Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 36/1965 Sb.Zákon o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Částka 19/1965
Platnost od 08.04.1965
Účinnost od 01.07.1965
Zrušeno k 01.01.1993 (286/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

ZÁKON

ze dne 25. března 1965

o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Daňová povinnost

§ 1

(1) Dani z příjmů z literární a umělecké činnosti (dále jen "daň") podléhají občané, kteří mají příjmy ze své tvůrčí činnosti literární nebo umělecké anebo ze své umělecké činnosti jako výkonní umělci (dále jen "poplatník"), pokud tyto příjmy nejsou podrobeny dani ze mzdy.

(2) Příjmy ze zděděných autorských práv jsou podrobeny této dani jen u pozůstalé manželky po dobu jejího vdovství a u zůstavitelových dětí po dobu jejich nezletilosti. *)

(3) Obdobně jako u pozůstalé manželky zdaňují se příjmy ze zděděných autorských práv u družky, žila-li se zůstavitelem nejméně rok před jeho úmrtím ve společné domácnosti.

§ 2

(1) Tvůrčí literární a uměleckou činností se rozumí činnost, jejímž výsledkem je dílo požívající autorskoprávní ochrany.

(2) Činností výkonných umělců se rozumí umělecká činnost v oboru dramatickém, hudebně dramatickém, hudebním, pantomimickém, jevištně tanečním a artistickém.

(3) Ve sporných případech rozhoduje o tom, zda lze určitou činnost pokládat za činnost podrobenou tomuto zákonu, ministerstvo financí v součinnosti s ministerstvem školství a kultury, které si vyžádá stanovisko příslušného uměleckého svazu.

§ 3

Příjmy z tvůrčí činnosti literární nebo umělecké anebo z činnosti výkonných umělců (dále jen "odměny") se rozumějí veškeré autorské odměny nebo jakkoliv zvané úplaty za převod autorského práva nebo svolení k užití díla, za zcizení a půjčení díla, úplaty za přednášky a umělecké výkony, jakož i zálohy na tyto úplaty.

§ 4

Osvobození od daně

(1) Od daně jsou osvobozeny ceny a odměny z veřejných soutěží, odměny udělené za vynikající umělecká díla nebo výkony a podpory vyplacené kulturními fondy.

(2) Je-li v ceně nebo odměně vyplacené při veřejné soutěži zahrnuta též odměna za dílo nebo umělecký výkon, není tato část ceny nebo odměny osvobozena od daně.

§ 5

Zdanění odměn

(1) Každá organizace, která vyplácí odměny za dílo nebo umělecký výkon, popřípadě za jejich užití (dále jen "plátce")

a) sráží daň z odměn za literární příspěvky do periodického tisku, rozhlasu a televize, z odměn za přednášky a z odměn za výchovné koncerty včetně úvodního slova, nepřevyšuje-li odměna v těchto případech 1000 Kčs; z odměn převyšujících tuto částku a z ostatních odměn sráží daň, jen předloží-li poplatník potvrzení zúčtovacího střediska, že mu má být daň srážena přímo při výplatě odměny;

b) v ostatních případech poukazuje zúčtovacímu středisku zálohy na daň ve výši 10 % z každé odměny, nestanoví-li zúčtovací středisko vyšší zálohu.

(2) Odměny přijaté od občanů je poplatník povinen oznámit zúčtovacímu středisku.

(3) Zúčtovacím střediskem jsou organizace, které určí ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem kultury a informací.

§ 6

Základ daně

Základem, z něhož se vybírá daň, je rozdíl mezi příjmy podrobenými dani dosaženými v kalendářním roce a odčitatelnými položkami.

§ 7

Odčitatelné položky

(1) Od příjmů podrobených dani se odečtou

a) jako náhrada nákladů spojených s pořízením díla, neprokáže-li poplatník skutečně vynaložené náklady, tyto částky:

1. 60 % z odměn za díla v oboru sochařství;

2. 30 % až 50 % za díla z ostatních oborů výtvarného umění a architektury. Výši odčitatelné položky pro každé dílo stanoví orgány Svazů českých a slovenských výtvarných umělců a Svazu architektů ČSSR; nestanoví-li uvedené orgány výši odčitatelné položky, odečte se jako náhrada částka ve výši 30 %;

3. 20 % z ostatních odměn podrobených dani;

b) příspěvky z odměn kulturním fondům.

(2) Poplatníkům se dále odečte od příjmů podrobených dani uvedených v předchozím odstavci částka 6 000 Kčs za každou jimi vyživovanou osobu, na kterou jim nebyla poskytnuta sleva u daně ze mzdy.

(3) Odčitatelné položky uvedené v předchozích odstavcích nelze odečítat od příjmů podrobených dani plynoucích ze zděděných autorských práv a z odměn vyplácených devizovým cizozemcům.

§ 8

Sazba daně

(1) Sazba daně činí

při základu daně 
přes Kčs do Kčs
 3 000 3 %
3 000 6 000 90 Kčs a 5 % ze základu přesahujícího 3 000 Kčs
6 000 10 000 240 Kčs a 8 % ze základu přesahujícího 6 000 Kčs
10 000 25 000 560 Kčs a 14 % ze základu přesahujícího 10 000 Kčs
25 000 50 000 2 660 Kčs a 20 % ze základu přesahujícího 25 000 Kčs
50 000  7 660 Kčs a 33 % ze základu přesahujícího 50 000 Kčs

(2) Nepřekročí-li celkový roční příjem poplatníka podrobený této dani po odečtení položek uvedených v § 7 odst. 1 částku 25 000 Kčs, činí daň 3 % a řádně vykonanou srážkou je daňová povinnost vyrovnána.

(3) Ministerstvo financí upraví sazbu daně při překročení základu 25 000 Kčs tak, aby nedocházelo k tvrdostem.

Způsob vybrání daně

§ 9

(1) Daň se vybírá u plátců nebo u zúčtovacího střediska. Sraženou daň odvede plátce nebo zúčtovací středisko okresnímu národnímu výboru, v jehož obvodu má své sídlo.

(2) Plátce sráží daň [§ 5 odst. 1 písm. a)] nebo zálohy na daň [§ 5 odst. 1 písm. b)] z každé výplaty nebo po připsání odměny poplatníkovi k dobru.

(3) Překročí-li v běžném roce příjem poplatníka od všech plátců podrobený této dani po odpočtu položek podle § 7 odst. 1 částku 25 000 Kčs, je poplatník povinen nejpozději do 15. ledna příštího roku oznámit zúčtovacímu středisku celkovou výši příjmu dosaženého v uplynulém roce.

(4) Zúčtovací středisko vypočte po uplynutí roku daň z úhrnu všech odměn dosažených v roce rozhodném pro zdanění a zúčtuje ji ze záloh zaslaných plátci.

§ 10

Zúčtovací středisko a plátci jsou povinni vést pro účely této daně a okresnímu národnímu výboru předkládat záznamy a výkazy, jež stanoví ministerstvo financí, a vydávat na žádost poplatníkům potvrzení o výši vyplacených odměn a sražené daně.

§ 11

(1) Nebyla-li srážka daně provedena nebo nebyla-li provedena řádně, předepíše okresní národní výbor zúčtovacímu středisku, popřípadě plátci příslušnou částku k přímému placení.

(2) Zúčtovací středisko nebo plátce srazí daň, kterou poplatníkovi nesrazil, dodatečně nejpozději do konce příštího kalendářního roku při zúčtování dalších záloh poukázaných plátcem, při vyplácení dalších odměn nebo při jejich připsání k dobru, popřípadě poplatníka vyzvou v promlčecí lhůtě (§ 14), aby jim daň v běžném kalendářním roce uhradil.

(3) Poplatník je povinen neprodleně ohlásit zúčtovacímu středisku, že je poživatelem starobního důchodu.

§ 12

(1) Daň, kterou byl povinen plátce srazit [§ 5 odst. 1 písm. a)] v kalendářním čtvrtletí, odvede příslušnému okresnímu národnímu výboru vždy nejpozději do konce měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí. Zálohy na daň, které je plátce povinen zadržet a poukázat zúčtovacímu středisku [§ 5 odst. 1 písm. b)], odvede nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po výplatě odměny.

(2) Zúčtovací středisko je povinno ze zaslaných záloh odvést nejpozději do 15. dne následujícího měsíce 60 % příslušnému okresnímu národnímu výboru. Daň, kterou vypočetlo zúčtovací středisko po uplynutí roku, odvede do výše poukázaných záloh po odpočtu již odvedených částek podle předchozí věty a po zúčtování přeplatků nejpozději do 15. března roku, v němž daň vypočetlo.

(3) Nebyla-li sražená daň odvedena, bude vymáhána u zúčtovacího střediska nebo u plátce jako jejich dluh.

(4) Nebyla-li sražená daň odvedena včas, platí se za každý den prodlení penále ve výši 0,05 % dlužné částky.

§ 13

O stížnostech vyplývajících ze sporů, které vzniknou mezi zúčtovacím střediskem , popřípadě plátcem odměny a poplatníky o provádění srážky daně, rozhoduje okresní národní výbor, v jehož obvodu je pokladna zúčtovacího střediska, popřípadě plátce odměny.

§ 14

Promlčení

(1) Daň nelze vybrat a vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž došlo k výplatě odměny nebo k jejímu připsání ve prospěch poplatníka.

(2) Je-li proveden úkon k vybrání nebo vymáhání daně, běží promlčecí lhůta znovu od konce kalendářního roku, v němž zúčtovací středisko nebo plátce byli o tomto úkonu zpraveni.

§ 15

Pro řízení ve věcech této daně platí, pokud tento zákon nestanoví jinak, vyhláška č. 16/1962 Sb., o řízení ve věcech daní a poplatků.


Závěrečná ustanovení

§ 16

(1) Předpisy k provedení tohoto zákona vydá ministerstvo financí.

(2) Ministerstvo financí může

a) učinit opatření k zabránění dvojího zdanění, popřípadě k zachování vzájemně stejného postupu s cizinou nebo k provádění opatření nutných se zřetelem k postupu cizích orgánů,

b) stanovit, že se určitá část odměny vyplácí prostřednictvím zúčtovacího střediska a že v průběhu roku se daň vybírá zálohově,

c) vymezit okruh osob, které lze uznat za vyživované osoby (§ 7 odst. 2),

d) učinit opatření k zamezení nesrovnalostí, jež by mohly vzniknout při vybírání daně, nebo v odůvodněných případech povolit úlevu anebo osvobození od daně.

§ 17

(1) Zrušuje se zákon č. 59/1950 Sb., o dani z literární a umělecké činnosti, a předpisy vydané k jeho provedení:

a) vyhláška č. 340/1950 Ú. l. I, kterou se povolují u příjmů z umělecké činnosti výtvarné úlevy z ustanovení §§ 5 a 11 zákona č. 59/1950 Sb., o dani z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášky č. 28/1956 Ú. l.,

b) vyhláška č. 341/1950 Ú. l. I, kterou se stanoví podrobnosti o povinnosti plátců vést záznamy o vyplacených honorářích a o sražené a odvedené dani a o povinnosti vydávat příjemcům potvrzení,

c) vyhláška č. 342/1950 Ú. l. I, kterou se vydávají další předpisy o poplatku z prodlení u daně z literární a umělecké činnosti a u daně ze samostatné činnosti,

d) výnos č. 343/1950 Ú. l. I, kterým se vydávají pokyny k provedení zákona o dani z literární a umělecké činnosti,

e) vyhláška č. 229/1955 Ú. l., o vynětí náhrad cestovních výdajů ze základu daně z literární a umělecké činnosti,

f) výnos uveřejněný v částce 59 Úředního listu z roku 1953, o poměru daně ze mzdy k dani z literární a umělecké činnosti, k dani z příjmů obyvatelstva a k zemědělské dani,

g) směrnice uveřejněné v částce 5 Úředního listu z roku 1958, o zdaňování příjmů z činnosti v oboru užitého umění,

h) pokyny uveřejněné v částce 50 Úředního listu z roku 1959, o zdaňování příjmů z činnosti v oboru fotografie a průmyslové (americké) retuše.

(2) Daň podle tohoto zákona se vybere poprvé z odměn vyplacených nebo poplatníkovi připsaných k dobru po 1. červenci 1965.

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 160/1968 Sb. Čl. II

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1969.

(2) Zúčtování všech vyplacených záloh nebo odměn připsaných k dobru za rok 1968 a léta předchozí a daně (záloh) sražené v tomto roce provedou výplatní místa. *)


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1965 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti.

*) Příjmy ostatních dědiců podléhají dani z příjmů obyvatelstva podle zákona č. 145/1961 Sb.

Přesunout nahoru