Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 52/1965 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních orgnizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.

Částka 28/1965
Platnost od 25.06.1965
Účinnost od 01.07.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

52.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 19. května 1965,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb.

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:


Článek I

Vyhláška č. 87/1963 Sb. ve znění vyhlášky č. 64/1964 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 3 odst. 2 zní:

"(2) Jednotlivému pracovníkovi uvedenému v § 1 odst. 1 č. 1 může být odprodáno při splnění a překročení plánované výroby obilnin a brambor ročně nejvýše 600 kg obilnin a 360 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku dva členové téže rodiny, kterým se poskytuje odprodej, může jim být oběma dohromady odprodáno při splnění a překročení plánu výroby nejvýše 900 kg obilnin a 500 kg brambor. Pracují-li v zemědělském podniku tři, popřípadě více členů téže rodiny, může jim všem dohromady být při splnění a překročení plánu výroby odprodáno nejvýše 1 200 kg obilnin a 600 kg brambor. Jde-li však o dělníka v rostlinné výrobě, který uzavřel se zemědělským podnikem pracovní smlouvu pouze na určité časově omezené období k provedení sezónních polních prací, může mu zemědělský podnik odprodat obilniny popřípadě brambory v množství, odpovídajícím rozsahu a významu vykonané práce; odprodané výrobky nesmí překročit shora uvedená maximální množství. Ustanovení tohoto odstavce platí pro pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 č. 1 i po tom, kdy začnou být odměňováni podle jednotných celostátních úprav; i tyto zemědělské výrobky jsou jim však odprodávány za ceny uvedené v § 7 odst. 3."

2. Za § 8 se zařazuje nový paragraf tohoto znění:

"§ 8 a

Odprodej ovcí

Zemědělský podnik, který chová ovce, může odprodat svým pracovníkům za nákupní cenu skopce a brakové ovce."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.


První náměstek ministra:

inž . Nágr v. r.

Přesunout nahoru