Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/1965 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky

Částka 33/1965
Platnost od 30.06.1965
Účinnost od 01.08.1965
Zrušeno k 01.10.1992 (123/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 23. června 1965,

kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 6 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky:


ODDÍL 1

Československá víza

§ 1

(1) Československá víza udělují

a) československé diplomatické mise a konzulární úřady cizincům v zahraničí,

b) okresní oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech krajské správy ministerstva vnitra) cizincům, kteří se zdržují na území Československé socialistické republiky a hodlají cestovat do ciziny,

c) oddělení pohraniční kontroly na hraničních přechodech v případech stanovených ministerstvem vnitra.

(2) O prodloužení platnosti československého víza rozhodují okresní oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech krajské správy ministerstva vnitra).

(3) Cizincům požívajícím v Československé socialistické republice diplomatických a konzulárních výsad a imunit a cizincům jim na roveň postaveným uděluje československá víza a prodlužuje jejich platnost ministerstvo zahraničních věcí.

(4) Žádost o udělení československého víza nebo prodloužení jeho platnosti se podává na předepsaném tiskopise. Žádost o prodloužení platnosti československého víza musí být podána nejpozději 3 dny před uplynutím jeho platnosti.

ODDÍL 2

Povolení k pobytu

§ 2

Udělování povolení k pobytu

(1) Žádost o povolení k pobytu se podává u československé diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, ve výjimečných případech u ohlašovacího orgánu. O žádosti rozhoduje ministerstvo vnitra.

(2) Průkaz o povolení k pobytu vydává ohlašovací orgán, jemuž je cizinec povinen předložit cestovní doklad, doklad o udělení československého víza, tři fotografie o rozměrech 5,5 cm x 6,5 cm, s dolním bílým okrajem 1,5 cm, popřípadě další doklady (jejich překlad), které si ohlašovací orgán vyžádá.

(3) Průkaz o povolení k pobytu se nevydává cizincům mladším 15 let a cizincům zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

(4) Průkaz o povolení k pobytu je cizinec povinen nosit stále u sebe a na vyzvání se jím prokazovat.

§ 3

Prodlužování povolení k pobytu

(1) Žádost o prodloužení povolení k pobytu musí být podána nejpozději do 14 dnů před uplynutím jeho platnosti ohlašovacímu orgánu, který o ní rozhodne.

(2) K žádosti o prodloužení povolení k pobytu je cizinec povinen připojit průkaz o povolení k pobytu.

§ 4

Zápisy do průkazu o povolení k pobytu

Zápisy do průkazu o povolení k pobytu provádí ohlašovací orgán. Zaměstnavatelé jsou povinni zapisovat do průkazu o povolení k pobytu počátek a ukončení pracovního (učebního) poměru cizince.

§ 5

Hlášení změn

Cizinec, jemuž bylo uděleno povolení k pobytu, je povinen hlásit příslušnému ohlašovacímu orgánu do 3 dnů na předepsaném tiskopise všechny změny, které nastaly v jeho osobních údajích či okolnostech, za kterých mu bylo uděleno povolení k pobytu, zejména změny jména, příjmení, státní příslušnosti, stavu, narození a úmrtí dítěte, zaměstnání, přerušení nebo ukončení studia nebo praxe, vydání nového cestovního dokladu, a předložit o tom příslušné doklady.

ODDÍL 3

Hlášení pobytu

§ 6

Osoby hlášením povinné

(1) Každý cizinec starší 15 let je povinen, pokud dále není stanoveno jinak, hlásit svůj pobyt osobně na předepsaném ohlašovacím tiskopise ohlašovacímu orgánu.

(2) Cizinci mladší 15 let ubytovaní společně s rodiči musí být zapsáni do ohlašovacích tiskopisů rodičů. Není-li cizinec mladší 15 let ubytován u žádného z rodičů, musí být jeho pobyt hlášen na ohlašovacím tiskopise samostatně.

(3) Povinnost hlásit pobyt cizinců mladších 15 let, kteří nejsou ubytováni u žádného z rodičů, a cizinců, kteří pro svůj duševní nebo tělesný stav nemohou tuto povinnost plnit, má ten, kdo je podle příslušných předpisů povinen na ně dozírat nebo jehož dozoru byli svěřeni.

§ 7

Ohlašovací orgány

Ohlašovacími orgány jsou okresní oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech krajské správy ministerstva vnitra), příslušná podle místa pobytu cizince na území Československé socialistické republiky.

§ 8

Ubytovatel

Ubytovatelem je

a) vlastník (uživatel) budovy nebo pozemku, který cizince ve své budově nebo na svém pozemku ubytoval,

b) uživatel bytu nebo jiné místnosti, který cizince ve svém bytě nebo místnosti ubytoval,

c) provozovatel ubytovacího, turistického, autokempingového, rekreačního, léčebného, sociálního nebo podobného zařízení (dále jen "ubytovací zařízení"), který cizince ubytoval,

d) každá jiná osoba, která poskytla cizinci jakékoliv ubytování.

§ 9

Povinnosti ubytovatele

(1) Ubytovatel je povinen:

a) přezkoumat totožnost cizince podle jeho cestovního dokladu nebo průkazu o povolení k pobytu,

b) dbát, aby cizinec, kterého ubytoval, splnil ve stanovené lhůtě povinnost hlášení pobytu,

c) neprodleně oznámit ohlašovacímu orgánu cizince, který žádá o ubytování a nemůže nebo odmítá prokázat svou totožnost, nebo nemá platný doklad opravňující k pobytu na území Československé socialistické republiky.

(2) Provozovatel ubytovacího zařízení má kromě povinností uvedených v odstavci 1 tyto povinnosti:

a) provádět zápisy o počátku a ukončení pobytu cizince v ubytovacím zařízení do domovní knihy podle cestovního dokladu cizince nebo průkazu o povolení k pobytu,

b) cizincům, kteří se zdržují na území Československé socialistické republiky na základě cestovního dokladu opatřeného československým vízem, potvrzovat dobu ubytování na tiskopise žádosti o udělení československého víza,

c) u cizinců, kteří se zdržují na území Československé socialistické republiky na základě průkazu o povolení k pobytu, předkládat tento průkaz ohlašovacímu orgánu k zápisu přechodného pobytu,

d) domovní knihu předkládat příslušnému ohlašovacímu orgánu.

§ 10

Hlášení pobytu cizinců, kteří se trvale zdržují na území Československé socialistické republiky

(1) Cizinec, kterému bylo uděleno povolení k pobytu, je povinen hlásit trvalý pobyt ohlašovacímu orgánu.

(2) Počátek trvalého pobytu je cizinec povinen hlásit do 48 hodin po ubytování.

(3) Ukončení trvalého pobytu je cizinec povinen hlásit nejpozději 48 hodin před opuštěním území Československé socialistické republiky.

(4) Počátek a ukončení trvalého pobytu zapisuje ohlašovací orgán do průkazu o povolení k pobytu.

(5) Změnu trvalého pobytu je cizinec povinen hlásit 48 hodin předem tomu ohlašovacímu orgánu, u něhož je hlášen k trvalému pobytu.

(6) Přechodný pobyt mimo místo trvalého pobytu je cizinec povinen hlásit ohlašovacímu orgánu do 48 hodin po ubytování s uvedením doby přechodného pobytu. Dobu přechodného pobytu zapisuje ohlašovací orgán do průkazu o povolení k pobytu.

§ 11

Hlášení pobytu cizinců, kteří se přechodně zdržují na území Československé socialistické republiky

(1) Cizinec, který se přechodně zdržuje na území Československé socialistické republiky na základě cestovního dokladu, je povinen hlásit přechodný pobyt do 48 hodin po vstupu na území Československé socialistické republiky pouze ohlašovacímu orgánu příslušnému podle místa prvého ubytování.

(2) Za cizince ubytované v ubytovacím zařízení plní ohlašovací povinnost provozovatel ubytovacího zařízení.

§ 12

Úlevy při hlášení přechodného pobytu

(1) Přechodný pobyt (§ 10 odstavec 6 a § 11) kratší 48 hodin a ukončení přechodného pobytu se ohlašovacímu orgánu nehlásí.

(2) Státní příslušníci socialistických států jsou povinni hlásit přechodný pobyt podle § 11 odstavce 1 této vyhlášky ohlašovacímu orgánu jen v tom případě, potrvá-li tento pobyt déle než 30 dnů.

§ 13

Ohlašovací tiskopisy

Ohlašovací tiskopisy vydávají cizincům ohlašovací orgány. Cizinec je povinen vyplnit úplně a pravdivě ohlašovací tiskopisy a předložit je ohlašovacímu orgánu současně s cestovním dokladem nebo s dokladem o povolení k pobytu.


ODDÍL 4

Závěrečná ustanovení

§ 14

Cizinci požívající v Československé socialistické republice diplomatických a konzulárních výsad a imunit

Ustanovení této vyhlášky o hlášení a povolování pobytu se nevztahuje na tyto cizince:

a) členy diplomatických misí a konzulárních úřadů cizích států a členy jejich rodin žijící s nimi ve společné domácnosti, pokud nejsou občany Československé socialistické republiky,

b) zástupce členských států mezinárodních organizací, jejichž členem je Československá socialistická republika, a na pracovníky těchto organizací požívající v Československé socialistické republice výsad a imunit,

c) zástupce cizích států vysílané do Československé socialistické republiky k mezinárodním jednáním.

§ 15

Povolování úlev

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí nebo orgány jimi zmocněné mohou v odůvodněných případech povolit úlevy z ustanovení této vyhlášky.

§ 16

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 135/1953 Ú. l., o hlášení cizinců a povolování pobytu cizincům.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.


Ministr:

Kudrna v. r.

Přesunout nahoru