Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1965 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka 17/1965
Platnost od 06.04.1965
Účinnost od 01.05.1965
Zrušeno k 01.01.2002 (440/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů

ze dne 1. dubna 1965

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a k provedení § 444 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.):


§ 1

Základní ustanovení

Bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením na zdraví (dále jen "poškození na zdraví") se odškodňují jednorázově.

Odškodnění za bolest

§ 2

(1) Odškodnění za bolest se poskytuje za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků, a to podle zásad a sazeb stanovených v příloze k této vyhlášce. Odškodnění za bolest musí být přiměřené povaze poškození na zdraví a průběhu léčení.

(2) Odškodnění za bolest nenáleží:

a) za jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které jsou přechodného rázu,

b) za změny v organismu, které jsou tak krátkodobé, že není třeba je léčit, popřípadě je nelze ani objektivně zjistit,

c) za bolest budoucí (následnou) a za bolest vznikající ze změn předtím již existujících.

(3) Odškodněním za bolest se neodškodňují ztráty na výdělku.

§ 3

(1) Není-li některé poškození na zdraví uvedeno v sazbách připojených k této vyhlášce, použije se sazby za jiné poškození, s nímž je lze po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

(2) Provede-li se po skončeném léčení operace, která má příčinu v poškození na zdraví, náleží další odškodnění za bolest jako za poškození, se kterým lze tuto operaci nejspíše srovnávat.

Odškodnění za ztížení společenského uplatnění

§ 4

(1) Ztížení společenského uplatnění se odškodňuje, jestliže poškození na zdraví má prokazatelně nepříznivé důsledku pro životní úkony poškozeného, pro uspokojování jeho životních a společenských potřeb nebo pro plnění jeho společenských úkolů (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Odškodnění za ztížení společenského uplatnění nenáleží:

a) za poškození přechodného rázu, které vede jen k dočasnému ztížení společenského uplatnění; za takové poškození se považuje i nepříznivý zdravotní stav, s jehož zlepšením lze podle poznatků lékařské vědy počítat v době kratší jednoho roku,

b) za menší jizvy, drobné kosmetické vady a chorobné změny lehčího rázu, které nemohou vést k výraznějšímu omezení společenského uplatnění.

(3) Odškodněním za ztížení společenského uplatnění se neodškodňují ztráty na výdělku.

§ 5

(1) Při hodnocení následků, které nejsou v sazbách uvedeny, použije se sazby za následky, s nimiž je lze nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

(2) Jestliže společenské uplatnění občana bylo již omezeno předchozími změnami zdravotního stavu, hodnotí se pouze následky, které vznikly v důsledku posuzovaného poškození na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu. Byl-li poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení původního poškození na zdraví, které nebylo předpokládáno při původním hodnocení, odečte se mu z částky, která by odpovídala jeho nynějšímu stavu (§ 6 odst. 2), částka původně z tohoto důvodu přiznaná.

(3) Při nemocech z povolání lze s ohledem na zvlášť těžké následky a komplikace překročit stanovenou sazbu (počet bodů nebo horní hranici bodového rozmezí). Při těchto nemocech je též možno snížit stanovenou sazbu (počet bodů nebo dolní hranici bodového rozmezí), jestliže poškozený měl bez ohledu na poškození na zdraví v době vzniku jeho následků podstatně omezené předpoklady pro společenské uplatnění. Odchylka může činit nejvýše 20 % stanovené sazby.

§ 6

(1) Při odškodňování ztížení společenského uplatnění se vychází ze základního počtu bodů, kterým bylo toto ztížení ohodnoceno v lékařském posudku.

(2) Částka odpovídající základnímu počtu bodů zjištěnému lékařem se přiměřeně zvýší až na dvojnásobek podle předpokladů, které poškozený ve věku, ve kterém byl poškozen na zdraví, měl pro uplatnění v životě a ve společnosti a které jsou v důsledku poškození omezeny nebo ztraceny . Těmito předpoklady se rozumí zejména možnost uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním a možnost volby povolání a dalšího sebevzdělání; přitom se přihlíží k tomu, zda jde o muže nebo ženu, a při odstranitelnosti trvalých následků také k upozornění lékaře podle § 10.

§ 7

Výše odškodnění

(1) Výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění se určuje částkou 30 Kčs za jeden bod.

(2) Celková výše odškodnění za bolest a za ztížení společenského uplatnění z jednoho poškození na zdraví nesmí přesáhnout částku 120 000 Kčs; z toho odškodnění za bolest nesmí přesáhnout částku 36 000 Kčs, a to ani s připočtením odškodnění podle § 3 odst. 2.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud odškodnění přiměřeně zvýšit nad stanovené nejvyšší výměry odškodnění.

Postup při vydávání posudků

§ 8

O lékařský posudek může požádat poškozený a právnická nebo fyzická osoba, která za poškození na zdraví odpovídá.

§ 9

(1) Posouzení se provede , jakmile je možno považovat stav poškozeného za ustálený.

(2) Posudek podává zpravidla ošetřující lékař. Jestliže se na léčení poškozeného zúčastnilo více zdravotnických zařízení, podává posudek lékař zdravotnického zařízení, v němž byl poškozený naposledy léčen.

(3) K podání posudku jsou příslušní také lékaři zdravotnických zařízení ozbrojených sil a ozbrojených sborů, Vězeňské služby České republiky a železničních zdravotnických zařízení, byl-li v nich poškozený léčen za podmínek uvedených v odstavci 2.

(4) Jde-li o nemoc z povolání, profesionální otravu nebo jiné poškození na zdraví z práce, podává posudek výhradně oddělení (klinika) nemocí z povolání nemocnice, příslušná podle sídla pracoviště poškozeného; jde-li o taková poškození na zdraví v oboru vojenské správy, podává posudek vojenská nemocnice.

(5) Zdravotnická zařízení, v nichž byl poškozený léčen, jsou povinna posuzujícímu lékaři dodat potřebnou zdravotnickou dokumentaci a poskytnout mu potřebná vysvětlení.

§ 10

(1) Jestliže následky poškození na zdraví, které ztěžují společenské uplatnění poškozeného, je možno napravit nebo zmírnit jednoduchým a běžným lékařským zákrokem, který není nebezpečný ani příliš bolestivý, upozorní posuzující lékař poškozeného na vhodnost takového zákroku. V posudku lékař uvede, jakému základnímu počtu bodů by pravděpodobně odpovídal stav poškozeného po provedení doporučeného zákroku.

(2) Posudek podle odstavce 1 lze vydat pouze tehdy, byl-li potvrzen odborným oddělením zdravotnického zařízení. Takového potvrzení je třeba také v případech, které jsou uvedeny v zásadách stanovených v příloze k této vyhlášce.

§ 11

(1) Posudek se vydává písemně. Poškozenému se doručí podle rozhodnutí lékaře buď jedno vyhotovení posudku nebo sdělení o jeho vydání a o výši bodového hodnocení, a to i v případech, kdy o posudek požádal jiný oprávněný (§ 8). Další opis se připojí ke zdravotnické dokumentaci.

(2) Z posudku musí být mimo jiné též patrno, jak lékař dospěl k závěru svého hodnocení.

§ 12

Posudek lze přezkoumat podle předpisů o rozhodování při výkonu zdravotnických služeb.2)


Závěrečná ustanovení

§ 13

Vyžadování posudků podle předpisů o znacích není touto vyhláškou dotčeno.

§ 14

Bolesti a ztížení společenského uplatnění z poškození na zdraví, které bylo způsobeno přede dnem počátku účinnosti této vyhlášky, a pokud jde o nemoc z povolání z takové nemoci, která byla zjištěna před tímto dnem, se posuzují podle dosavadních předpisů.

§ 15

Zrušuje se

ustanovení § 16 vyhlášky ministerstva spravedlnosti č . 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku.

§ 16

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1965.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 76/1981 Sb. Čl. II

Bolesti a ztížení společenského uplatnění z poškození na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 54/1993 Sb. Čl. II

Bolest a ztížení společenského uplatnění z poškození na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních předpisů.


První naměstek ministra zdravotnictví:
prof. dr. Macúch v. r.

První náměstek ministra spravedlnosti:
dr. Číhal v. r.

První náměstek předsedy Státního úřadu sociákního zabezpečení:
dr. John v. r.

Tajemník Ústřední rady odborů:
Pášek v. r.


Příloha k vyhkášce č. 32/1965 Sb.

Úrazy, nemoce z povolání a jiná poškození na zdraví

A. Zásady pro hodnocení

I. Odškodnění za bolest

(1) Za bolesti podle § 2 odst. 1 vyhlášky se považuje i ztížení zdravotní pohody, jako jsou závažné změny psychické, poruchy nervového ústrojí, stavy únavnosti, závratě nebo jiné fyzické útrapy a strasti z omezení pohybu nebo bezmocnosti.

(2) Lékař podávající posudek ohodnotí poškození na zdraví počtem bodů podle dále stanovených sazeb.

(3) Není-li posuzované poškození na zdraví v sazbách uvedeno, použije se sazby za jiné poškození, s nímž lze posuzované poškození po stránce bolesti nebo jiného pocitu porušeného zdraví nejspíše srovnávat.

(4) Pokud je sazba stanovena v rozmezí, ohodnotí lékař při lehčím nebo kratším průběhu léčení bolest počtem bodů při dolní hranici rozmezí uvedeného v sazbě; při těžším nebo delším průběhu ohodnotí bolest odpovídajícím větším počtem bodů v daném rozmezí sazby, v jehož rámci také přihlédne ke ztížení zdravotní pohody, pokud nastalo poškozením a zdraví. U popálenin přihlédne v rámci rozmezí jednak k lokalizaci, jednak k původu (popálenina tepelná, chemická účinkem kyselin, louhu a jiné).

(5) U neúplných zlomenin se příslušné bodové hodnocení podle odstavců 2 a 4 snižuje až o jednu třetinu, pokud neúplné zlomeniny nejsou již přímo hodnoceny v základních sazbách.

(6) Hodnocení poškození na zdraví provedené podle odstavců 2 a 4 se zvýší až o polovinu, jestliže

a) došlo k infekci rány (s výjimkou tetanu)*); ohodnocení lze zvýšit jen za to zranění, jehož doba léčení se infekcí prodloužila,

b) poškození na zdraví vyžadovalo bolestivější způsob léčby, jako jsou opětované transfúze, nebo při léčbě nastaly komplikace, jako jsou zánět žil, proleženiny, zánět plic apod.,

c) povaha zranění si vyžádala operační výkon, přičemž za operační výkon se nepokládají injekce, punkce kloubu, hrudníku a hlíz, infúze a transfúze; toto zvýšení se však neprovede, jestliže operační výkon je již uveden a hodnocen v základní sazbě pro příslušné poškození.

(7) Při souběhu důvodů pro zvýšení uvedených v odstavci 6 lze odškodnění za bolest zvýšit nejvýše na dvojnásobek základní sazby. Takový posudek lze však vydat pouze tehdy, byl-li potvrzen přednostou příslušného odborného oddělení nebo jeho zástupcem.

(8) Utrpěl-li poškozený současně více poškození, t.j. poškození, u nichž každé postihuje jiný orgán, popř. více nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví, ohodnotí lékař každé zranění zvlášť. Plnou sazbou počítá však pouze poškození nejzávažnější, ohodnocené nejvyšším počtem bodů (včetně zvýšení), kdežto ohodnocení ostatních poškození se přičítá třemi čtvrtinami; pokud by při tom dvě nebo více současně vzniklých poškození bylo hodnoceno stejným počtem bodů, počítá se plně jenom jedno z nich. Další poškození, které je svými znaky podle sazby již zahrnuto v pojmu základního poškození, nehodnotí se nikdy zvláště; např. při otevřené zlomenině končetiny nehodnotí se zvlášť hluboká rána končetiny, která vznikla v souvislosti se zlomeninou.

(9) Dojde-li po skončeném léčení k operaci, která má příčinu v původním poškození na zdraví, náleží nové odškodnění za bolest jako za poškození, se kterým lze tuto operaci po stránce bolesti nejspíše srovnávat. Např. operace pakloubu se hodnotí jako otevřená zlomenina, operační odstranění cizího tělesa po osteosyntéze jako hluboká rána končetin apod. Také toto nové odškodnění lze zvýšit podle odstavců 6 a 7, přičemž celková výše odškodnění nesmí přesáhnout částku Kčs 40 000,-, z toho odškodnění za bolest částku Kčs 12 000,-.

II. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění

(10) Lékař podávající posudek ohodnotí anatomické a funkční předpoklady ztížení společenského uplatnění základním počtem bodů podle dále stanovených sazeb. Nejsou-li zjištěné následky v sazbách uvedeny, použije se sazby za jiné následky, s nimiž je lze po stránce ztížení společenského uplatnění nejspíše srovnávat.

(11) Pokud je sazba stanovena v rozmezí, přihlédne lékař k závažnosti a k předpokládanému vývoji a průběhu vzniklých změn. Jestliže lze očekávat příznivý vývoj (ať co do intenzity nebo trvání následků), hodnotí ztížení společenského uplatnění při dolní hranici bodového rozmezí. Lékař hodnotí, do jaké míry jednotlivé následky spolu souvisí nebo jsou již v sobě obsaženy, aby nedošlo k neodůvodněnému nadhodnocení. Při nemocech z povolání je lékař oprávněn překročit nebo snížit stanovenou sazbu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 5 odst. 3 vyhlášky.

(12) Jestliže zjištěné změny spadají pod několik položek tabulky, provede lékař nejprve ohodnocení všech těchto změn podle příslušných položek. Pro konečný výsledek pak převezme plně jen změnu nejzávažnější, ohodnocenou nejvyšším počtem bodů, kdežto součet ostatních připočte toliko polovinou. Pokud by dvě nebo více zjištěných změn z téhož poškození na zdraví spadaly pod několik položek a změny byly hodnoceny stejným počtem bodů, počítá se plnou hodnotou jenom jedna z nich; avšak při ztrátě dolních končetin nebo jejich částí se obě položky sečtou plnou hodnotou. Následky, které jsou svými znaky již zahrnuty v pojmu jedné položky, se zvlášť nehodnotí; např. ve ztrátě oka je zahrnuta již ztráta čočky i zúžení zorného pole, nikoliv ztráta zrakové ostrosti. Je-li v sazbách uveden rozdílný počet bodů vpravo a vlevo, hodnotí se plným počtem bodů. Týkají-li se jednotlivé následky téhož údu (orgánu) nebo jeho části, nesmí úhrn hodnocení ze všech následků převýšit hodnocení za anatomickou nebo funkční ztrátu.

(13) Lékař hodnotí pouze následky vzniklé v důsledku posuzovaného poškození. Jestliže vznikly následky v organismu (orgánu, končetině), jehož funkce byla již dříve porušena změnami (vrozenými nebo získanými) snižujícími možnost společenského uplatnění, ohodnotí lékař nové ztížení rozdílem bodového hodnocení stavu zjištěného po poškození, jehož následky jsou nyní posuzovány, a stavu před poškozením. Nelze-li stav změn před úrazem přesně zjistit, nesmí výsledný počet bodů překročit 3/4 sazby uvedené v tabulce.

III. Postup přivydávání posudků

(14) V posudku lékař uvede kromě osobních údajů o poškozeném a objektivního nálezu též jednotlivé diagnózy pokud možno bez použití latinských názvů a čísla položek, podle nichž hodnotil bolest a ztížení společenského uplatnění. Dále v něm stručně uvede

a) důvody provedeného zvýšení nebo snížení počtu bodů,

b) důvody jiných závěrů hodnocení,

c) v čem spočívá ztížení společenského uplatnění (např. má nápadné jizvy, kulhá, neudrží moč, popřípadě stolici, trpí závratěmi, nevydrží dlouho stát, špatně snáší jízdu apod.),

d) jakému počtu bodů by při odstranitelnosti následků poškození pravděpodobně odpovídal stav poškozeného po provedení jednoduchého a běžného lékařského zákroku a stanovisko poškozeného k takovému zákroku.

Součástí lékařského posouzení není určování zvýšení odškodnění za ztížení společenského uplatnění podle § 6 odst. 2 vyhlášky.

(15) Jestliže stanovený počet bodů převyšuje 300 nebo jde-li o vnitřní zranění (např. krvácení do mozku nebo míchy, poranění plic, ledvin, sleziny apod.), lze posudek vydat pouze tehdy, byl-li potvrzen přednostou příslušného odborného oddělení, popřípadě jeho zástupcem. Takto musí být potvrzen též posudek, v němž se uvádí možnost nápravy nebo zmírnění následků.

B. Sazby pro hodnocení

I. Bolestné u úrazů

Body:
Hlava:
1.Skalpace hlavy včetně operace
a) částečná podle rozsahu15-30
b) úplná70
2.Rána (tržná, řezná, tržně zhmožděná) včetně operační revize a sutury5-10
3.Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku 5
4.Pohmoždění obličeje 5
5.Oděrky většího rozsahu s větším pohmožděním a s následnými krevními výrony10-15
6.Podvrtnutí čelistního kloubu 5
7.Vymknutí dolní čelisti (jednostranně i oboustranně)15
8.Zlomenina spodiny lební podle rozsahu a lokalizace130-200
9.Zlomenina klenby lební (několika kostí klenby)
a) bez vpáčení úlomků45
b) s vpáčením úlomků70
10.Zlomenina kosti čelní nebo temenní, týlní, spánkové
a) bez vpáčení úlomků35
b) s vpáčením úlomků60
11.Zlomenina okraje očnice40-60
12.Zlomenina kosti nosní20
13.Zlomenina přepážky nosní15
14.Zlomenina kosti lícní50
15.Zlomenina dolní čelisti
a) bez posunutí úlomků40
b) s posunutím úlomků60
16.Zlomenina horní čelisti
a) bez posunutí úlomků55
b) s posunutím úlomků80
17.Zlomenina dásňového výběžku v horní nebo dolní čelisti podle jejího rozsahu a posunutí úlomků20-55
18.Sdružené zlomeniny
centrální část
a) dolní vrstva
dolní subzygomatická (La Fort I. Guerin)60-70
sagilální zlomenina horní čelisti a patrových kostí70-80
b) horní vrstva
zlomenina nosních kostí a front. výběžku hor. čelistí a čichových kostí70
horní subzygomatická zlomenina (pyramidová modifikovaná Le Fort II.)80-100
laterální část
komplex zygomatikomaxilární60-80
kombinovaná zlomenina centrální a laterální části
suprazygomatikomaxilární zlomenina (Le Fort III.)130-150
Oko:
(v položkách19-53 jsou již započítány i případné operace)
19.Poranění víčka15
20.Poleptání víčka15
21.Popálení víčka II. a III. stupně15-20
Nepronikající poranění rohovky:
22.Eroze rohovky 5
23.Cizí tělísko s následnou infiltrací15
24.Hluboká nepronikající rána rohovky15-20
25.Plazivý poúrazový vřed25-45
26.Popálení a poleptání epitelu rohovky15
27.Popálení a poleptání stromatu rohovky25-45
Rány pronikající rohovkou:
28.Nekomplikované20-40
29.Komplikované traumatickým šedým zákalem45-55
30.Komplikované traumatickým šedým zákalem a nitroočním tělesem60-90
31.Komplikované výhřezem duhovky55-100
32.Komplikované nitroočním tělesem45-55
33.Komplikované výhřezem duhovky a kataraktou65-110
34.Komplikované nitroočním tělesem a výhřezem duhovky65-110
35.Komplikované výhřezem duhovky, nitroočním tělesem a kataraktou70-120
Rány pronikající sklérou:
36.V krajině řasnatého tělesa55-100
37.V krajině řasnatého tělesa a s cizím nitroočním tělesem65-110
38.Ostatní rány pronikající sklérou25-45
39.Ostatní rány pronikající sklérou a cizím nitroočním tělesem45-90
40.Ruptura bulbu a jeho roztříštění80-110
41.Pohmoždění oka s krvácením výhradně do přední komory15-30
42.Pohmoždění oka mající za následek změněnou polohu nebo jiná onemocnění čočky45-65
43.Pohmoždění oka s krvácením do sklivce40-45
44.Traumatický a sekundární glaukom65
45.Poúrazové odchlípení sítnice65-95
46.Poranění oka vyžadující jeho vynětí ihned po úraze včetně operace150
47.Poranění obou očí vyžadující jejich vynětí ihned po úraze včetně operace300
48.Nalomenina očnice40-60
49.Cizí těleso v orbitě15
50.Podkožní emfyzém víček15
51.Retrobulbární haematom25-45
52.Oftalmia fotoelektrica 5
53.Krvácení do pochev optického nervu30-90
Ucho:
(v položkách 54-61 jsou již započítány i případné operace)
54.Rána boltce5-10
55.Rána boltce s druhotnou aseptickou perichondritidou20-35
56.Ztráta boltce30
57.Pohmoždění boltce s rozsáhlým krevním výronem15
58.Proděravění bubínku bez druhotné infekce a bez zlomeniny lebních kostí15
59.Proděravění bubínku bez zlomeniny lebních kostí a s druhotnou infekcí30
60.Otřes labyrintu35
61.Poškození labyrintu při zlomenině kosti spánkové (viz pol. č.10)
Zuby a jazyk:
62.Vyražení zubů nebo extrakce následkem úrazu
a) jednoho až dvou zubů10
b) dvou až pěti zubů10-30
c) šesti a více zubů35-55
Pozn.: Odlomení celé korunky nebo její převážné části se hodnotí jako vyražení celého zubu
63.Vyražení a poškození umělých zubů 0
64.Uvolnění více jak čtyř zubů následkem úrazu15
65.Tržná, řezná nebo zhmožděná rána jazyka včetně chirurgického ošetření10-15
66.Ztráta jazyka70-100
67.Rána řezná, tržná nebo zhmožděná bez poranění krčních orgánů včetně operace5-10
68.Poleptání, proděravění jícnu včetně případné operace35-80
69.Roztržení jícnu včetně případné operace120-150
70.Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice80-100
71.Zlomenina jazylky nebo chrupavky štítné včetně případné operace80
72.Poškození hlasivek při nadýchání dráždivých par nebo následkem úderu15
73.Tracheotomie40
Hrudník:
74.Bodná nebo řezná rána hrudníku neperforující včetně chirurgického ošetření5-10
75.Bodná nebo řezná rána hrudníku perforující včetně chirurgického ošetření45
76.Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně a zlomeniny žeber rtg neprokázané20
77.Vymknutí chondrokostální15
78.Stlačení hrudníku s úrazovou asfyxií100-260
79.Otřes a zhmoždění srdce laboratorně prokázané100-260
80.Zlomeniny kosti hrudní
a) bez posunutí úlomků25
b) s posunutím úlomků45
81.Zlomeniny žeber prokázané rtg
a) jednoho žebra25
b) dvou až pěti žeber30-40
c) více než pěti žeber40-60
82.Zlomenina žeber s dislokací
a) dvou až pěti žeber35-60
b) více než pěti žeber45-70
83.Roztržení plic80-120
84.Poranění srdce100-260
85.Roztržení bránice80
86.Komplikace poranění hrudníku
a) poúrazový zánět pohrudnice60
b) poúrazový pneumotorax zavřený60
c) poúrazový mediastinální a podkožní emfyzem70
d) poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový70
e) poúrazové krvácení do hrudníku konzervat. léčené45
f) poúrazové krvácení do hrudníku léčené operačně70
Břicho:
87.Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně30
88.Rána řezná, bodná nebo zhmoždění stěny břišní neperforující15-25
89.Rána pronikající do dutiny břišní bez poranění vnitrobřišních orgánů s laparotomií35
90.Poranění vnitrobřišních orgánů s operací
a) roztržení jater80
b) roztržení sleziny80
c) roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní80
d) proděravění nebo roztržení žaludku80
e) proděravění nebo roztržení dvanáctníku80
f) proděravění, roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce40
g) roztržení nebo přetržení tenkého střeva s resekcí60
h) proděravění, roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce40
ch) roztržení nebo přetržení tlustého střeva s resekcí60
i) roztržení okruží bez resekce40
j) roztržení okruží s resekcí střeva60
Ústrojí urogenitální:
91.Pohmoždění ledviny s krvácením do moče25
92.Rána bodná, řezná nebo zhmoždění pyje nebo šourku s případnou operací20-30
93.Pohmoždění pyje těžšího stupně25-35
94.Poranění vedoucí ke ztrátě pyje včetně operace80
95.Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně35-60
96.Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s poúrazovým zánětem varlete a nadvarlete35-70
97.Poranění vedoucí ke ztrátě varlete včetně operace
a) jednoho40
b) obou60
98.Roztržení nebo rozdrcení ledviny s nutnou operací60
99.Roztržení močového měchýře s operací60
100.Roztržení močové roury dle závažnosti poranění a rozsahu operace40-80
101.Poranění pochvy nebo zevních rodidel30-40
102.Poranění vedoucí k potratu nebo předčasnému porodu60-80
Páteř:
103.Pohmoždění těžšího stupně krajiny
a) krční páteře10-20
b) hrudní páteře10-20
c) bederní páteře10-20
d) sakrální páteře a kostrče10-20
104.Podvrtnutí krční, hrudní nebo bederní páteře25
105.Vymknutí bez poškození míchy nebo kořenů
a) atlantookcipitální130
b) krční, hrudní nebo bederní páteře130
c) kostrče35
d) podvrtnutí krční páteře s posunutím obratle rtg prokázané100
106.Zlomeniny obratlových výběžků
a) zlomenina trnového výběžku25
b) zlomenina jednoho příčného výběžku35
c) zlomenina více příčných výběžků35-60
d) zlomenina kloubního výběžku40
e) zlomenina více kloubních výběžků40-60
f) zlomenina oblouku60
g) zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)130
107.Zlomeniny těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních
a) kompresivní zlomenina obratle se snížením přední části těla obratle nejvýše o 1/3100
b) zlomeniny obratle roztříštěné se snížením přední části těla obratle více než o 1/3175
c) při zlomenině těla každého dalšího obratle se ocenění zvyšuje
o 1/4 sazby odpovídající rozsahu poškození přísl. obratle
108.Poranění meziobratlové ploténky
a) při současné zlomenině těla obratle dle stupně kořenových příznaků40-100
b) bez současné zlomeniny obratle 0
109.Spondylolisthesa 0
Pánev:
110.Pohmoždění pánve15
111.Zlomeniny kostí pánevních
a) odtržením předního trnu nebo hrbolku kosti kyčelní35
b) odtržení hrbolu kosti sedací35
c) jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací bez posunutí úlomků45
d) jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací s posunutím úlomků80
e) zlomenina lopaty kosti kyčelní bez posunutí úlomku45
f) zlomenina lopaty kosti kyčelní s posunutím úlomku80
g) zlomenina kosti křížové45
h) zlomenina kostrče35
ch) zlomenina okraje acetabula50
112.Zlomeniny prstence pánevního
a) oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná zlomenina kosti stydké s rozestupem spony stydké130
b) zlomenina kosti stydké a kyčelní130
c) zlomenina kosti stydké s vymknutím v kloubu křížokyčelním130
d) posttraumatický rozestup spony stydké130
e) zlomenina acetabula s centrálním vymknutím kosti stehenní130
Horní končetina:
113.Pohmoždění těžšího stupně
a) paže15
b) předloktí15
c) ruky15
d) jednoho a více prstů s nutnou fixací15
e) kloubu horní končetiny15
f) ramenního kloubu s následnou perarthritidou jako přímým následkem úrazu25-45
114.Povrchní rána horní končetiny chirurgicky ošetřená5-10
115.Hluboká rána horní končetiny chirurgicky ošetřená10-15
116.Neúplné přerušení šlach natahovače nebo ohýbače prstu nebo na ruce
a) jednoho prstu20
b) několika prstů20-50
117.Úplné přerušení šlach ohýbačů na prstech nebo na ruce
a) jednoho prstu bez sutury šlach20
b) jednoho prstu se suturou šlach75
c) několika prstů bez sutury šlach25
d) několika prstů se suturou šlach75-150
118.Úplné přerušení šlach natahovačů na prstech nebo na ruce
a) jednoho prstu bez sutury šlach35
b) jednoho prstu se suturou šlach55
c) několika prstů bez sutury šlach60
d) několika prstů se suturou šlach100
119.Úplné přerušení šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí
a) jedné nebo dvou šlach bez sutury šlach40
b) jedné nebo dvou šlach se suturou šlach60
c) více šlach bez sutury šlach60
d) více šlach se suturou šlach100
120.Natržení svalu nadhřebenového45
121.Úplné přetržení svalu nadhřebenového
a) léčené konzervativně50
b) léčené operací70
122.Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého paž. svalu
a) léčené konzervativně30
b) léčené operací50
123.Natržení jiného svalu hor. končetiny15-25
124.Kýla svalová úrazového původu
a) léčená bez operace40
b) léčená operací60
125.Podvrtnutí
a) kloubu klíčku lopatkového15
b) kloubu klavikulosternálního15
c) ramenního kloubu10-20
d) loketního kloubu10-20
e) zápěstí15
f) základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací u jednoho nebo dvou prstů15
g) základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky s pevnou fixací u tří nebo více prstů20
126.Vymknutí kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní
a) léčené konzervativně20
b) léčené operací45
127.Vymknutí kloubu mezi klíčkem a lopatkou
a) léčené konzervativně20
b) léčené operací60
128.Vymknutí kosti pažní (ramene)
a) léčené konzervativně35
b) léčené operací60
129.Vymknutí předloktí (lokte)
a) léčené konzervativně35
b) léčené operací60
130.Vymknutí zápěstí (kosti měsíční a vymknutí perilunární)
a) léčené konzervativně35
b) léčené operací50
131.Vymknutí záprstních kostí
a) jedné25
b) několika40
132.Vymknutí základních nebo druhých a třetích článků
a) jednoho prstu35
b) několika prstů50
133.Zlomeniny lopatky
a) těla40
b) krčku40
c) nadpažku35
d) výběžku zobákovitého30
134.Zlomeniny klíčku
a) neúplná15
b) úplná bez posunutí úlomků25
c) úplná s posunutím úlomků35
d) léčená operací50
135.Zlomeniny horního konce kosti pažní
a) zlomenina velkého hrbolu bez posunutí25
b) zlomenina velkého hrbolu s posunutím40
c) roztříštěná zlomenina hlavice60
d) zlomenina krčku bez posunutí40
e) zlomenina krčku zaklíněná45
f) zlomenina krčku nezaklíněná60
g) luxační zlomenina krčku80
136.Zlomeniny těla kosti pažní
a) neúplná45
b) bez posunutí úlomků60
c) s posunutím úlomků80
d) léčená operací100
137.Zlomeniny kosti pažní nad kondyly
a) neúplná40
b) bez posunutí úlomků45
c) s posunutím úlomků60
d) léčená operací80
138.Nitrokloubní zlomeniny dolního konce kosti pažní
(transkondylická, interkondylická, hlavičky nebo kladky)
a) bez posunutí úlomků50
b) s posunutím úlomků60
c) léčená operací80
139.Odlomení epikondylu kosti pažní
a) části epikondylu30
b) celého epikondylu50
140.Zlomenina okovce kosti loketní
a) léčená konzervativně30
b) léčená operací50
141.Zlomenina výběžku korunového kosti loketní40
142.Zlomenina hlavičky kosti vřetenní
a) léčená konzervativně40
b) léčená operací55
143.Zlomenina těla kosti loketní
a) neúplná40
b) úplná bez posunutí úlomků50
c) úplná s posunutím úlomků60
d) léčená operací75
144.Zlomenina těla kosti vřetenní
a) neúplná40
b) úplná bez posunutí úlomků50
c) úplná s posunutím úlomků60
d) léčená operací75
145.Zlomenina obou kostí předloktí
a) neúplná50
b) úplná bez posunutí úlomků60
c) úplná s posunutím úlomků100
d) léčená operací135
146.Monteggiova luxační zlomenina předloktí
a) léčená konzervativně100
b) léčená operací130
147.Zlomeniny dolního konce kosti vřetenní
(Collesova, Smithova, distální epifýzy s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)
a) neúplná30
b) úplná bez posunutí úlomků50
c) úplná s posunutím úlomků60
d) léčení operací75
e) odloučení epifýzy30
148.Zlomenina bodcovitého výběžku kosti loketní
149.Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní
a) bez posunutí úlomků50
b) s posunutím úlomků60
150.Zlomenina kosti člunkové
a) neúplná60
b) úplná80
c) komplikovaná nekrózou130
151.Zlomenina jiné kosti zápěstní
a) neúplná20
b) úplná40
152.Zlomenina několika kostí zápěstních80
153.Luxační zlomenina báze I. kosti záprstní (bennettova) léčená
a) konzervativně50
b) operací60
154.Zlomenina jedné kosti záprstní
a) neúplná20
b) úplná bez posunutí úlomků30
c) úplná s posunutím úlomků40
d) léčená operací50
155.Zlomenina více kostí záprstních
a) bez posunutí úlomků35
b) s posunutím úlomků50
d) léčená operací60
156.Zlomenina jednoho článku jednoho prstu
a) neúplná nebo bez posunutí úlomků nehtového výběžku20
c) s posunutím úlomků30
d) léčená operací40
157.Zlomeniny více článků jednoho prstu
a) neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků35
b) s posunutím úlomků50
c) operované65
158.Zlomeniny článků dvou nebo více prstů
a) neúplné nebo úplné bez posunutí úlomků40
b) s posunutím úlomků55
c) léčené operací70
159.Amputace (snesení)
a) exartikulace v ramenním kloubu150
b) snesení paže130
c) snesení obou předloktí130
d) snesení jednoho předloktí100
e) snesení obou rukou130
f) snesení ruky80
g) snesení všech prstů nebo jejich podstatných částí jedné ruky80
h) snesení čtyř prstů nebo jejich podstatných částí jedné ruky70
ch) snesení tří prstů nebo jejich podstatných částí60
i) snesení dvou prstů nebo jejich podstatných částí50
j) snesení jednoho prstu nebo jeho podstatné části40
Dolní končetina:
160.Pohmoždění těžšího stupně
a) kyčelního kloubu15
b) kolenního kloubu15
c) hlezenního kloubu15
d) stehna15
e) bérce15
f) hřbetu nohy15
g) palce nohy15
h) jiného prstu nohy5-10
ch) více prstů nohy15
161.Povrchová rána dolní končetiny chirurgicky ošetřená5-10
162.Hluboká rána dolní končetiny chirurgicky ošetřená10-15
163.Natržení většího svalu15-25
164.Svalová kýla úrazového původu
a) léčená konzervativně40
b) léčená operací50
165.Přetržení většího svalu nebo šlachy
a) léčené konzervativně40
b) léčené operací50
166.Přetržení Achillovy šlachy
a) léčené konzervativně50
b) léčené operací75
167.Podvrtnutí
a) kyčelního kloubu20-35
b) kolenního kloubu20-35
c) hlezenného kloubu15-25
d) Chopartova kloubu15-25
e) Lisfrancova kloubu15-25
f) základního nebo mezičlánkového kloubu palce nohy10-15
g) jiného prstu nohy5
h) více prstů nohy10-15
ch) všech prstů nohy15-20
168.Natržení vnitřního nebo zevního postranního kolenního vazu35
169.Natržení zkříženého vazu kolenního45
170.Přetržení nebo úplné odtržení postranního vazu kolenního80
171.Natržení vnitřního nebo zevního postranního vazu hlezen. kloubu
(deltového nebo kalkaneofibulárního)
25
172.Přetržení vnitřního nebo zevního postranního vazu kloubu hlezenného40
173.Poranění vnitřního nebo zevního menisku
a) léčené konzervativně25-35
b) léčené operací40-70
174.Vymknutí stehenní kosti (v kyčli)
a) léčené konzervativně50-70
b) léčené operací90
175.Vymknutí čéšky
a) léčené konzervativně35
b) léčené operací50
176.Vymknutí bérce
a) léčené konzervativně70
b) léčené operací90
177.Vymknutí hlezenné kosti
a) léčené konzervativně25-40
b) léčené operací60
178.Vymknutí pod hlezennou kostí
a) léčené konzervativně25-40
b) léčené operací60
179.Vymknutí kosti člunkové, krychlové nebo klínových
a) léčené konzervativně25-40
b) léčené operací60
180.Vymknutí zanártních kostí (jedné nebo více)
a) léčené konzervativně35
b) léčené operací50
181.Vymknutí základních kloubů prstů nohy
a) palce20
b) jiného jednoho nebo více prstů10-20
182.Vymknutí mezičlánkových kloubů prstů nohy
a) palce20
b) jiného jednoho nebo více prstů10-20
183.Zlomenina krčku kosti stehenní
a) zaklíněná100
b) nezaklíněná180
c) komplikovaná nekrózou hlavice260
184.Traumatická lyse epifýzy hlavice kosti stehenní130
185.Zlomenina velkého chocholíku60
186.Zlomenina malého chocholíku50
187.Zlomenina pertrochanterická
a) neúplná nebo bez posunutí úlomků80
b) s posunutím úlomků léčená konzervativně100
c) léčená operací130
188.Zlomenina subtrochanterická
a) neúplná100
b) bez posunutí úlomků130
c) s posunutím úlomků léčená konzervativně150
d) léčená operací180
189.Zlomenina těla kosti stehenní
a) neúplná100
b) bez posunutí úlomků130
c) s posunutím úlomků léčená konzervativně150
d) léčená operací180
190.Zlomenina kosti stehenní nad kondyly
a) neúplná100
b) bez posunutí úlomků130
c) s posunutím úlomků léčená konzervativně150
d) léčená operací180
191.Odlomení epikondylu kosti stehenní
a) léčené konzervativně60
b) léčené operací80
192.Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (kondylu nebo interkondylická)
a) bez posunutí úlomků100
b) s posunutím úlomků léčená konzervativně130
c) léčená operací180
193.Zlomenina čéšky
a) bez posunutí úlomků55
b) s posunutím úlomků léčená konzervativně60
c) léčená operací80
194.Zlomenina mezihrbolového vyvýšení kosti holenní
a) léčená konzervativně80
b) léčená operací100
195.Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní
a) jednoho kondylu bez posunutí úlomků80
b) jednoho kondylu s posunutím úlomků100
c) obou kondylů bez posunutí úlomků100
d) obou kondylů s posunutím úlomků130
196.Odlomení drsnatiny kosti holenní
a) léčené konzervativně50
b) léčené operací60
197.Zlomenina kosti lýtkové bez postižení hlezenného kloubu
a) neúplná20
b) úplná40
198.Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce
a) neúplná80
b) úplná bez posunutí úlomků100
c) úplná s posunutím úlomků130
d) léčená operací180
199.Zlomenina zevního kotníku
a) neúplná30
b) úplná bez posunutí úlomků40
c) úplná s posunutím úlomků50
d) léčená operací60
e) s posunem kosti hlezenné zevně léčená konzervativně80
f) s posunem kosti hlezenné zevně léčená operací100
200.Zlomenina vnitřního kotníku
a) neúplná40
b) úplná bez posunutí úlomků50
c) úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně60
d) úplná s posunutím úlomků léčená operací70
201.Zlomenina obou kotníků
a) neúplná50
b) úplná bez posunutí úlomků60
c) úplná s posunutím úlomků léčená konzervativně80
d) úplná s posunutím úlomků léčená operací100
202.Zlomenina trimaleolární (zlomenina obou kotníků s odlomením zadní hrany kosti holenní)
a) bez posunutí úlomků70
b) s posunutím úlomků léčená konzervativně90
c) s posunutím úlomků léčená operací110
203.Zlomeniny s poškozením syndesmosy tibiofibulární
a) supramalleolární zlomenina kosti lýtkové se subluxací kosti hlezenné zevně
a event. se zlomeninou vnitřního kotníku léčená konzervativně
100
b) táž zlomenina léčená operací115
c) táž zlomenina s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená konzervativně115
d) táž zlomenina s odlomením ještě zadní hrany kosti holenní léčená operací135
204.Izolovaná zlomenina přední nebo zadní hrany distální epifýzy holenní kosti40
205.Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifýzy kosti holenní230
206.Zlomenina kosti patní
a) horizontální zlomenina hrbolu patní (kachní zobák)45
b) zlomenina mediálního výběžku hrbolu kosti patní45
c) zlomenina předního výběžku kosti patní45
d) zlomenina sustentaculi tali45
e) zlomenina těla kosti patní s postižením subtalárních kloubů nenapravovaná80
f) zlomenina těla kosti patní s postižením subtalárních kloubů napravovaná130
207.Zlomenina kosti hlezenné
a) krčku bez posunutí úlomků80
b) krčku s posunutím úlomků130
c) zlomenina krčku komplikovaná nekrózou kladky260
d) zlomenina zadního výběžku kosti hlezenné20
208.Zlomenina kosti krychlové
a) bez posunutí úlomků50
b) s posunutím úlomků60
209.Zlomenina kosti člunkové
a) bez posunutí úlomků50
b) luxační100
210.Zlomenina kostí klínových
a) jedné bez posunutí úlomků50
b) jedné s posunutím úlomků60
c) více kostí klínových bez posunutí úlomků60
d) více kostí klínových s posunutím úlomků80
211.Odlomení báze páté kůstky zanártní50
212.Zlomeniny kůstek zanártních
a) palce nebo malíku bez posunutí úlomků35
b) palce nebo malíku s posunutím úlomků50
c) jiného prstu bez posunutí úlomků25
d) jiného prstu s posunutím úlomků40
e) více prstů bez posunutí úlomků40
f) více prstů s posunutím úlomků60
213.Zlomeniny článků palce
a) odlomení části článku15
b) úplná zlomenina článku bez posunutí úlomků25
c) úplná zlomenina článku s posunutím úlomků35
d) roztříštěná zlomenina nehtového výběžku25
214.Zlomenina jednoho článku prstu nohy úplná nebo neúplná s výjimkou palce20
215.Zlomeniny článků více prstů nebo více článků jednoho prstu nohy35
216.Exartikul. kyčelního kloubu nebo snesení stehna260
217.Snesení obou bérců250
218.Snesení jednoho bérce180
219.Snesení obou nohou180
220.Snesení jedné nohy130
221.Snesení palce nohy nebo jeho podst. části40
222.Snesení jednoho prstu nohy nebo jeho podst. části (s výjimkou palce)20
Poranění nervové soustavy:
223.Otřes mozku (ověřený neurolog. nebo chirurg. pracovištěm, kde zraněný byl ošetřen nebo vyšetřen)
a) lehkého stupně (I. stupně)20
b) středního stupně (II.stupně)40-60
c) těžkého stupně (III. stupně)80-110
224.Pohmoždění mozku65-130
225.Rozdrcení mozkové tkáně260-320
226.Krvácení do mozku65-260
227.Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního65-260
228.Otřes míchy60
229.Pohmoždění míchy130
230.Krvácení do míchy260
231.Rozdrcení míchy320
232.Poranění důležitého periferního nervu (vřetenní,loketní, střední, sedací, lýtkový)
a) pohmoždění s krátkodobou obrnou25
b) poranění s přerušením vodivých vláken65
c) přerušení úplné130
Ostatní druhy poranění:
233.Plošné abrase měkkých částí prstu o ploše větší než 1 centimetr čtvereční a stržení celého nehtu20
234.Cizí tělísko chirurgicky odstraněné15
235.Cizí tělísko nebo tělíska (např. broky) chirurgicky neodstraněné15-20
236.Ranný tetanus100-300
237.Poranění elektrickým proudem s celkovým postižením
a) lehké15
b) střední25
c) těžké35
238.Malá incize10
239.Rozsáhlejší incize15-35
240.Volný přenos kůže dermo-epidermální se hodnotí podle položky 243 b)
241.Volný přenos kůže v celé tloušťce se hodnotí podle položky 243 c)
242.Celkové příznaky u slunečního nebo tepelného úpalu
(s výjimkou přímých účinků slunečního záření na kůži) při postižení:
a) lehkém15
b) středně těžkém25
c) těžkém35
243.Popáleniny (s výjimkou účinků slunečního záření na kůži) poleptání, omrzliny nebo opařeniny
a) I. stupně podle rozsahu5-50
b) II. stupně
v rozsahu do 5 cm210
v rozsahu od 6 do 10 cm215
v rozsahu od 11 do 150 cm2 povrchu těla20
v rozsahu od 151 do 250 cm2 povrchu těla25
v rozsahu od 251 do 350 cm2 povrchu těla40
v rozsahu od 351 do 550 cm2 povrchu těla60
v rozsahu od 551 do 700 cm2 povrchu těla90
v rozsahu od 701 do 900 cm2 povrchu těla130
v rozsahu od 901 povrchu těla výše140-260
c) III. stupně
v rozsahu do 3 cm210-15
v rozsahu od 3 do 5 cm215
v rozsahu od 6 do 10 cm235
v rozsahu od 11 do 90 cm2 povrchu těla55
v rozsahu od 91 do 150 cm2 povrchu těla70
v rozsahu od 151 do 250 cm2 povrchu těla90
v rozsahu od 251 do 350 cm2 povrchu těla110
v rozsahu od 351 do 550 cm2 povrchu těla130
v rozsahu od 551 do 700 cm2 povrchu těla195
v rozsahu od 701 cm2 povrchu těla a výše200-260
244.Uštknutí hadem15
245.Uštknutí cizokrajným hadem nebo jiným jedovatým zvířetem dle průběhu hojení20-35
246.Šok
a) lehkého stupně20
b) středně těžkého stupně40
c) těžkého stupně60
247.Stavy dušení následkem nedostatku kyslíku v ovzduší (nadbytek kysličníku uhličitého, dusíku, methanu) 15-60

II. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění u úrazů

Hlava a smyslové orgány
248.Ztráta vlasů po skalpaci
a) úplná u muže100
b) úplná u ženy300
c) částečná u muže30-80
d) částečná u ženy90-240
249.Kostní defekt v klenbě lební
a) do rozsahu 2 cm230-50
b) v rozsahu 2-10 cm250-150
c) v rozsahu větším než 10 cm2150-250
250.Postkomoční syndrom dle rozsahu a závažnosti příznaků50-200
251.Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy200-1200
252.Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy100-600
253.Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků
nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací
(ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
200-1000
254.Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu
(např. fantomové bolesti po amputacích)
50-150
255.Traumatická porucha lícního nervu
a) lehkého stupně50-100
b) těžkého stupně100-150
256.Traumatické postižení trojklanného nervu50-150
257.Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu)
nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost
a) lehkého stupně u muže50-100
b) lehkého stupně u ženy75-150
c) středně těžkého stupně u muže100-200
d) středně těžkého stupně u ženy150-300
e) těžkého stupně u muže200-350
f) těžkého stupně u ženy300-520
258.Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)150
259.Ztráta chuti (čichu)50-100
260.Ztráta hrotu nosu
a) u muže150
b) u ženy225
261.Ztráta nosu bez zúžení průduchů
a) u muže200
b) u ženy300
262.Ztráta nosu se zúžením průduchů
a) u muže300
b) u ženy450
263.Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti
a) u muže50-100
b) u ženy75-150
264.Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení50-100
265.Perforace nosní překážky30-50
Zrak:
266.Enukleace bulbu při možnosti použití běžné protézy*)
a) u muže50-100
b) u ženy75-150
267.Ztráta zraku 0-18001)
268.Ztráta čočky na jednom nebo na obou očích2002)
269.Traumatická porucha okohybných nervů nebo okohybných svalů a poruchou binokulárního vidění350
270.Poruchy zorného pole podle úrazového původu120-18003)
271.Porušení průchodnosti slzných cest
a) na jednom oku50
b) na obou očích100
272.Chybné postavení brv operačně nekorigovatelné
a) na jednom oku50
b) na obou očích100
273.Rozšíření a ochrnutí zornice30-50
274.Deformace zevního segmentu bulbu a jeho okolí (včetně ptosy horního víčka, pokud nekryje zornici)
a) na jednom oku u muže50
b) na jednom oku u ženy75
c) na obou očích u muže100
d) na obou očích u ženy150
275.Traumatická porucha akomodace (podle stáří)
a) jednostranná50-100
b) oboustranná30-50
276.Poúrazový lagoftalmus operačně neléčitelný
a) jednostranný u muže50-100
b) jednostranný u ženy75-150
c) oboustranný u muže100-150
d) oboustranný u ženy150-225
277.Ptosa horního víčka kryjící zornici operačně neléčitelná
a) jednostranná u muže50-250
b) jednostranná u ženy75-375
c) oboustranná u muže300-600
d) oboustranná u ženy450-900
Sluch a poškození uší
278.Ztráta jednoho boltce150
279.Ztráta obou boltců225
280.Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový100-200
281.Deformace boltce
a) lehkého stupně u muže50-100
b) lehkého stupně u ženy75-100
c) těžkého stupně u muže100-200
d) těžkého stupně u ženy150-300
282. Nedoslýchavost jednostranná1)
a) lehká - šepot na 6-4 m 0
b) středně těžká - šepot na 4 - 2 m30-50
c) těžká - šepot pod 2 m50-120
283.Nedoslýchavost oboustranná2)
a) lehká - šepot mezi 6-4 m50-100
b) středně těžká - šepot 4-2 m100-200
c) těžká - šepot pod 2 m200-350
284.Hluchota3)
a) jednostranná200
b) oboustranná650
c) ztráta sluchu druhého ucha360
285.Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)*)100-500
Poškození chrupu, jazyka a krku
286.Ztráta jednoho zubu0
287.Ztráta dvou zubů30
288.Ztráta tří a více zubů (za každý další zub 10 bodů)40-250
289.Odlomení korunkové části zubu nebo její převážné části u jednoho až 6ti zubů0
290.Odlomení korunkové části zubů nebo její převážné části u 7 a více zubů30-125
291.Ztráta, odlomení nebo poškození dětských zubů nebo umělých zubních náhrad0
292.Ztráta jazyka700
293.Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo s jizevnatými deformacemi (porucha hlasu se hodnotí zvlášť)75-150
294.Poškození hlasu
a) částečná ztráta hlasu100-200
b) ztráta hlasu (afonie)250
c) ztížení řeči následkem poškození hlasového ústrojí100-200
295.Ztráta mluvy centrálního původu po úraze300-500
296.Zúžení hrtanu
a) lehkého stupně75-150
b) středně těžkého stupně150-300
c)těžkého stupně300-650
297.Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou500-700
Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
298.Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní
a) lehké50-100
b) středně těžké100-200
c) těžké200-300
299.Jiné následky poranění plic
a) jednostranné podle stupně porušení funkce150-400
b) oboustranné podle stupně porušení funkce250-1000
300.Poruchy srdeční a cévní
a) lehké100-200
b) středně těžké200-500
c) těžké500-1000
301.Píštěl jícnu200-300
302.Poúrazové omezení hybnosti páteře
a) lehké80-150
b) lehké s příznaky kořenového dráždění100-250
c) středně těžké150-300
d) středně těžké s příznaky kořenového dráždění250-400
e) těžké300-650
f) těžké s kořenovými příznaky400-1000
303.Poúrazová paraparéza a kvadruparéza400-1000
304.Poúrazová paraplégie 1900
305.Poúrazová kvadruplégie 2000
306.Poúrazová hemiplegie 1700
307.Poúrazová hemiparéze400-1000
Břicho, pánev, zažívací orgány, močové a pohlavní orgány
308.Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu100-250
309.Porušení funkce zažívacích orgánů podle stupně poruchy výživy250-1000
310.Ztráta sleziny150
311.Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí300-600
312.Nedomykavost řitních svěračů dle rozsahu400-900
313.Ztráta jedné ledviny250
314.Porucha močení následkem poranění
a) lehká100
b) středně těžká100-200
c) těžká200-300
315.Píštěl močového měchýře nebo močové roury500
316.Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin150-500
317.Hydrokela poúrazová50
318.Ztráta varlat
a) ztráta jednoho varlete100
b) ztráta obou varlat (nebo jednoho varlete při kryptorchismu druhého varlete)
do 45 let800
od 45 do 60 let400
nad 60 let200
319.Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje
a) do 45 let800
b) od 45 do 60 let500
c) nad 60 let250
320.Výhřez pochvy a dělohy poúrazový100-250
321.Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a s poruchou funkce dolních končetin
a) u žen do 45 let300-650
b) u žen starších 45 let150-500
c) u mužů150-500
Body
Horní končetina vpravo vlevo4)
322. Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi loketním a ramenním kloubem 900 750
323.Poškození ramene
a) úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce, nebo postavení jim blízká) 350 300
b) úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení (odtažení 50 - 70 stupňů, předpažení 40-45 stupňů, vnitřní rotace 20 stupňů) 300 250
c) omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažením, předpažením do 90 stupňů) 150 125
d) omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažením, předpažením do 135 stupňů) 100 80
e) omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažením, předpažením nad 135 stupňů) 50 40
f) omezení pohyblivosti ramenního kloubu při současném omezení pohybů rotačních hodnotí se podle bodu c) - e) se zvýšením o 1/3
324. Pakloub kosti pažní 400 335
325. Chronický zánět kostní dřeně kosti pažní 300 250
326. Habituální vykloubení ramene 200 165
327. Nenapravené vykloubení sternoklavikulární (mimo případné poruchy funkce ramenního kloubu) 30 30
328. Nenapravené vykloubení akromioklavikulárního kloubu (mimo případnou poruchu funkce ramenního kloubu) 60 50
329. Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu
podle stupně porušené funkce ramenního a loketního kloubu; viz položky 323 a 333
330. Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu - hodnotí se podle ztráty funkce ramenního kloubu
331. Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) 300 250
332. Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení (ohnutí v úhlu 90-95 stupňů) 200 165
333.Omezení pohyblivosti loketního kloubu
a) lehkého stupně 60 50
b) středního stupně 120 100
c) těžkého stupně 180 150
334. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postavení k němu blízkých (maximální pronace nebo supinace) 200 165
335. Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 150 125
336.Omezená pronace a supinace předloktí
a) lehkého stupně 50 40
b) středně těžkého stupně 100 80
c) těžkého stupně 150 125
337. Pakloub obou kostí předloktí 350 300
338. Pakloub kosti vřetenní 300 250
339. Pakloub kosti loketní 150 125
340. Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 275 225
341. Viklavý loketní kloub 300 250
342. Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 550 450
343. Ztráta ruky v zápěstí 500 420
344. Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 500 420
345. Ztráta prstů ruky s výjimkou palce (popř. včetně ztráty záprstních kostí) 450 375
346. Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení, úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky a postavení jim blízká 300 250
347. Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20-40 stupňů) 200 170
348. Pakloub člunkové kosti 150 125
349.Omezení pohyblivosti zápěstí
a) lehkého stupně 60 50
b) středně těžkého stupně 120 100
c) těžkého stupně 200 170
350. Ztráta palce (oba články) 180 150
351. Ztráta palce včetně záprstní kosti 250 210
352. Ztráta koncového článku palce 90 75
353.Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení
a) maximální krajní ohnutí 80 70
b) krajní natažení (hyperextenze) 70 60
354. Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v příznivém postavení (lehké poohnutí) 60 50
355. Úplná ztuhlost základního kloubu palce 60 50
356. Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce) 90 75
357. Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení(lehká opozice) 60 50
358. Trvalé následky po špatně zhojené Bennettově zlomenině s trvajícím podvrtnutím (mimo poruchu funkce) 30 30
359. Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení 250 210
360.Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu
a) lehkého stupně 10 7
b) středně těžkého stupně 40 30
c) těžkého stupně 60 50
361.Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu palce
a) lehkého stupně 0 0
b) středně těžkého stupně 40 30
c) těžkého stupně 60 50
362.Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu
a) lehkého stupně 0 0
b) středně těžkého stupně 60 50
c) těžkého stupně 90 75
363. Ztráta koncového článku ukazováku 40 35
364. Ztráta dvou článků ukazováku s alespoň částečně zachovanou hybností základního kloubu 80 65
365. Ztráta dvou článků ukazováku se ztuhlostí základního kloubu 120 100
366. Ztráta všech tří článků ukazováku 120 100
367. Ztráta ukazováku se záprstní kostí 150 125
368.Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku
a) v krajním natažení 120 100
b) v krajním ohnutí 150 125
369. Úplná ztuhlost druhé mezičlánkového kloubu ukazováku 30 30
370.Porucha úchopové funkce ukazováku
a) do úplného sevření do dlaně chybí
1-2 cm 40 35
3-4 cm 80 65
více než 4 cm 120 100
b) nemožnost úplného natažení základního nebo mezičlánkového
kloubu ukazováku při neporušené úchopové funkci (i s případnou poruchou abdukce)
0 0
371. Ztráta celého prstu s příslušnou kostní záprstní (mimo palce a ukazováku) 90 75
372. Ztráta všech tří článků III.-V. prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu 60 50
373. Ztráta dvou článků III.-V. prstu se zachovanou hybností základního kloubu prstu 50 40
374. Ztráta koncového článku III.-V. prstu 30 30
375. Úplná ztuhlost všech tří kloubů III.-V. prstu v krajním natažení nebo ohnutí (bránícím funkci sousedních prstů) 90 75
376. Úplná ztuhlost druhého mezičlánkového kloubu III. až V. prstu 10 7
377.Porucha úchopové funkce III.-V. prstu, do úplného sevření do dlaně chybí
1-2 cm 10 7
3-4 cm 40 35
více než 4 cm6050
378. Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstů
nebo nemožnost úplného natažení základ. kloubu III. až V. prstu (i s případnou poruchou abdukce)
0 0
379. Obrna nervu pažního (axilárního)5)300 250
380.Obrna nervu vřetenního5)
a) kmene s postižením všech inervovaných svalů 450 375
b) se zachováním funkce trojhlavého svalu 350 275
c) distální části s poruchou funkce palcových svalů 150 125
381.Obrna středního nervu
a) obrna nervu s postižením všech inervovaných svalů 300 250
b) distální části s postižením hlavně thenarového svalstva 150 125
382.Obrna nervu loketního5)
a) kmene s postižením všech inervovaných svalů 400 330
b) distální části se zachováním funkce ulnárního ohýbače zápěstí (karpu) a části hlubokého ohýbače prstů 120-300 100-250
383. Obrna všech tří nervů nebo celé pletené pažní 900 750
Body
Dolní končetina
384.Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem900
385.Pakloub stehenní kosti
a) v diafyzární části700
b) v krčku700
386.Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti250
387.Zkrácení jedné dolní končetiny
do 2 cm0
do 4 cm50
do 6 cm100-150
přes 6 cm200-250
388.Deformity kosti stehenní s osovou nebo rotační úchylkou za každých 5 stupňů úchylky
(úchylky větší než 45 stupňů se hodnotí jako ztráta končetiny.
V hodnocení osové úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)
50
389.Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení
(úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení jim blízká)
500
390.Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení
(lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)
300
391.Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu
a) lehké100
b) středně těžké200
c) těžké300
392.Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení
a) úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20 stupňů300
b) v ohnutí nad úhel 30 stupňů450
393.Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení250
394.Omezení pohyblivosti kolenního kloubu
a) lehké100
b) středně těžké150
c) těžké250
395.Viklavost kolenního kloubu
a) bez nutnosti ortopedického podpůrného přístroje150-200
b) s nutností ortopedického podpůrného přístroje300
396.Značné vbočení a vybočení kolena např. po nitrokloubních zlomeninách150-200
397.Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku
a) bez prokázaných blokád100
b) s prokázanými opětovanými blokádami250
398.Trvalé následky po operativním vynětí menisku při úplném rozsahu pohybu a dobré stabilitě kloubu50
399.Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovaným kolenem650
400.Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem700
401.Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce450
402.Chronický zánět kostní dřeně kosti bérce225
403.Poúrazové deformity kostí bérce s osovou nebo rotační úchylkou na každých 5 stupňů úchylky
(úchylky nutno prokázat na rtg. Úchylky přes 45 stupňů se hodnotí jako ztráta bérce.
Při hodnocení osové úchylky lze současně započítávat relativní zkrácení končetiny)
50
404.Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním600
405.Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
a) s artrodézou hlezna500
b) s pahýlem v plantární flexi550
406.Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním450
407.Úplná ztuhlost hlezenného kloubu
a) v nepříznivém postavení (dorzární flexe nebo větší plantární flexe)300
b) v pravoúhlém postavení250
c) v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 stupňů)200
408.Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu
a) lehké60
b) středně těžké120
c) těžké200
409.Úplná ztráta pronace a supinace nohy150
410.Omezení pronace a supinace nohy
a) lehké40
b) středně těžké80
c) těžké120
411.Viklavost hlezenného kloubu prokázané na rtg200
412.Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna150-250
413.Chronický zánět kostní dřeně kostí tarzu a metatarzu150
414.Ztráta všech prstů nohy250
415.Ztráta palce nohy
a) obou článků100
b) obou článků včetně záprstní kosti nebo její části150
416.Ztráta malíku
a) včetně záprstní kosti nebo její části100
b) bez záprstní kosti30
417.Ztráta koncového článku palce nohy30
418.Ztráta II.-IV. prstu nohy za každý prst:
a) za celý prst30
b) za část prstu15
419.Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce30
420.Úplná ztuhlost základního kloubu palce70
421.Úplná ztuhlost obou kloubů palce100
422.Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce30
423.Omezení pohyblivosti základního kloubu palce70
424.Porucha funkce druhého až pátého prstu nohy0
425.Trvalé poúrazové poruchy krevního a kymfatického oběhu (chronické otoky, lymfostáza)75-150
426.Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu
a) na stehně50
b) na bérci30
(poúrazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kloubech se zvlášť nehodnotí)
427.Obrna nervu sedacího5)500
428.Obrna nervu holenního5)
a) kmene s postižením všech inervovaných svalů350
b) distální části s postižením funkce prstů50
429.Obrna nervu lýtkového5)
a) kmene s postižením všech inervovaných svalů300
b) obrana hluboké větve200
c) obrana povrchní větve100
430.Rozsáhlé plošné jizvy po popáleninách, opařeninách, omrzlinách a po operačních zákrocích dle lokalizace
a) 30 cm2 -250 cm2 povrchu těla50-100
b) 251 cm2 a více cm2 povrchu těla100-300
431.Keloidní jizvy po poraněních, popáleninách, nebo po operačních zákrocích dle lokalizace
a) u muže v rozsahu 30 cm2 až 250 cm2 povrchu těla75-150
b) u muže v rozsahu 251 cm2 a více cm2 povrchu těla120-350
c) u ženy v rozsahu 30 cm2 až 250 cm2 povrchu těla100-250
d) u ženy v rozsahu 251 cm2 a více cm2 povrchu těla200-450
432.Karcinom kůže v jizvě po poranění300-1500

Pomocné tabulky

Tabulka k položce 267 - ztráta zraku

Zraková ostrost6/66/96/126/156/186/246/306/366/603/601/600
6/603570100160210270320340380390600
6/93570100140190250320330360400410650
6/1270100160190250320270390400420440700
6/15100140190270320370430450470500530750
6/18160190250320370450500540590610640900
6/242102503203704505406307307908108401080
6/3027032037043050063075088089092010001260
6/3632033039045054073088010401160118012101440
6/6034036040047059079089011601300133013601620
3/6038040042050061081092011801400146014801710
1/603904104405306401020122013801430152015501800
06006507007509001080126014401500152015501800

Poznámka: Zraková ostrost se rozumí po korekci

Tabulka k položce 270 - koncentrické zúžení zorného pole

Postižení
Stupeň
zúžení
jednoho
oka
obou očí přibližně stejnějediného oka při slepotě
druhého oka
60°120250700
50°160530830
40°230740940
30°3309901190
20°45013501450
10°55016501700
60018001800

Nekoncentrické zúžení zorného pole

Hemianopsie body
Homonymní levostranná 630
Homonymní pravostranná 810
Binasální 180
Bitemporální 1000-1200
Horní oboustranná 180-270
Dolní oboustranná 540-900
Jednostranné výpady zorného pole:
Nasální jednostranná 100
Temporální jednostranná 270-360
Horní jednostranná 90-180
Dolní jednostranná 180-360
Nasální kvadrantová horní 70
Nasální kvadrantová dolní 100
Temporální kvadrantová horní 100
Temporální kvadrantová dolní 200

Poznámky:

- Podle odstavce 12. zásad lékař hodnotí pouze snížení zrakové ostrosti, k němuž došlo následkem úrazu. Jestliže zraková ostrost již byla před úrazem snížena, ohodnotí lékař nové snížení zrakové ostrosti rozdílem bodového hodnocení stavu zjištěného po úraze a stavu před úrazem. Nelze-li zjistit, jaká byla zraková ostrost před úrazem, nesmí počet bodů překročit 3/4 sazby uvedené v tabulce.

- Je-li snížení zrakové ostrosti před úrazem hodnoceno více než 1 300 body a nastala-li v důsledku úrazu slepota lepšího oka, hodnotí lékař další snížení zrakové ostrosti nejméně 600 body. Obdobně postupuje, bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém byla horší zraková ostrost než 6/30 a nastala-li v důsledku úrazu slepota druhého oka.

- Jednostranný a oboustranný centrální skotom se hodnotí podle pomocné tabulky ztráty zraku.

- Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25 stupňů nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota nebo zúžení zorného pole na 5 stupňů, odškodňuje se ve výši 850 bodů.

III. Odškodnění za bolest u nemocí z povolání a otrav

Body:
1.Otrava olovem a jeho sloučeninami20-100
2.Otrava fosforem a jeho sloučeninami20-100
3.Otrava rtutí a jejími sloučeninami20-100
4.Otrava arsenem a jeho sloučeninami20-100
5.Otrava manganem a jeho sloučeninami20-100
6.Otrava kadmiem a jeho sloučeninami20-80
7.Otrava vanadiem a jeho sloučeninami20-80
8.Otrava sirouhlíkem20-100
9.Otrava sirovodíkem20-100
10.Otrava kysličníkem uhelnatým15-100
11.Otrava odstřelovými plyny20-100
12.Otrava kyanovodíkem a kyanovými sloučeninami15-100
13.Otrava benzenem20-80
14.Otrava xylenem, toluenem a jinými homology benzenu a jejich deriváty20-50
15.Otrava nitrosloučeninami benzenu a jeho homologů20-200
16.Otrava aminosloučeninami benzenu a jeho homologů20-150
17.Otrava trichlorethylenem15-100
18.Otrava methylchloridem30-150
19.Otrava methylbromidem30-150
20.Otrava dichlorethanem20-50
21.Otrava tetrachlormethanem30-200
22.Otrava jinými halogenovanými uhlovodíky mastné řady20-80
23.Otrava halogenovanými aromatickými uhlovodíky20-100
24.Otrava dinitroglykolem nebo dinitrodiglykolem20-100
25.Poškození fosgénem nebo difosgénem20-100
26.Poškození yperitem nebo lewisitem30-150
27.Poškození chlorem20-100
28.Poškození nitrosními plyny20-100
29.Otrava kysličníkem siřičitým nebo sírovým20-100
30.Jiné akutní nebo subakutní otravy20-100
31.Akutní postiradiační syndrom40-150
32.Akutní kožní změny z ionizujícího záření30-150
33.Orgánová poškození po akutní vnitřní kontaminaci radioaktivními látkami40-150
34.Akutní kožní zánět (primární toxický, alergotoxický)20-100
35.Trichofycie20-50
36.Verukózní tuberkulóza kůže30-120
37.Infekční hrboly dojičů20-50
38.Anthrax60-200
39.Tetanus100-200
40.Akutní formy infekčních a parazitárních nemocí30-150
41.Akutní forma Kesonové nemoci30-150
41a.Rakovina plic a dýchacích cest **)800 - 1000
41b.Onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení30-150

IV. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání a otrav

42.Chronická otrava olovem a jeho sloučeninami a následky otravy50-1200
43.Chronická otrava fosforem a jeho sloučeninami a následky otravy100-700
44.Chronická otrava fluorem a jeho sloučeninami a následky otravy100-500
45.Perforace nosní přepážky z chromu,
fluoru nebo jiných chemických agresivních látek
20-50
46.Otrava rtutí a jejími sloučeninami a následky otravy150-700
47.Chronická otrava arsenem a jeho sloučeninami a následky otravy150-700
48.Chronická otrava mangánem a jeho sloučeninami a následky otravy150-700
49.Chronická otrava kadmiem a jeho sloučeninami a následky otravy50-400
50.Chronická otrava vanadiem a jeho sloučeninami50-400
51.Chronická otrava sirouhlíkem a následky otravy150-1000
52.Následky otravy sirovodíkem150-400
53.Následky otravy nebo opakovaných otrav kysličníkem uhelnatým100-500
54.Následky otravy nebo opakovaných otrav odstřelovými plyny100-500
55.Následky otravy kyanovodíkem a kyanovými sloučeninami60-400
56.Chronická otrava benzenem a následky otravy50-1500
57.Chronická otrava toluenem nebo xylenem a následky otravy50-450
58.Chronická otrava amino- nebo nitroderiváty benzenu
a jeho homologů a následky otravy
40-1000
59.Nádor močového měchýře při práci s aminoderiváty benzenu,
zejména při výrobě benzidinu a jiných kanrogenních aminů
750-2000
60.Chronická otrava trichlorethylenem a následky otravy40-500
61.Chronická otrava methylchloridem a následky otravy150-1200
62.Chronická otrava methylbromidem a následky otravy150-1200
63.Chronická otrava dichlorethanem a následky otravy100-400
64.Chronická otrava tetrachlormethanem a následky otravy150-1000
65.Chronická otrava jinými halegenovanými uhlovodíky mastné řady
nebo aromatické řady a následky otravy
100-600
66.Chronická otrava dinitroglykolem nebo dinitrodiglykolem a jinými dusičnými estery100-1000
67.Následky poškození fosgénem a difosgénem150-450
68.Následky poškození yperitem nebo lewisitem150-900
69.Následky poškození jinými bojovými látkami150-600
70.Poškození krvetvorby ionizujícím zářením150-1500
71.Chronická a subakutní dermatitis z ionizujícího záření60-450
72.Trvalé následky akutního postiradiačního syndromu150-1500
73.Rakovina kůže z ionizujícího záření300-1500
74.Poškození elektromagnetickým zářením100-500
75.Kožní rakovina z chemických látek300-1500
76.Profesionální dermatóza60-750
77.Rakovina plic a dýchacích cest z radioaktivních látek nebo dočasný chorobný stav,
který způsobuje odůvodněné podezření z tohoto onemocnění
1500-2000
78.Tuberkulóza plic200-1500
79.Kožní tuberkulóza60-600
80.Tuberkulóza ledvin300-1500
81.Ostatní mimoplicní tuberkulózy200-1500
82.Následky epidemické hepatitidy300-1500
83.Následky tyfu nebo paratyfu a bacilonosičství100-500
84.Chronická brucelóza a následky po brucelóze150-1200
85.Následky ornitózy100-500
86.Následky klíšťové encefalitidy150-1500
87.Následky ostatních přenosných a parazitárních nemocí150-1200
88.Následky tropických chorob přenosných a parazitárních150-1500
89.Trvalé projevy kesonové nemoci300-1500
90.Onemocnění z vibrace30-400
91.Aluminóza plic150-450
92.Berylióza plic400-1800
93.Silikóza plic400-2000
94.Silikotuberkulóza plic600-2000
95.Asbestóza plic400-2000
96.Asbestóza ve spojení s rakovinou plic1500-2000
97.Onemocnění plic při výrobě tvrdokovů400-2000
98.Poškození dýchacích cest Thomasovou moučkou100-450
99.Rakovina plic z chromu1000-2000
100.Těžká nedoslýchavost až hluchota z hluku200-650
101.Šedý zákal oční z působení krátkovlných tepelných paprsků
nebo ionizujícího záření na jednom nebo obou očích
100-2006)
102.Nystagmus horníků a minérů v těžkých a složitých tvarech50-150
103.Otlak loketního nervu na jedné končetině
a) na pravé horní končetině (u leváků na levé)50-300
b) na levé horní končetině (u leváků na pravé)50-250
104.Rozedma foukačů skla50-300
105.Profesionální nedomykavost hlasivek a uzlíky na hlasivkách100-300
106.Profesionální asthma bronchia 200-1300
107.Onemocnění kostí, kloubů, šlach a nervů končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení 150-400

Poznámky pod čarou

*) Ranná infekce tetanem se hodnotí jako další poškození na zdraví podle odstavce 8.

*) Při enukleaci bulbu se hodnotí současně také ztráta zraku podle položky 267, nikoliv však ostatní následky uvedené v položce 268-277.

1) Viz pomocné tabulky.

2) Současně se hodnotí ztráta zraku podle položky 267; pozdější ztráta čočky na druhém oku se nehodnotí jako další ztížení společenského uplatnění; lze pouze hodnotit bolestným podle položky 36 nebo 37.

3) Viz pomocné tabulky pro posuzování koncentrického zúžení zorného pole; nelze je současně hodnotit podle položky 267.

4) U leváků se levá horní končetina hodnotí jako pravá.

5) V hodnocení jsou zahrnuty již event. poruchy vazomotorické a trofické; isolovaná ztráta citlivosti konečných článků prstů se nehodnotí.

5) V hodnocení jsou již zahrnuty event. poruchy vazomotorické a trofické.

6) Současně se hodnotí také ztráta zrakové ostrosti podle položky 267 oddílu II. Případný operační zákrok lze hodnotit pouze bolestným podle položky 36 nebo 37 oddílu I.

1) Nutno současně doložit audiometrickým vyšetřením.

2) Nutno současně doložit audiometrickým vyšetřením.

3) Nutno současně doložit audiometrickým vyšetřením.

*) Může hodnotit pouze odborné otorhinolaryngologické lůžkové oddělení.

*) Pokud se o posudku vydává písemné potvrzení, vybírá se za ně správní poplatek podle vyhlášky č. 146/1965 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 26/1967 Sb. (položka č. 34 sazebníku I).

**) Bolestné za bolest v důsledku operace, vyšetřovacích a léčebných výkonů při rakovině plic a dýchacích cest a při dočasném chorobném stavu, který způsobuje důvodné podezření z tohoto onemocnění, se hodnotí zvlášť s použitím sazeb za jiná poškození, s nimiž lze tuto bolest srovnávat (zejména sazby 75 a 83 oddílu I. přílohy k vyhlášce).

2) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Přesunout nahoru