění těchto programů.

Článek 9

Příslušné orgány a instituce smluvních stran budou vzájemně přijímat občany druhé smluvní strany do svých zdravotnických zařízení k léčení a poskytnou občanům druhé smluvní strany, pobývajícím na jejich území, nezbytné léčení při náhlém onemocnění. Podrobnosti, zejména rozsah a podmínky, stanoví ministerstva zdravotnictví smluvních stran zvláštní dohodou v souladu s ustanovením článku 11 písm. d) této Úmluvy.

Článek 10

Prováděním této Úmluvy jsou pověřena ministerstva zdravotnictví smluvních stran, která budou podle potřeby sjednávat konkrétní plány spolupráce.

Článek 11

Úhradu nákladů vyplývajících ze spolupráce podle této Úmluvy budou smluvní strany provádět podle těchto zásad:

a) lékařská literatura, učební a názorné pomůcky, filmy a zdravotnicko-osvětový materiál se budou vyměňovat bezplatně;

b) při vzájemném vysílání delegací nebo při návštěvách sjezdů a konferencí hradí vysílající strana náklady na cestu do místa určení a zpět; hostitelská strana hradí náklady za přiměřené ubytování, stravování a místní cestovné souvisící s programem sjezdu nebo konference;

c) náklady spojené s vysíláním a pobytem lékařů a jiných zdravotnických pracovníků na území druhé smluvní strany bude hradit smluvní strana, v jejíž prospěch nebo na jejíž žádost byly tyto osoby vyslány, pokud nebude dohodnuto jinak;

d) náklady spojené s poskytnutím ústavního a jiného léčení ve smyslu ustanovení článku 9 této Úmluvy bude hradit smluvní strana, která nemocné vysílá.

Článek 12

Vzájemné vyúčtování nákladů podle ustanovení článku 11 této Úmluvy se bude provádět prostřednictvím státních bank smluvních stran v souladu s příslušnou platební dohodou platnou mezi oběma smluvními stranami.

Článek 13

Tato Úmluva vstupuje v platnost dnem podpisu; uzavírá se na dobu pěti let a její platnost se prodlužuje vždy na dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Káhiře dne 26. listopadu 1964 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky

dr. Plojhar v. r.

Za vládu Sjednocené arabské republiky

dr. Mobandis v. r

Přesunout nahoru