Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 63/1965 Sb.Zákon o cestovních dokladech

Částka 31/1965
Platnost od 30.06.1965
Účinnost od 01.08.1965
Zrušeno k 01.07.1991 (216/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

ZÁKON

ze dne 18. června 1965

o cestovních dokladech

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL PRVNÍ

Cestovní doklady

§ 1

(1) Občané Československé socialistické republiky mohou překročit státní hranice Československé socialistické republiky nebo se zdržovat v cizině jen s platným československým cestovním dokladem.

(2) Cestovní doklad obsahuje podstatné údaje o totožnosti občana a označení, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí.

§ 2

Cestovní doklady se vyhotovují v jazyce českém nebo slovenském a v jednom, případně ve dvou cizích jazycích.

ODDÍL DRUHÝ

Vydávání cestovních dokladů

§ 3

Cestovní doklady vydává ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí a orgány jimi zmocněné. Tyto orgány mohou též platnost cestovních dokladů rozšířit nebo prodloužit.

§ 4

(1) Vydání cestovního dokladu může být odepřeno občanům,

a) jejichž cesta do ciziny by nebyla v souladu se státními zájmy,

b) proti nimž je vedeno trestní řízení,

c) kteří byli odsouzeni pro trestný čin, pokud se na ně nehledí jakoby nebyli odsouzeni, nebo pokud odsouzení nebylo zahlazeno,

d) kteří při pobytu v cizině svým jednáním poškodili dobré jméno Československé socialistické republiky.

(2) Vydaný cestovní doklad může být z důvodů uvedených v odstavci 1 odňat nebo jeho platnost omezena. Cestovní doklad může být odňat také tehdy, odpadl-li účel cesty, pro který byl vydán.


ODDÍL TŘETÍ

Závěrečná ustanovení

§ 5

Ustanovení tohoto zákona se vztahují i na osoby bez státní příslušnosti zdržující se trvale na území Československé socialistické republiky.

§ 6

Ustanovení branného zákona o cestování do ciziny a vystěhování zůstávají nedotčena.

§ 7

Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí vydají podrobnější předpisy k provedení tohoto zákona, v nichž stanoví zejména druhy cestovních dokladů, dobu a územní rozsah jejich platnosti a způsob podávání žádostí o jejich vydání.

§ 8

Zrušují se:

1. zákon č. 53/1949 Sb., o cestovních pasech;

2. zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví;

3. vládní nařízení č. 170/1922 Sb., jímž se provádí zákon o vystěhovalectví;

4. vládní nařízení č. 66/1963 Sb., o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru