Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci

Částka 20/1965
Platnost od 17.04.1965
Účinnost od 19.02.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. března 1965

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci


Dne 6. října 1964 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci.

Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 16 v platnost dne 19. února 1965.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky

vedeny přáním dále prohlubovat a upevňovat přátelské a bratrské vztahy mezi národy obou zemí založené na zásadách socialistického internacionalismu,

usilujíce o další rozšíření všestranné spolupráce a vzájemné pomoci mezi socialistickými zeměmi a o upevnění jejich ideové jednoty v duchu zásad marxismu-leninismu a

přejíce si napomáhat rozvoji socialistické výstavby a kulturní revoluce v obou zemích též cestou cílevědomého a plánovitého rozvíjení vzájemných styků a spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, umění, tisku, rozhlasu, televize a tělovýchovy,

se rozhodly uzavřít tuto dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky

Václava Davida, ministra zahraničních věcí,

vláda Německé demokratické republiky

Waltera Vespera, mimořádného a zplnomocněného velvyslance,

kteří po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli na těchto ustanoveních:

Článek 1

1. Smluvní strany v zájmu soustavného prohlubování vědeckých styků a řešení základních otázek rozvoje vědy obou zemí budou rozvíjet a podporovat:

a) vzájemnou spolupráci mezi akademiemi věd, vědeckými ústavy, universitami a vysokými školami;

b) vzájemné vysílání vědců, vědeckých pracovníků a jiných odborníků ke studijním pobytům, přednáškám, oponenturám a k účasti na vědeckých zasedáních a konferencích;

c) vysílání vědců, vědeckých pracovníků a jiných odborníků k dlouhodobým pobytům.

2. Příslušné orgány Smluvních stran umožní ve shodě s platnými zákony a předpisy pracovníkům druhé Smluvní strany bádání ve svých knihovnách, archivech, museích a vědeckých institucích.

3. Příslušné orgány Smluvních stran budou podporovat snahu o to, aby významní vědečtí pracovníci druhé Smluvní strany se též stávali členy jejich vědeckých institucí a společností.

4. Smluvní strany budou podporovat:

a) výměnu vědeckých a odborných děl, časopisů a jiných studijních a informačních materiálů;

b) spolupráci v oblasti nakladatelské činnosti na úseku vědecké literatury;

c) výměnu zkušeností v oblasti plánování a rozvoje vědy.

5. Otázky vědecko-technické spolupráce jsou upravovány mezi oběma Smluvními stranami zvláštními dohodami.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvíjení přímé spolupráce a výměny zkušeností v oblasti školství. Zvláštní pozornost bude věnována organizaci systému vzdělání a jeho obsahu. Obě Smluvní strany proto budou zejména:

a) rozvíjet spolupráci mezi školami všech stupňů a druhů;

b) vzájemně vysílat pedagogické i vědecké, školské a osvětové pracovníky k studijním pobytům, přednáškám, konzultacím a k účasti na odborných zasedáních a konferencích;

c) uskutečňovat výměnu odborných školských a osvětových materiálů;

d) podporovat společnou tvorbu učebnic a učebních pomůcek všeho druhu, jejich vydávání, výrobu a výměnu.

Článek 3

Smluvní strany umožňují a podporují přijímání a výměnu absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol ke studiu nebo zvyšování kvalifikace na základě zvláštní dohody.

Článek 4

1. Smluvní strany budou podporovat, aby na jejich školách a ústavech bylo vyučováno jazykům, literatuře, dějinám a zeměpisu druhé země. Budou rovněž podporovat šíření dalších znalostí o druhé zemi; zvláštní pozornost bude věnována otázkám vzájemných vztahů a spolupráce mezi oběma zeměmi.

2. Příslušné orgány Smluvních stran budou zajišťovat, aby do učebních osnov na školách, jakož i učebnic a jiných školských publikací byly zahrnovány údaje o druhé zemi.

3. K vytvoření podmínek pro plnění odst. 1 budou Smluvní strany připravovat odborné pracovníky a budou k tomu účelu využívat možností dlouhodobého působení školských odborníků druhé strany a popřípadě zřizovat příslušné lektoráty.

Článek 5

Příslušné orgány Smluvních stran budou na základě svých vnitrostátních právních přepisů uznávat zkoušky vykonané na školách a jiných učilištích druhé země, jakož i vydaná vysvědčení a diplomy. Navzájem si na požádání budou zasílat opisy těchto dokumentů.

Článek 6

Smluvní strany budou napomáhat tomu, aby se lid jejich zemí všestranně seznamoval s kulturním dědictvím národů druhé země i s jejich uměleckou tvorbou současnou. K tomu účelu budou příslušné orgány Smluvních stran zejména:

a) podporovat výměnu zkušeností o formách a metodách kulturní politiky;

b) podporovat a rozvíjet přímou spolupráci mezi kulturními a uměleckými institucemi a organizacemi obou zemí;

c) uskutečňovat spolupráci a výměnu kulturních pracovníků, profesionálních a amatérských uměleckých souborů, vzájemně vysílat jednotlivé umělce k vystoupením, účasti na festivalech, soutěžích a zasedáních a ke studijnímu a přednáškovému pobytu;

d) podporovat plánovitou spolupráci při výchově a tvůrčím růstu umělců;

e) napomáhat uvádění divadelních, filmových a hudebních děl druhé země, pořádání uměleckých a jiných výstav, jakož i různých dalších akcí, jejichž účelem je seznámení s kulturou, uměním a se životem lidu druhé země;

f) podporovat překládání a vydávání literárních a jiných uměleckých děl druhé země;

g) podporovat vzájemnou výměnu uměleckých publikací, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl;

h) podporovat všestrannou popularizaci děl současné tvorby a kulturního dědictví druhé země; budou si dále doporučovat publikace k vydání a filmová, divadelní a hudební díla k uvedení; pokud to bude účelné, mohou k tomu organizovat schůzky pracovníků vydavatelství, dramaturgů a jiných odborníků nebo vytvářet společné poradní orgány;

i) podporovat spolupráci a vzájemnou pomoc při tvorbě filmů a při inscenacích divadelních děl.

Článek 7

1. Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi rozhlasovými, televizními a filmovými orgány obou zemí, zejména výměnu rozhlasových relací a televizních programů, programového materiálu, filmových týdeníků a krátkých a celovečerních filmů.

2. Smluvní strany budou podporovat organizování vzájemných návštěv rozhlasových, televizních a filmových pracovníků.

Článek 8

1. Příslušné orgány Smluvních stran budou pečovat o to, aby tisk jejich zemí všestranně informoval o politickém, hospodářském, kulturním a vědeckém životě druhé země, jakož i o spolupráci mezi oběma zeměmi.

2. Spolupráce v oboru tisku se bude provádět především přímo mezi tiskovými agenturami, redakcemi novin a časopisů a organizacemi novinářů, zejména též formou vzájemných osobních styků a konzultací, společným řešením některých problémů a výměnou článků k uveřejnění.

3. Smluvní strany budou podporovat činnost tiskových agentur druhé Smluvní strany a budou umožňovat vzájemné vysílání dopisovatelů a novinářů.

4. Příslušné orgány Smluvních stran budou podporovat výměnu a šíření informací a periodického tisku druhé Smluvní strany.

Článek 9

1. Smluvní strany budou podporovat činnost kulturních a informačních středisek druhé Smluvní strany a snahu těchto středisek, aby jejich činnost obsáhla pokud možno celé území země působnosti a nejširší vrstvy pracujících.

2. Konkrétní podmínky působnosti kulturních a informačních středisek, jakož i rozsah jejich činnosti jsou mezi Smluvními stranami upraveny zvláštní úmluvou.

Článek 10

1. Smluvní strany budou podporovat a umožňovat přímý styk a spolupráci mezi společenskými organizacemi dvou zemí, zejména odborovými organizacemi, organizacemi žen a mládeže.

2. Zvláštní pozornost bude věnována stykům mezi organizacemi mládeže obou zemí, jimž se bude poskytovat všemožná podpora při pořádání společných akcí jako jsou kulturní a prázdninové zájezdy, turistika mládeže, společné festivaly.

3. Společné organizace Smluvních stran se mohou v oboru své působnosti též podílet na spolupráci mezi jednotlivými orgány, organizacemi a institucemi smluvních stran při provádění této Dohody.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat vzájemné styky v oblasti tělesné výchovy a sportu, zejména umožňováním společných sportovních soutěží a utkání, vzájemné výměny zkušeností mezi sportovními organizacemi a institucemi a vzájemného vysílání sportovních družstev, jednotlivých sportovců, trenérů a jiných pracovníků v oblasti tělesné výchovy.

Článek 12

1. Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi organizacemi obou zemí, zabývajícími se ochranou autorských práv.

2. Smluvní strany chrání, zejména v rámci mezinárodních autorských dohod, jež jsou pro ně platné, autorská práva občanů a právnických osob druhé země v kulturní oblasti a poskytují potřebnou pomoc při uplatňování autorských práv.

Článek 13

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat zkušenosti z činnosti v mezinárodních organizacích a podporovat rozvoj spolupráce jejich národních organizací a společností v rámci mezinárodních vědeckých, pedagogických, kulturních, sportovních a jiných organizací nebo úmluv.

Článek 14

1. K provádění této Dohody budou Smluvní strany sjednávat vždy na určité časové období prováděcí plány. Bude-li třeba, budou Smluvní strany o některých otázkách sjednávat zvláštní dohody.

2. Nejméně jednou ročně se sejdou zástupci Smluvních stran ke společné schůzce, na které bude zejména zhodnoceno plnění prováděcích plánů, resp. zvláštních dohod za uplynulé období, vyměněny zkušenosti a popřípadě dohodnuty nutné nebo vzájemně prospěšné úpravy. V roce, ve kterém vyprší platnost prováděcích plánů, budou na společné schůzce současně dohodnuty prováděcí plány na další časové období.

3. Příslušné orgány, organizace a instituce Smluvních stran mohou v rámci své působnosti sjednávat zvláštní ujednání k provádění vzájemné přímé spolupráce. Tato ujednání musí být v souladu s touto Dohodou a jejich provádění v souladu s prováděcími plány sjednávanými podle ustanovení odst. 1; totéž platí pro ujednání, která byla uzavřena před sjednáním této Dohody.

Článek 15

1. Dovoz a vývoz předmětů vyměňovaných na základě této Dohody se bude provádět v souladu s vnitrostátními předpisy každé ze Smluvních stran a s mezinárodními smlouvami závaznými pro obě Smluvní strany.

2. Platby vyplývající z uskutečňování této Dohody budou prováděny na základě dohod o zúčtování neobchodních platů, platných mezi oběma Smluvními stranami.

3. V prováděcích plánech, sjednávaných podle článku 14 odst. 1 této Dohody budou stanoveny podmínky finanční úhrady jejich plnění.

Článek 16

1. Tato Dohoda podléhá schválení podle příslušných vnitrostátních právních předpisů Smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemnou výměnou nót oznámí toto schválení.

2. Tato Dohoda zůstane v platnosti pět let, její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji některá ze Smluvních stran písemně nevypoví alespoň šest měsíců před ukončením platnosti.

Tato Dohoda byla sjednána v Praze dne 6. října 1964 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky

V. David v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky

W. Vesper v. r.

Přesunout nahoru