Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 79/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

Částka 36/1965
Platnost od 04.08.1965
Účinnost od 22.05.1965
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

79

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. června 1965

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci


Dne 22. května 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci.


Dohoda na základě svého článku 16, odstavce 1 vstoupila v platnost dnem 22. května 1965.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Bulharské lidové republiky vedeny přáním dále prohlubovat a upevňovat přátelské a bratrské vztahy mezi národy obou zemí, založené na zásadách proletářského internacionalismu, usilujíce o další rozšíření všestranné spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými zeměmi a o upevnění jejich ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu a přejíce si napomáhat rozvoji socialistické výstavby a kulturní revoluce v obou státech též cestou cílevědomého a plánovitého rozvíjení vzájemných styků a spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury, umění, tisku, rozhlasu, televize a tělovýchovy, se rozhodly uzavřít Dohodu o kulturní spolupráci a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Čestmíra Císaře,

ministra školství a kultury,

vláda Bulharské lidové republiky

Stajko Nedelčeva,

mimořádného a zplnomocněného velvyslance,

kteří po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany budou všemožně napomáhat tomu, aby byly využity všechny prostředky masové propagace a výchovy k seznamování co nejširšího okruhu pracujících s politickým, hospodářským a kulturním životem druhé země, jakož i s výsledky dosaženými při rozvíjení socialistické společnosti a kulturní revoluce.

Článek 2

Spolupráce na základě této Dohody bude cílevědomá a plánovitá. Příslušné orgány, organizace a instituce smluvních stran mohou být při provádění této spolupráce v přímém styku.

K výměně názorů a k zajištění koordinace své činnosti mohou uzavírat příslušná ujednání, která musí být v souladu s touto Dohodou a prováděcími plány sjednanými podle článku 15 této Dohody.

Článek 3

1. Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce a výměny zkušeností v oblasti školství. Zvláštní pozornost bude věnována organizaci systému vzdělání a jeho obsahu. Obě smluvní strany proto budou zejména:

a) rozvíjet spolupráci mezi školami všech druhů a stupňů;

b) provádět vzájemnou výměnu školských, pedagogických a osvětových pracovníků, i celých delegací za účelem konzultací a výměny zkušeností, jakož i k účasti na vědeckých konferencích, seminářích a symposiích;

c) uskutečňovat výměnu odborných materiálů, učebnic a jiných periodických a neperiodických publikací;

d) podporovat společnou tvorbu učebnic a učebních pomůcek, jejich vydávání, výrobu a výměnu.

2. Smluvní strany budou vzájemně umožňovat občanům druhé smluvní strany studium na svých školách a učilištích všech druhů a stupňů, budou rozvíjet a podporovat výměnu absolventů vysokých škol, studentů jakož i žáků odborných škol a vysílat občany na vědeckou aspiranturu a vědecké stáže.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat, aby na jejich školách a ústavech bylo vyučováno jazykům, literatuře, případně jiným předmětům týkajícím se poznání druhé země. Za tím účelem zajistí, aby příslušné informace o druhé zemi byly zařazeny do učebních osnov, učebnic a jiných publikací.

2. K vytvoření podmínek pro plnění odst. 1 tohoto článku budou smluvní strany připravovat odborné pracovníky a budou k tomu účelu využívat možností dlouhodobého působení školských odborníků druhé strany a popřípadě zřizovat příslušné lektoráty.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran budou v rámci platných právních předpisů svého státu uznávat zkoušky vykonané na školách a jiných učilištích druhé smluvní strany, jakož i vydaná vysvědčení a diplomy. Navzájem si na požádání budou zasílat opisy těchto dokladů.

Článek 6

1. Smluvní strany budou zajišťovat spolupráci v oblasti vědy soustavným prohlubováním vzájemných vědeckých styků na základě svých státních plánů vědeckého výzkumu, jakož i koordinací a dělbou činnosti při provádění základního vědeckého výzkumu přímo mezi vědeckými institucemi a jednotlivými vědeckými pracovišti obou smluvních stran.

2. Při společném řešení vědeckých úkolů bude hlavní pozornost věnována úkolům, které mají klíčový význam pro rozvoj vědeckého bádání a národního hospodářství smluvních stran nebo které vyplývají z mnohostranné vědecké spolupráce mezi socialistickými státy.

3. Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědeckých pracovníků a jiných odborníků ke krátkodobým i dlouhodobým studijním pobytům, k přednáškám, k expertisám a k účasti na vědeckých zasedáních a konferencích.

4. Smluvní strany budou rovněž podporovat výměnu vědeckých a odborných děl, časopisů a jiných studijních a informačních materiálů, spolupráci v oblasti nakladatelské činnosti na úseku vědecké literatury, výměnu zkušeností v oblasti plánování a rozvoje vědy.

5. Smluvní strany si budou vyměňovat zkušenosti z činnosti v mezinárodních vědeckých organizacích a rozvíjet v této oblasti spolupráci.

6. Příslušné orgány smluvních stran umožní ve shodě s platnými zákony a předpisy pracovníkům druhé smluvní strany bádání ve svých knihovnách, archivech, muzejích a vědeckých institucích.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat tomu, aby se občané jejich zemí všestranně seznamovali s kulturním dědictvím národů druhé země a s jejich uměleckou tvorbou současnou.

Příslušné orgány smluvních stran proto budou zejména:

a) vyměňovat si zkušenosti z organizace kulturního života nejširších vrstev obyvatelstva;

b) podporovat a organizovat přímou spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi obou zemí;

c) uskutečňovat spolupráci a výměnu kulturních pracovníků, uměleckých souborů, vzájemně vysílat jednotlivé umělce k vystoupením, účasti na festivalech, soutěžích a ke studijnímu a přednáškovému pobytu;

d) napomáhat uvádění divadelních, filmových a hudebních děl druhé země a pořádání uměleckých a jiných výstav, jakož i různých jiných akcí k bližšímu seznámení s kulturou, uměním a životem lidu druhé země; usnadňovat vzájemnou výměnu uměleckých publikací, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl;

e) všestranně podporovat popularizaci děl současné socialistické tvorby i kulturního dědictví druhé země;

f) podporovat překládání a vydávání literárních a jiných uměleckých děl druhé země, jakož i přímou spolupráci v oblasti nakladatelské činnosti na tomto úseku.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat výměnu rozhlasových relací a televizních programů, programového materiálu, filmových týdeníků a krátkých i celovečerních filmů a poskytovat podporu vzájemným návštěvám rozhlasových, televizních a filmových pracovníků a umělců.

Článek 9

1. Příslušné orgány smluvních stran budou pečovat o to, aby tisk jejich zemí všestranně informoval o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě druhé země, jakož i o spolupráci mezi oběma státy.

2. Spolupráce v oboru tisku se bude provádět především přímo mezi tiskovými agenturami, redakcemi novin a časopisů, a organizacemi novinářů.

3. Smluvní strany budou podporovat činnost tiskových agentur druhé smluvní strany a budou usnadňovat vzájemné vysílání dopisovatelů a novinářů.

4. Příslušné orgány smluvních stran budou podporovat výměnu informací a periodického tisku a umožňovat šíření periodických a jiných propagačních publikací druhé smluvní strany.

Článek 10

1. Smluvní strany budou podporovat činnost kulturních a informačních středisek druhé smluvní strany.

2. Konkrétní podmínky působnosti kulturních a informačních středisek, jakož i rozsah jejich činnosti budou mezi smluvními stranami upraveny zvláštní úmluvou.

Článek 11

1. Smluvní strany budou podporovat a umožňovat přímý styk a spolupráci mezi společenskými organizacemi obou zemí, zejména odborovými organizacemi, organizacemi žen a mládeže. Pro jednotlivé formy spolupráce zvláště v oblasti kultury, umění a sportu platí příslušná ustanovení této Dohody.

2. Společenské organizace smluvních stran se mohou v oboru své působnosti též podílet na spolupráci mezi jednotlivými orgány, organizacemi a institucemi smluvních stran při provádění této Dohody.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat vzájemné styky v oblasti tělesné výchovy, zejména umožňováním společných sportovních soutěží a utkání, vzájemné výměny zkušeností mezi sportovními organizacemi a institucemi a vzájemného vysílání sportovních družstev, jednotlivých sportovců, trenérů a jiných pracovníků z oblasti tělesné výchovy.

Článek 13

Každá ze smluvních stran bude občanům a právním osobám druhé smluvní strany zajišťovat zákonnou ochranu autorských práv, včetně práv, která vzniknou z děl spoluautorských, případně děl spojených nebo souborných.

Článek 14

Dovoz a vývoz předmětů vyměňovaných na základě této Dohody se bude provádět v souladu s vnitrostátními předpisy každé ze smluvních stran a mezinárodními smlouvami závaznými pro obě smluvní strany.

Článek 15

1. K provádění této Dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plán, v němž budou též stanoveny finanční podmínky plánovaných akcí.

2. Nejméně jednou ročně se sejdou zástupci smluvních stran ke společné schůzce, na které bude zejména zhodnoceno plnění prováděcího plánu za uplynulé období, vyměněny zkušenosti a popřípadě dohodnuty nutné, vzájemně prospěšné úpravy. V roce, ve kterém vyprší jeho platnost, bude na společné schůzce současně sjednán prováděcí plán na další časové období.

3. K plnění úkolů obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku může být v případě účelnosti zřízen rovněž společný československo-bulharský kulturní výbor nebo podobný společný orgán.

Článek 16

1. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

2. Dnem, kdy vstoupí v platnost tato Dohoda, pozbývá platnosti Dohoda o kulturních a osvětových stycích mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Sofii dne 20. června 1947.

3. Tato Dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let pokud ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví alespoň 6 měsíců před koncem probíhajícího pětiletého období.

Dáno v Praze dne 22. května 1965 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a bulharském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

Čestmír Císař v. r.

Za vládu Bulharské lidové republiky

Stajko Nedelčev v. r.

Přesunout nahoru