Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 71/1965 Sb.Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví

Částka 34/1965
Platnost od 14.07.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

71

VYHLÁŠKA

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

ze dne 30. června 1965

o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí a hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotná klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví *) (dále jen "jednotné klasifikace") jsou základním nástrojem pro oborové řízení a plánování, pro zpřesnění metod zjišťování bilančních vazeb a proporcí mezi výrobou a spotřebou, pro využívání vyšší výpočetní techniky při řízení národního hospodářství a v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Jednotné klasifikace jsou uceleným třídícím systémem průmyslové, zemědělské a lesní produkce.

(2) Jednotné klasifikace jsou v rozsahu stanoveném touto vyhláškou závazné pro národohospodářskou evidenci, dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích a pro vydávání dílčích účelových nomenklatur všech orgánů státní správy a socialistických organizací (dále jen "organizace").

(3) Součástí jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků jsou oborové číselníky průmyslových výrobků (dále jen "oborové číselníky"), v nichž pokračuje třídění průmyslových výrobků až do konkrétních položek sortimentu, nutných pro úplnou identifikaci výrobků v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Oborové číselníky vydávají věcně příslušné ústřední úřady a orgány nebo jimi pověřené organizace.

§ 2

K zavedení a využívání jednotných klasifikací v národohospodářské evidenci, v dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích a při vydávání dílčích účelových nomenklatur postupují organizace podle ustanovení části druhé této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Postup a rozsah zavedení a využívání jednotných klasifikací

Zavedení jednotných klasifikací v národohospodářské evidenci

§ 3

(1) Všechny organizace sledují v národohospodářské evidenci stav zásob materiálu, hotových výrobků a zboží podle číselných znaků oborových číselníků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

(2) Pro organizace, u nichž podrobné sledování stavu zásob materiálu, hotových výrobků a zboží podle oborových číselníků by nebylo odůvodněno, může těmto organizacím nadřízený ústřední úřad nebo orgán povolit po předchozím souhlasu Ústřední komise lidové kontroly a statistiky toto sledování jen do hloubky jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (šestimístný znak).

§ 4

(1) Všechny organizace sledují v letech, kdy se provádí statistické šetření o mezioborových vztazích, v národohospodářské evidenci spotřebu materiálu (hmotné výdaje) podle dodavatelských oborů jednotných klasifikací; průmyslové organizace a organizace neprůmyslové s průmyslovou činností jako činností vedlejší sledují spotřebu materiálu podle dodavatelských oborů také za spotřebitelské obory, do kterých spadají výrobky, které tyto organizace vyrábějí.

(2) Pro organizace s malou spotřebou materiálu stanoví Ústřední komise lidové kontroly a statistiky pro sledování podle odstavce 1, seskupení oborů jednotných klasifikací do větších celků.

§ 5

Průmyslové organizace a organizace neprůmyslové s průmyslovou činností jako činností vedlejší sledují v národohospodářské evidenci za obory jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků (třímístný znak) ukazatele zejména o výrobě [tj. výroba zboží, hrubý obrat *) aj.], o odbytu **), o celkových nákladech, o celkových mzdách (počtu pracovníků) a o odpisech ze základních prostředků (event. o pořizovací a zůstatkové ceně základních prostředků).

§ 6

Organizace vnitřního obchodu a odbytové organizace sledují v národohospodářské evidenci strukturu pohybu zboží v obchodě podle oborů a dalších položek jednotných klasifikací, které stanoví Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem vnitřního obchodu.

§ 7

Podniky zahraničního obchodu sledují v národohospodářské evidenci dodávky pro vývoz a z dovozu podle oborů jednotných klasifikací (ve velkoobchodních cenách a v cenách podle obchodní parity); přitom hodnotu dodávek z dovozu sledují také podle základních odběratelských oblastí, tj. podle dodávek pro investice a generální opravy, pro vnitřní obchod, pro speciální určení a pro ostatní odběratele (pro výrobní nebo jinou spotřebu).

§ 8

Zemědělské organizace a organizace lesního hospodářství sledují v národohospodářské evidenci za obory jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví ukazatele zejména o výrobě, o realizaci, o nákladech a o počtu pracovníků.

§ 9

Zavedení jednotných klasifikací v dokumentaci o dodavatelsko-odběratelských vztazích

Všechny organizace označují v hospodářských smlouvách (objednávkách), dodacích listech, fakturách a v ostatní dokumentaci používané v dodavatelsko-odběratelských vztazích výrobky číselnými znaky podle oborových číselníků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

§ 10

Návaznost dílčích účelových nomenklatur na jednotné klasifikace

(1) Jednotné klasifikace s oborovými číselníky jsou závazné pro vydávání všech dílčích účelových nomenklatur průmyslových a zemědělských výrobků a výrobků lesního hospodářství (např. plánovacích nomenklatur, ceníků, daňových sazebníků aj.); dílčí účelové nomenklatury musí proto mít na jednotné klasifikace a oborové číselníky přímou návaznost.

(2) Organizace mohou dílčí účelové nomenklatury vydávat jen v odůvodněných případech a po předchozím jejich schválení Ústřední komisí lidové kontroly a statistiky z hlediska dodržení číselného systému nomenklatury a zásad třídění. Bližší postup pro vydávání dílčích účelových nomenklatur stanoví Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 11

Druhy oborově sledovaných ukazatelů, způsob a lhůty pro jejich statistické vykazování určují směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, které též podrobněji vymezují náplň jednotlivých ukazatelů. *)

§ 12

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky stanoví způsob, jakým se provádějí a vyhlašují změny a doplňky jednotných klasifikací a oborových číselníků.

§ 13

Výjimky z ustanovení této vyhlášky pro jednotlivé organizace povoluje v závažných případech Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v dohodě se Státní plánovací komisí, ministerstvem financí, hlavním arbitrem Československé socialistické republiky a s ústředním úřadem nebo orgánem nadřízeným těmto organizacím.

§ 14

Dnem nabytí účinnosti této vyhlášky pozbývají platnosti všechny celostátní dílčí účelové nomenklatury průmyslových a zemědělských výrobků a výrobků lesního hospodářství, s výjimkou ceníků velkoobchodních a maloobchodních cen; Ústřední komise lidové kontroly a statistiky může používání těchto dílčích účelových nomenklatur na přechodnou dobu povolit.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Ministr-předseda:

Majling v. r.

Poznámky pod čarou

*) "Jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků (díl I-III) a "Jednotnou klasifikaci výrobků v zemědělství a v lesnictví" vydala Ústřední komise lidové kontroly a statistiky jako publikace v roce 1965 ve Statistickém a evidenčním vydavatelství tiskopisů, n.p., Praha.

*) Do hrubého obratu, zjišťovaného oborovou metodou se zahrnuje jak hodnota všech dohotovených průmyslových výrobků (polotovarů) a výkonů, náležejících podle jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků do určitého oboru (tj. odvedená výroba oboru), bez ohledu na to, zda tyto výrobky a výkony jsou určeny k užití mimo podnik (k realizaci) nebo pro vlastní potřebu v jiném oboru, tak i hodnota změny stavu rozpracované výroby. Naproti tomu výroba zboží a hrubá výroba zjišťovaná za obory podnikovou metodou se liší od hrubého obratu a odvedené výroby oboru o hodnotu vnitropodnikových mezioborových dodávek.

**) Hodnota odbytu představuje celkový objem dodávek, který se člení na dodávky pro investiční výstavbu a generální opravy, pro vnitřní obchod, pro vývoz, pro speciální určení a pro ostatní odběratele (pro výrobní nebo jinou spotřebu).

*) Směrnice k státním statistickým výkazům pro vykazující jednotky, vydávané v knižnici Ústřední komise lidové kontroly a statistiky "Směrnice a pokyny".

Přesunout nahoru