Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 24/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

Částka 14/1965
Platnost od 24.03.1965
Účinnost od 02.12.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

24

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. února 1965

o Dohodě o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek


Dne 25. dubna 1964 byla v Moskvě podepsána zmocněnci Československé socialistické republiky, Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky Dohoda o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek; ve smyslu článku II Dohody je její součástí Statut této Organizace.

S uvedenou Dohodou vyslovila vláda Československé socialistické republiky souhlas dne 9. září 1964.


Podle svého článku XI vstoupila Dohoda pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 2. prosince 1964.

Český překlad Dohody a Statutu se vyhlašuje současně.


David v. r.


DOHODA

o zřízení Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

Vlády

- Bulharské lidové republiky,

- Maďarské lidové republiky,

- Německé demokratické republiky,

- Polské lidové republiky a

- Československé socialistické republiky

řídíce se zásadami mezinárodní socialistické dělby práce a

přejíce si zajistit co nejrychlejší rozvoj průmyslu valivých ložisek, zvýšit jeho technickou úroveň a plněji krýt ve svých státech potřebu valivých ložisek,

majíce na zřeteli, že těsná spolupráce na základě rovnoprávnosti, vzájemných výhod a soudružské vzájemné pomoci povede k dalšímu rozvoji průmyslu valivých ložisek,

rozhodly se uzavřít tuto Dohodu:

Článek I

K další spolupráci v průmyslu valivých ložisek zřizují smluvní strany Organizaci pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek (dále označovanou jen "OSPVL") se sídlem ve Varšavě v Polské lidové republice.

Článek II

Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek rozvíjí svou činnost podle této Dohody, a podle statutu OSPVL, který je součástí Dohody.

Článek III

Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek bude vypracovávat opatření k plnějšímu krytí potřeb valivých ložisek v náležitém sortimentu zvyšováním tempa růstu výroby valivých ložisek a zaváděním moderní technologie a organizace výroby a k racionálnímu využití výrobních kapacit průmyslu valivých ložisek jednotlivých smluvních stran. K tomu cíli vykonává OSPVL tuto působnost:

1. vypracovává návrhy na specializaci výroby valivých ložisek a opatření k uskutečňování těchto návrhů;

2. slaďuje roční plány výroby valivých ložisek se zřetelem na potřeby států a na platné dlouhodobé obchodní smlouvy;

3. vypracovává návrhy a opatření k uspokojení potřeby valivých ložisek ve smluvních stranách vlastní výrobou se zřetelem na vývoz valivých ložisek do států, které se neúčastní Dohody, a na dovoz z těchto států;

4. slaďuje za účasti zahraničního obchodu nomenklaturu, objem a lhůty vzájemných dodávek valivých ložisek a jejich součástí pro pozdější zahrnutí dohodnutých vzájemných dodávek do obchodních smluv;

5. vypracovává opatření k organizování výroby valivých ložisek, která se ve smluvních stranách nevyrábějí nebo se vyrábějí v nedostatečném množství;

6. organizuje vzájemnou operativní pomoc při dodávkách součástí a dodávkách valivých ložisek ze skladových zásob;

7. koordinuje výzkumné a vývojové práce souvisící s výrobou a používáním valivých ložisek;

8. vypracovává typizované technologické pochody, unifikovaná uložení a unifikované vnitřní konstrukce valivých ložisek;

9. organizuje způsobem stanoveným v jednotlivých státech, zejména konzultacemi a bezprostředním seznamováním odborníků s výrobou, operativnější výměnu technické dokumentace, vědeckotechnických výsledků a pokrokových zkušeností ve výrobě a použití valivých ložisek;

10. zkoumá základní otázky ekonomiky výroby valivých ložisek, vypracovává opatření k jejímu zdokonalování se zřetelem na světovou úroveň a organizuje výměnu technických a ekonomických informací;

11. slaďuje perspektivní plány výroby v nomenklatuře valivých ložisek podle doporučení orgánů RVHP pro koordinaci perspektivních plánů rozvoje národního hospodářství členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci;

12. vypracovává návrhy na rozvoj průmyslu valivých ložisek a podle potřeby i návrhy na rekonstrukci závodů a výstavbu závodů nových;

13. připravuje návrhy na výstavbu společných podniků na výrobu valivých ložisek i pomocných podniků pro toto průmyslové odvětví;

14. stanoví potřebu technologického zařízení, přístrojů a hlavních i pomocných materiálů pro průmysl valivých ložisek a vypracovává doporučení k této otázce;

15. slaďuje stanoviska k otázkám souvisícím s nakupováním a využíváním licencí pro průmysl valivých ložisek;

16. vypracovává návrhy na vytvoření společných konstrukčních kanceláří, laboratoří a ústavů;

17. vypracovává doporučení pro typizaci a normalizaci valivých ložisek i unifikaci technických podmínek přejímky materiálů a valivých ložisek.

Článek IV

1. Práci OSPVL řídí Správa, která se skládá ze stálých zástupců všech smluvních stran, po jednom za každý stát.

2. Správa si stanoví jednací řád.

3. Správa zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za šest měsíců, v místě určeném Správou.

4. Správa OSPVL projednává otázky, které podle článku III této Dohody náleží do její působnosti, a k těmto otázkám se usnáší na rozhodnutích nebo doporučeních. Rozhodnutí i doporučení činí Správa jen se souhlasem všech smluvních stran.

5. Zasedáním Správy předsedají zástupci států postupně v pořadí názvů států podle ruské abecedy na období jednoho roku.

6. Správa stanoví roční i perspektivní plány své práce a soustavně prověřuje průběh prací.

7. Správa může měnit statut OSPVL podle ustanovení této Dohody.

Článek V

1. Správa se usnáší k bodům 1 - 10 článku III na rozhodnutích a k bodům 11 - 17 téhož článku na doporučeních.

2. Rozhodnutí nabývají platnosti, jestliže příslušné orgány smluvních stran nepodají prostřednictvím svých zástupců v OSPVL námitky do 30 dnů ode dne podepsání protokolu o zasedání Správy.

3. Doporučení uskutečňují smluvní strany na základě rozhodnutí příslušných orgánů svých států.

Smluvní strany oznámí vedoucímu sekretariátu prostřednictvím zástupců ve Správě do 60 dnů ode dne podepsání protokolu výsledek projednání doporučení příslušnými orgány svých států.

Vedoucí sekretariátu o tom neprodleně zpraví všechny zástupce ve Správě.

Článek VI

1. Stálým pracovním orgánem OSPVL je sekretariát Správy.

2. Sekretariát se skládá z vedoucího sekretariátu, jeho náměstků, potřebného počtu odborných pracovníků a technických a pomocných zaměstnanců, kteří jsou občany smluvních stran.

3. Práva, povinnosti, pracovní řád, organizační členění a systemizaci sekretariátu i pracovní podmínky zaměstnanců sekretariátu upraví pravidla stanovená Správou.

4. Vedoucího sekretariátu, jeho náměstky a odborné pracovníky jmenuje a odvolává Správa.

5. Sekretariát má sídlo ve Varšavě v Polské lidové republice.

Článek VII

Smluvní strany souhlasí s tím, že vláda Polské lidové republiky poskytne OSPVL příhodné místnosti a potřebné zařízení.

Článek VIII

1. Smluvní strany hradí rovným dílem náklady spojené s činností OSPVL.

2. Činnost OSPVL a jejího sekretariátu se financuje na podkladě rozpočtu vypracovávaného na období jednoho roku; přitom se vychází zejména z těchto nákladových položek:

a) správní náklady, včetně výdajů na zaměstnance sekretariátu, a náklady na služby poskytované OSPVL a na úhradu za práce prováděné pro OSPVL jinými organizacemi;

b) amortizační odpisy za poskytnutí místností a jejich zařízení OSPVL Polskou lidovou republikou.

3. Náklady pobytu účastníků zasedání a porad konaných v rámci OSPVL hradí stát vysílající své zástupce na tato zasedání a porady. Náklady spojené s poskytnutím místností a technických prostředků pro uvedená zasedání a porady hradí stát, na jehož území se tato zasedání a porady konají.

4. Rozpočet stanoví a zprávu o použití finančních prostředků schvaluje Správa. K prověřování finanční činnosti sekretariátu Správy OSPVL vytváří Správa revizní komisi, jejíž složení stanoví statut OSPVL.

5. Příspěvky určené k financování činnosti Správy OSPVL a jejího sekretariátu mají povahu neobchodních plateb a smluvní strany je uhrazují pololetně na základě platných platebních dohod mezi smluvními stranami.

6. Pravidla pro finanční činnost OSPVL a pro činnost revizní komise stanoví zvláštní dokument.

Článek IX

OSPVL požívá práv právnické osoby.

Článek X

Oficiálními jazyky OSPVL jsou jazyky smluvních stran. Pracovním jazykem OSPVL je jazyk ruský.

Článek XI

Tato Dohoda vyžaduje schválení vládami všech smluvních stran. Dohoda nabude platnosti uplynutím 30 dnů ode dne odevzdání posledního dokumentu o schválení Dohody depozitáři, o čemž depozitář uvědomí všechny smluvní strany.

Článek XII

Tato Dohoda se ukládá u vlády Polské lidové republiky, která je depozitářem této Dohody.

Článek XIII

Dohoda se uzavírá na neomezenou dobu.

Dohodu je možno měnit jen se souhlasem všech smluvních stran.

Jiné státy mohou přistoupit k této Dohodě tím, že odevzdají depozitáři dokument o přistoupení, které nabude platnosti dnem souhlasu všech smluvních stran.

Každá smluvní strana může vypovědět tuto Dohodu do konce února každého roku tím, že prostřednictvím depozitáře této Dohody to sdělí ostatním smluvním stranám. Vypovězení Dohody nabude platnosti od 1. ledna příštího roku. Vypovězení Dohody nezprostí smluvní stranu závazků převzatých na základě Dohody.

Článek XIV

Dohoda byla sepsána v jednom vyhotovení v ruském jazyce. Ověřené opisy Dohody zašle depozitář všem smluvním stranám.

Na důkaz toho zmocnění zástupci smluvních stran podepsali tuto Dohodu.

Sepsáno v Moskvě dne 25. dubna 1964.

Z plné moci vlády Bulharské lidové republiky

S. Todorov v. r.

Z plné moci vlády Německé demokratické republiky

B. Leuschner v. r.

Z plné moci vlády Maďarské lidové republiky

A. Apró v. r.

Z plné moci vlády Polské lidové republiky

P. Jaroszewicz v. r.

Z plné moci vlády Československé socialistické republiky

O. Šimůnek v. r.

STATUT

Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek

Obecná ustanovení

1. Úkoly Organizace pro spolupráci v průmyslu valivých ložisek jsou stanoveny Dohodou o zřízení OSPVL, podepsanou dne 25. dubna 1964.

2. OSPVL plní své úkoly prostřednictvím svých orgánů, jimiž jsou Správa OSPVL a sekretariát OSPVL.

3. K zajištění plnění svých úkolů je OSPVL oprávněna

v mezích své pravomoci vyžadovat prostřednictvím stálých zástupců v OSPVL a s jejich souhlasem od orgánů smluvních stran potřebné materiály;

podle potřeby a v souladu s plánem práce OSPVL svolávat porady expertů smluvních stran k rozpracování jednotlivých otázek.

4. OSPVL požívá práv právnické osoby a je oprávněna nabývat majetkových práv a brát na sebe závazky nutné ke splnění úkolů, které jsou v rámci její pravomoci.

II.

Pravomoc Správy OSPVL

1. Správa řídí práci OSPVL.

2. Správa stanoví roční a perspektivní plány své činnosti a soustavně prověřuje průběh prací.

3. Správa se k zajištění splnění úkolů uvedených v bodech 1 - 10 článku III Dohody usnáší na rozhodnutích.

4. Správa k zajištění splnění úkolů uvedených v bodech 11 - 17 článku III Dohody vypracovává doporučení.

5. Správa stanoví rozpočet OSPVL a schvaluje zprávu sekretariátu OSPVL o čerpání rozpočtu a protokoly revizní komise o prověrce finanční činnosti sekretariátu OSPVL.

6. Správa jmenuje a odvolává vedoucího sekretariátu OSPVL, jeho náměstky, odborné pracovníky a hlavního účetního.

7. Správa stanoví personální stav sekretariátu a rozdělení funkcí mezi odborné pracovníky smluvních stran.

8. Správa stanoví směrnice pro činnost sekretariátu OSPVL.

9. Správa stanoví organizační členění a systemizaci sekretariátu OSPVL.

10. Správa mění statut OSPVL podle ustanovení Dohody.

III.

Složení Správy OSPVL a způsob jejího jednání

1. Správa OSPVL se skládá ze stálých zástupců smluvních stran, po jednom za každý stát.
Jestliže se stálý zástupce některé smluvní strany nemůže zúčastnit práce Správy OSPVL, jmenuje tato strana náhradníka svého stálého zástupce.

2. Zasedáním Správy předsedají zástupci států postupně v pořadí názvů států podle ruské abecedy na období jednoho roku. První rok je předsedou zástupce státu, na jehož území je sídlo OSPVL. Předseda Správy OSPVL řídí zasedání Správy, organizuje prostřednictvím sekretariátu činnost OSPVL v období mezi zasedáními a sleduje přípravu otázek pro zasedání Správy a plnění rozhodnutí usnesených Správou. Na zasedáních Správy OSPVL vystupuje předseda současně jako zástupce smluvní strany.

3. Správa zasedá podle plánu práce nebo podle potřeby, zejména však jednou za šest měsíců, v místě určeném Správou. Zasedání Správy OSPVL může být svoláno rovněž na žádost jednoho nebo několika stálých zástupců nebo na žádost vedoucího sekretariátu OSPVL.

4. Datum a předběžný jednací pořad příštího zasedání Správy OSPVL určuje Správa na každém svém zasedání.

5. Správa OSPVL činí veškerá svá usnesení na svých zasedáních. Ve výjimečných případech se může usnášet jednotlivým souhlasem stálých zástupců na podkladě dotazu.

6. Správa OSPVL je schopna usnášení, účastní-li se jejího zasedání stálí zástupci nebo jejich náhradníci ze všech smluvních stran.

7. Protokoly o zasedáních Správy OSPVL se sepisují v jednom vyhotovení. Protokoly podepisují stálí zástupci smluvních stran nebo jejich náhradníci v pořadí názvů států podle ruské abecedy. Prvopis protokolu se ukládá v sekretariátu OSPVL. Ověřené opisy protokolu se zasílají stálým zástupcům.

IV.

Rozhodnutí a doporučení Správy OSPVL

1. Správa se usnáší na rozhodnutích a doporučeních jen se souhlasem všech smluvních stran.

2. K bodům 1 - 10 článku III Dohody se Správa usnáší na rozhodnutích a k bodům 11 - 17 téhož článku na doporučeních.

3. Rozhodnutí nabývají platnosti, jestliže příslušné orgány smluvních stran nepodají prostřednictvím svých zástupců v OSPVL námitky do 30 dnů ode dne podepsání protokolu o zasedání Správy.
Vedoucí sekretariátu neprodleně zpraví všechny zástupce ve Správě o došlých námitkách.

4. Doporučení uskutečňují smluvní strany na základě rozhodnutí příslušných orgánů svých států. Smluvní strany oznámí vedoucímu sekretariátu prostřednictvím zástupců ve Správě do 60 dnů ode dne podepsání protokolu výsledek projednání doporučení příslušnými orgány svých států. Vedoucí sekretariátu o tom neprodleně zpraví všechny zástupce ve Správě.

V.

Sekretariát

1. Sekretariát se skládá z vedoucího sekretariátu, jeho náměstků, hlavního účetního, potřebného počtu odborných pracovníků a technických a pomocných zaměstnanců, kteří jsou občany smluvních stran.

2. Vedoucí sekretariátu řídí jeho práci a je podřízen a odpověden Správě OSPVL.

3. Vedoucího sekretariátu, jeho náměstky a odborné pracovníky jmenuje a odvolává Správa. Technické zaměstnance jmenuje a odvolává vedoucí sekretariátu.

4. Vedoucí sekretariátu zastupuje Správu podle jejích pokynů vůči orgánům a organizacím smluvních stran i jiných států.

5. V období mezi zasedáními Správy je vedoucí sekretariátu oprávněn činit operativní opatření podle rozhodnutí Správy, jejího plánu práce a pokynů předsedy Správy.

VI.

Činnost sekretariátu

Sekretariát Správy

1. napomáhá plnění usnesení Správy OSPVL;

2. organizuje přípravu zasedání Správy OSPVL;

3. organizuje přípravu konferencí a porad konaných v rámci OSPVL;

4. předkládá Správě OSPVL návrhy týkající se činnosti OSPVL;

5. podle pokynů Správy OSPVL zajišťuje přípravu materiálů pro její zasedání;

6. organizuje a provádí evidenci plnění rozhodnutí;

7. vypracovává a rozesílá všem stálým zástupcům spolu s potřebnými materiály zpravidla 20 dnů před počátkem zasedání Správy návrh jednacího pořadu zasedání. Do návrhu jednacího pořadu se zahrnou otázky vyplývající z plánu práce a z dřívějších usnesení Správy OSPVL i otázky předložené stálými zástupci smluvních stran nebo vedoucím sekretariátu;

8. ke splnění úkolů uložených sekretariátu se odborní pracovníci sekretariátu podle potřeby seznamují na místě se stavem průmyslu valivých ložisek smluvních stran.

VII.

Finanční otázky

1. Pravidla pro finanční činnost OSPVL stanoví zvláštní dokument vydaný Správou.

2. Finanční činnost sekretariátu OSPVL prověřuje revizní komise.

VIII.

Revizní komise

1. Revizní komise se skládá ze tří odborníků jmenovaných smluvními stranami, po jednom za každou smluvní stranu, v pořadí názvů států podle ruské abecedy. Členové revizní komise jsou jmenováni na období tří let.

2. Revizní komise je odpovědna a podřízena Správě OSPVL.

3. Pravidla pro činnost revizní komise stanoví zvláštní dokument vydaný Správou.

Přesunout nahoru