Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím

Částka 41/1965
Platnost od 25.08.1965
Účinnost od 01.09.1965
Zrušeno k 01.01.1978 (97/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 12. srpna 1965

o ochraně stromů rostoucích mimo les

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 55 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):


ČÁST I

Výkup surového dříví

§ 1zrušeno

Výkup surového dříví z lesazrušeno

§ 2, § 3zrušeno

Těžba a výkup surového dříví ze stromů rostoucích mimo les

§ 4

(1) Kácet stromy rostoucí mimo les, na něž se nevztahují ustanovení zákona o rozvoji rostlinné výroby, *) lze jen se souhlasem místního národního výboru.

Jde-li však o stromy

a) v břehových porostech,

b) působící jako větrolamy,

c) určené k ochraně strží, svahů, slatin a rašelinišť,

d) registrované v zájmu všeobecné ochrany přírody,

e) zvlášť chráněné podle předpisů o státní ochraně přírody,

f) patřící k některé kulturní památce,

g) v zátopovém území, **)

lze je vykácet pouze se souhlasem okresního národního výboru daným v součinnosti s orgánem státní ochrany přírody [písm. d) a e)], popřípadě s orgánem státní památkové péče [písm. f)]. Národní výbory zejména dbají, aby nebylo povoleno kácení stromů, které by způsobilo jejich nadměrnou těžbu nebo narušení vzhledu krajiny.

§ 5 – § 8zrušeno

ČÁST IIzrušeno

§ 9 – § 12zrušeno

Mimořádné povolování těžby dříví pro vlastní potřebu vlastníků (uživatelů) lesůzrušeno

§ 13 – § 15zrušeno


ČÁST III

Závěrečná ustanovení

§ 16

Zrušuje se:

1. vyhláška ministerstva zemědělství č. 32/1960 Sb., o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím,

2. dosud nezrušená ustanovení vyhlášky č. 331/1951 Ú. l. (č. 360/1951 Ú. v.), o ochraně stromů rostoucích mimo les a o hospodaření dřívím z nich vyrobeným,

3. prováděcí směrnice k vyhlášce č. 32/1960 Sb. (reg. č. 64/P-1960 Sbírky směrnic pro národní výbory) a dodatek k těmto směrnicím poř. č. 58/1961 Věstníku ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1965.


Ministr:

Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 11, 29, 30 zák. č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, § 46 a 47 vyhl. č. 62/1964 Sb.

**) § 10 odst. 1 písm. b) zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství.

*) Zákon č. 2/1958 Zb. SNR, o úpravě poměrů a obhospodařování společně užívaných lesů bývalých urbarialistů, komposesorátů a podobných útvarů.

*) Podle vyhlášky č. 92/1962 Sb., o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa.

**) Výnos býv. MLDP ze dne 13. 10. 1953 č. j. 34 327/53-37.

Přesunout nahoru