Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 50/1965 Sb.Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)

Částka 27/1965
Platnost od 24.06.1965
Účinnost od 01.07.1965
Zrušeno k 01.07.1990 (270/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

50

VYHLÁŠKA

Ministra spravedlnosti

ze dne 15. června 1965

o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)

Ministr spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 1 zákona č. 57/1963 Sb., o advokacii:


Úvodní ustanovení

§ 1

Právní pomoc se poskytuje zpravidla za odměnu, a to určovanou podle této vyhlášky a podle sazeb uvedených v sazebníku, který je její součástí.

§ 2

(1) Ustanovení této vyhlášky se užije v poměru advokátní organizace k zastoupenému.

(2) Ustanovení této vyhlášky se užije také při určení nákladů, jejichž náhrada se přiznává proti jiným občanům, orgánům nebo organizacím; přitom však neplatí ustanovení § 9 a 11.

Stanovení odměny

§ 3

(1) Odměna se stanoví podle jedné ze skupin sazeb uvedených v sazebníku. Odměňují se buď jednotlivé úkony právní pomoci uvedené v sazebníku nebo úplné vyřízení věci úhrnnou odměnou.

(2) V odměně za jednotlivé úkony vyjmenované v sazebníku je zahrnuta i odměna za všechny ostatní práce provedené v souvislosti s úkonem.

(3) Ve věcech, v nichž je za jejich vyřízení stanovena odměna úhrnnou částkou, náleží za jednotlivé úkony jen část úhrnné odměny podle toho, jakou pracovní námahu a dobu bylo třeba vynaložit na tyto úkony ve srovnání s pracovní námahou a dobou, která by byla vynaložena při obvyklém průběhu na vyřízení celé věci.

(4) Ve věcech neuvedených v sazebníku náleží odměna podle sazeb uvedených v sazebníku za tytéž nebo obdobné úkony ve věcech podobného druhu.

§ 4

(1) V trestních věcech je stanovena odměna podle trestní sazby; v ostatních věcech dle druhu věcí, kterých se úkon týká, nebo u věcí penězi ocenitelných podle druhu věci a jejich ceny; ve věcech průmyslových práv se přihlédne při určování odměny k hospodářskému významu věci.

(2) Cena opětujícího se plnění, pokud jde o splátky v budoucnosti splatné, určí se součtem cen všech opětujících se plnění. Jde-li však o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než 3 roky, stanoví se jen trojnásobkem ceny ročního plnění. Při výkonu rozhodnutí pro opětující se dávky rozhodují pro stanovení odměny jen splátky, které jsou v době návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí již splatné.

(3) Nelze-li cenu věci vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, předpokládá se cena 3 000 Kčs.

(4) Rozhodující je trestní sazba nebo druh věci, popřípadě druh a cena věci v době započetí úkonu. K příslušenství se nepřihlíží, ledaže je samo předmětem úkonu.

§ 5

(1) Trvá-li úkon záležející v účasti při jednání soudu v témže dni déle než dvě hodiny, náleží za každé další, třebas i jen započaté dvě hodiny odměna poloviční. Trvá-li takový úkon souvisle déle než jeden den, náleží poloviční odměna za každé započaté dvě hodiny v druhém a každém dalším dni. Úkon záležející v účasti na odročeném jednání je novým úkonem.

(2) Za zastoupení při jednání, při němž došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí, náleží polovina odměny; za zastoupení při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, náleží jen čtvrtina odměny.

§ 6

(1) Za úkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž je pracoviště advokáta, který byl zastoupením pověřen, náleží odměna zvýšená o čtvrtinu, provede-li úkon advokát z jiné advokátní poradny.

(2) Za úkony provedené na území hlavního města Prahy nepřísluší zvýšená odměna, provede-li úkon advokát, jehož pracoviště je na tomto území.

§ 7

(1) Při spojení dvou nebo více věcí, u nichž je v sazebníku stanovena odměna sazbou podle druhu a ceny věci, náleží za společné úkony odměna podle sazby, která je dána součtem cen jednotlivých věcí.

(2) Při spojení dvou nebo více věcí, u nichž je v sazebníku stanovena odměna sazbou podle druhu věci, náleží za společný úkon odměna podle sazby pro věci, u které je odměna nejvyšší, zvýšená o polovinu odměn náležejících jinak v ostatních spojených věcech.

(3) Při spojení věcí, u nichž je v sazebníku stanovena odměna sazbou podle druhu a ceny věci, s věcmi, u nichž je v sazebníku stanovena odměna sazbou podle druhu věci, náleží za společné úkony odměna podle sazby pro věc, u které je odměna nejvyšší, zvýšená o polovinu odměn náležejících jinak v ostatních spojených věcech.

(4) Je-li spojení věcí ke společnému projednání stanoveno zákonem, ustanovení odstavců 1 až 3 se neužije a odměna se stanoví podle druhu věci, pro kterou platí nejvyšší sazba.

§ 8

(1) Za společné úkony při obhajování dvou nebo více osob v téže věci náleží za každou osobu odměna podle sazby snížená o jednu čtvrtinu.

(2) Za společné úkony při zastupování dvou nebo více osob v téže věci náleží za každého zastoupeného odměna podle sazby snížená o 10 %. Tohoto ustanovení se neužije, je-li předmětem řízení společné a nerozdílné právo nebo společný a nerozdílný závazek.

Stanovení odměny odchylně od sazebníku

§ 9

(1) Právní pomoc se poskytuje za odměnu sníženou nebo bezplatně, jestliže to odůvodňují osobní a majetkové poměry občana nebo jsou-li pro to jiné důvody hodné zvláštního zřetele.

(2) Důvody hodné zvláštního zřetele jsou dány zejména, bude-li poskytnutím slevy odstraněna nebo zmírněna tvrdost vyplývající z použití příslušné sazby (například v pracovních věcech), závisí-li určení výše nároku na uvážení soudu (například ve věcech náhrady škody) nebo lze-li poskytnutím slevy usnadnit vyřízení věci smírem.

(3) O poskytnutí právní pomoci za sníženou odměnu nebo bezplatně rozhoduje vedoucí advokátní poradny.

§ 10

Pro určení odměny za poskytnutí právní pomoci zvláště složité, mimořádně obtížné nebo časově velmi náročné platí sazby zvýšené až na pětinásobek základních sazeb uvedených v sazebníku.

§ 11

(1) Advokátní organizace mohou uzavírat s organizacemi dohody o poskytování právní pomoci za odměnu smluvenou měsíční nebo čtvrtletní úhrnnou částkou. Výše odměny se určí v rámci sazeb uvedených v sazebníku podle předpokládaného rozsahu poskytované právní pomoci s přihlédnutím k celospolečenskému zájmu na poskytování právní pomoci organizacím, u nichž se jeví její potřeba zvláště naléhavá.

(2) S jednotnými zemědělskými družstvy a státními statky mohou advokátní organizace uzavírat dohody o poskytování právní pomoci za odměnu sníženou nebo bezplatně.

Částky účtované vedle odměny

§ 12

V odměně za úkony nejsou zahrnuty a nahrazují se zvláště:

a) výdaje na soudní a jiné poplatky, poštovné a jiné hotové výdaje;

b) cestovní výdaje spojené s úkonem vyžadujícím pracovní cestu;

c) promeškaný čas.

§ 13

Ústředí československé advokacie může stanovit paušální částky náhrad výdajů na poštovné, místní přepravné a hovorné za úkon.

§ 14

Cestovní výdaje spojené s úkonem vyžadujícím pracovní cestu se nahrazují ve výši stanovené obecnými předpisy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. *)

§ 15

(1) Náhrada za promeškaný čas může být požadována jen při úkonech provedených mimo místo, v němž je pracoviště advokátní poradny, a náleží za čas v pracovní době strávený cestou na místo úkonu a zpět a na místě úkonu mimo dobu, která je rozhodná pro stanovení odměny za úkon.

(2) Náhrada za promeškaný čas činí

a) při úkonech provedených advokátem a advokátním čekatelem 10 Kčs za každou i jen započatou půlhodinu;

b) při úkonech provedených jiným pracovníkem advokacie 5 Kčs za každou i jen započatou půlhodinu.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 16

Úkony právní pomoci provedené před účinností této vyhlášky se odměňují podle dosavadních předpisů.

§ 17

Zrušuje se nařízení ministra spravedlnosti č. 115/1951 Sb., kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami.

§ 18

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.


Sazebník odměn za poskytování právní pomoci

A. Sazby odměn za poradní a podobnou činnost:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
1Za porady spojené s rozborem věci, nenavazuje-li na poradu další úkon, za sepsání upomínek, jednoduchých dopisů, žádostí a podání; za obstarání různých písemností; za zjištění ve spisech u soudů a jiných orgánůdo 80Práce uvedené v této položce a provedené v téže věci se odměňují úhrnnou částkou stanovenou v rámci sazby této položky. Výše odměny v rámci sazby se určuje podle délky porady a jednání, podle povahy a složitosti věci, nesmí však přesahovat částku stanovenou za stejné nebo obdobné úkony uvedené v části B až D. Jednoduché Informativní porady se zpravidla poskytují bezplatně.
2Za poskytnutí podrobných pokynů ve věci, kterou si občan zařizuje dále sám; za vyhotovení složitějších žádostí a písemných podání; za sepsání návrhů a vyjádření v předběžném řízení a řízení před soudem nebo jiným orgánem bez zastoupení; za vypracování podnětu k prokurátorskému protestu nebo jiného písemného a zdůvodněného upozornění80 až 400O určování výše odměny platí obdobně totéž, co je uvedeno v poznámce k položce 1.
3Za vypracování právního posudku; za účast na poradě, na níž se podrobně projednává právní záležitost po skutkové 1 právní stránce, včetně možných námitek, a určuje se postup ve věcijeden úkon podle pol. 26Nejde-li o sazbu stanovenou podle druhu a ceny věci, přísluší jeden úkon podle příslušné položky sazebníku.
4Za přípravu a sepsání listiny o právním úkonu, jde-li o jednostranný právní úkon1 % z ceny předmětu, nejméně 40 Kčs
5Za přípravu a sepsáni listiny o právním úkonu, jde-li o smlouvu1,5 % z ceny předmětu, nejméně 60 Kčs
6Za správu majetku10 % hrubého ročního příjmu ze spravovaného majetku, nejméně 400 Kčs ročněV odměně Jsou zahrnuty veškeré úkony běžně správy majetku
7Za úplné vyřízení věci advokátem, aniž došlo k řízení před státním nebo Jiným orgánem, náleží odměna za2 úkony podle příslušné položky sazebníkuZa úplné vyřízení věcí advokátem nelze považovat splnění požadavku na základě pouhé upomínky. V rozvodových věcech nálež; při smíření manželů v poradně odměna za Jeden úkon.

B. Sazby odměn za zastupování v řízení pro přestupky, v kárném řízení a v trestním řízení

I.

Řízení pro přestupky a řízení v kárných věcech

Položka Úkon Sazba odměny v Kčs Poznámky
8 Za úhrn úkonů provedených v obhajobě u orgánů I. stupně 120 Projednává 11 přestupek soud, náleží za úkony v řízení před soudem odměna podle sazeb uvedených v oddílu II.
9 Za úhrn úkonů provedených v obhajobě u orgánů II stupně 150 Podle teto položky se odměnu Je též odvolaní proti rozhodnu tím místních lidových soudů

II.

Trestní řízení

1. Odměna náleží za každý z těchto úkonů:

a) převzetí a příprava obhajoby

b) účast při jednotlivém úkonu ve vyšetřování

c) účast při seznámení s výsledky vyšetřování, popřípadě vyhledávání

d) obhajoba při hlavním líčení

e) vypracování písemného odvolání

f) obhajoba při veřejném zasedání o odvolání

g) návrh na obnovu řízení

h) obhajoba při veřejném zasedání o obnově řízení

ch) stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení

i) podnět ke stížnosti pro porušení zákona

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
10Jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody do pěti let160K položce 10,11,12: K zákonnému snížení trestní sazby u mladistvých se nepřihlíží.*) Žádosti, návrhy a podání ve věcech, o kterých se rozhoduje v neveřejném zasedání, návrhy na zajištění nároku poškozeného a jiná podání poškozeného se odměňují podle položky 1 a 2. Odměna ve výši poloviny sazby podle položek 10 až 12 náleží za úkony: převzetí a přípravu obhajoby a účast při seznámení s výsledky vyšetřování, popřípadě vyhledávání, byl-li obhájce činný již během vyšetřování, popřípadě vyhledávání; návrhy ve věcech, ve kterých se rozhoduje ve veřejném zasedání, s výjimkou návrhů na obnovu řízení; účast při veřejném zasedání, nejde-li o odvolání nebo obnovu řízení; stížností ve věcech, v nichž soud rozhoduje ve veřejném zasedání, s výjimkou stížností ve věcech obnovy řízení; písemná vyjádření k odvoláním a stížnostem.
11Jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody do deseti let240
12Jde-li o trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody vyšší než deset let nebo trest smrti320
13Za zastupování poškozeného nebo zúčastněné osobypolovina sazeb dle položek 10 až 12Jestliže byla poškozenému v trestním řízení přiznána náhrada škody, náleží odměna podle položky 26, je-li vyšší než odměna podle poloviny sazeb položek 10 až 12.

C. Sazby odměn za zastupování v občanském soudním řízení a v řízení před jinými orgány než soudy

Odměna náleží za každý z těchto úkonů:

1. v plné výši:

a) převzetí a příprava zastoupení

b) návrh na předběžné opatření nebo návrh na zajištění důkazu, dojde-li k nim před zahájením řízení

c) návrh na zahájení řízení nebo vzájemný návrh

d) vyjádření o skutkovém stavu věci nebo vyjádření s právním rozborem případu

e) zastupování při jednání

f) odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření

g) odvolání ve věci samé a odvolání proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení

h) vyjádření k odvolání ve věci samé a k odvolání proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení ch) návrh na obnovu řízení

i) podnět ke stížnosti pro porušení zákona,

2. ve výši poloviny sazby:

a) návrh v předběžném řízení

b) zastupování v předběžném řízení

c) návrh v řízení o úschovách

d) zastupování v řízení o úschovách

e) návrh na předběžné opatření nebo návrh na zajištění důkazů, dojde-li k němu po zahájení řízení, návrh na zajištění dědictví

f) návrh na opravu odůvodnění rozhodnutí

g) odvolání proti rozhodnutí, pokud nejde o rozhodnutí ve věci samé, a vyjádření k takovému odvolání

h) návrh na změnu rozhodnutí o plnění ve splátkách

i) převzetí zastoupení ve věci výkonu rozhodnutí

j) návrh v řízení o výkonu rozhodnutí nebo vyjádření k takovému návrhu

k) zastupování při jednání nebo úkonu ve věci výkonu rozhodnutí

l) odvolání proti rozhodnutí ve věci výkonu rozhodnutí a vyjádření k takovému odvolání

m) návrh na odstranění důsledků zmeškání.

1. Občanské soudní řízení:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
14Rozvod nebo neplatnost manželství nebo zjištěni, zda tu je či není manželství; určení otcovství180Skončí-li zastoupení v řízení o smíření manželů nebo ve věcech určení otcovství v předběžném řízení, náleží za úkon „převzetí a příprava zastoupení" odměna ve výši poloviny sazby.
15Uznání rozhodnutí cizího státu ve věcech manželských a ve věcech určení otcovství240
16Péče o nezletilé, osvojení, věci opatrovnické a jiné věci podle zákona o rodině, pokud není stanovena jiná sazba80
17Povolení uzavření manželství nezletilému nebo osobě stížené duševní poruchou120
18Způsobilost k právním úkonům; prohlášení za mrtvého100
19Ochrana osobnosti120
20Osobní užívání bytů, jiných místností a pozemků, přenechání bytu nebo jiné místnosti v rodinném domku, přenechání části bytu, přenechání nemovitosti k dočasnému užívání100Podle této položky náleží odměna též ve věcech vyklizení. Jde-li o věc úhrady za užívání nebo úhrady za služby s užíváním spojené, náleží odměna podle položky 26.
21Zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů180Při vypořádáni bezpodílového spoluvlastnictví manželů náleží odměna podle položky 26 z ceny požadovaného podílu.
22Pracovní, učební nebo družstevní vztahy, nejde-li o věci majetkových práv100Jde-li o majetkové právo, náleží odměna podle položky 26.
23Přezkoumání rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění80
24Přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení120
25Zápisy do podnikového rejstříku100
26 Ostatní věci občanského soudního řízení podle ceny uplatněného práva nebo povinnosti Podle této položky náleží také odměna v řízení o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo na popření pohledávky.
do 500 Kčs 40
přes 500 Kčs do 1 000 Kčs 60
přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs 100
přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs 120
přes 3 000 Kčs do 4 000 Kčs 160
přes 4 000 Kčs do 5 000 Kčs 200
přes 5 000 Kčs do 7 000 Kčs 280
přes 7 000 Kčs do 10 000 Kčs 320
za každých započatých 1 000 Kčs
nad 10 000 Kčs zvyšuje se
odměna 320 Kčs o 10 Kčs

II.

Řízení před státním notářstvím

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
27Projednání dědictvípodle pol. 26,
nejméně 60
Pro určení odměny je rozhodující hodnota čistého podílu dědice nebo výše pohledávky věřitele. Při zastupování dědíce, jehož nároky Jsou v cizině, lze sjednat procentní odměnu podle výsledku.
28Umoření listiny1 % z ceny práva
z umořené listiny,
nejméně 100
29Úschovy1 % z ceny ukládaného
předmětu nebo
ukládané částky,
nejméně 20
30Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostipodle pol. 26
31Ostatní věci projednávané před státním notářstvím80

III.

Řízení před rozhodci

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
32Uplatnění peněžitých nebo penězi ocenitelných právpodle pol. 26
33Ostatní věci160

IV.

Řízení před národními výbory a ostatními státními i jinými orgány

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
34Nemocenské pojištění80
35Sociální zabezpečení120
36Převod nemovitosti80Souvisí-li tento úkon se smlouvou o převodu nemovitosti uzavřenou v advokátní poradně, nenáleží odměna za úkon „převzetí a příprava zastoupení".
37Věci daňové a poplatkovépodle pol. 26
38Věci projednávané v rozhodčím řízenípodle obdoby pol.
8 až 9, 22, 26
39Ostatní věci100,
a jde-li o uplatnění
peněžitých nebo
penězi ocenitelných
práv, podle pol. 26
Za návrh státní spořitelně na umoření vkladní knížky náleží odměna 100 Kčs bez zřetele na výši vkladu.

D. Sazby odměn za zastupování ve věcech průmyslových práv (vynálezů, zlepšovacích návrhů, ochranných známek, chráněných vzorů)

1. Úkony ve věcech vynálezů:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
40Podání přihlášky220
41Podání námitek proti uděleni patentu160
42Podání odpovědi na námitky proti udělení patentu100
43Placení udržovacích poplatků, včetně jejich evidence
za 1. až 5. rok
za 6. až 8. rok
za 9. až 12. rok
za 12. až 15. rok
240
280
po 100
po 150
44Obstarání stejnopisu patentní listiny20

2. Úkony ve věcech ochranných známek:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
45Přihláška národní známky120
48Návrh na obnovu národní známky za I. až IV. obnovu, za V. a další obnovupo 140 po 180
47Přihláška mezinárodní známky, návrh na její obnovu220
48Odpověď na avis de refus120
49Návrh na zápis převodu známky80

3. Úkony ve věcech průmyslových vzorů:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
50Přihláška vzoru120
51Návrh na zápis převodu vzoru80

4. Obecné úkony:

PoložkaÚkonSazba odměny v KčsPoznámky
52Předložení plné moci nebo Jiného dokladu; žádost o prodloužení lhůty20
53Uplatnění priority; jednoduchá podání40
54Návrh na zápis změny jména80
55Návrh na zápis licenční smlouvy; návrh na zápis převodu práv na využití vynálezu120
56Podání rozkladu do rozhodnutí, podání žádosti o určení, zda se právo porušuje, a podáni odpovědi na ně, podání návrhu na zahájení řízení o výmaz práva v rejstříku a podání odpovědi na něj220
57Věcné zpracováni přihlášek, návrhů, žádostí, rozkladu, námitek a odpovědí na ně100-1000Tato odměna náleží za uvedené úkony včetně potřebných překladů vedle odměny podle položky 40, 41, 42 a 56. Podle pol. 57 náleží odměna též za vyřízení zprávy o výsledcích průzkumu, za návrhy na navráceni lhůty a účast při jednání v řízení ve věcech průmyslových práv.

Ministr:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva financí č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů. Náhrady při zahraničních cestách jsou upraveny směrnicemi ministerstva financí ze 14. března 1960 čj. 204/11 000/60 a dodatky z 10. listopadu 1960 čj. 204/59 990/60, z 27. prosince 1960 čj. 204/74 828/60 a z 7. července 1962 čj. 204/36 200/62.

*) § 79 odst. 1 tr. z.

Přesunout nahoru