Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Směrnice č. 8/1965 Sb.Směrnice o ochraně dřeva schválené usnesením vlády ze dne 14. ledna 1965

Částka 5/1965
Platnost od 18.02.1965
Účinnost od 18.02.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

8

SMĚRNICE

o ochraně dřeva schválené usnesením vlády

ze dne 14. ledna 1965

Čl. 1

Aby bylo zabráněno dalšímu snižování produkční schopnosti lesů a dosaženo rovnováhy mezi těžbou a přírůstkem, je třeba zabezpečit nejhospodárnější využití dřeva, které je ročně těženo pro uspokojování potřeb národního hospodářství.

Znehodnocování dřeva hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm značně zvyšuje spotřebu dřeva a proto správně a včas provedená ochranná opatření, která prodlouží jeho životnost, účinně pomohou při snižování jeho spotřeby.

Čl. 2

Základní ustanovení

1. Socialistické organizace jsou povinny při výrobě, zpracování a použití dřeva zabezpečit jeho ochranu před poškozením hnilobou, dřevokazným hmyzem a ohněm.

2. Způsob uskladnění dřeva musí zabezpečovat jeho ochranu před znehodnocováním hnilobou a hmyzem.

3. Všude tam, kde jsou výrobky ze dřeva vystaveny zvýšenému nebezpečí poškození hnilobou, hmyzem a ohněm, socialistické organizace zajistí včasné provedení jejich účinné impregnace, aby byla zajištěna jejich maximální životnost.

Čl. 3

Impregnace dřeva a hotových výrobků ze dřeva

1. Impregnací dřeva se rozumí jeho povrchová nebo hloubková ochrana takovými chemickými látkami, jejichž vlastnosti ho chrání před dřevokaznými houbami, hmyzem a ohněm.

2. Ochranné chemické látky podle účelu použití schvalují k tomu autorizované ústavy v dohodě s příslušnými zdravotnickými orgány. Seznam schválených ochranných látek bude vydávat každoročně ministerstvo spotřebního průmyslu.

3. Způsob impregnace a ochranná chemická látka, pokud nejsou přímo stanoveny směrnicemi příslušného ústředního orgánu, musí odpovídat účelu, jakému má výrobek sloužit při zabezpečení jeho maximální životnosti.

4. Impregnaci průmyslově vyrobených dřevěných výrobků provádějí impregnační závody, závody dřevařské prvovýroby a druhovýroby, pokud byly k tomu určeny.

5. Výrobce je odpovědný za to, že konečné výrobky, které podléhají povinné impregnaci, nebudou dodávány v neimpregnovaném stavu.

6. Pokud impregnaci ve výjimečných případech neprovede dodavatel, je ji povinna zabezpečit organizace, která výrobek používá, vlastními prostředky při dodržování stanovených technologických postupů a bezpečnostních předpisů.

Seznam výrobků ze dřeva podléhajících povinné impregnaci je uveden v příloze č. 1.

7. Pro impregnaci dřeva jedy nebo látkami škodlivými zdraví platí předpisy o zacházení s jedy a látkami škodlivými zdraví.

Čl. 4

Ostatní opatření

1. Socialistické organizace nesmí používat jehličnatého dřeva pro výrobu výrobků uvedených v seznamu v příloze č. 2.

2. Socialistické organizace jsou povinny hlásit všechny případy napadení budov dřevomorkou domácí příslušnému okresnímu národnímu výboru, který stanoví nápravné opatření.

3. Dodržování této směrnice zabezpečují zejména:

a) projektové organizace při vypracování projektové a rozpočtové dokumentace,

b) plánovací orgány důsledným zajištěním zásad úspory a ochrany dřeva ve všech částech státního plánu rozvoje národního hospodářství,

c) řídící orgány výrobních, zpracovatelských a spotřebitelských závodů vytvářením předpokladů pro hospodárné využití a ochranu dřeva,

d) státní orgány a jejich složky, při schvalování projektů, provádění stavebního dozoru apod.

Čl. 5

1. Kontrolu dodržování směrnic provádí Státní dřevařská inspekce, všechny orgány lidové kontroly, jakož i ostatní orgány oprávněné ke kontrole hospodaření s finančními a věcnými prostředky určenými pro potřebu podniků a jiných organizací při dodržování zásad plánování a koordinace kontrolní činnosti.

2. Výjimky z povinnosti impregnovat výrobky ze dřeva a zákazu používat jehličnaté dřevo povoluje nadřízený orgán v dohodě se Státní dřevařskou inspekcí.

Čl. 6

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení. Tímto dnem pozbývá platnosti vyhláška č. 218/1956 Ú. l., o povinné konzervaci dřeva.

Příloha 1

Část I
Seznam výrobků ze dřeva, které mohou socialistické organizace dodávat a používat jen v impregnovaném stavu

- pražce a měrné dříví typu ČSD a pražce vlečkové

- pražce úzkokolejné *)

- pražce bagrové *)

- sloupy a tyče pro elektrické vedení a chmelnice

- důlní dříví použité v trvalých zařízeních **)

- důlní krajiny použité v trvalých zařízeních bez tlaků

- dřevo pro zařízení dolů na povrchu

- výdřeva v protileteckých krytech

- dřevo pro vnější zařízení ve stavebnictví, průmysl a zemědělství

- tyčky do vinic

- kůly ke stromům, rajským jablíčkům apod.

- květinové truhlíky

- pařeništní rámy, pařeništní skříně a zahradní truhlíky

- přikrývky a stínovky na pařeništní okna

- truhlíky pro výsev a přesazování

- dřevěné součásti a vybavení lesních školek

- dlažební špalíky

- podklady pro dřevosklady

- proklady do hrání mezi řezivo

- kulatina a řezivo pro vodní stavby

- lešeňové podlážky

- kulatina a řezivo pro dřevěné objekty a konstrukce, pokud byly výjimečně povoleny

- dřevo použité při adaptacích

- dřevěné podlahové polštáře a prkna

- dřevěné krovy

- stojany na klepání koberců

- oplocení provizorní

- šindel

- rampy provizorní

- konstrukce pro jeřábová zařízení

- žebříky

- komínové lávky a větráky

- dřevěné šatny

- dřevěné tribuny apod.

- triangulační věže

- sportovní věže a lyžařské můstky

- ohrazení hokejových hřišť

- zařízení závodních překážkových drah

- stožáry na vlajky

- dříví na přejezdy

- bedny pro cestářský provoz

- přepravní skříně

- obytné vozy

- pojízdné kurníky

- dřevěné vozy všech druhů

- provizorní silniční zábrany a zábradlí

- sněhové zábrany

- kabelové bubny

Část II
Způsob impregnace a ochranné látky je třeba použít podle stupně ohrožení dřeva.

1. Stupeň ohrožení dřeva: trvalé působení vody, povětrnostních vlivů nebo země.

Chemické ochranné látky: nevyluhovatelné fungicidy.

Způsob impregnace: hluboká.

Příklad: kulatina a řezivo pro vodní stavby, podlahy a rošty v mokrém prostředí, stropy a konstrukce v místech se silnou kondenzací vodních par, chladicí věže apod.

2. Stupeň ohrožení dřeva: přímé a trvalé povětrnostní vlivy.

Chemické ochranné látky: nevyluhovatelné nebo již částečně vyluhovatelné látky s fungicidními a inzekticidními účinky.

Způsob impregnace: hluboká nebo mělká.

Příklad: pražce a měrné dřevo ČSD, pražce úzkokolejné, telefonní a elektrovodní sloupy, důlní dřevo a důlní konstrukce, důlní stavby na povrchu, výdřeva v krytech, chmelové tyče, vinné kůly, kůly ke stromům, k rajským jablíčkům, zahradnické zařízení, zemědělské stavby a zařízení pro odchov domácích zvířat, ploty, ohrady a zábradlí, sněhové zábrany a silniční zařízení, dlažební špalíky, konstrukce pro podlahy nepodsklepených staveb, šindel, staveništní zařízení, bednění, lešení apod.

3. Stupeň ohrožení dřeva: nepřímé povětrnostní vlivy, dřevo pod střechou, možnost navlhnutí, popřípadě požáru, hmyz.

Chemické ochranné látky: látky fungicidní a inzekticidní, s případnými účinky i proti ohni.

Způsob impregnace: mělká nebo povrchová, povrchová úprava.

Příklady: kryté vagóny a dopravní zařízení, podlahy a rošty elektrik, trolejbusů a autobusů, podlažní konstrukce (mimo vlastní podlahy) v obytných místnostech, stavebně truhlářské výrobky, celé podlahy ve skladech, výrobnách apod.

4. Stupeň ohrožení dřeva: krátkodobé působení povětrnostních vlivů (plísně, hniloba).

Chemické ochranné látky: fungicidní látky proti houbám a plísním (vodorozpustné, bezbarvé látky).

Způsob impregnace: povrchová.

Příklady: dřevní surovina a polotovary v době vysoušení na meziskladech, zásoby dřeva, zejména rychlokazných dřevin.

5. Stupeň ohrožení dřeva: ohrožení požárem.

Chemické ochranné látky: snižující hořlavost dřeva.

Způsob impregnace: hluboká, mělká a povrchová, povrchová úprava.

Příklady: konstrukce skladů s hořlavými látkami, střešní konstrukce objektů, přes které přečnívají komíny (minimálně kolem komínů), dřevěné objekty a zařízení v blízkosti železnic nebo jiných zdrojů jisker, ohně apod.

6. Stupeň ohrožení dřeva: možnost napadení dřevokazným hmyzem.

Chemické ochranné látky: s účinky proti hmyzu.

Způsob impregnace: mělká a povrchová.

Příklady: výrobky určené pro tropické oblasti (nábytek, obaly zásilek apod.).

Dřevo použité k asanaci starších objektů (památkové objekty a předměty) aj.

Jestliže pro některé sortimenty nejsou v příslušné skupině vyhovující látky, např. při požadavku zdravotní nezávadnosti, nebo jestliže nesmí dojít ke zbarvení dřeva apod., je výjimečně přípustné použít látky z nejbližší vyhovující skupiny.

Příloha 2

Seznam výrobků, pro jejichž výrobu nesmí socialistické organizace používat jehličnatého dřeva

Druh výrobku

- svislé obvodové stěny, příčky a přepážky u trvalých objektů,

- půdní nebo sklepní přepážky s výjimkou konstrukce rámů u novostaveb,

- zábradlí u balkónů a teras,

- schodiště a podesty v domech s více než 1 poschodím,

- podlahy v místnostech ve vlhkém nebo střídavě vlhkém a suchém prostředí,

- hrubé tesařské podlahy u novostaveb,

- obklady stěn, stropů a krytů na radiátory,

- dřevěné podbíjení stropů,

- dřevěné zárubně tesařské u novostaveb,

- parapetní desky u novostaveb,

- dřevěné konstrukce u nových skleníků,

- zpevňování vozovek,

- trvalé nakládací rampy,

- sušáky na prádlo,

- trvalé silniční zábradlí,

- sloupy na dopravní značky,

- oplocení trvalého charakteru,

- provizórní oplocení staveništní z nového řeziva,

- dřevěná okna v sklepních prostorách bytové a občanské výstavby, v průmyslové výstavbě ve všech případech a v zemědělské výstavbě ve stájových a skladištních objektech,

- dřevěné římsy u novostaveb bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby,

- krytí kanálů a montážních otvorů všech druhů (připouští se opotřebené dřevo),

- dřevěné trámové stropy u novostaveb,

- podklady a proklady při dodávkách a uskladnění hutnických výrobků a železobetonových prefabrikátů,

- staveništní přístřešky z nového řeziva.

Poznámky pod čarou

*) pro doly s výjimkou často překládaných.

**) povinnost impregnace důlního dříví se nevztahuje na lesní prvovýrobu.

Přesunout nahoru