Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Částka 39/1965
Platnost od 17.08.1965
Účinnost od 01.09.1965
Zrušeno k 01.09.1970 (87/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 7. července 1965

o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) a podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:


ČÁST I

Učební obory

§ 1

(1) Počínaje školním rokem 1966/67 budou učni vychováváni v učebních oborech a za podmínek uvedených v příloze 1 této vyhlášky. Tyto učební obory a podmínky platí výjimečně i pro učně, jejichž výchova v učebním poměru začne školním rokem 1965/66, dá-li k tomu povolení ministerstvo školství a kultury na návrh příslušného ústředního orgánu podaného v dohodě se Státní plánovací komisí. Povolení lze udělit, jsou-li vytvořeny všechny podmínky pro výchovu a vzdělávání učňů.

(2) Nebude-li povolena výjimka uvedená v odstavci 1, výchova učňů, která začne školním rokem 1965/66, se dokončí v učebních oborech a za dobu vyplývající z dosavadních předpisů; vyhrazení oboru pro hochy nebo dívky, počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku a zařazení učebních oborů do kategorií pro stanovení měsíční odměny a preference se však řídí již přílohou 1 této vyhlášky. Délka přípravného období se upravuje u tříletých učebních oborů na 22 měsíců a u dvouletých učebních oborů na 10 měsíců.

(3) U učňů, kteří ve školním roce 1965/66 jsou v druhém nebo třetím roce učebního poměru, se dokončí výchova v učebních oborech a za podmínek vyplývajících z dosavadních předpisů; počet učňů na jednoho mistra odborného výcviku a zařazení učebních oborů do kategorií pro stanovení měsíční odměny a preference se však řídí již přílohou 1 této vyhlášky. Pro délku přípravného období platí ustanovení odstavce 2.

§ 2

Mládež musí být způsobilá pro zvolený učební obor a při vzniku učebního poměru splňovat stanovené podmínky.

§ 3

Teoretické vyučování učňů v učebních oborech skupiny 16 Rukodílná umělecko řemeslná výroba zajišťuje Školský ústav umělecké výroby v Praze.

ČÁST IIzrušeno

§ 4 – § 6zrušeno

Stravování a ubytování učňůzrušeno

§ 7 – § 16zrušeno


ČÁST IIIzrušeno

§ 17, § 18zrušeno

§ 19

(1) Ministerstvo školství a kultury v dohodě se Státním úřadem sociálního zabezpečení a Ústřední radou odborů může upravit odchylně dobu učebního poměru pro mládež se změněnou pracovní schopností.

§ 20

Výjimky z ustanovení této vyhlášky povoluje ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem financí, Státní plánovací komisí, Ústřední radou odborů a příslušnými ústředními orgány.

§ 21

Zrušuje se

vyhláška ministerstva školství a kultury č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, ve znění vyhlášek č. 57/1962 Sb., č. 83/1962 Sb., č. 35/1963 Sb. a č. 75/1964 Sb.,

vyhláška ministerstva školství a kultury č. 130/1958 Ú. l., o finančním a hmotném zabezpečení učňů a směrnice ústředních orgánů, vydané k jejímu provedení,

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 10. července 1961 čj. 32 327/61-II/5, o povolení výjimky v náboru dívek do učebních oborů v resortu ministerstva stavebnictví,

výnos ministerstva školství a kultury ze dne 14. prosince 1960 čj. 42 756/60-II/5, o normě počtu učňů na jednoho mistra odborného výcviku a vychovatele.

§ 22

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1965.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 60/1967 Sb. Čl. II

Výchova učňů, kteří ve školním roce 1967/68 budou v těchto oborech ve 2. nebo 3. roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 25/1969 Sb. Čl. II

Výchova učňů v učebních oborech uvedených v čl. I č. 1, kteří ve školním roce 1969/70 budou v těchto oborech ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena za podmínek stanovených dosavadními předpisy.


Ministr:

Císař v. r.


Příloha 1

I. PŘEHLED SKUPIN UČEBNÍCH OBORŮ

01 Hornictví

02 Hutnictví

03 Chemie

04 Strojírenství a ostatní kovodělná výroba

05 Elektrotechnika

06 Stavebnictví

07 Stavební hmoty, keramika a sklářství

08 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

09 Polygrafie, zpracování papíru, film a fotografie

10 Textil a oděvnictví

11 Zpracování kůže a výroba obuvi

12 Potravinářství

13 Zemědělství a lesní hospodářství

14 Doprava a spoje (provozní obory)

15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby

16 Rukodílná umělecko řemeslná výroba

II. UČEBNÍ OBORY A PODMÍNKY PRO VÝCHOVU UČŇŮ

Doba učebního poměru pro mládež, která ukončila
školní docházku
povinně úplné školní střední
všeobecné vzdělání
Označení učebního oboruČíslo
NázevVyhrazen pro
hochy - H
dívky - D
Stručný popis učebního oborucelkem (roků)z toho délka přípravného období (měs.)celkem (roků)z toho délka přípravného období (měs.)Označení kategorie měsíční odměny a preference †)Počet učňů na 1 mistra odborného výcvikuČíselný znak odpovídajících učebních oborů podle dosavadních předpisů
1234567891011
01 - Hornictví
0101horník pro uhelné dolyHDobývání uhlí v hlubině. Ražení, vyztužování a výstroj důlních děl. Důlní doprava. Údržba, zmáhání a rozšiřováni důlních děl. Obsluha a běžná údržba důlních strojů a zařízení.31819A*)12-15*)0101
0102horník pro rudné dolyHDobývání a těžba rud a užitkových nerostů. Ražení a vystrojování důlních děl. Obsluha a běžná údržba důlních strojů, dopravních zařízení a výstroje.3139A*)12-150102
0103rubač a razičHDobývání uhlí v porubech, ražení překopů, směrných a úpadních chodeb, zakládání horniny do vyrubaných prostor.31819A*)12-150103
0104koksařHOprava uhlí pro koksování, příprava vsázek, výroba koksu a chemických produktů při koksování. Obsluha koksárenských baterií 1 Jiného zařízení koksovny.3229A*)12-150104
0105strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků HPráce v komplexně mechanizovaném porubu, obsluha dobývacích a razících strojů a ražení důlních děl. 3181,59A')12-150105

†) Kategorie měsíční odměny je vyznačena písmeny A, B, C, a znaménkem *) preferované učební obory, ve kterých se učňům poskytuje v přípravném období bezplatné ubytování a stravování a neubytovaným učňům jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo.

*) V učebním oboru č. 0101 je na 1 mistra odborného výcviku až 30 učňů, pokud jsou učni přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

1234567 891011
0106strojník dopravních zařízeníHObsluha důlních dopravních zařízení, jejich montáž a demontáž a běžná údržba, zavádění signalizačních zařízení.3181,59A*)12-150106
0107důlní zámečníkHMontáž, údržba a opravy důlních strojil a zařízení.3221,510A*)8-120107
0103důlní elektromontérHMontáž, Instalace, připojování, údržba a opravy elektrických strojů, stavba důlního rozvodu elektrické energie.3221,510A*)8-120103
02 - Hutnictví
0201hutník u vysoké peceHObsluha vysoké pece. Příprava licích polí, žlabů a žlábků pro odpich surového železa a strusky. Účast na opravách jednotlivých částí pece.3221,510A*)10-130201
0202hutník-ocelářHObsluha ocelářských pecí. Zavážení pecí základními a pomocnými materiály. Odebírání a příprava zkoušek kovů a strusky pro rozbor.3221,510A*)10-130202
0211hutník neželezných kovůHTavba a rafinace neželezných kovů a jejich slitin. Obsluha a běžná údržba pece.3221,510A*)10-130211
0221valcíř trubHVálcování trub zateplá a zastudena. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,510A*)10-130221
0222valcíř profilůHVálcování všech druhů profilů. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,510A*)10-130222
0223valcíř plechůHVálcování všech druhů plechů zateplá 1 zastudena. Seřizování a údržba válcovacích stolic.3221,510A*)10-130223
0231tažeč drátů
tažečka drátů
H DTažení ocelových drátů všech rozměrů na jednoduchých i vícenásobných strojích. Seřizování a údržba tažných strojů, nástrojů a pomocných zařízení.21018A*)10-130231
0232pletař lanHOdborné práce při výrobě a opravách ocelových lan všech druhů. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.21016B*)10-130232
0233řetezář
řetězářka
H DVýroba svařovaných řetězů, příslušenství, obsluha, údržba a seřízení strojního řetězářského zařízení.21016A*)10-130233
0241zkoušeč kovů
zkoušečka kovů
H DOdborné práce v technické fyzikální laboratoři při mechanických zkouškách materiálu.--1,510B10-130241
0242laborant pro hutě
laborantka pro hutě
H
D
Odborné práce v provozní chemické laboratoři hutních závodů. Odebírání vzorků, zkoušky a rozbory podle předpisů.--1,510B10-130242
1234567801011
0243laborant pro rudné doly laborantka pro rudné dolyH DOdborné práce v provozní chemické laboratoři rudných dolů. Odebírání vzorku, zkoušky a rozbory podle předpisů.-1110B10-130243
03 - Chemie
0301provozní chemik
provozní chemička
H DOdborná obsluha provozních chemických zařízení a aparatur při výrobě chemických látek. Běžná údržba strojního zařízení a základní znalosti funkcí měřicích a regulačních přístrojů. Provádění kontrolních rozborů a zkoušek.3221,510A*)8-120301
0302provozní chemik ropař
provozní chemička ropařka
H DOdborné řízení provozních chemických aparatur a zařízení při zpracování ropy, Jejich běžná údržba a provádění provozních kontrolních rozborů a zkoušek.322110A*)8-120302
0303provozní chemik palivář
provozní chemička palivářka
H DOdborné řízení chemických zařízení a aparatur při úpravě tuhých a kapalných paliv hydrogenací a při výrobě syntetického lihu. Běžná znalost inspekční údržby výrobního zařízení. Provádění provozně kontrolních rozborů a zkoušek.3221,510A*)8-120303
0304provozní chemik vláknař
provozní chemička vláknařka
H DOdborná řízení chemických provozních aparatur a zařízení pří výrobě umělých vláken vískózových, polyamidových 1 ostatních chemických vláken. Běžná údržba výrobního zařízení a ovládání měřicí a regulační techniky. Provádění provozně kontrolních rozborů a zkoušek.3221,510A*)8-120304
0305provozní chemik nátěr, hmot provozní chemička nátěr, hmotH DOdborná řízení výrobních aparatur, strojů a zařízeni pří výrobě nátěrových hmot, tiskových, chromových a práškových barev, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů během výroby a osvojování základních úkonů údržby.3221,510B*)8-120303
0306plastikář
plastikářka
H DObsluha a seřizování strojů a zařízení pro zpracování plastických hmot a úpravu hotových výrobků, řízení výrobních a technologických procesů podle daných předpisů, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů, odstraňováni Jednoduchých závad v provozu. Základní údržba strojů a provozního zařízení.32218B*)8-120303
1234567891011
0307strojník papírenské výrobyHVýroba a zušlechťování vláknitých papírenských pololátek, výroba, zušlechťování a zpracování papíru a lepenek. Obsluha a základní péče o stroje a výrobní zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek. 3221,510B*)8-120307
0308provozní chemik gumař
provozní chemička gumařka
H DOdborné řízení a obsluha strojů při výrobě a zpracování technické pryže, pneumatik a ostatních pryžových výrobků. Provádění provozně kontrolních zkoušek a jednoduchých oprav na výrobních zařízeních.3221,510B*)8-120308
0308vulkanizérHObnova a opravy pneumatik a pryžových transportních zařízení. Provádění provozně kontrolních zkoušek a jednoduchých oprav na výrobních zařízeních.32218B*)8-120309
0310provozní chemik fotografických materiálů provozní chemička fotografických materiálůH DOdborné řízení výrobních strojů, měřicích, regulačních, signalizačních přístrojů a ostatního zařízeni při výrobě negativního a pozitivního materiálu, provádění provozně kontrolních zkoušek a rozborů, správné balení a označování vyrobených fotografických materiálů.32218B*)8-120310
0311chemická laborantkaDZákladní odborné práce v chemických laboratořích provozních 1 výzkumných. Odebírání vzorků, zkoušky a rozbory podle předpisů.32218C8-120311
0312lisař plastických hmot
lisařka plastických hmot
H DOprava, příprava a zpracováni termoplastů a termosetů lisováním a vstřikováním.21016C8-12
0331farmaceutický chemik
farmaceutická chemička
H DOdborné práce spojené s výrobou léčiv. Jednoduché praktické zkoušky a měření při kontrole výroby.322110B8-120331
0341úpravárka chemických vlákenDObsluha zařízení sloužícího k úpravě a zušlechťování chemických vláken. Řízení úpravářských a zušlechťovatelských procesů, provádění provozně kontrolních zkoušek. Odstraňování jednoduchých provozních závad a základní preventivní údržba provozního zařízení.21016B8-120341
0351zpracovatel papíru
zpracovatelka papíru
H DVýroba vlnité a hladké slepované lepenky, nejrůznější druhy zušlechťování papíru. Průmyslová výroba všech druhů papírových a lepenkových výrobků. Obsluha strojního zařízení a měřicí techniky, provádění preventivní údržby.21016B8-120351
1234567891011
0361preparátor
preparátorka
H DSběr, úprava, konzervace a preparace přírodovědného materiálu. Zhotovování přírodovědných preparátů pro dokumentační, výstavní a školské účely. --210A*)indiv. výcvik0361
04 - Strojírenství a ostatní kovodělná výroba
0401slévačHStrojní a ruční vytváření slévárenských forem. Výroba jader, lití kovů do forem.3181,59A')8-120401
0402jádrařkaDRuční a strojní zhotovování, sušení a konečná úprava slévárenských Jader. Oprava Jednoduchých slévárenských jader. Obsluha foukacího a lisovacího stroje při výrobě jader.21016A*)8-12
0403dřevo-modelářHVýroba a opravy dřevěných modelů, šablon, Jaderníků i modelového zařízení.3221,510C8-120403
0404kovo-modelářHVýroba a opravy běžných kovových modelů, Jaderníků, šablon a modelních desek.3221,510C8-120404
0405kovářHVýroba částí strojů a zařízení ručním a strojním kováním. Obsluha a běžná údržba kovářských pecí a výhní.322110A*)8-120405
0408kaličHTepelné a tepelně chemické zpracování nástrojů a Jiných strojních součástí z uhlíkových rychlořezných a legovaných ocelí.322110B*)8-120406
0407odlévač kovů pod tlakemHLití kovů do forem pod tlakem.3131,510A*)8-12
0408kotlářHVýroba, montáž a opravy kotlů, nádrží, potrubí a ostatního příslušenství. Příprava kotlů a armatur pro tlakové zkoušky.322110B*)8-120408
0409potrubářHOdborné práce při výrobě a montáži potrubí všech rozměrů, nádrží a přístrojů z ocelí a neželezných kovů. Mědikovecké práce.32211018-120409
0420montér výtahůHVýroba, údržba a opravy všech druhů osobních a nákladních výtahů.3221,510B8-10-
0421montér ocelových konstrukciHVýroba ocelových částí mostů, stavebních konstrukcí, stožárů, jeřábů, konstrukcí v hutích a Jiných provozech, jejich montáž a opravy.322110B8-120421
0422strojní zámečník
strojní zámečnice
H DRuční a strojní výroba a opravy součástí strojů a zařízení. Montáž strojů a zařízení.3221,510C8-120422
0423nástrojař nástrojařkaH DVýroba a opravy běžných obráběcích a lisovacích nástrojů, přípravků a měřidel.3221,510C8-120423
1234567891011
0424provozní zámečníkHÚdržba a opravy strojů a zařízení v provozech určitého výrobního odvětví.3221,510C8-120424
0425chladírenský mechanik chladírenská mechaničkaH
D
Montáž, provoz a údržba chladírenských zařízení.3221,510C8-120425
0427zámečník kolejových vozidelHProvozní a periodické opravy mechanické částí železničních trakčních vozidel a vozů, opravy a výměna jejich příslušenství.3221,510C7-138427
0428lodní mechanikHObsluha, údržba a opravy hnacích strojů [hlavních a pomocných), kormidelních a palubních strojů a zařízení (kormidlo, navijáky, vrátky apod.) a navigačních přístrojů (radiolokátor, radioelektrická stanice, hloubkoměr atd.). Řízení plavidla a technika plavby.3221,510C7-130423
0429stavební zámečníkHVýroba, montáž a opravy stavebních ocelových konstrukcí, zejména oken, dveří, zábradlí, střešních konstrukcí, portálů apod.3221,510B*)8-120429
0431váhař
váhařka
H DMontážní práce při výrobě, opravy a údržba váhových zařízeni všech druhů.3221,59C8-120431
0432puškař
puškařka
H DVýroba a opravy veškerých obranných, loveckých a sportovních zbraní. Zhotovování kovových i dřevěných dílců zbraní.322110C8-120432
0435klempířHVýroba, montáž a opravy běžných průmyslových, stavebních a užitkových klempířských výrobků.3221,510B8-12 (4-8 na montáži)0435
0437karosář
karosařka
H DVýroba a opravy plechových částí i dřevěných koster karosérií. Plechování karosérií, jejich montáž, dokončovací práce a dodatečné úpravy povrchu.3221,510C8-120437
0438zámečník drakuHVýroba, montáž a opravy draků letadel z jemných plechů, litých a lisovaných součástí.3221,510C8-120438
0441soustružník kovů
soustružníce kovů
H DObrábění běžných kovových součástí na soustruzích různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů.311,510C8-120441
0442írézař írézařkaH DObrábění běžných kovových součástí na frézkách různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů.3221,510C8-120442
0443brusič kovů
brusička kovů
H DObrábění běžných kovových součástí na bruskách různých typů. Seřizování a běžná údržba těchto strojů.3221,510C8-120443
1234567891011
0144horizontkářHPráce na horizont., vyvrtávacích strojích a souřadnicových vrtačkách, univerzálních strojích pro opracování předmětů skříňovitého tvaru.3221,510C8-12-
0445ostřič nástrojůHOstření a lapování veškerých nástrojů z rychlořezných ocelí a slinutých karbidů.21016B8-12-
0446obráběčka kovůDObrábění na jednoduchých jednoúčelových strojích a seřízených výrobních zařízeních.21016C8-12
0451automechanik automechanickáH DÚdržba a opravy motorových vozidel všech druhů, spalovacích motorů, podvozků 1 běžné opravy elektrické výzbroje.3221,510C8-12 (6-10 ve II. r. učení)0451
0452mechanik motorových lokomotiv a motorových vozůHÚdržba a opravy všech druhů spalovacích motorů, převodových zařízení a Jejich příslušenství u motorových lokomotiv a opravy Jednotlivých součástí uvedených celků.3221,510C7-130452
0453letecký mechanikHDemontáž, montáž, opravy a seřizování leteckých motorů a draků letadel.322216C6-100453
0454chirurgický mechanik chirurgická mechaničkaH DVýroba a opravy chirurgických nástrojů a lékařského zařízení.3221,510C8-120454
0455ortopedický mechanik ortopedická mechanickáH DSestavování ortopedických pomůcek a konstrukce protéz.322l,510C6-80455
0456mechanik vakuových zařízení
mechanička vakuových zařízení
H DSeřizování a opravy vakuových zařízení.3221,510C6-100456
0457mechanik oděvních strojů
mechanička oděvních strojů
H DOpravy, údržba a seřizování běžných i speciálních strojů v oděvním průmyslu.3221,510C6-100457
0461mechanik mechaničkaH DVýroba, seřizování, údržba a opravy optických, měřicích a jiných přístrojů různých druhů.3221,510C8 -120461
0462mechanik organizačních a výpočetních strojů
mechanička organizačních a výpočetních strojů
H DVýroba, seřizování, údržba a opravy kancelářských strojů, mechanických a elektronkových třídicích strojů.3221,510C8-10 0461
alter. c) 0462
1234567891011
0463hodinář
hodinářka
H
D
Výroba a opravy hodinek, budíků a různých druhů hodin.3221,510C6-80463
0471galvanizérHElektrolytické pokovování předmětů, přípravné a dokončovací práce. Běžná údržba galvanického zařízení.3221,510B*)8-120471
0472smaltér
smaltérka
H DPokrývání kovových předmětů porcelánovými a kovovými smalty.21016B*)8-120472
0473kabelář
kabelářka
H DVýroba, oprava a údržba kabelů a jiných ohebných vodičů.3221,510C8-120473
0474nožiř
nožířka
H DVýroba a opravy nožů, příborů a nožířské galantérie.3221,510C8-100474
0482kovotlačítelHVýroba běžných předmětů z Jemného plechu na kovotlačitelských strojích. Seřizování a běžná údržba těchto strojů.3221,510C6-100482
0483pasíř
pasířka
H DVýroba ozdobných uměleckých kovových předmětů.3221,510C6-100483
0484pasíř bižutérie pasířka bižutérieH DVýroba užitkové a umělecké bižutérie.21016C8-120484
0485rytec kovů
rytkyně kovu
DRyti kovů podle potřeb Jednotlivých odvětví. Seřizování a obsluha používaných strojů, přístrojů a nástrojů.322210C6-80485,
0914,
0915,
1028
0488zlatník a stříbrník
zlatnice a stříbrníce
H DVýroba a opravy Šperků, drobných ozdobných a užitkových předmětů z drahých a Jiných kovů.3221,510C8-100486
05 - Elektrotechnika
0501elektromontér rozvodných zařízeniHStavba, udržování, zkoušeni, opravy elektrovodných síti, elektrických Instalaci, světelných, motorových a silnoproudých zařízeni včetně transformoven a rozvoden.3181,59A*)8-100501
0502provozní elektromontér provozní elektromontérkaH DMontáž, instalace, připojování, zkoušení, obsluha, údržba a opravy elektrotechnického průmyslového a zemědělského zařízení.3221,510C8-100502
0503elektromechanik elektromechanikaH DVýroba, montáž, seřizováni, opravy a zkoušeni elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje všeho druhu. Navíjeni elektrických strojů a Jejich zkoušeni.3221,510G8-120503
0503montér spojových zařízení
montérka spojových zařízeni
H DMontáž, udržování, opravy dálkových sdělovacích zařízení.322218C8-120503
1234567891011
0506mechanik elektronických zařízeni
mechanička elektronických zařízeni
H DVýroba, zřizováni a opravy elektronkových a polovodičových sdělovacích a měřicích zařízení.322216C8-12 (4-3 ve II. r. učení)0506
0507elektromechanik sdělovacích a zabezpečovacích zařízení elektromechanická sdělovacích a zabezpečovacích zařízeníH DVýroba, montáž, údržba a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení všech druhů.330220C8-120507
0508spojový montérHStavba, udržování, zkoušení, uváděni do provozu a opravy sdělovacích vedeni nadzemních i kabelových, rozvodných zařízení a účastnických zařízení telefonních. Stavba vedení rozhlasu po drátě, jejich opravy a zkoušení.322215B*)8-100508
0509spojový mechanik
spojová mechanička
H DStavba, zřizování, zapojování, údržba, opravy a technický provoz všech zařízení automatických 1 manuálních telefonních ústředen různých systémů a všech dálnopisných zařízení.333222C8-120509
0510mechanik dálkových spojů
mechanička dálkových spojů
H DStavba, zřizování, zapojováni, údržba a technický provoz drátových frekvenčních zařízeni zesilovacích a složitých zařízení pro mnohonásobná využití vedení.333222C8-120510
0512mechanik měřicích a regulačních přístrojů mechanička měřicích a regulačních přístrojůH DMontáž, výroba, opravy a zkoušení elektrických, měřicích, regulačních, ochranných a řídicích přístrojů a přístrojů pro tepelně technickou kontrolu.322222C8-120512
06 - Stavebnictví
0601zedníkHZdění z cihel, tvárnic a kamene. Vnitřní a jednoduché vnější omítky, jednoduché betonářské práce, osazování prefabrikátů a výrobků přidružené stavební výroby.3221,510A*)8-120601
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0603tesařHRuční a strojní obrábění dřeva při výrobě a montáži dřevěných tesařských konstrukcí; lepené konstrukce; montáž trubkových konstrukcí.3221,510A*)6-80603
0604ŽelezobetonářHPříprava, ukládání ocelové výztuže pro železobetonové konstrukce, prefabrikáty a betonování. Jednoduché kovářské práce při přípravě výztuže.32218A*)8-100604
0609stavební montážníkHZákladní znalosti všech odborných prací spojených s prováděním stavebních montáží. Veškeré odborné stavební práce při osazování prefabrikátů, bloků a panelů.3221,510A*)8-100609
0610strojník prefabrikace strojniče prefabrikaceH DObsluha a drobná údržba výrobních linek a agregátů na výrobu prefabrikovaných stavebních dílců.3221,510B*)8-100610
0611betonář stavebních dílcůHRuční a strojní výroba železobetonových stavebních dílců včetně úpravy forem zabudovaných instalací a povrchového zpracování.32218A*)8-100611
0612kameníkHRuční a strojní rozlamování a opracování kamene. Osazování kamenických výrobků stavebních a pomníkových.3221,510A*)8-100612
0614dlaždicHKladení, opravy a údržba venkovních dlažeb silnic a chodníků. Asfaltování vozovek a chodníků.21016A*)8-120614
0616izolatérHIzolace staveb, konstrukcí a zařízení proti teplu, zvuku a otřesům z různých materiálů včetně povrchových úprav.32218B*)6-80616
0617pokrývačHKladení krytin střech a jiných konstrukcí z různých materiálů. Opravy a údržba těchto krytin. Demontáž a montáž i nátěry jednoduchých klempířských střešních výrobků.32218A*)4-60617
0618InstalatérHMontáž, demontáž a opravy vnitřního rozvodu a zařízení kanalizace, vodovodu, plynovodu a ústředního vytápění.3221,510B*)8-12 (ve II. r. 4-6)0618
0619sklenář sklenářkaH DZasklívání stavebních konstrukcí z různých materiálů různými způsoby a druhy skla. Rámování obrazů, jednoduché zušlechťování plochého skla.21016B8-100619
0620podlahářHKladení a opravy podlah parketových, podlahových povlaků a krytin. Zhotovování podložek tlumících zvuk, podlah xylolitových, anhydridových a štěrkových.32218A*)6-80620
134567891011
0621malíř pokojůHPříprava povrchu a malířské práce vápennými, klihovými, latexovými a olejovými barvami různými technikami. Opravy a údržba maleb. 322210B*)8-100821
0623malíř a natěračHPříprava povrchu, jednoduché malířské a natěračské práce na různých podkladech běžnými technikami.32218B*)8-100823
0625lakýrník lakýrniceH DOchranné nátěry konstrukcí a zařízení na různých podkladech a různými technikami. Zhotovování nápisů, dopravních značek, popřípadě lakování aut.322110B*)†)18-100625
0628kominíkHČištění komínů, kouřovodů, topidel, kotlů, pecí a varných pánví. Kolaudace komínů a zjišťování stavebně požárních závad. Stavění a opravy kachlových kamen, sporáků a prádelních kotlů.31816A*)8-100627
(část kamnář), 0828
0631geodetický měřič geodetická měřičkaH DObsluha, udržováni a seřizování geodetických strojů. Měření a vytyčování v terénu. Stavba měřičských signálů a osazování měřičských znaků. Jednoduché překreslováni a popisováni měřičských podkladů.31816A*)8-120631
07 - Stavební hmoty, keramika, sklářství
0701strojník pro výrobu stavebních hmotHÚprava surovin. Výroba cementu a výroba vápna. Obsluha cementářských a vápenických pecí. Ruční a strojní zpracování kovů, montáž a údržba cementářských a vápenických agregátů. 32218A*)8-100701
0712formovač žárovzdorné keramikyHVýroba žárovzdorných tvárnic z keramických hmot. Příprava hmot, ruční i strojní tváření a příprava k vypalování výrobků.21016A*)8-100712
0713formovač chemické kameniny
formovačka chemické kameniny
H DVýroba kyselinovzdorných kameninových nádob, potrubí a různých zařízení pro chemické provozy. Příprava hmot, modelování, vytáčení a příprava k vypalování výrobků.3221,510A*)8-100713
0714keramik brusných prostředku
keramička brusných prostředků
H DVýroba brusných prostředků, příprava hmot, tváření výrobků zasyrova, příprava k vypalování, obrábění. Obsluha a běžná údržba výrobního zařízeni.21016C8-100714
0715elektro-keramik
elektro-keramička
H DVytváření elektrotechnických izolačních výrobků z porcelánu.31819C8-100715

†) U učebního oboru č. 0625 je preference jen v provozech 3 převahou stříkací techniky, např. automobilní a chemický průmysl.

1234567891011
0716výrobce stavební keramiky
výrobkyně stavební keramiky
H DStrojní a ruční výroba obkládaček, kachlů, dlaždic a Jejích sušení, třídění, kalibrování, řezání, glazování (s výjimkou glazování olovnatými glazurami) a balení.21016B8-100716
0721modelář keramiky
modelářka keramiky
H DZhotovování modelů a forem v sádrovně keramických závodů.3221,510C6-100721
0724vylévač zdravotnické keramikyHVýroba předmětů zdravotnické keramiky.3131,59B*)10-150724
0723keramik
keramička
H DVytváření a zhotovování jednoduchých keramických výrobků.3181,59C8-120725
0728malíř keramiky
malířka keramiky
H DZdobení keramických výrobků různými malířskými dekoračními technikami.3221,510C8-120728
0751foukač dutého sklaHVyfukování a ruční vytvářeni dutých užitkových a ozdobných předmětů ze skla.3221,510A*)6-100751
0752foukač technického skla
foukačka technického skla
H DZhotovováni technického a laboratorního skla, technických 1 lékařských teploměrů a hustoměrů.3221,510B8-120752
0755mačkář sklaHZhotovování drobných užitkových a ozdobných předmětů ze skleněných tyčí.21016B*)10-150753
0758lisař sklaHZhotovování skleněných užitkových a ozdobných předmětů ručním 1 strojním lisováním.2101eA*)6-100756
0757strojník sklářských automatůHSeřizování, obsluha a běžná údržba strojů na výrobu lahví a obalového skla a strojů na tažení skleněného a čedičového vlákna.3221,510A*)8-120757
0758strojník plochého sklaHSeřizování, obsluha a běžná údržba strojního zařízeni na výrobu plochého skla.3221.510A*)6-100758
0759sklář-vláknař
sklářka-vláknařka
H DVýroba a zpracování různých druhů skleněného a čedičového vlákna.21016A*)8-120759
0770zušlechťovač plochého skla
zušlechťovačka plochého skla
H DZušlechťováni taženého a litého plochého a tvarovaného skla řezáním, broušením, leštěním, matováním a ledováním. Výroba zušlechtěných skel bezpečnostních a zrcadel.21016C*)6-10-
0773brusič skla
brusička skla
H DBroušení ploch, navrtávání a zabrušování výrobků užitkového a technického skla; broušení skleněné bižutérie.21016C8-120773
1234567891011
0774brusič skla-kulič
brusička skla-kulička
H DZušlechťování ozdobných skleněných výrobků broušením nahluboko.3221,59C8-120774
0775rytec skla
rytkyně skla
H DZušlechťováni ozdobných skleněných výrobků rytím. Kreslení a rytí dekorů podle předlohy.3221,510C6-100775
0778malíř skla
malířka skla
H DKreslení, malování a leptání různých druhů dekorů na sklo.3221,510C8-120776
0777výrobce skleněné bižutérie
výrobkyně skleněné bižutérie
H DNavíjení skleněné bižutérie a její povrchová úprava.21016C8-120777
0781optik
optička
H DRuční a strojní opracování skel pro optické přístroje.3221,510C8-120781
0782mechanik brýlové optiky
mechanička brýlové optiky
H DVýroba brýlových obrub kovových a z plastických hmot třískovým obráběním, ochranných brýlí a ochranných štítů, barvení brýlových obrub z plastických hmot, pokovováni slunečních skel a seřizováni strojů a přípravků.21016C8-120732
0783mechanik optiky
mechanička optiky
H DRuční a strojní opracování brýlových skel, volné optiky, skel pro oftalmologické a jiné přístroje.3221,510C8-120783
0784brusič technického a šperkového kamene brusička technického a šperkového kameneH DBroušeni a obráběni šperkových a technických kamenů syntetických i přírodních.3221,510C8-120784
0791výrobce knoflíku
výrobkyně knoflíků
H DStrojní výroba knoflíků a drobné bižutérie z perleti, rohoviny, dřeva a plastických hmot.322110B*)8-120791
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0801výrobce dřevařských polotovarůHZákladní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené pilařské a impregnářské výroby. Příprava různých výrobků k impregnaci a jejich impregnace. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016A*)10-150801, 0803
0804překližkář
překližkářka
H DZpracování a obrábění dřeva a jiných hmot. Základní a odborné práce v odvětví výroby dýh, překližek a v přidružené výrobě. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů. 3221,510A*)10-150804
1234567891011
0805truhlář truhlářkaH DZákladní a odborné práce v odvětví výroby nábytku, stavebně truhlářských konstrukcí a opravářských služeb. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.3221,510C8-120805
0808Čalouník a dekoratér čalounice a dekoratérkaH DZákladní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené čalounické výroby včetně opravářských služeb. Výroba čalouněného nábytku, čalounění dopravních prostředků a provádění různých dekoratérských prací. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů.32216C8-120803
0809bednář a obalářHZákladní a odborné práce v odvětví obalové techniky. Výroba a oprava bednářských a obalářských výrobků. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů.32216B*)10-150809
0810kolářHZákladní a odborné práce v odvětví výroby včetně opravářských služeb. Výroba kolářských výrobků. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů.3181,59A*)8-120810
0811košíkář a pletař nábytku
košíkářka a pletařka nábytku
H DZákladní a odborné práce v odvětví výroby. Výroba košíkářských výrobků, pleteného nábytku a uměleckých výrobků. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016C8-120811
0812kartáčník
kartáčnica
H DZákladní a odborné práce v odvětví kartáčnícké výroby. Výroba všech druhů kartáčů, štětek a štětců. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.2613C10-150812
0813soustružník dřeva a nekovových hmot soustružnlce dřeva a nekovových hmotH DZákladní a odborné práce v odvětví soustružnícké výroby. Zhotovování tvárnic a tvarovaných pomůcek pro výrobu skla ze dřeva a z plastických hmot. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016B6-80769, 0813
0814rámař
rámařka
H DZákladní a odborné práce v odvětví rámařské výroby. Výroba líšt a rámů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016C8-120814
0815tužkař
tužkařka
H DZákladní a odborné práce v odvětví hlavní a přidružené tužkařské výroby. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016B8-120815
0817výrobce sportovních potřeb
výrobkyně sportovních potřeb
H DOdborné práce při sériové a Individuální výrobě a opravě sportovního náčiní a člunů ze dřeva a plastických hmot a částečně kovů. Seřizování, údržba a obsluha dřevoobráběcích a některých kovoobráběcích strojů a nástrojů.3221,510C8-120817
1234567891011
0851mechanik strunných hudebních nástrojů
mechanička strunných hudebních nástrojů
H DZákladní a odborné práce v odvětví výroby smyčcových a trsacích nástrojů a jejích montování. Seřizováni a obsluha výrobních strojů a mechanismů.322216C8-120851
0852mechanik klávesových hudebních nástrojů
mechanička klávesových hudebních nástrojů
H DZákladní a odborné práce v odvětví výroby a oprav pian, pianin, harmonií a harmonik. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.322216C8-120852
0853mechanik dechových hudebních nástrojů
mechanička dechových hudebních nástrojů
H DZákladní a odborné práce v odvětvi výroby kovových a dřevěných dechových nástrojů. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.322216C8-120853
09 - Polygrafie, zpracováni papíru, film a fotografie
0901sazeč
sazečka
H
D
Veškeré druhy prací při zhotovení tiskové formy knihtiskové techniky, obsluha a seřizování potřebných výrobních nástrojů, zařízení a strojů. 422210B6-80901
0902tiskař na knihtiskových strojíchHPříprava jedno- i vícebarevných tiskových forem, seřizování a obsluha knihtiskových strojů. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů. 422210B4-30902
0906tiskař na ofsetových strojíchHVšechny druhy prací při zhotovování tiskové formy, tisku z plochy, seřizování a obsluha tiskových strojů a zařízení. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů. 422210B4-60906
0908planograf
planografka
H DKopírování kreseb na světlotiskové papíry a zhotovování jedno i vícebarevných tiskovin pomocí tisku ze želatinové hmoty.21016B4-80908
0917stereotypérHZhotovování matric, odlitků a výlisků do používaných materiálů pro knihtiskovou techniku. Seřizování a obsluha nástrojů, přístrojů a strojů při výrobě.21016B4-30917
0918razítkář
razítkářka
H DZpracování hmot užívaných k zhotovování razítek. Základní a odborné práce v oboru. Seřizování a obsluha přístrojů a mechanismů.3221,510B8-120918

†) Učební obor je součástí souvislého pětiletého studia, do něhož se přijímají pouze žáci, kteří s dobrým prospěchem ukončili 9. ročník základní devítileté školy.

134567891011
0920tiskař na maloofsetových strojích tiskařka na maloofsetový strojíchH D Všechny druhy prací při zhotovování tiskových forem pro maloofsetové stroje, seřizování a obsluha maloofsetových strojů. Potiskování používaných materiálů. Používání měřicích přístrojů.21016B8-10-
0921reprodukční grafik
reprodukční grafička
H DVšechny druhy prací grafické reprodukce v základních tiskových technikách, obsluha a seřizování potřebných výrobních strojů, zařízení a nástrojů. Používání měřicích přístrojů. 422210B4-80921
0931knihař
knihařka
H DVeškerá strojová vazba tiskovin, ostatní druhy knihařských prací, zpracování knihařských materiálů, seřizování a obsluha knihařských nástrojů, přístrojů a strojů.322210B8-120931
0932průmyslový knihař
průmyslová knihařka
H DKvalifikované práce při průmyslovém zpracování knižní vazby, obsluha knihařských strojů, zařízení a nástrojů.21016B8-12-
0941mechanik polygrafických strojůH Údržba a seřizování polygrafických strojů, přístrojů a nástrojů.322210C4-8-
0951fotograf
fotografka
H DZpracování materiálů používaných v černobílé a barevné fotografii. Základní a odborné práce interiérové, exteriérové a laboratorní praxe, včetně zpracování úzkých filmů. Seřizování a obsluha fotografických a filmových přístrojů, osvětlovacích zdrojů a zvětšovacích přístrojů.318210C8-120951
0952filmový laborant
filmová laborantka
H DZpracování materiálů užívaných ve filmové výrobě a v laboratořích. Základní a odborné laboratorní práce. Seřizování a obsluha laboratorních přístrojů, lázní a regulačních aparatur.3221,510C8-120952
0953lisařka gramofonových desekDZpracování hmot užívaných ve výrobě gramofonových desek. Základní a odborné práce na poloautomatických a automatických hydraulických lisech. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.21016C10-150953
10 - Textil a oděvnictví
1002tírník
tírnice
H DPřípravná práce při zpracování lnu a obsluha tírenských strojů. Třídění vláken.21018B*)8-121002
1003přadlák
pradlena
H DPředení [skaní), běžné seřizování, údržba předpřádacích, dopřádacích a skacích strojů.21016B*)††)8-121003

†) Učební obor je součástí souvislého pětiletého studia, do něhož se přijímají pouze žáci, kteří s dobrým prospěchem ukončili 9. ročník základní devítileté školy.

††) U učebního oboru č. 1003 je preference jen pro odvětví lýkových vláken.

1234567891011
1005technický plstař
technická plstařka
H DVýroba technické pisti a obsluha, běžné seřizování a údržba strojů na výrobu technické plsti.21016B*)8-121005
1006tkadlec
tkadlena
H DObsluha, běžné seřizování a údržba soukacích, snovacích a šlichtovacích strojů. Tkaní, běžné seřizování a údržba mechanických automatických, žakárských nebo speciálních stavů.21016B8-121006
1010prýmkař
prýmkařka
K DVýroba prýmkařského zboží na paličkovacích a háčkovacích strojích a Jejich běžná údržba.21016C8-121010
1011pletař
pletařka
H DVýroba pleteného stávkového zboží a všech druhů punčoch. Obsluha a běžná údržba strojů.21016C8-121011
1013úpravářka a řetízkovačka punčochDŘetízkování, sešívání, spravování, třídění a párování všech druhů punčoch a ponožek.21016C10-151013
1018strojní krajkářkaDPřípravné a dokončovací práce při výrobě krajek, záclon a tylu. Obsluha, běžné seřizování a údržba paličkovacích a galonových strojů.21016C6-101016
1017tkadlec krajek
tkadlena krajek
H DTkaní krajek, záclon a tylu, obsluha, běžné seřizování a údržba záclonových, krajkářských a tylových strojů.3221,510B4-61017
1019seřizovač textilních strojůHSeřizování, opravy a montáže různých textilních strojů v přádelnách nebo tkalcovnách, tírnách nebo úpravnách.3221,510C6-101019
1020seřizovač pletařských strojů
seřizovačka pletařských strojů
H DSeřizování, opravy a údržba pletařských strojů.3221,510C8-101020
1022barvíř
barvířka
H DPříprava barviv. Barvení textilních vláken, přízí, tkanin, pletenin nebo prádla a oděvů.3181,59B*)6-101022
1024úpravář textilií
úpravářka textilii
H DBělení textilních vláken, přízí a tkanin. Přípravné, doplňovací a konečné práce při zušlechťování tkanin.21016B6-101024
1023tiskař tkanin
tiskařka tkanin
H DPotiskování tkanin Jednoduchými a složitými vzory pomocí šablon. Výroba a příprava šablon k tisku. Ruční potiskování pomocí forem.318210B4-61025
1027strojní tiskař tkanin a pletenin
strojní tiskařka tkanin a pletenin
H DPotiskování tkanin 1 pletenin jednobarevnými i vícebarevnými vzory. Obsluha, seřizování a údržba tiskacího stroje.318210B6-101027
2. Z učebního oboru č. 0485 se vyčleňuje tento nový samostatný učební obor: **)
10 - Textil a oděvnictví
1028rytec tiskacích a razicích válců
rytkyně tiskacích a razicích válců
H
D
Ruční a mechanizované způsoby výroby vzorů na tiskacích a razicích válcích pro textilní a chemický průmysl. 3 22 210B4-6 0485
1234567891011
1033chemik prádelen a čistíren
chemička prádelen a čistíren
H DChemické a mechanické čištění a praní oděvů a prádla. Obsluha a údržba příslušných strojů a zařízení. Přijímání, třídění a výdej oděvů a prádla. Administrativní práce ve sběrnách.3221,510B*)8-101033
1043strojní vyšívačkaDOdborné práce na vyšívacích strojích.21016C6-101043
1050kloboučnický plsťař
kloboučnická plsťařka
H
D
Ruční a strojní výroba kloboučnických polotovarů. Běžné seřizování a údržba strojů pro zpracování kloboučnické plsti.21016B*)8-121050
1051kloboučník kloboučniceH DVýroba klobouků z vlasových a vlněných polotovarů.21016C8-121051
1052průmyslová modistkaDVýroba dámských a dětských klobouků podle předloh. Sítí čepic. 21016C8-121052
1053dámský krejčí
dámská krejčová
H DVýroba a opravy dámských nebo dívčích svrchních oděvů.322216C8-121053
1054pánský krejčí
pánská krejčová
H DVýroba a opravy pánských nebo chlapeckých svrchních oděvů.322216C8-121054
1055švadlena.DVýroba dámského a pánského prádla a jednoduchých šatů z tkanin nebo pletenin.21018C8-121055
1056výrobkyně baretů a fezůDSpeciální výroba a úprava všech druhů baretů a fezů.21016C8-12-
1091výrobkyně umělých květinDVýroba umělých květin a dekorací z textilu, papíru, kůže, vosku a jiných materiálů. Výroba atrap, obsluha a údržba strojů.21016C10-151091
1092výrobkyně textilních hračekDVýroba všech druhů textilních hraček s použitím plastických hmot.21016C10-151092
11 - Zpracování kůže a výroba obuvi
1101koželuhHZpracování kůží a kožek všech druhů na usně. Druhy a vlastnosti zpracovávané suroviny, obsluha a jednoduchá údržba používaných strojů a zařízen;.21016B*)8-101101
1102vydělávač kožešinHČištění kožešin, úprava, mizdření, ruční i strojový námok, příprava k činění, sušení a úprava po činění. Manipulace a základní údržba používaných strojů.3221,510B*)6-101102
1111kožešník
kožešnice
H DZpracování různých druhů kožešin, zhotovování a ošetřování kožešnických výrobků a jejich opravy. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.3221,59C6-101111
1234567891011
1112šíčka kožichůH
D
Šití kožešinových oděvů a čepic. Druhy a vlastnosti používaného materiálu. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.21016C8-121112
1113rukavičkářHZpracování, příprava a střihání rukavičkářských kůží a jiných materiálů k šití rukavic. Znalost zpracovávaného materiálu základního i pomocného.3221,59C6-101113
1114šička rukavicHŠití a úprava všech druhů kožených, pletených a stávkových rukavic.21016C10-151114
1115brašnář brašnářkaH DVýroba a oprava brašen, aktovek, kabelek, kufrů, pouzder, sportovních potřeb a galantérie z kůže, textilu a plastických hmot. Manipulace a základní údržba používaných strojů.3221,59C8-121115
1116sedlář-manžetář
sedlářka-manžetářka
H DVýroba a opravy postrojů a výstrojů, manžet, řemenů a všech druhů sportovních potřeb a jiných předmětů z usní, plastických hmot a textilií. Běžné práce při výrobě řemenů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.3221,510B8-121116
1117


1150
bandážista
bandážistka

úpravářka usní
H D
D
Výroba ortopedických pomůcek a protéz podle lékařského předpisu.

Zpracování všech druhů usní pro obuvnické a galantérni účely v úpravárenském úseku, počínaje vyrážením strojním až do konečné úpravy vyjma leštění strojního.
3

2
18
10
1,5

1
9

6
C B*)6-10

6-10
1117

-
1151vysekávač usní vysekávačka usníH DVysekávání a úprava vrchových a spodkových dílců pro výrobu obuvi. Znalost základních i pomocných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.32218C6-101151
1132svrškař
svrškařka
H DŠití a úprava svršků z kožených, textilních a plastických materiálů. Obsluha a jednoduchá údržba používaných strojů.21016C8-121152
1153strojní obuvník
strojní obuvnice
H DVeškeré práce při hromadné výrobě obuvi až po hotový výrobek. Znalost základních i pomocných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.21016B*)8-101153
1154obuvník
obuvnice
H DVýroba a opravy obuvi včetně zakázkové práce na míru. Znalost používaných materiálů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.3221,510B*)8-101154
1155ortopedický obuvník ortopedická obuvniceH DVýroba ortopedické obuvi podle lékařského předpisu a její opravy. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.3221,510B*)6-101153
1234567891011
1157obuvnický gumařHVýroba gumové obuvi, válené, galantérni a lisované. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.21016B*)6-101157
1158opravář obuv
opravářka obuvi
H
D
Veškeré práce při ruční a strojní opravě všech druhů obuví. Znalost používaných materiálů a technologických postupů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů.21016B*)8-10
1161modelář kopytHZhotovování kopyt pro výrobu obuvi ze dřeva, kovu i plastických hmot. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221,510C6-101161
12 - Potravinářství
1201mlynářHZpracování obilovin na mouku a ostatní mlynářské výrobky. Skladování a čištění obilí. Obsluha a běžná údržba mlýnského strojního zařízení. Provádění laboratorních zkoušek.3221,59B*)8-101201
1202pekař
pekařka
H
D
Výroba chleba, běžného i jemného pečiva. Příprava těsta, kynutí, tvarování a pečení. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízen .31818B*)8-101202
1203pečivář psčivářkaH
D
Výroba trvanlivého pečiva. Příprava těst, náplní a polev, pečení a úprava výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.21016C8-101203
1204cukrář
cukrářka
H
D
Výroba všech druhů cukrářského zboží, moučníků, krémů a zmrzlin. Příprava těst, náplní a polev, pečení, úprava a zdobení cukrářských výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221,59C8-101204
1205cukrovinkář
cukrovinkářka
H
D
Výroba čokolád a cukrovinek všech druhů. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.21016C8-101205
1206mlékař
mlékařka
H
D
Zpracování mléka a výroba másla, sýrů a ostatních mlékárenských výrobků. Obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221,59C10-121206
1207lučebník tuků
lučebnice tuků
H DVýroba mýdla, margarínu a polévkových přípravků. Seřizování, obsluha a běžná údržba používaných strojů a zařízení.3221,59C8-101207
1208řezník a uzenářHPorážení všech druhů jatečných zvířat, bourání a vykosťování masa. Výroba všech uzenářských výrobků. Obsluha a běžná údržba výrobního zařízení.3221,59B8-101208
1234567891011
1209uzenářkaDVýroba všech druhů uzenářských výrobků. Obsluha a běžná údržbu výrobního zařízení.21016C8-101209
1210konzervář
konzervářka
H DKonzervování ovoce a zeleniny. Výroba zavařenin, džemů a kandovaného ovoce, sukusů a sirupů, ovocných vín, moštů, sodovek a nealkoholických nápojů. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.21016C8-101210
1211sladovníkHPříjem, ošetřování a skladování ječmene. Výroba sladů všech typů. Výroba mladiny, kvašení, filtrace i stáčení piva, jednoduchá analytická kontrola surovin a výrobků. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.3229B8-101211
1212průmyslový drůbežář
průmyslová drůbežářka
H DZabíjení drůbeže. Zpracování drůbeže a vajec. Výroba drůbežích konzerv a vaječných výrobků. Obsluha a běžná údržba strojního zařízení.21016B*)8-121212
1213těstovinářHObsluha strojního zařízení ve výrobě těstovin.21016C6-10-
1214chemik kvasných procesů
chemička kvasných procesů
H DŘízení a ovládání provozních chemických aparatur a zařízení při výrobě látek získávaných fermentačním procesem. Běžná údržba strojního zařízení. Provádění provozně kontrolních rozborů a zkoušek.21016C8-10
1221průmyslový krmivář
průmyslová krmivářka
H DPrůmyslová výroba krmiv, míchání hnojiv, příjem a skladování surovin, příprava osiv a sadby. Obsluha a běžná údržba strojů a zařízení ve výrobnách krmiv, míchárnách hnojiv, skladech a sušárnách.32218A*)8-121221
13 - Zemědělství a lesní hospodářství
1302chovatel drůbeže
chovatelka drůbeže
H DOšetřování, výkrm, líhnutí, odchov, kontrola nosnosti. Třídění, balení a rozesílání vajec a kuřat. Brakování, zabíjení drůbeže a úprava na trh.21016B*)10-151302
1303chovatel koníHChov koní - ošetřování a krmení, ošetřování kopyt, připouštění, ošetřování březích klisen, porod, odchov hříbat. Zaučování koní v tahu a pod sedlem, ošetřování postrojů a výstroje.21016B*)8-121303
1304Jezdec z povolání †)HJízda na závodních koních. Ošetřování závodních jezdeckých koní a jejich příprava na dostihy.15--A12-151304

†) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1304 je vyučení v učebním oboru č. 1303 chovatel koní.

1234567891011
1305rybářHChov ryb a přidružená rybářská výroba. Hospodaření na rybnících a tekoucích vodách. Krmení, líhnutí, výlovy, expedice, letnění. Opravy rybníku.21016B10-151305
1306včelař a ovocnář
včelařka a ovocnářka
H DChov včel, údržba úlů, zpracování medu a vosku. Pěstování a ošetřování ovocných stromů a keřů.3181,56B*)10-151306
1307zahradník
zahradnice
H DPěstování ovocných a okrasných stromů i keřů, zeleniny a květin. Ve. vinařských oblastech též pěstování vinné révy, sklizeň a zpracování hroznů.3131,56C8-121307
1308zemědělec mechanizátor
zemědělkyně mechanizátorka
H DPěstování, ošetřování, sklízení a uskladňování zemědělských plodin. Ošetřování skotu a prasat, krmení, odstav, výběr a pasení. Obsluha, údržba a drobné opravy běžných zemědělských strojů v rostlinné a živočišné výrobě včetně řízení traktoru.2613A*)8-121308
1321opravář zemědělských strojů
opravářka zemědělských strojů
H
D
Oprava a údržba všech zemědělských strojů, traktorů a mechanizačních zařízení zemědělské výroby. Údržba elektrospotřebičů a vodoinstalace.3181,58C8-121321
1322kovář a podkovářHKovářské práce při výrobě a opravách zemědělských strojů, nářadí a zařízení. Sváření kovů plamenem a elektrickým obloukem. Ošetřování kopyt a paznehtů, kování tažných zvířat.3181,56A*)8-121322
1324pěstitel mechanizátor *)
pěstitelka mechanizátorka*)
H DObsluha strojů mechanizované rostlinné výroby, běžné opravy strojů. 1---A*)9-121324
1325chovatel mechanizátor*)
chovatelka mechanizátorka*)
H DOšetřování jednotlivých druhů hospodářských zvířat v mechanizované živočišné výrobě. 1---A*)9-121325
1351lesařHPráce při sběru lesních semen, ve školkách, při zalesňování, ošetřování porostů, ochraně lesa a v přidružené lesní výrobě. Těžba dřeva všemi způsoby. Manipulace, nakládání a skladování dřeva.21016B*)8-151351
1234567891011
1352lesní mechanizátorHObsluha veškerých mechanizačních prostředků lesního hospodářství, jejich údržba a běžné opravy. Vedení pracovních skupin pracujících s mechanizačními prostředky.3221,510B*)8-121352
1361chovatel laboratorních zvířat**)
chovatelka laboratorních zvířat**)
H
D
Odborné ošetřování zdravých laboratorních zvířat, sterilizace krmiv, organizace chovu laboratorních zvířat, rozeznávání příznaků onemocnění mikroskopickým rozborem, obsluha sterilizátorů a autokláv. Odborné utrácení zvířat, deratizace a dezinfekce objektů a provádění jednoduchých pitev zvířat.16A*)8-121361
1362chovatel cizokrajných zvířat
chovatelka cizokrajných zvířat
H
D
Chov zvířat v zoologických zahradách, odchyt, poutání a vypouštění zvířat. Bezpečné zacházení s jedovatými plazy. První pomoc člověku i zvířeti. Vkusné zařizování ubikací pro zvířata, drobné řemeslnické opravy ubikací a výběhů. Informování návštěvníků zoologických zahrad.21016A*)8-121362
14 - Doprava a spoje (provozní obory)
1401 železničář vnitropodnikové dopravy HZákladní provozní činnosti spojené s vnitropodnikovou dopravou.2 10 1 6 B*) 12-19 1401
1402železničář
železničářka
DZákladní provozní činnosti spojené se železniční dopravou a přepravou. 3221,510B*)8-121402
1411silničářHVeškeré práce při stavbách a opravách silnic včetně obsluhy a ošetřování silničních strojů a mechanismů.31316B*)10-121411
1451spojový manipulant spojová manipulantkaH DJednoduché práce v poštovním, telefonním a telegrafním provozu.21816C10-121451
15 - Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby
1501prodavač smíšeného zboží
prodavačka smíšeného zboží
H DProdej běžných druhů průmyslového zboží a potravin, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Nákup zemědělských výrobků a lesních plodů. Základy aranžovaní výkladních skříní. Administrativní práce v prodejně. (Školí se společně s učebním oborem č. 1502 prodavač potravinářského zboží - prodavačka potravinářského zboží.)31816C12-161501

**) Podmínkou přijeti do učebního oboru č. 1324, 1325 a 1351 je vyučení v učebním oboru č. 1303 zemědělec mechanizátor, zemědělkyně mechanizátorka.

1234567891011
1502prodavač potravinářského zboží
prodavačka potravinářského zboží
H
D
Prodej všech druhů potravin, masa a masných výrobků a prodej běžných druhů průmyslového zboží, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně.31816C12-161502
1504prodavač průmyslového zboží
prodavačka průmyslového zboží
H DProdej průmyslového zboží podle zaměření odborného výcviku {prodej hodin a klenotů, prodej zdravotnických potřeb atd.). Odborné uskladňování a ošetřování prodávaného zboží. Základy aranžování. . Administrativní práce v prodejně.31318C12-161504
1511prodavač motorových vozidel
prodavačka motorových vozidel
H DProdej motorových vozidel, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování a ošetření. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně.31816C12-161511
1512prodavač elektrotechnického zboží prodavačka elektrotechnického zbožíH DProdej elektrotechnického a radiotechnického materiálu a přístrojů, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně.31818C12-161512
1513prodavač drogistického zboží
prodavačka drogistického zboží
H DProdej drogistického zboží, fotografických přístrojů a materiálů, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Základy aranžování. Administrativní práce v prodejně.31316C12-161513
1515knihkupec
knihkupkyně
H DNabídka a prodej knih, hudebnin a gramofonových desek, jejich odborné uskladňování. Základy aranžování, propagační a náborové akce s knihou. Administrativní práce v knihkupectví.31816C12-161515
1516prodavač a skladník zemědělských strojů prodavačka a skladnice zemědělských strojilH DProdej zemědělských strojů, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování a ošetřování. Administrativní práce ve skladech a v prodejně.31316C12-161518
1541aranžér
aranžérka
H DÚprava zboží a aranžování výkladních skříní, dekorování a výzdoba prodejen. Kreslení a psaní písma, technické zpracování různého materiálu při aranžování.3181,59C10-141541
1551kuchař
kuchařka
H DPříprava jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel v zařízeních veřejného stravování. Úprava jídel běžná i pro slavnostní příležitosti.3181,59C10-151551
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1552číšník
servírka
H
D
Oprava tabule a obsluha ve všech druzích provozoven veřejného stravování při běžných i slavnostních příležitostech. Příprava jednoduchých jídel. Ošetřování všech druhů nápojů. Administrativní práce v závodech veřejného stravování.31816C12-151552
1553kuchař a číšník
kuchařka a servírka
H DPříprava jídel teplé a studená kuchyně, výroba moučníků a některých druhů cukrářských výrobků. Ošetřování, výčep a prodej nápojů. Oprava tabule a obsluha host při běžných i slavnostních příležitostech. Administrativní práce v provozovnách veřejného stravování. 3221,510C10-151553
1571holič a kadeřník
holička a kadeřnice
H DHolení, střihání, úprava a ondulace vlasů. Barvení vlasů. Zhotovování vlásenek. Oprava vlasů a vousů (maskérství), základy kosmetiky.31816C8-12
(6-10 ve II. r. učení)
1571
16 - Rukodílná umělecko řemeslná výroba
1601kovolijecHFormování a odlévání děl sochařského umění včetně prací restaurátorských.318210A*)indív. výcvik-
1602umělecký kovářHUmělecko řemeslné práce kovářské a zvonkařské včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik-
1603umělecký zámečníkHUmělecko řemeslné práce zámečnické včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik0430
1804cizelér cizelérkaH DCizelování, patinování a montáž kovolijeckých děl sochařského umění včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik0481
1605umělecký pasíř umělecká pasířkaH DVytváření umělecko řemeslných děl a předmětů z ušlechtilých kovů včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik-
1611umělecký truhlář umělecká truhlářkaH DUmělecko řemeslné práce truhlářské, interiérové i stavební včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik-
1612umělecký čalouník a dekoratér
umělecká čalounice a dekoratérka
H DUmělecko řemeslné práce čalounické a dekoratérské.318210A")indiv. výcvik-
1613umělecký zpracovatel dřeva
umělecká zpracovatelka dřeva
H DUmělecko řemeslné zpracování dřeva řezáním, dlabáním, štípáním, soustružením a zdobení kovem.318210A*)indiv. výcvik-
1234567891011
1614umělecký zpracovatel přírodních pletiv
umělecká zpracovatelka přírodních pletiv
H DUmělecko řemeslné pletařské práce z proutí, slámy, rákosu, orobince a jiných materiálů.313210A*)indiv. výcvik-
1621umělecký keramik
umělecká keramička
H DRuční vytváření, tvarování a zdobení keramiky podle výtvarných návrhů.313210A*)indiv. výcvik-
1622umělecký sklářHRuční tvarování hutnického skla podle výtvarných návrhů.318210A*)indiv. výcvik-
1823perletář
perletářka
H DUmělecko řemeslné zpracování perleti 1 rohoviny řezbou a vykládáním318210A*)indiv. výcvik-
1626sochař kamenaHUmělecko řemeslné kamenosochař-ské práce podle výtvarných předloh.313210A*)indiv. výcvik-
1631ruční tkadlec
ruční tkadlena
H DTkaní na ručních stavech tradičními technikami podle výtvarných návrhů.318210A*)indiv. výcvik-
1632tkadlec gobelínu
tkadlena gobelínů
H DVytváření goblénů podle výtvarných návrhů a restaurování historických goblénů.318210A*)indiv. výcvik-
1635ruční vyšívačkaDRuční tvorba výtvarně náročných výšivek tradičními technikami.2101,58A*)indiv. výcvik-
1636ruční krajkářkaDRuční tvorba krajek tradičními technikami.2101,58A*)indiv. výcvik-
1637tiskař textilií
tiskařka textilií
H DPříprava barviv, výroba šablon k tisku a ruční potiskování tkanin pomocí forem, štětcovou i jinou technikou.31.3210A*)indiv. výcvik-
1641umělecký malíř interiérůHUmělecko řemeslné práce malířské nejrůznějšími technikami včetně techniky sgrafit, fresco, secco, a prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik-
1642štukatérHUmělecko řemeslné práce štukatérské stavebního i interiérového charakteru, vytváření plastik i architektonických článků, vše včetně prací restaurátorských.318210A*)indiv. výcvik-
1643umělecký pozlacovač
umělecká pozlacovaěka
H DUmělecko řemeslné práce pozlacovačské, polychronie a práce restaurátorské.313210A*)indiv. výcvik-
1844umělecký sklenářHUmělecko řemeslná díla sklenářská vytvářená technikou zasazování do olova a jiných materiálů, včetně prací restaurátorských.313210A*)indiv.
výcvik
-
12 34567891011
1651vlásenkář
vlásenkářka
H
D
Ruční výroba a úprava vlásenek z přírodních i umělých materiálu.313210A*)indiv. výcvik-
1652obuvník scénické a krojové obuvi obuvnice scénické a krojové obuviH
D
Ruční výroba scénické, taneční a krojové obuvi podle návrhů výtvarníků.318210A*)indiv. výcvik-
1653krejčí scénických kostýmů a krojů krejčová scénických kostýmů a krojůH
D
Ruční výroba a úpravy scénických a krojových oděvů.31310A*)indiv. výcvik-
1655montér scénické stavbyHMontáž a demontáž scénických staveb včetně údržby.313210A*)indiv. výcvik-
1656scénický osvětlovačHScénické osvětlování, běžná montáž, demontáž a údržba světelně technických zařízení.318210A*)indiv.výcvik-

U všech učebních oborů je jednotně stanoven počet 40 učňů na 1 vychovatele.

2. Ve skupině učebních oborů 16 Rukodílná uměleckořemeslná výroba se u všech tříletých učebních oborů mění počínaje I. ročníky délka přípravného období učebního poměru pro mládež, která ukončila povinnou školní docházku, na 22 měsíců.

12345678910
01 - Hornictví
0109vrtařHObsluha vrtacího zařízení a kontrolních přístrojů. Určování vhodných režimů vrtání. Provádéaí speciálních prací (Injektáž, tlakové a čerpací zkoušky, výstroj a pažení vrtů).3221912-15-
08 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
0816mechanik výroby konstrukčních desek HZákladní a odborné práce v odvětví výroby konstrukčních desek aglomerováním z pilin, třísek a vlákninových látek. Zpracování dřevného odpadu a jiných hmot. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů.3221,51010-150804
mechanička výroby konstrukčních desek D
10 - Textil a oděvnictví
1057modistka DSamostatné modelování a opravy dámských a dětských klobouků podle vlastních návrhů, příp. podle předloh a podle požadavku zákazníků.3221,51010-121052
14 - Doprava a spoje (provozní obory)
1421traťový strojníkHObsluha, údržba a opravy strojů a zařízení používaných při opravě a obnově železničního svršku a spodku.3221,5108-12-

III. ZRUŠENÉ UČEBNÍ OBORY

0475 pilnikář

0602 fasádník a štukatér

0615 asfaltér-izolatér

0711 cihlář

0727 hrnčíř

0802 sirkař

0911 tiskař hlubotiskové techniky

1001 třídič vlny

1015 skářka krepařka

1044 provazník

Poznámky pod čarou

*) Částka odměny nad 100,- Kčs se poskytuje při dobrém prospěchu učně. Podle výkladu ÚRO se částka odměny od 100,- do 120,- Kčs nezapočítává do vlastního příjmu učně z hlediska nároku rodičů na přídavky na děti.

+) Kategorie měsíční odměny je vyznačena písmeny A, B, C, a znaménkem *) preferované učební obory, ve kterých se učňům poskytuje v přípravném období bezplatné ubytování a stravování a neubytovaným učňům jedno hlavní a jedno vedlejší jídlo.

**) V učebním oboru č. 0101 je na 1 mistra odborného výcviku až 30 učňů, pokud jsou učni přiděleni při práci na povrchu dolu kádrovým dělníkům.

++) U učebního oboru č. 0625 je preference jen v provozech s převahou stříkací techniky, např. automobilní a chemický průmysl.

+++) Učební obor je součástí souvislého pětiletého studia, do něhož se přijímají pouze žáci, kteří s dobrým prospěchem ukončili 9. ročník základní devítileté školy.

++++) U učebního oboru č. 1003 je preference jen pro odvětví lýkových vláken.

+++++) Podmínkou přijetí do učebního poměru č. 1304 je vyučení v učebním oboru č. 1303 chovatel koní.

***) Podmínkou přijetí do učebního oboru č. 1324, 1325 a 1361 je vyučení v učebním oboru č. 1308 zemědělec mechanizátor, zemědělkyně mechanizátorka.

Přesunout nahoru