Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1965 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech

Částka 31/1965
Platnost od 30.06.1965
Účinnost od 01.08.1965
Zrušeno k 11.05.1970 (44/1970 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí

ze dne 23. června 1965,

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


§ 1

Druhy cestovních dokladů

Cestovními doklady, které opravňují občany Československé socialistické republiky k překročení státních hranic a k pobytu v cizině, jsou:

a) diplomatický pas, služební pas, zvláštní pas a cestovní pas,

b) jiné cestovní doklady, zejména cestovní průkaz, cestovní průkaz totožnosti, cestovní soupiska, cestovní příloha k občanskému průkazu, propustka do turistických oblastí, hraniční propustka a průkaz pro překročení státních hranic do místně omezené vzdálenosti.

§ 2

Vydávání cestovních dokladů

(1) Diplomatické pasy vydává ministerstvo zahraničních věcí osobám, kterým podle mezinárodních zvyklostí náleží; toto ministerstvo vydává též služební pasy pracovníkům zahraniční služby.

(2) Služební pasy jiným pracovníkům, zvláštní pasy, cestovní pasy a jiné cestovní doklady vydává ministerstvo vnitra a jeho orgány v krajích a okresech. Tyto orgány také rozhodují podle účelu cesty, jaký druh cestovního dokladu bude občanu vydán.

(3) Občanům v cizině vydávají cestovní doklady československé diplomatické mise nebo konzulární úřady.

(4) Pasy obsahují zejména údaje o totožnosti občana, jeho fotografii, popis osoby a údaje o časové a územní platnosti pasu. Pasy se vydávají na dobu pěti let; po uplynutí této doby může být platnost pasu prodloužena.

(5) Ostatní cestovní doklady obsahují obdobné údaje jako pasy.

(6) Děti ve věku do patnácti let, které cestují do ciziny společně s rodiči, mohou být zapsány do cestovního dokladu otce nebo matky.

(7) Všechny cestovní doklady jsou majetkem československého státu.

§ 3

Výjezdní doložka

(1) Pasy opravňují k cestě do ciziny, jen jsou-li opatřeny výjezdní doložkou, která obsahuje výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které může být vydání cestovního dokladu odepřeno nebo vydaný cestovní doklad odňat nebo omezena jeho platnost.

(2) Výjezdní doložku uděluje na žádost orgán oprávněný k vydání pasu. Občanům trvale usedlým v cizině udělují výjezdní doložku československé diplomatické mise a konzulární úřady.

(3) Platnost výjezdní doložky může být prodloužena nebo rozšířena orgánem oprávněným k vydání pasu. Občanům v cizině prodlužují nebo rozšiřují platnost výjezdní doložky československé diplomatické mise nebo konzulární úřady.

§ 4

Podávání žádostí

(1) Žádost o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky k služebním cestám do ciziny podávají příslušné ústřední orgány a vrcholné orgány společenských organizací u ministerstva vnitra - správy pasů a víz.

(2) Žádost o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky k soukromým cestám do ciziny se podává u okresního oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech u krajské správy ministerstva vnitra), příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele.

(3) Ministerstvo vnitra může stanovit, že žádosti o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovních dokladů k turistickým nebo k jiným soukromým cestám do ciziny, případně k cestám do některých států, se podávají prostřednictvím cestovních kanceláří nebo jiných organizací.

(4) Žádost se podává na předepsaném tiskopise. K žádosti je třeba připojit doklady uvedené v příloze této vyhlášky. K žádosti se vyjádří závodní výbor ROH a vedoucí organizace, u níž je občan zaměstnán. Není-li občan v pracovním poměru, vyjádří se k žádosti místní národní výbor příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

(5) Občané v cizině podávají žádosti o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky u československé diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.

§ 4a

Hraniční průvodka

Občan je povinen při každém překročení státních hranic Československé socialistické republiky odevzdat orgánům pasové kontroly hraniční průvodku, obsahující kromě jeho osobních údajů též údaje, do kterých států a na jakou dobu cestuje. Od této povinnosti je možno upustit, cestuje-li občan do státu, s nímž Československá socialistická republika uzavřela dohodu o bezvízovém styku.

§ 5

Hlášení občanů v cizině

Občané, jejichž pobyt na území cizího státu potrvá déle než 30 dní, jsou povinni ohlásit místo svého pobytu, jakož i ukončení pobytu, osobně nebo písemně u příslušné československé diplomatické mise nebo konzulárního úřadu.

§ 6

Ukládání cestovních dokladů

Pasy vydané k služebním cestám se odevzdávají neprodleně po návratu do Československé socialistické republiky ústřednímu orgánu nebo vedoucímu organizace, pro jejíhož pracovníka byl pas vydán.

§ 7

Plavecké a námořnické knížky

Plavecké a námořnické knížky vydané československým občanům nahrazují cestovní doklady, jsou-li opatřeny výjezdní doložkou.

§ 8

Přechodné ustanovení

Cestovní doklady vydané podle dosavadních předpisů zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou.

§ 9

Povolování úlev

Ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí nebo orgány jimi zmocněné mohou v odůvodněných případech povolit úlevy z ustanovení této vyhlášky.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška č. 2/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy k zákonu o cestovních pasech,

2. vyhláška č. 69/1953 Ú. l., o výměně cestovních pasů a jejich registraci,

3. vyhláška č. 114/1956 Ú. l., kterou se mění a doplňují podrobnější předpisy k zákonu o cestovních pasech,

4. vyhláška č. 117/1958 Ú. l., o povolování soukromých a turistických cest do některých států,

5. vyhláška č. 21/1961 Sb., o vydání československých pasů,

6. vyhláška č. 607/1949 Ú. l., o tom, v jakém rozsahu plavecké knížky na Odře nahrazují cestovní pasy,

7. vyhláška č. 184/1950 Ú. v., o tom, v jakém rozsahu plavecké knížky na Dunaji nahrazují cestovní pasy.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 147/1968 Sb. Článek 2

Výjezdní doložky udělené před účinností této vyhlášky, pokud neobsahují výslovný údaj o počtu cest, pro které platí (tzv. trvalé výjezdní doložky), se zrušují. Trvalé výjezdní doložky udělené občanům, kteří se zdržují v cizině, se stávají jednorázovými výjezdními doložkami. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na výjezdní doložky udělené k cestám do států, s nimiž Československá socialistická republika uzavřela dohodu o bezvízovém styku.


Ministr vnitra:

Kudrna v. r.

První náměstek ministra zahraničních věcí:

Gregor v. r.


Příloha

I. K žádosti o vydání cestovního dokladu je třeba připojit:

a) žádá-li ústřední orgán neb vrcholný orgán společenské organizace:

2 fotografie vysílaného pracovníka (člena organizace) rozměrů

4 × 4 cm,

b) žádá-li občan:

1. občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti,

2. 2 fotografie rozměrů 4 × 4 cm,

c) jde-li o děti do 15 let, jež cestují samostatně:

1. 2 fotografie rozměrů 4 × 4 cm,

2. rodný (rodný a křestní) list,

3. prohlášení obou rodičů nebo zákonného zástupce, že s cestou dítěte souhlasí,

d) žádá-li občan trvale usedlý v cizině:

1. 2 fotografie rozměrů 4 × 4 cm,

2. rodný (rodný a křestní) list,

3. oddací list,

4. rodné (rodné a křestní) listy dětí do 15 let, které cestují společně,

5. československý cestovní doklad, pokud byl dříve vydán.

II. K žádosti o prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního dokladu nebo o udělení výjezdní doložky je třeba připojit cestovní doklad.

III. Občané podléhající branné povinnosti, kteří nesplnili ještě pravidelnou odvodní povinnost, odvedenci, vojáci na trvalé dovolené a vojáci v záloze, kteří jsou ještě povinni vojenským cvičením, musí k žádosti připojit povolení vojenské správy. Toto povolení nepotřebují, cestují-li do Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Socialistické federativní republiky Jugoslávie a Svazu sovětských socialistických republik na dobu kratší než 30 dnů.

IV. Orgán přijímající žádost o vydání cestovního dokladu nebo o udělení výjezdní doložky, je oprávněn požadovat další doklady, které jsou nutné k rozhodnutí o žádosti, popřípadě jejich překlad.

Přesunout nahoru