Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 3/1965 Sb.Vyhláška ministerstva finanací, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965

Částka 2/1965
Platnost od 20.01.1965
Účinnost od 20.01.1965
Zrušeno k 16.10.1968 (137/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

3

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 31. prosince 1964,

kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965

Ministerstvo financí v dohodě se Státní plánovací komisí, Státní komisí pro investiční výstavbu, Ústřední radou družstev a ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 88 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

(1) Příspěvek podle § 1 odst. 1 vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, na výstavbu družstevních bytových domů zahajovanou 1. lednem 1965 stanoví se podle velikosti bytů takto:

 Velikost bytu  Výše státního příspěvku  na 1 byt v Kčs
 Užitková plocha bytu v m2 *) Počet obytných místností nejméně
 do 30  1  9 200
 nad 30 do 44  1  12 200
 nad 44 do 60  2  16 700
 nad 60 do 70  2  20 400
 nad 70 do 80  3  22 300
 nad 80  3  24 700

Nejsou-li splněny oba ukazatele velikosti bytu stanovené pro přiznání příspěvku v určité výši, poskytne se příslušný nižší příspěvek.

(2) Vyžadují-li to zájmy řízení bytové politiky v kraji, mohou krajské národní výbory stanovit příspěvek v jiné výši nebo jej odstupňovat podle velikosti bytu jinak, než je uvedeno v odstavci 1, avšak jednotně pro celý kraj. Přitom úhrn příspěvků poskytnutých v kraji nesmí překročit částku, která by na družstevní bytovou výstavbu příslušela podle velikosti bytů a sazeb uvedených v odstavci 1.

(3) Krajské národní výbory mohou stanovit, že na rozptýlenou družstevní bytovou výstavbu prováděnou úplnou svépomocí **) nebo prováděnou ve venkovských obcích pro pracovníky v zemědělství a v lesním hospodářství ***) se příspěvek poskytne ve výši odpovídající 30 % rozpočtového nákladu na výstavbu příslušného bytového objektu ****) (včetně nákladu na projekt) po vyloučení takových nákladů, které popřípadě byly vyvolány požadavky družstva na nadstandardní vybavení bytů nebo objektu, +) na umístění stavby apod. Přitom však úhrn těchto příspěvků nesmí v rámci kraje překročit částku odpovídající 30 % průměrných nákladů stanovených pro tyto formy družstevní bytové výstavby. ++)


§ 2

Ruší se platnost vyhlášky č. 5/1964 Sb., kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1964, pokud jde o družstevní bytovou výstavbu zahajovanou po 31. prosinci 1964.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Náměstek ministra:

Řehák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Užitkovou plochou bytu se zde rozumí plocha ve smyslu projektových československých státních norem (ČSN).

**) Za výstavbu úplnou svépomocí se považuje výstavba ve vlastní režii družstva, prováděná bez nároku na plánované kapacity stavební výroby s výjimkou provedení některých prací, nejvýše však v rozsahu 20 % rozpočtové ceny objektu (§ 4 a 12 vyhlášky č. 191/1964 Sb.).

***) § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 191/1964 Sb.

****) Pokyny Státní plánovací komise čj. 250715/62-SM 6 z 21. února 1962 o vymezení obsahové náplně rozpočtové ceny bytu v objektu.

+) Tj. vybavení nebo provedení nad standard určený příslušnými platnými typovými podklady (včetně rozpočtů).

++) Na rok 1965 limity rozpočtových nákladů pro tyto formy družstevní bytové výstavby (bez nákladu na projekt) stanovila krajským národním výborům Státní komise pro investiční výstavbu pod č. j. 13/16 141/64 z 20. října 1964.

Přesunout nahoru