Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka 19/1965
Platnost od 08.04.1965
Účinnost od 01.07.1965
Zrušeno k 01.01.1969 (184/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 5. dubna 1965

k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem školství a kultury stanoví podle § 5 odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "zákon"):


Daňová povinnost

(K § 1 až 3 zákona)

§ 1

(1) Příjmy z tvůrčí činnosti literární a umělecké a příjmy z činnosti výkonných umělců podléhají dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "daň") jen tehdy, je-li uvedená činnost vykonávána mimo pracovní poměr.

(2) Příjmy, které obdrží poplatník od svého zaměstnavatele za literární a uměleckou činnost v oboru, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, jsou podrobeny dani ze mzdy. Dani ze mzdy jsou podrobeny rovněž odměny vyplacené poplatníkovi vedle pravidelné mzdy proto, že co do množství výkonů překročil v oboru činnosti, který je předmětem jeho pracovní smlouvy, úvazek ve smlouvě stanovený.

§ 2

(1) Provdá-li se pozůstalá manželka, která má příjmy z autorských práv nebo práv výkonných umělců zděděných po svém manželovi, nebo je-li ve společné domácnosti s druhem, podléhají tyto příjmy dani z příjmů obyvatelstva.

(2) Plynou-li příjmy uvedené v předchozím odstavci osobě, která žila se zemřelým umělcem ve společné domácnosti nejméně rok jako družka, a po jeho smrti se tato osoba provdá nebo žije ve společné domácnosti s druhem, podléhají uvedené příjmy dani z příjmů obyvatelstva.

§ 3

Jestliže příjmy z literární a umělecké činnosti plynou z ciziny a byly v cizině prokazatelně zdaněny stejnou nebo obdobnou daní, nepodléhají v tuzemsku zdanění.

§ 4

Vyučování v jakémkoliv oboru činnosti, z níž příjmy se zdaňují daní z příjmů z literární a umělecké činnosti, není činností podle tohoto zákona; činností není proto zejména vyučování hudbě, tanci, apod. Stejně nejsou činností podle tohoto zákona přednášky výukové povahy jako např. na instruktážích, v kursech, závodních školách práce apod. Příjmy z takovýchto činností podléhají dani ze mzdy.

§ 5

Osvobození od daně

(K § 4)

Je-li v ceně nebo odměně vyplacené při veřejné soutěži zahrnuta též odměna za dílo nebo umělecký výkon, je vypisovatel soutěže povinen stanovit, jaká část z vyplacené ceny nebo odměny připadá na odměnu za dílo nebo umělecký výkon a celou částku ceny nebo odměny poukázat poplatníkovi prostřednictvím výplatního místa, které mu oznámí.

§ 6

Výplata odměn

(K § 5)

(2) Úhrn odměn přijatých od občanů v kalendářním čtvrtletí je poplatník povinen oznámit výplatnímu místu vždy do 15 dnů po uplynutí čtvrtletí.

(3) Výplatním místem jsou

a) u odměn tvůrčích umělců v českých krajích podle jejich volby buď Ochranný svaz autorský (OSA), Divadelní a literární jednatelství (Dilia) nebo Ochranná organizace autorská při Českém fondu výtvarných umění, na Slovensku Slovenský ochranný svaz autorský (SOSA), Slovenské divadelní a literární zastupitelství (Diliza) nebo Slovenský fond výtvarných umění,

b) u odměn výkonných umělců Ochranné sdružení výkonných umělců nebo organizace, které provádějí zprostředkování jejich výkonů *), a to i pokud jde o odměny za činnost, která nepodléhá zprostředkování (vystupování ve filmu, televizi, rozhlase apod.).

(4) Má-li poplatník příjmy jak z tvůrčí, tak i reprodukční umělecké činnosti, zvolí si jako výplatní místo jedno z míst uvedených v předchozím odstavci, zpravidla to, u něhož se soustřeďuje největší část jeho příjmů.

(5) Prostřednictvím výplatního místa, které si poplatník zvolil, se proplácejí odměny po celý kalendářní rok. Změnu výplatního místa může poplatník provést vždy až od 1. ledna příštího kalendářního roku oznámením učiněným dosavadnímu výplatnímu místu nejpozději do 30. listopadu předchozího roku.

§ 7

Základ daně

(K § 6)

(1) S výjimkou příjmů uvedených v § 5 odst. 4 zákona se příjmy podrobené dani do 50 Kčs zaokrouhlují na celé stokoruny dolů a přes 50 Kčs na celé stokoruny nahoru.

(2) Příjmem podrobeným dani nejsou náhrady cestovních výdajů, které vyplácí plátce vedle odměn, vykonává-li poplatník literární nebo uměleckou činnost podle určení plátce mimo své trvalé bydliště. Je-li smluvena odměna včetně náhrad za cestovní výdaje úhrnnou částkou, nelze z ní vylučovat náhradu těchto výdajů jako příjem nepodrobený dani.

(3) Za příjem nepodrobený dani se považují pouze náhrady cestovních výdajů vyplacené podle zvláštních předpisů *), a to jen do výše těmito předpisy stanovené.

Odčitatelné položky

(K § 7)

§ 8

(1) Má-li poplatník odměny z různých oborů literární a umělecké činnosti, stanoví se paušální částka u každé odměny zvlášť podle toho, za jaké dílo nebo umělecký výkon je odměna vyplácena.

(2) Poplatník je povinen za účelem správného stanovení paušální částky v pochybných případech prokázat výplatnímu místu, o jaký druh odměny jde.

(3) Jako náhrada nákladů spojených s pořízením díla se odečítá z odměn za fotografická díla paušální částka ve výši 30 % odměny [§ 7 odst. 1 písm. b) zákona].

§ 9

(1) Za vyživovanou osobu poplatníkem se uznává manželka (družka) nebo manžel (druh), jeho děti a jeho rodiče nebo rodiče jeho manželky (družky, manžela, druha), pokud tyto osoby, nemají vlastní příjem přesahující ročně 2 400 Kčs, žijí s poplatníkem ve společné domácnosti a poplatník jim poskytuje byt, stravu a ošacení.

(2) Přechodný pobyt mimo společnou domácnost (např. z důvodu léčení, studií, učení, výkonu vojenské služby) není na závadu, aby tyto osoby, byly považovány za vyživované.

(4) Táž osoba může být uznána za vyživovanou pouze u jednoho poplatníka a u téhož poplatníka pouze u jedné daně. Podléhá-li poplatník vedle této daně ještě dani ze mzdy, poskytne se sleva na vyživované osoby vždy u daně ze mzdy. Při vybrání daně z příjmů z literární a umělecké činnosti se pak k vyživovaným osobám nepřihlíží.

(5) Jestliže sleva na vyživované osoby poskytnutá poplatníkovi u daně ze mzdy by byla nižší než sleva poskytnutá na vyživované osoby u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti, sníží výplatní místo na poplatníkovu žádost při zúčtování podle § 11 odst. 3 vyhlášky vypočtenou daň o rozdíl mezi slevou poskytnutou u daně ze mzdy a mezi slevou, která by mu příslušela u daně z příjmů z literární a umělecké činnosti. Výplatní místo sníží daň jen, prokáže-li poplatník potvrzením svého zaměstnavatele, kolik mu bylo v uplynulém roce sraženo na dani ze mzdy a kolik by mu bylo sraženo, kdyby mu nebyly poskytnuty žádné úlevy z důvodu vyživování osob.

(6) O uznání osob poplatníkem za vyživované rozhoduje stav k 1. lednu roku, v němž bude daň srážena. Ke změnám během tohoto roku se nepřihlíží. Narodí-li se však během roku dítě, které bude uznáno u poplatníka za vyživovanou osobu, přihlíží se k němu již po celý rok, v němž se narodilo.

(7) Nárok na slevu daně z důvodu vyživování osob uplatní a prokáže poplatník obdobným způsobem jako u daně ze mzdy. *)

§ 10

Sazba daně

(K § 8)

Daň se zaokrouhluje do 50 hal. na celé koruny dolů a přes 50 hal. na celé koruny nahoru.

Způsob vybírání daně

(K § 9 až 12)

§ 11

(2) Z odměn přijatých od občanů, které je poplatník povinen oznámit výplatnímu místu (§ 5 odst. 1 zákona a § 6 odst. 2 vyhlášky), vybere se daň tak, že se připočtou k odměnám poukazovaným prostřednictvím výplatního místa a příslušnou daň vybere výplatní místo při nejbližších výplatách odměn obdobně podle předchozího odstavce.

(3) Do 31. ledna po uplynutí každého roku provede výplatní místo u každého poplatníka zúčtování všech vyplacených nebo k dobru připsaných odměn a sražené daně v uplynulém roce. Vznikne-li provedeným zúčtováním poplatníkovi přeplatek nebo nedoplatek na dani, zúčtuje jej při příštích výplatách odměn.

§ 12

(1) Výplatní místo i plátce odměn, který vyplácí odměnu přímo poplatníkovi (§ 5 odst. 4), je povinen vést o každém poplatníkovi záznamy, z nichž lze zjistit všechny skutečnosti rozhodující o výši odměn a o sražené a odvedené dani. Na rubu výplatního lístku, jímž odvádí sraženou daň, je povinen uvést, jakou částku úhrnem srazil všem poplatníkům v období, za něž odvádí daň.

(2) Do 31. ledna po uplynutí každého roku je povinno výplatní místo i plátce, který vyplácí odměny přímo poplatníkovi (§ 5 odst. 4), zaslat okresnímu národnímu výboru na tiskopise vydaném ministerstvem financí hlášení o vyplacených odměnách a o sražené a odvedené dani z příjmů z literární a umělecké činnosti v uplynulém kalendářním roce.

§ 13

Výplatní místo nebo plátce smí daň, kterou poplatníkovi nesrazil, srazit dodatečně, jen neuplynula-li promlčecí lhůta podle § 14 zákona.


Závěrečná ustanovení

(K § 16 až 18)

§ 14

(1) Daň podle tohoto zákona se vybere z doplatků a záloh vyplacených nebo poplatníkovi připsaných k dobru po 1. červenci 1965, i když jde o doplatky a zálohy na odměny za dodaná díla nebo provedené výkony před uvedeným dnem.

(2) Doplatky a zálohy uvedené v předchozím odstavci, jsou-li vypláceny po 1. červenci 1965, je plátce povinen poukazovat výplatnímu místu, které mu poplatník oznámí, s výjimkou uvedenou v § 5 odst. 4.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.


Ministr:

Dvořák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 71/1958 Ú. l., kterou se stanoví podmínky účinkování divadelních umělců z povolání v představeních mimo provoz divadla a vyhláška č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti.

*) Vyhláška č. 100/1964 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.

*) Vyhláška č. 210/1964 Sb., o průkazech pro snížení daně ze mzdy a o některých dalších opatřeních v oboru této daně.

Přesunout nahoru