Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Částka 26/1965
Platnost od 01.06.1965
Účinnost od 19.03.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. května 1965

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě


Dne 17. října 1964 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě.

Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 35 v platnost dne 19. března 1965.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky

vedeny přáním upravit přepravu osob a zboží mezi oběma státy dopravními prostředky veřejné silniční dopravy, jakož i průjezd jejich územím sjednaly tuto Dohodu:

I. Přeprava cestujících autobusy

Článek 1

Přeprava osob autobusy mezi oběma státy a průjezd jejich územím podléhá povolovacímu řízení, s výjimkou přepravy vymezené v článku 6.

Článek 2

Žádosti o povolení se předkládají nejméně dva měsíce před zahájením přepravy.

Článek 3

1. Pravidelné linky mezi oběma státy nebo průjezdní trasy jejich územím povolují na základě vzájemnosti po vzájemné dohodě příslušné orgány smluvních stran.

2. Příslušné orgány smluvních stran vydávají povolení pro tu část linky, která prochází jejich územím.

3. Příslušné orgány smluvních stran společně stanoví podmínky pro vydávání povolení.

Článek 4

1. Žádost o povolení se předkládá příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno.

2. K žádosti je třeba přiložit potřebnou dokumentaci (návrh jízdního řádu, tarifu a trasy, údaje o době provozu a o předpokládaném datu zahájení provozu). Příslušné orgány smluvních stran mohou požadovat i jiné údaje, které považují za potřebné.

3. Příslušný orgán jedné smluvní strany předá příslušnému orgánu druhé smluvní strany žádosti, které je ochoten schválit, se všemi předepsanými údaji.

Článek 5

Pro autobusovou přepravu, při které se na zpáteční jízdě stejným vozidlem nepřepravují tytéž osoby, je třeba povolení, které se vydává na základě žádosti podané příslušnému orgánu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno a které se pak předává příslušnému orgánu druhé smluvní strany ke schválení.

Článek 6

Příležitostná turistická přeprava nepodléhá povolení, jsou-li tytéž osoby přepravovány týmž vozidlem:

a) při okružních jízdách, které začínají a končí ve státě, kde je vozidlo evidováno,

b) při jízdách, jejichž výchozí bod je v některém místě smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, a místo určení na území druhé smluvní strany s podmínkou, že se vozidlo vrátí prázdné na území smluvní strany, kde je evidováno.

Článek 7

1. Pro mezinárodní autobusovou dopravu je třeba vystavit přepravní doklad, který má obsahovat alespoň tyto údaje:

a) jméno (firma) dopravce,

b) stanoviště autobusu,

c) poznávací značka autobusu (přívěsu),

d) jméno řidiče,

e) jméno průvodčího (průvodce),

f) trasa přepravy (s uvedením důležitějších zastávek),

g) počet přepravovaných osob,

h) datum přepravy.

2. Každý dopravce použije přepravního dokladu zavedeného u jeho vlastního podniku a vyplňuje jednotlivé rubriky v jazyce své země.

II. Přeprava zboží

Článek 8

Veškerá přeprava zboží mezi smluvními stranami nebo průvoz zboží jejich územím podléhají povolení, s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 9.

Článek 9

1. Povolení nepodléhá:

a) přeprava stěhovaných svršků,

b) přeprava mrtvol,

c) přeprava zboží a zařízení pro veletrhy a výstavy,

d) přeprava závodních koní, závodních vozidel a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky,

e) přeprava divadelních dekorací a rekvizit,

f) přeprava hudebních nástrojů, předmětů a zařízení pro rozhlasové, televizní a filmové natáčení.

2. Výjimky uvedené pod písmeny c) - f) platí jen tehdy, bude-li přepravované zboží, předměty nebo zvířata dopraveny zpět na území smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo na území třetího státu.

Článek 10

1. Pro každou jízdu a pro každé nákladní vozidlo silniční dopravy nebo soupravu vozidel se vydává samostatné povolení.

2. Jedno povolení opravňuje k jízdě tam i zpět.

Článek 11

Povolení vydávají příslušné orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, a to v mezích kontingentu, na kterém se ročně příslušné orgány obou smluvních stran dohodnou na základě vzájemnosti.

Článek 12

1. Příslušné orgány smluvních stran si vymění dohodnutý počet nevyplněných povolení odpovídajících vzájemně dohodnutému vzoru.

2. Tyto orgány si navzájem vymění do jednoho měsíce po uplynutí každého čtvrtletí kopie vydaných povolení a do jednoho měsíce po uplynutí kalendářního roku si vzájemně vrátí všechna nepoužitá povolení.

Článek 13

Přesahuje-li váha, případně rozměry použitého vozidla nebo přepravovaného nákladu váhu nebo rozměry nejvýše přípustné na území smluvních stran, je třeba k přepravě zvláštního povolení příslušných orgánů smluvních stran.

Článek 14

V mezinárodní dopravě prováděné nákladními vozidly silniční dopravy je nutno používat nákladní list, který obsahuje alespoň tyto údaje:

a) místo a datum vystavení nákladního listu,

b) jméno a adresa odesilatele,

c) jméno a adresa dopravce,

d) místo a datum podání zboží, jakož i místo určení,

e) jméno a adresa příjemce,

f) běžné pojmenování zboží a způsob balení,

g) počet kusů a jejich zvláštní označení,

h) hrubá (brutto) váha zboží,

i) pokyny potřebné pro celní řízení a jiné,

j) podpis odesilatele,

k) podpis příjemce.

III. Celní ustanovení

Článek 15

Smluvní strany vzájemně osvobodí nákladní vozidla silniční dopravy a autobusy dočasně dovezené na jejich území od cla a poplatků, jakož i od dovozních zákazů a omezení. Tato vozidla budou celně zaznamenána s povinností zpětného dovozu.

Článek 16

Pokud jde o technické podmínky vozidel a přepravních cisteren, jimiž se provádí mezinárodní silniční nákladní doprava na základě této Dohody, je třeba aplikovat ustanovení smlouvy TIR podepsané v Ženevě dne 15. ledna 1959.

Článek 17

1. Každé nákladní vozidlo silniční dopravy a přepravní cisternu je třeba opatřit úředním potvrzením o tom, že vozidlo či přepravní cisterna je způsobilá pro mezinárodní dopravu. Vzor tohoto úředního dokladu se shoduje se vzorem uvedeným v příloze 5 a 8 smlouvy TIR.

2. Používání vozidel a přepravních cisteren povolují příslušné orgány té země, kde vlastník resp. dopravce má stálé bydliště nebo stanoviště.

3. Osvědčení o způsobilosti má být umístěno ve vozidle nebo na přepravní cisterně.

Článek 18

1. Náklad přepravovaný za podmínek obsažených v této Dohodě silničními vozidly nebo přepravními cisternami opatřenými celní plombou

a) je zproštěn celních poplatků, jakož i celních kaucí, které se platí nebo deponují na pohraničních celnicích,

b) je všeobecně zproštěn od celních prohlídek pohraničních celnic.

2. Vznikne-li však podezření z porušení předpisů, jsou celní orgány oprávněny provést celní prohlídku nákladu.

Článek 19

Jestliže se celní odbavení dopravovaného nákladu provádí nikoliv na vstupní celnici, nýbrž na některém z vnitrozemských celních úřadů, je vstupní celnice oprávněna stanovit trasu jízdy až po příslušný vnitrozemský celní úřad.

Článek 20

1. Odesilatel je povinen připojit k zásilce mezinárodní celní prohlášku nebo opis nákladního listu a opatřit je svým podpisem.

2. Jde-li o náklad obsahující sběrné zboží, je odesilatel povinen připojit k zásilce ještě ložný list, popřípadě konsignaci, které je povinen podepsat.

3. Mezinárodní celní prohlášku, nebo nákladní list, popřípadě ložný list nebo konsignaci je třeba vyhotovit v tolika vyhotoveních, aby pro celní orgány vstupního státu zůstaly dva výtisky. Celní orgány výstupního státu potvrdí provedení celní prohlídky při vývozním řízení v mezinárodní celní prohlášce nebo v opisu nákladního listu.

Článek 21

Přepravce je povinen náklad, dopravovaný na území druhé smluvní strany, dopravit v neporušeném stavu a s neporušenou celní plombou k celní prohlídce na vnitrozemský celní úřad příslušný podle místa určení; tranzitní zásilky je povinen dopravit na výstupní celnici.

Článek 22

1. Dojde-li během jízdy k události, při níž se poruší celní plomba, zničí nebo se poškodí náklad, je přepravce nebo jeho zástupce povinen hlásit tuto událost na nejbližším celním úřadě za účelem sepsání protokolu, a to buď přímo nebo prostřednictvím nejbližšího orgánu veřejné správy; toto oznámení může být učiněno osobně nebo telefonicky.

2. Dojde-li k nehodě, která vyvolá nutnost přeložení nákladu na jiné vozidlo, je třeba přeložení nákladu provést v přítomnosti zástupce příslušného celního úřadu, který o tom sepíše protokol.

3. Není-li k dispozici vozidlo nebo přepravní cisterna, která by odpovídala článku 16 této Dohody, lze náklad přeložit i na takové vozidlo či přepravní cisternu, jež nemá osvědčení o způsobilosti, bude-li zajištěna možnost identifikace nákladu.

4. Hrozí-li nebezpečí bezprostředně, může řidič podniknout nutná opatření i podle vlastního uvážení, aniž by musel čekat na zákrok celního úřadu zmíněného v prvním odstavci tohoto článku. V tomto případě musí však řidič prokázat, že jednal v zájmu vozidla nebo nákladu, když učinil opatření nutná k odvrácení nebezpečí.

Článek 23

1. Řidič a ostatní členové posádky vozidla mohou dovézt bez cla osobní potřeby v množství přiměřeném délce pobytu v dovozní, případně průvozní zemi.

2. Potraviny na cestu, jakož i tabákové výrobky pro osobní potřebu jsou osvobozeny od cla.

Článek 24

1. Pohonné látky, kterými jsou naplněny obvyklé zásobní nádrže dočasně dovezených vozidel, jakož i množství pohonných látek až do 60 litrů dovezené ve zvláštních nádržích, jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením.

2. Příslušné celní orgány smluvních stran mohou po vzájemné dohodě stanovit množství pohonných látek dovážených ve zvláštních nádržích odchylně od odstavce 1.

Článek 25

1. Náhradní součástky dovezené k opravě vozidla, které již bylo dovezeno na záznam, budou osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Celní orgány mohou tyto dočasně dovezené součástky projednat při dovozu v záznamním celním řízení.

2. Vyměněné součástky, které nebudou vyvezeny zpět podléhají clu a dovozním poplatkům, nebudou-li podle předpisů druhé smluvní strany přenechány bezplatně příslušné organizaci.

Článek 26

Ustanovením této Dohody není dotčeno právo smluvních stran na zavedení trestního řízení podle ustanovení vlastních právních předpisů proti osobám, jež se dopustily celního deliktu.

IV. Všeobecná ustanovení

Článek 27

Bez zvláštního povolení není dovolena:

a) přeprava mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany,

b) přeprava z území druhé smluvní strany na území třetího státu.

Článek 28

Poskytování technické pomoci vozidlům provádějícím dopravu na základě této Dohody, jakož i zásobování těchto vozidel pohonnými látkami a mazivy, bude upraveno zvláštním Ujednáním mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 29

Platy, které mají být provedeny na základě závazků vyplývajících z ustanovení této Dohody, se vyrovnávají podle platební dohody platné mezi oběma státy.

Článek 30

Povolení k přepravě vydaná podle této Dohody, jakož i přepravy uskutečněné na jejich podkladě na území druhé smluvní strany se osvobozují na základě vzájemnosti od poplatků a daní, zatěžujících silniční dopravu.

Článek 31

Každá smluvní strana oznámí druhé smluvní straně, které orgány jsou oprávněny provádět opatření předvídaná v jednotlivých článcích této Dohody.

Článek 32

V zájmu nerušeného provádění této Dohody udržují smluvní strany přímý styk prostřednictvím svých příslušných orgánů.

Článek 33

V případě porušení ustanovení této Dohody, k němuž by došlo na území jedné ze smluvních stran, příslušný orgán státu, v němž je vozidlo evidováno, je povinen na žádost příslušného orgánu druhé smluvní strany uplatnit vůči dopravci odpovídající sankce a uvědomit o tom příslušné orgány druhé smluvní strany.

Článek 34

Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této Dohody, se budou používat vnitrostátní právní předpisy smluvních stran.

Článek 35

1. Tato Dohoda podléhá schválení každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti po dobu jednoho roku ode dne vstupu v platnost a bude mlčky prodlužována vždy o rok, nebude-li vypovězena jednou ze smluvních stran tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Na důkaz toho zmocněnci podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Budapešti dne 17. října 1964 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

inž. Jan Dufek v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky

Dezsö Kiss v. r.

Přesunout nahoru