Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 42/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Českoslovesnké socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Částka 22/1965
Platnost od 04.05.1965
Účinnost od 26.02.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

42

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. března 1965

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním


Dne 21. října 1964 byla v Ulánbátaru podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním.

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 30. prosince 1964.


Dohoda na základě svého čl. 9 vstoupila v platnost dnem výměny nót o schválení, tj. 26. února 1965.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky, vedeny snahou rozšířit a prohloubit spolupráci na úseku veterinárním s cílem odstranit nebezpečí, které pro národní hospodářství a zdraví obyvatelstva obou zemí představují nakažlivé a jiné nemoci zvířat a usnadnit tím i další rozvoj hospodářských a obchodních styků mezi oběma zeměmi, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Kolomana Boďu,

pověřence Slovenské národní rady pro zemědělství,

vláda Mongolské lidové republiky,

Badamyna Balžinjama,

ministra zemědělství,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobrém a náležitém stavu, se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku veterinárním, poskytovat si vzájemnou pomoc při studiu a výzkumu nakažlivých a jiných hromadných onemocnění zvířat, při předcházení těmto nemocem a v boji s nimi, jakož i při vysílání veterinárních odborníků a poskytování potřebného veterinárního zařízení i přípravků.

Článek 2

K rozšíření a upevnění organizační a vědecké spolupráce na úseku veterinárním budou příslušné orgány smluvních stran:

1. vyměňovat si veterinární správní předpisy a jiné materiály, týkající se organizace veterinární služby;

2. informovat se o pořádání konferencí v oblasti veterinárního lékařství;

3. vyměňovat si odbornou veterinární literaturu.

Článek 3

Příslušné orgány smluvních stran budou:

1. organizovat vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi vědeckými ústavy veterinárního lékařství při výzkumu nemocí zvířat, zejména přenosných na člověka, jakož i spolupráci ve zdokonalování a používání účinných diagnostických metod a prostředků proti těmto nemocem;

2. vyměňovat si zkušenosti, týkající se školení a doškolování pracovníků veterinární služby, předávat si studijní programy, jakož i metodiky základních vědecko-výzkumných prací;

3. uskutečňovat vzájemné vysílání veterinárních odborníků z oblasti vědy a praxe za účelem výměny zkušeností.

Článek 4

(1) Příslušné orgány smluvních stran se budou nejméně jednou za tři měsíce informovat o místech a rozsahu výskytu nakažlivých nemocí zvířat.
O vzniku nemocí s vysokou nakažlivostí nebo úhynem se budou informovat neprodleně.

(2) Seznam nakažlivých nemocí, obsažený v příloze této Dohody, může být kdykoliv na požádání příslušných orgánů jedné ze smluvních stran doplněn.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran zajistí veterinární kontrolu zvířat, surovin a produktů živočišného původu, jakož i předmětů, které mohou být nositeli nákazy a které jsou určeny pro mezinárodní přepravu, aby se předešlo zavlečení nákazy a usnadnil dovoz, vývoz a průvoz zboží. Tuto veterinární kontrolu budou provádět veterinární lékaři státní veterinární služby.

Článek 6

Dovoz, vývoz a průvoz zvířat, surovin a výrobků živočišného původu, které mohou být nositeli nákazy, se provádí v souladu s ustanoveními druhé smluvní strany po předchozím odsouhlasení a povolení ústředních veterinárních orgánů smluvních stran.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran budou v souladu s touto Dohodou a za účelem praktického uskutečňování spolupráce na úseku veterinárním sjednávat ujednání, která budou základem jejich stálého a přímého styku.

Článek 8

(1) Výlohy, spojené s prováděním článku 1 této Dohody, hradí strana, v jejíž prospěch je pomoc poskytována.

(2) Výlohy, spojené s prováděním článku 2 a 3 této Dohody, hradí vysílající strana.

(3) Úhrada výloh podle odstavce 1 tohoto článku se provádí na základě platební dohody, platné mezi smluvními stranami v den platby.

Článek 9

(1) Tato Dohoda se uzavírá na dobu tří let a její platnost se bude prodlužovat vždy o další tři roky, pokud jedna ze smluvních stran šest měsíců před uplynutím její platnosti nevyjádří přání Dohodu zrušit.

(2) Tato Dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Sepsáno v Ulánbátaru dne 21. října 1964 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, mongolském a ruském, přičemž rozhodující je znění ruské.

Za vládu Československé socialistické republiky

Koloman Boďa v. r.

Za vládu Mongolské lidové republiky

Balžinjam v. r.

Příloha

Seznam

nakažlivých nemocí zvířat, o jejichž výskytu se budou příslušné orgány smluvních stran pravidelně informovat jednou za tři měsíce:

Slintavka

Mor skotu

Mor a africký mor prasat

Africký mor koní

Mor a pseudomor drůbeže

Plicní nákaza skotu

Sněť slezinná

Vzteklina

Neštovice ovčí

Neprodleně budou se příslušné orgány smluvních stran informovat o výskytu těchto nemocí:

Slintavka

Mor skotu.

Přesunout nahoru