Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 80/1965 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žíjících živočichů

Částka 37/1965
Platnost od 05.08.1965
Účinnost od 01.09.1965
Zrušeno k 13.08.1992 (395/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

80

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 13. července 1965

o ochraně volně žijících živočichů

Ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství a se zúčastněnými ústředními orgány státní správy stanoví podle § 8 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody:


§ 1

Druhy živočichů volně žijících, které jsou součástí našeho přírodního bohatství, zejména které se vyskytují vzácně nebo jsou ve svém bytí ohroženy, jsou chráněny. Chráněni jsou živočichové živí i mrtví ve všech vývojových stadiích (vejce, larva, kukla, dospělý živočich), i jimi užívaná sídla (přirozená i umělá). Druhy chráněných živočichů jsou uvedeny v seznamu, který tvoří přílohu této vyhlášky.

§ 2

(1) Chráněné živočichy není dovoleno usmrcovat, chytat, záměrně rušit nebo jinak zasahovat do jejich přirozeného vývoje či do jejich životního prostředí a chovat v zajetí. Není dovoleno ani ničit, poškozovat, sbírat nebo přemisťovat jejich vývojová stadia, ani jimi užívaná sídla (přirozená i umělá).

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jde-li o odborně vedené chovy čmeláků a mravenců, sloužící ke zvyšování jejich stavů ve volné přírodě.

(3) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na případy, kdy je zásah do životního prostředí nebo přirozeného vývoje chráněných živočichů prokazatelně nezbytný v důsledku běžného obhospodařování nemovitostí nebo jiného majetku, anebo z důvodů hygienických. Jde-li však o druhy, které jsou v příloze označeny hvězdičkou (*), nebo o ojedinělý výskyt či výjimečné zahnízdění, lze nezbytný zásah provést jen podle odborných pokynů okresního orgánu státní ochrany přírody; tento orgán také stanoví, kdy jde o ojedinělý výskyt, nebo výjimečné zahnízdění.

§ 3

Kdo se ujme uhynulého chráněného živočicha, v příloze označeného hvězdičkou, je povinen neprodleně jej odevzdat nejbližšímu muzeu nebo orgánu státní ochrany přírody, popř. místní škole; pokud jde o ptáky a savce označené křížkem, ohlásí nález těmto orgánům, avšak uhynulého živočicha odevzdá mysliveckému hospodáři honitby, v níž byl uhynulý živočich nalezen.

§ 4

Organizace nebo osoba, chovající chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně povoleného chovu nebo odchytu, je povinna oznámit krajskému orgánu státní ochrany přírody do 1 měsíce ode dne účinnosti této vyhlášky nebo ode dne, kdy chráněného živočicha vzala do chovu, jeho druh, přibližný věk a pohlaví, jakož i původ a způsob jeho nabytí a vyžádat si potvrzení o tomto hlášení.

§ 5

Organizace a osoby, které jsou oprávněny k chovu chráněných živočichů a ke zpracování jejich těl (i jejich částí a vývojových stadií) nebo které jsou oprávněny s nimi obchodovat (zoologické zahrady, preparátorské dílny, sběrny surovin, organizace provádějící odchyt, nákup, prodej, nebo vývoz živé zvěře), jsou povinny vést stránkovanou a krajským orgánem státní ochrany přírody evidovanou knihu záznamů, ze které je zřejmé, kdy a od koho přijaly nebo nabyly chráněného živočicha (jeho části, jeho vývojové stadium), popř. komu byl živočich (jeho část, vývojové stadium) dále předán.

§ 6

(1) Oprávnění podle § 5 vydává ministerstvo školství a kultury.

(2) Povolení k vývozu živočichů (jejich částí a vývojových stadií), chráněných podle této vyhlášky, uděluje ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

§ 7

Orgán státní ochrany přírody může prohlásit za chráněné i jiné druhy živočichů, které se vyskytnou v některé geografické oblasti ojediněle nebo v malém počtu. Jde-li o obratlovce, poskytuje se jim stejná ochrana jako živočichům označeným v příloze hvězdičkou.

§ 8

Při zásazích proti živočišným škůdcům a proti chorobám rostlin, plevelů a při hygienických opatřeních je nutno zajistit, aby živočišstvo, které není předmětem zásahů, nebylo ohrožováno nad nezbytnou míru.

§ 9

(1) Pokud je dovoleno chytání nebo usmrcování obratlovců, nutno používat takových prostředků a zařízení, kterými lze živočicha chytit neporušeného nebo kterými jej lze okamžitě usmrtit. Je proto zakázáno používat k tomu účelu zejména praků, vzduchovek, samostřílů, třaskavin, ok, jedů, omamných prostředků a lepů.

(2) Záměrné hubení obratlovců smějí provádět jen osoby starší 18 let.

(3) Chytání ptáků a vybírání vajec je dovoleno jen v rozsahu stanoveném platnými předpisy. *)

§ 10

Orgány státní ochrany přírody mají právo kontrolovat dodržování této vyhlášky.

§ 11

Ustanovení této vyhlášky vyjma § 8 se nevztahují na druhy živočichů, které lze chytat nebo usmrcovat podle předpisů o rybářství, o myslivosti, o hubení škůdců a podle předpisů hygienických.

§ 12

U živočichů prohlášených za zvěř podle předpisů o myslivosti a u živočichů vyjmenovaných v předpisech o rybářství může ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství spolu s ministerstvem školství a kultury povolit v odůvodněných případech výjimku z ustanovení této vyhlášky.


§ 13

Tato vyhláška platí jen v českých krajích; nabývá účinnosti dnem 1. září 1965.


Ministr:

Císař v. r.


Příloha

Seznam chráněných druhů živočichů

Bezobratlí - Avertebrata

Měkkýši - kmen: Mollusca

Mlži - třída: Bivalvia

+ * Perlorodka říční - Margaritana margaritifera

Členovci - kmen: Arthropoda

Rakovci - třída: Malacostraca

+ Rak kamenáč - Astacus torrentium

Hmyz - třída: Insecta

Čmelák - rod Bombus - všechny druhy

* Jasoň červenooký - Parnassius apollo

Jasoň dymnivkový - Parnassius mnemosyne

Kobylka sága - Saga pedo

Krajník - rod Calosoma - všechny druhy

Kudlanka nábožná - Mantis religiosa

Mravenec lesní - rod Formica - všechny druhy

Nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis

Pestrokřídlec podražcový - Zerynthia hypsipyle

Otakárek fenyklový - Papilio machaon

Otakárek ovocný - Papilio podalirius

Roháč obecný - Lucanus cervus

Ploskoroh - rod Ascalaphus - všechny druhy

Tesařík alpský - Rosalia alpina

Tesařík obrovský - Cerambyx cerdo

Tesařík zavalitý - Ergates faber

Strunatci - kmen: Chordata

Obratlovci - podkmen: Vertebrata

Kruhoústí - třída: Cyclostomata

+ * Mihule - rod Lampetra - všechny druhy

Obojživelníci - třída: Amphibia

Blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus

Čolek horský - Triturus alpestris

Čolek karpatský - Triturus montandoni

Čolek velký - Triturus cristatus

Mlok skvrnitý - Salamandra salamandra

Ropucha - rod Bufo - všechny druhy

Plazi - třída: Reptilia

Ještěrka - rod Lacerta - všechny druhy

Slepýš křehký - Anquis fragilis

Užovka hladká - Coronella austriaca

Užovka podplamatá - Natrix tesselata

* Užovka stromová - Elaphe longissima

* Želva bahenní - Emys orbicularis

Ptáci - třída: Aves

Běhulík plavý - Cursorius cursor

Bělořit šedý - Oenanthe oenanthe

Bramborníček - rod Saxicola - oba druhy

Brhlík lesní - Sitta europaea

Brkoslav severní - Bombycilla garrula

Břehouš černoocasý - Limosa limosa

* Břehule říční - Riparia riparia

Budníček - rod Phylloscopus - všechny druhy

* Bukač velký - Botaurus stellaris

Bukáček malý - Ixobrychus minutus

Cvrčilka - rod Locustella - všechny druhy

Čáp bílý - Ciconia ciconia

* Čáp černý - Ciconia nigra

Čečetka zimní - Carduelis flammea

Čejka chocholatá - Vanellus vanellus

Červenka obecná - Erithacus rubecula

Čížek lesní - Carduelis spinus

Datel černý - Dryocopus martius

Datlík tříprstý - Picoides tridactylus

Dlask tlustozobý - Coccothraustes coccothraustes

+ * Drop velký - Otis tarda

Drozd - Turdus - všechny druhy

* Dřemlík tundrový - Falco columbarius

Dudek chocholatý - Upupa epops

Dytík úhorní - Burhinus oedicnemus

+ * Hohol severní - Bucephala clangula

+ Holub doupňák - Columba oenas

+ * Hvízdák euroasijský - Anas penelope

Hýl obecný - Pyrrhula pyrrhula

Chřástal - rod Porzana - všechny druhy

Chřástal polní - Crex crex

Chřástal vodní - Rallus aquaticus

Jespák - rody: Calidris, Limicola, Philomachus, Crocethia - všechny druhy

Jiřička obecná - Delichon urbica

+ * Kalous pustovka - Asio flammeus

+ Kalous ušatý - Asio otus

+ Káně lesní - Buteo buteo (vyjma uznané bažantnice)

Koliha - rod Numenius - oba druhy

* Kolpík bílý - Platalea leucorodia

Konipas - rod Motacilla - všechny druhy

Konopka - rod Carduelis - všechny druhy

+ Kopřivka obecná - Anas strepera

Kos horský - Merula torquatus

Králíček - rod Regulus - oba druhy

Krutihlav obecný - Iynx torquilla

Křepelka polní - Coturnix coturnix

Křivka - rod Loxia - všechny druhy

Kukačka obecná - Cuculus canorus

* Kulík hnědý - Charadrius morinellus

Kulík - rod Charadrius a Squatarola - všechny druhy

+ * Kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum

* Kvakoš noční - Nycticorax nycticorax

Labuť - rod Cygnus - všechny druhy

* Ledňáček říční - Alcedo atthis

Lejsek - rod Muscicapra - všechny druhy

Lelek lesní - Caprimulgus europaeus

Linduška - rod Anthus - všechny druhy

* Luňák červený - Milvus milvus

* Luňák hnědý - Milvus migrans

* Luněc šedý - Elanus coeruleus

* Mandelík hajní - Coracias garrulus

Mlynařík dlouhoocasý - Aegithalos caudatus

Morčák - rod Mergus - všechny druhy

+ * Moták - rod Circus - všechny druhy

Moudivláček lužní - Remiz pendulinus

+ * Orel - rody: Aquila, Hieraaetus, Haliaaetus - všechny druhy

* Orlík krátkoprstý - Circaetus gallicus

+ * Orlovec říční - Pandion haliaetus

Ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes

+ * Ostralka štíhlá - Anas acuta

* Ostříž lesní - Falco subbuteo

Ouhorlík stepní - Glareola pratincola

Pěnice - rod Sylvia - všechny druhy

Pěnkava jikavec - Fringilla montifringilla

Pěvuška - rod Prunella - všechny druhy

Pisík obecný - Actitis hypoleuca

* Pisila čáponohá - Himantopus himantopus

+ * Poštolka jižní - Falco naumanni

+ Poštolka obecná - Falco tinnunculus (vyjma v uznaných bažantnicích)

* Poštolka rudonohá - Falco vespertinus

+ * Polák malý - Aythia nyroca

Potápka černokrká - Podiceps nigricollis

Potápka malá - Podiceps ruficollis

* Potápka rudokrká - Podiceps griseigena

* Potápka žlutorohá - Podiceps auritus

* Potáplice - rod Colymbus - oba druhy

+ * Puštík bělavý - Strix uralensis

+ Puštík obecný - Strix aluco (vyjma v uznaných bažantnicích)

Racek chechtavý - Larus ridibundus (vyjma v uznaných bažantnicích)

Racek - rod: Larus, Rissa - všechny druhy

Rákosník - rod Acrosephalus - všechny druhy

* Raroh velký - Falco cherrug

Rehek - rod Phoenicurus - oba druhy

Rorýs - rod Micropus - oba druhy

* Rybák černý - Chlidonias nigra

Rybák obecný - Sterna hirundo

Sedmihlásek hajní - Hyppolais icterina

* Skalník zpěvný - Monticola saxatilis

Skorec vodní - Cinclus cinclus

Skřivan lesní - Lullula arborea

Skřivan ouškatý - Eremophila alpestris

* Slavík - rod Luscinia - všechny druhy

Slučka malá - Lymnocryptes minimus

* Sokol stěhovavý - Falco peregrinus

+ Sova pálená - Tyto alba

Stehlík obecný - Carduelis carduelis

Strakapoud bělohřbetý - Dryobates leucotos

Strakapoud - rod Dendrocopus - všechny druhy

Strnad cvrčivý - Emberiza cia

Strnad rákosní - Emberiza schoeniclus

Strnad zahradní - Emberiza hortulana

Střízlík obecný - Troglodytes troglodytes

+ * Sýc rousný - Aegolius funereus

+ Sýček obecný - Athene noctus

Sýkora - rod Parus - všechny druhy

Sýkořice vousatá - Panurus biarmicus

Šoupálek - rod Certhia - oba druhy

* Tenkozobec opačný - Recurvirostra avosetta

Ťuhýk - rod Lanius - všechny druhy

Turpan - Melanita - oba druhy

Včelojed lesní - Pernis apivorus

Vlaštovka obecná - Hirundo rustica

* Vlha pestrá - Merops apiaster

Vodouš - rod Tringa - všechny druhy

Volavka bílá - Egretta alba

Volavka červená - Ardea purpurea

Volavka stříbřitá - Egretta garsetta

+ * Výreček malý - Otus scops

* Zedníček skalní - Tichodroma muraria

+ * Zrzohlávka rudozobá - Netta rufina

Zvonohlík zahradní - Serinus canaria

Žluna - rod Picus - oba druhy

Žluva hajní - Oriolus oriolus

Savci - třída: Mammalia

Bělozubka - rod Crocidura - všechny druhy

Ježek - rod Erinaceus - oba druhy - vyjma v uznaných bažantnicích

Myšivka horská - Sicista betulina

Netopýrovití - čeleď Vespertilionidae - všechny druhy

Plch lesní - Dryomys nitedula

Plch zahradní - Eliomys quercinus

Rejsec černý - Neomys anomalus

Rejsek - rod Sorex - všechny druhy

Vrápencovití - čeleď Rhinolophidae - všechny druhy

+ * Vydra říční - Lutra lutra

Druhy živočichů označené v seznamu křížkem (+) jsou chráněny také podle zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, zákona č. 102/1963 Sb., o rybářství a předpisů vydaných podle těchto zákonů.

Poznámky pod čarou

*) např. zákon č. 23/1962 Sb. a vyhláška č. 62/1964 Sb.

Přesunout nahoru